Vprašanja za Javno komunalno podjetje Prodnik ali koliko smo preplačali komunalne storitve?

0
667

Raziskava računskega sodišča je jasno pokazala, da smo med najdražjimi občinami v Sloveniji, ob upoštevanju dejansko obračunane minimalne možne kilaže odvoza odpadkov pa smo med petimi najdražjimi občinami v Sloveniji.
Na Javno komunalno podjetje Prodnik Domžale smo naslovila vprašanje glede ustvarjenega dobička oz. preplačila komunalnih storitev.

Zadnji odgovor:
V zvezi z vašim novinarskim vprašanjem z dne 31. 8. 2023 vam sporočamo, da je revidirano ter s strani nadzornega sveta in skupščine potrjeno poročilo o poslovanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. v letu 2022 javno objavljeno na spletnem portalu AJPES-a.
Čisti poslovni izid poslovnega leta 2022, zmanjšan za davek od dobička, je znašal 473.988,99 EUR in se je v celoti razporedil v druge rezerve iz dobička.
________________________________________________________________________

Vprašanje 3
Ker vaši nepopolni odgovori za občane niso zadovoljivi, vas ponovno pozivamo k podajanju konkretnejših podatkov: kolikšen je dobiček Javnega komunalnega podjetja Prodnik ter kdaj in kje bo, v skladu z veljavno zakonodajo, to objavljeno. Prav tako nas zanima, kdo in kdaj bo revidiral omenjene podatke o poslovanju.
Domžale, 25.5.2023

Odgovor:
Podatki o poslovanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2022 so v postopku revizije, ki jo izvaja pooblaščena revizijska hiša LM Veritas. Revidirano ter s strani nadzornega sveta in skupščine potrjeno poročilo bo v skladu z veljavno zakonodajo za javno objavo predloženo AJPES-u najkasneje do 31. avgusta 2023.
Domžale, 2.6.2023
________________________________________________________________________

Vprašanje 2
So že znani podatki, za katere smo spraševali 13.2.2023 in bi jih želeli objaviti v naših medijih?
Domžale, 25.4.2023

Odgovor:
V zvezi z vašim vprašanjem vam sporočamo, da bodo podatki o poslovanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. v letu 2022 objavljeni v skladu z veljavno zakonodajo, ko bodo revidirani s strani revizorjev in potrjeni s strani skupščine podjetja.
Domžale, 8.5.2023
________________________________________________________________________

Vprašanje 1
Občane zanima, koliko dobička je v letu 2022 ustvarilo Javno komunalno podjetje Prodnik, kako je bil razporejen in kdo odloča, kako se le ta razporedi. Ali o tem odloča direktor podjetja, občinski svet ali županja?
Domžale, 13.2.2023

Odgovor:
Prejeli smo vaše novinarsko vprašanje, na katerega vam v nadaljevanju pošiljamo odgovor.
Podatki o poslovanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik v letu 2022 še niso dokončni, bodo pa objavljeni v skladu veljavnimi predpisi. Pristojnosti glede uporabe bilančnega dobička so določene z Zakonom o gospodarskih družbah.
21.2.2023

Oglasno sporočilo