Pisali smo pred dvajsetimi leti: Občina kot premožna d.d.?

0
721

Občina se mora obnašati kot dober gospodar in pametno obrniti vsak tolar prihodka v korist in splošno dobro davkoplačevalcev. Vprašanje je le, kje je meja. Mora občina kopičiti premoženje in ga ob pravem trenutku kar najbolje tržiti, kot to veleva logika kapitala, ali pa bi se morala otresti lastnine (jo odprodati) in delovati zgolj iz naslova prispelih davkov in taks ter pristojbin? Je občina neke vrste tržno naravnana  d.o.o. ali je le institucija v službi občanov, so dileme, ki smo jih želeli osvetliti.

Viri prihodkov
Glavnino prihodkov občine v skladu z zakonom predstavlja dohodnina občanov, davki na premoženje, davki na dediščine in darila, na promet nepremičnin ter davki na blago in storitve. Poleg tega pa so za letošnje leto v občini Domžale predvideni tudi dohodki od premoženja. Tako je načrtovanih za 93 milijonov SIT prihodkov od najemnin za poslovne prostore ter drugih najemnin za 34 milijonov SIT. Sodeč po podatkih iz predloga proračuna je predvidena prodaja nekaterih zgradb in prostorov v višini 85 milijonov SIT ter 50 milijonov od prodaje stavbnih zemljišč, kar pomeni, da namerava občina določeno premoženje odprodati.

Na občini precej redkobesedni
Ko smo se po informacije obrnili na občinsko upravo, so bili tam bolj redkobesedni in zadržani. Dobili smo le skope podatke, da je število stanovanj in poslovnih prostorov v njihovi lasti skupaj 186, od tega 130 stanovanjskih enot in 56 poslovnih prostorov, ter da se stanovanja oddajajo za socialne in neprofitne namene, poslovni prostori pa zgolj za profitno najemnino. Denar, zbran od najemnin, se namenja za nakup stanovanj v socialne in neprofitne namene. Malce smo pokukali, kje vse so občinski prostori.
Precejšnje število jih je v SPB-1. Tako so v lasti občine prostori, v katerih deluje Zavod za zaposlovanje, občinski so tudi sosednji prostori, kjer delujejo nekatere d.o.o. iz dejavnosti geodezije. V lasti občine so tudi prostori pri avtobusni postaji, kjer je zavod za socialno zavarovanje, sindikat, študentski servis, politične stranke itd.

Občina ima v lasti bivšo (staro) knjižnico na Kolodvorski, ki je sicer v zelo slabem stanju in enkrat v prihodnosti, ko se bo urejal ta del mesta,  predvidena za rušenje, vendar vse prostore oddaja v profitni najem. Zanimivo je, da so tudi nekateri lokali ob Ljubljanski cesti, kot na primer prodajalna Mladinske knjige, v lasti občine.

Načrtovani  nakupi
Za gradnjo in nakup socialnih in nadomestnih stanovanj je bilo v letu 2002 predvidenih blizu 150 milijonov SIT, realiziranih pa le približno 10% od tega zneska. V letošnjem letu predlog proračuna predvideva 100 milijonov SIT za nakupe in 8 milijonov za adaptacije ter 5 milijonov za investicijsko vzdrževanje. Ocena višine sredstev je napravljena na podlagi potreb po socialnih stanovanjih.
Precej visoka pa je postavka v letošnjem proračunu za nakup stavbnih zemljišč in sicer 120 milijonov SIT. “Sredstva v višini 120 milijonov SIT se bodo porabila za nakupe zemljišč na območjih, kjer se pripravlja kompleksna gradnja in za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture”, je navedeno v predlogu proračuna.

Odkupi zemljišč v javnem interesu
Odbor za prostor je na letošnji proračun podal številne pripombe, med drugim je tudi ta, da iz predloga proračuna ni razvidno, da začenja občina Domžale uresničevati politiko iz razvojnega programa o postopnem odkupu zemljišč za potrebe javnega interesa. Odbor je predlagal, naj občina prične z odkupom varovanih gozdov, ki so z odloki že zavarovani.
Kot smo že zapisali v eni od prejšnjih številk, je en tak odkup občina v preteklem letu izvršila, ko je odkupila (za blizu 70 milijonov SIT) zapuščen park tik ob tovarni Univerzale. V letošnjem letu naj bi bil urejen in dan v uporabo občanom.
Odbor je v svojih pripombah tudi navedel, da nikjer v proračunu ni razvidno, kakšni so postopki za odprodajo premoženja in da bi jih morda kazalo navesti tudi v odlok, o čemer naj presodijo strokovne službe.

Špekulacije, govorice ali kaj več?
Priznati je treba, da sedanja občinska stavba ni ravno reprezentančna ali razkošna. Nekajkrat smo naleteli na govorice ali špekulacije o tem, da bi se občinski prostori preselili na drugo lokacijo, nekateri so to videli v upravni stavbi Univerzala, nekateri so ugibali o novogradnji. No, ideja o ureditvi Univerzalove secesijske stavbe v občinske prostore bi bila sedaj uresničljiva, saj bodo nepremičnine prodane na dražbi. Pred tem je županja napravila zelo modro potezo, ko je predlagala objekt v zaščito Zavodu za kulturno dediščino. S tem je preprečila možne špekulacije o odstranitvi vseh objektov in postavitvi stanovanjskih blokov.

Zelo resno so nekateri razmišljali tudi o možnosti, da bi bila v teh prostorih bodoča knjižnica. Da bo občina kupec teh prostorov, je težko reči, vsaj ne v letošnjem letu. Menda nima denarja za ta namen.

Ali pa? Če odproda poslovne prostore, za katere dobiva profitno najemnino.

D.Šraj 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here