T e D n i (K) Občine Kamnik (9.10.2023)

0
243

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja pločnika na območju Soteske

Izgradnja hodnika za pešce se zaključuje.

Celotna dolžina pločnika je 525 metrov in je osvetljen s cestno razsvetljavo. V sklopu izgradnje pločnika je bila zgrajena lesena brv skozi potok Porebrščica, delno je bila obložena brežina potoka, postavljene so bile zaščitne ograje in na novo umeščena prometna signalizacija. Celotna vrednost projekta je približno 500.000 evrov, sredstva pa je zagotovila Občina Kamnik iz občinskega proračuna.

Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. sama izvedba  pa  se je  nekoliko podaljšala zaradi ujme, ki je prizadela občino Kamnik.

Ureditev javne površine (parkirišča) pred gasilskim domom na Selah

S postavitvijo ograje so se zaključila dela pri urejanju javne površine pred gasilskim domom na Selah.

Krajani so z ureditvijo pridobili prepotreben prostor pred gasilskim domom, ki ga uporabljajo tako gasilci, krajevna skupnost kot tudi druga društva v kraju. Vrednost investicije znaša 97.000 evrov, dela pa je izvajalo podjetje VG Vrankar.

Sanacija plazu na Perovem

Sanacija plazu na Prisojni pot 24 poteka po terminskem planu. Na podlagi predhodno izvedenih geomehanskih raziskav terena je bila izdelana PZI dokumentacija za sanacijo plazu. Sanacija bo zajemala zavarovanje zunanje ureditve in poškodovane kanalizacije ter občinske ceste JP660299. Izvedena je podporna konstrukcija,  pilotna stena v dolžini  30 metrov s piloti dolžine 10-14 metrov, ki bodo med seboj povezani z vezno gredo. Gradbena dela izvaja podjetje VBT, d. o .o. Vrednost investicije znaša 178.101 evrov.

Gradbeni nadzor nad sanacijo izvaja geomehanik Martin Vrabec, inženir za varnost je Drago Butina. Po končani sanaciji plazu bo treba v celoti obnoviti javno infrastrukturo na tem območju t.j. kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod in občinsko cesto JP660299. Občina Kamnik je na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovala vlogo za sofinanciranje plazu. 

Intervencijski nasip v Šmarci

Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija Republike Slovenija za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice. V naselju Šmarca se izvaja intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov.

Nasip se gradi iz gramoznega materiala in tesni z glinenim jedrom. Centralno glinasto jedro je širine 1 meter na koti krone, globine približno 1,5 metra oziroma do kote talne vode. Vgradnja gline se izvaja v plasteh z ustreznim komprimiranjem.

Dela izvaja podjetje Hidrotehnik d.o.o., nadzor nad gradnjo izvaja geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant. Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa znaša 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost. 

Druga raziskovalna vrtina na Iverju

V začetku septembra se je zaključil javni razpis za izvedbo 2. raziskovalne vrtine za pitno vodo na območju zajetja Iverje.

Pogodba med Občino Kamnik in izbranim izvajalcem je bila podpisana konec meseca. Vrtalna dela se bodo predvidoma pričela v roku dveh tednov in bodo, vključno s črpalnim preizkusom, potekala predvidoma 2 meseca.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklih tednih je izvajalec del s podizvajalci na projektu izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo izvajal dela na vseh treh lamelah.

Najbolj se intenzivno dela izvajajo v lameli A, kjer se izvaja izvedba mavčno kartonskih oblog oz. sten elektro-inštalacijska dela, strojno-inštalacijska dela na strehi, keramičarska dela, ključavničarska dela.

Na lameli B se prav tako izvajajo elektro-inštalacijska dela, strojno-inštalacijska dela, vgradnja stavbnega pohištva – okna, izvajanje slikopleskarskih del.

Na območju lamele C  pa so se izvajala ključavničarska in elektro-inštalacijska dela. Na obodu šole (lamela A in C) je bila v preteklih tednih izvedena montaža betonskih fasadnih elementov.

Sanacija grajskih stolpičev Zaprice 

Grajski kompleks Zaprice je eden redkih ohranjenih kompleksov graščinske arhitekture, kjer so ohranjeni: osrednja grajska stavba, gospodarsko poslopje, posebno poslopje za služinčad in upravitelja posestva, celotno obzidje in v njem vkomponirana grajska stolpiča ter še eno ločeno gospodarsko poslopje pod kompleksom. Celoten kompleks je bil razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena leta 1986 (Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. SRS, št. 42/86-1901). Del kompleksa so tudi ohranjena večstoletna drevesa, ki so del zaščitene naravne dediščine.

Leta 2013 je bil izdelan Konservatorski načrt za izvedbo prenove dvorca Zaprice (EŠD 215) ter idejna in programska zasnova prenove. Okoli dvorca oziroma gradu je zasnovano trikotno obzidje, ki sledi naravni ploščadi. V dveh vogalih obzidja sta umeščena sedemkotna stolpiča oz. paviljona. Janez V. Valvasor nam je njuno podobo ohranil tako v skicni knjigi kot tudi v tiskani Topografiji sodobne vojvodine Kranjske leta 1679. Glede na to, da sta oba stolpiča v zelo slabem stanju, se je Občina odločila, da omenjena stolpiča v celoti konservatorsko-restavratorsko obnovimo z navodili ZVKD. Obnova omenjenih stolpičev se je že pričela v začetku poletja, narejena so že naslednja dela: na novo se je prekrila streha na obeh stolpičih, lesene strešne konstrukcije se je ohranilo in zamenjalo oziroma ojačalo dotrajane elemente, izdelala se je drenaža pri obeh stolpičih, odbilo se je dotrajane omete na fasadah, nadaljujemo z rekonstrukcijo opečnatih tlakov v obeh stolpičih, pozidavo poškodb zidave in injektiranje razpok  z apneno injektirno maso, restavriranje kamnitih okenskih okvirjev, itd… dela se nadaljujejo in se bodo nadaljevala tudi v letu 2024.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – projekt Elena

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik se že dlje časa sooča s pomanjkanjem prostora, nefunkcionalnimi prostori in dotrajano opremo. Investicijski projekt je Občina Kamnik vključila v okvir mehanizma ELENA ENERGY, ki predstavlja sredstva tehnične podpore Evropske investicijske banke na področju energetskih sanacij v okviru programa ELENSA v projektu »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES), za pripravo študij ter investicijske in projektne dokumentacije.

Z izvedbo dela investicijskega projekta (energetska sanacija in postavitev sončne elektrarne) želimo kot investitor in ustanovitelj Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik zmanjšati rabo energije in povečati izrabo obnovljivih virov energije. Cilj prenove oz. rekonstrukcije objekta pa je nova razporeditev programov knjižnice, ki spreminja današnjo programsko zasnovo v sodobno, pregledno in privlačno okolje za izobraževanje, preživljanje prostega časa in organizacijo manjših kulturnih  dogodkov. Z izvedbo investicijskega projekta bodo tako izboljšani pogoji za opravljanje dejavnosti javnega zavoda, izboljšani pogoji za obiskovalce, kot tudi bivalni pogoji uporabnikov javnega objekta. Za omenjeno rekonstrukcijo knjižnice, potrebujemo tudi gradbeno dovoljenje, ki ga izbrani projektni biro na JR v sodelovanju z investitorjem in knjižnico pripravlja – izdeluje se faza DDP in DGD – najprej se bo poslalo vsem soglasodajalcem in mnenjedajalcem; po prejetju mnenje, se bo lahko vložilo za gradbeno dovoljenje.

Športni park Virtus

V Športnem parku Virtus  so se v preteklih tednih izvajala gradbena  dela za ureditev osvetlitve velikega nogometnega igrišča z umetno travo. Doslej so izvedeni armirano betonski temelji s sidri za nosilne stebre, dograjeno je omrežje elektro kabelske kanalizacije vključno z elektro omaricama (napajalna in krmilna), postavilo se je 18 stebrov za lovilno mrežo in drogovi za zastave. Izvajalec del je v preteklem tednu izvajal dela pokablitve in povezavo novega odjemnega mesta na elektro omrežje ter gradbena dela za namen položitve robnika in dveh vrst pranih plošč ob vzhodni in zahodni strani igrišča.

V sklopu zunanje ureditve se načrtuje tudi ograditev igrišča z novo panelno ograjo, na vzhodni strani pa bo igrišče dodatno ograjeno še z lovilno mrežo.

Ureditev športnega igrišča na Vrhpolju

V preteklem tednu je izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., nadaljevalo z deli rekonstrukcije športnega igrišča na Vrhpolju. V okviru izvajanja del je doslej izveden sistem drenaž in odvajanja padavinskih voda, zgrajeno je omrežje kabelske kanalizacije za osvetlitev igrišča, izveden je nasip na vzhodni strani igrišča, položeni so robniki za ureditev pešpoti do otroškega igrišča ter zgrajena je temeljna plošča za kasnejšo postavitev nove brunarice. Prav tako je na platoju igrišča izvajalec del izvedel betonske temelje za namen postavitve golov ter košev in pričel z vgradnjo kanalet za odvodnjavanje igrišča na vzhodni in zahodni strani. V naslednjem tednu se načrtuje dokončanje izvedbe kanalet ter robnikov in izvedba fine priprave za namen asfaltiranja igrišča.

Po zaključku gradbenih del se v sklopu zunanje ureditve načrtuje zasaditev nekaj dreves.

Oddelek za razvoj in investicije

Usposabljanje v Malagi v okviru projekta Digital Generations

Osebna rast, hvaležnost, medgeneracijsko sodelovanje, boljša samopodoba, biti koristen – s temi besedami so mladi prostovoljci opisovali, kaj za njih pomeni mentorstvo. Mentorstvo je bilo namreč osrednja tema usposabljanja v Malagi v Španiji, ki smo se ga v času od 26. do 28. 9. 2023 v okviru medgeneracijskega projekta Digital generations (financiran iz programa Erasmus+) udeležili partnerji projekta z mladimi prostovoljci iz Slovenije, Francije, Španije, Grčije in Bolgarije. Kamniško ekipo smo sestavljale predstavnica Občine Kamnik in prostovoljki iz Zavoda Oreli ter Kotlovnice.

Namen projekta je razviti orodja, ki jih mladi potrebujejo za delo s starejšimi pri učenju računalniških veščin in njihovem kreativnem ustvarjanju ter deljenju znanja v digitalnem okolju, kar omogoča tudi večjo socialno vključenost starejših.

V treh dneh smo se seznanili z osnovami mentorstva starejših oseb, kako usmerjati proces mentoriranja od zbiranja zamisli do strukturirane ideje in na koncu do izdelka, ki bi ga mentorirana oseba želela deliti z ostalimi preko spleta. Na tej poti je mentorjeva naloga med drugim zagotavljati okolje, v katerem se mentoriranec počuti varno, še posebej pozoren pa mora biti na spretnosti in znanje, ki ga starejši premorejo in je zelo dragoceno, da se prenaša na mlajše generacije tudi v oblikah, ki so mladim blizu. To so seveda različne oblike digitalnega okolja.

Srečanje je bilo zelo interaktivno, zato smo lahko teoretično znanje kar na licu mesta uporabili tudi v praksi. Mladi prostovoljci, ki bodo prevzeli vlogo mentorjev starejših, so na praktičnih primerih ugotavljali, s kakšnimi ovirami se srečujejo starejši pri uporabi različnih aplikacij, kako jim lahko pri tem nudijo podporo ter, kako lahko spodbujajo in usmerjajo njihovo ustvarjalnost.

Opremljeni z vsem potrebnim znanjem bosta mladi prostovoljki iz Zavoda Oreli in MC Kotlovnica v naslednjih mesecih izvedli delavnice za starejše občane, kjer jih bosta naučili uporabe različnih spletnih orodij, in postali mentorici tistim, ki bi svoje ideje in znanje na kreativen način želeli predstaviti na spletu.

Ob slovesu smo si bili vsi udeleženci enotni, da medgeneracijsko sodelovanje in mentorstvo, kot ena izmed oblik takega sodelovanja, človeka bogati, mu daje smisel in je ključno za ohranjanje dediščine in prenos vrednot, ki so pomemben steber zdrave družbe ne glede na to, kje se nahaja. V digitalnem ali analognem okolju.

Veliko zanimanje za hišna imena

Letos projekt zbiranja in obeležitve hišnih imen poteka v krajevnih skupnostih Pšajnovica, Špitalič in Tuhinj. Preko pomladi in poletja je potekalo zbiranje hišnih imen, ki so bila pregledana in potrjena na srečanjih z domačini v vsaki od krajevnih skupnosti. Kasneje so bili domačini povabljeni k podaji soglasja za namestitev table s hišnim imenom na hišo. Nanj se je odzvalo preko 160 lastnikov.

Dostava in montaža tabel se bo pričela ob koncu septembra. Hišna imena bodo na tablah zapisana v pristnem narečnem izgovoru, saj želimo imena ohraniti v izgovoru domačinov. Prav v Tuhinjski dolini so narečni krajevni govori namreč zelo zanimivi in se skorajda menjajo od vasi do vasi.

Vsi lastniki, ki soglasja za označitev hiše s hišnim niso oddali, to kljub poteku roka še vedno storijo. Table so brezplačne, lastnikom so dostavljene na dom in po želji tudi nameščene. Za več informacij se lahko obrnete na RAGOR (Klemen Klinar, telefon 04 581 34 16, ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.)

Ob koncu leta bo izdana še publikacija, ki bo predstavila stara hišna imena na območju kamniške občine med Bučem in Motnikom. Zaradi velikega zanimanja domačinov tudi iz drugih območij bo Občina Kamnik s projektom nadaljevala tudi v prihodnjih letih s ciljem, da projekt postopoma pokrije celotno občino.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo