T e D n i (K) Občine Kamnik (13.11.2023)

0
162

Sanacije po poplavah

Sanacije plazov in plaz Blate
Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Na sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 1 so dela v polnem teku. Izvajalec del je že odstranil drevje, grmovje in zemlja iz brežine. Izvedenih je več sidrnih lukenj za pasovna sidra. Ko bodo izvedene vse sidrne vrtine, bodo pričeli z montažo zaščitnih nateznih mrež.
V preteklem tenu je bila z izvajalcem izvedena uvedba v delo za urgentno sanacijo plazu na naslovu Županje Njive 2A . Izvajalec je izvedel zaščito hiše z zaščitno mrežo in z odstranitvijo dreves ter grmovja z brežine. Po zaključnih pripravljalnih delih, bo sledil pričetek vrtanja lukenj za pasivna sidra.
S strani državne tehnične pisarne smo prejeli pripombe na projekt sanacije plazu Godič 91 in opornega zidu Stahovica 12A, 13. Projektanti so takoj stopili v kontakt z recenzenti in pričeli z izdelavo popravkov, dopolnitev. Po odobritvi bodo izvedena javna naročila za izdelavo sanacij.
V teku so tudi evidenčna naročila za izdelavo geološko-geomehanske preiskave in načrt ter izdelava PZI dokumentacije s projektnimi rešitvami za sanacijo glede na prioritete.
V analizo so predani vzorci zemljine, kjer so izvajale sondažne vrtine za potrebe izdelave projektov sanacij plazov. Po prejemu analiz bo sledila izdelava PZI dokumentacije s projektnimi rešitvami za sanacijo.
Za potrebe alarmiranja zaradi plazu Blate je bila v Klemenčevem montirana dodatna mobilna sirena. Prav tako so bile 8. 11. 2023 zmontirale zanke ter avtomatski sistem alarmiranja. Aktivirani so različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …), da bodo pripravili predloge za izvedbo ukrepov za preprečitev sprožitve plazu in umiritev situacije. V tem tednu se nadaljujejo aktivnosti na izdelavi načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu. V torek, 14. 11. 2023, bo potekala izvedba sondažnih izkopov ter pregled celotnega območja plazu Blate vključno z vodotokom Blate vse do vsi Klemenčevo.
Predstavniki Občine skupaj s strokovnjaki izvajamo oglede plazov na terenu in podajamo usmeritve občanom za zmanjševaje nevarnosti glede na prioritete.
Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Intervencijski nasip Šmarca
Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija RS za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice. V naselju Šmarca se izvaja intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov. Nasip se gradi iz gramoznega materiala in tesni z glinenim jedrom. Centralno glinasto jedro je širine 1 meter na koti krone, globine cca. 1,5 metra oziroma do kote talne vode.
Vgradnja gline se izvaja v plasteh z ustreznim komprimiranjem. Dela izvaja podjetjem Hidrotehnik d.o.o. Nadzor nad gradnjo izvaja geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant. Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa znaša 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost. Po terminskem planu, naj bi z deli zaključili v mesecu oktobru, če bodo vremenske razmere ustrezne.

Ogledi gozdnih cest
Predstavnik Zavoda za gozdove, območne enote Kamnik, Občine Kamnik in gozdarski inšpektor so si skupaj ogledali izvedbo sanacije gozdnih cest na območju Kamniške Bistrice.
Na podlagi izvedenega ogleda bo izdelan kolavdacijski zapisnik, ki bo osnova za  pripravo zahtevka za sofinanciranje gozdnih cest v občini Kamnik. Dela se še izvajajo na območju Tuhinjske doline in Menine planine. Vzdrževalna dela na gozdnih cestah bodo predvidoma zaključena do konca letošnjega leta.

Sanacije po neurju 19. 7. 2023

Osnovna šola Marije Vere
Dne 19. 7. 2023 je neurje z vetrom poškodovalo streho na OŠ Marije Vere, poplavljene so bile tri učilnice in oprema (pohištvo, talne obloge, luči in vsa računalniška oprema).
V neurju so bile poškodovane tudi žaluzije. Najprej so šoli na pomoč priskočili gasilci, ki so na poškodovano streho namestili folijo in preprečili nastanek še večje škode. Krovec je po naročilu šole izvedel sanacijo strešne konstrukcije, izolacije in kritine. V poplavljenih učilnicah je bil zamenjan pod, opravljeno je bilo beljenje in zamenjava luči.
Vrednost sanacije je znašala 38.518 evrov, ki je bila v celoti povrnjena s strani zavarovalnice.

Osnovna šola Toma Brejca
Na Osnovni šoli Toma Brejca je končana slikopleskarska sanacija stropov zaradi zamakanja v poletnih neurjih v šolski v knjižnici in sanitarijah v 3. nadstropju. Sanacijski stroški slikopleskarskih del, ki jih je šoli povrnila zavarovalnica, so znašali 231,80 evrov.


Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik
Na objektu se intenzivno izvajajo dela na obodu stavbe: v pasu pritličja je že izvedena fasadna obloga iz betonskih plošč (brušen beton), v nadstropju se izvajajo pripravljalna dela za izvedbo steklene in klasične fasade. Na  lameli A in  C se izvaja izolativni sloj fasade. V pretežnem delu objekta je že postavljen gradbeni oder. Izvedena je tudi dekorativna obloga iz lehnjaka  na steni ob glavnem vhodu  v objekt.
V notranjosti objekta se nadaljuje z obrtniškimi deli; nadaljuje se  izvajanje inštalacij, pleskarska in tlakarska dela ter keramičarska dela.

Športni park Virtus
Občina Kamnik uspešno nadaljuje s prenovo športne infrastrukture. Ena od pomembnih investicij, ki je bila izvedena s tem namenom je izvedba osvetlitve nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Virtus. V obsegu projekta se je poleg izvedbe elektro-kabelske kanalizacije, izvedbe NN elektro priključitve, dobave in montaže nosilcev, elektro omaric in svetil izvedla tudi zunanja ureditev Športnega parka Virtus. V okviru zunanje ureditve so bile postavljene panelne ograje na severni in vzhodni strani igrišča, na vzhodni in zahodni strani sta bili vgrajeni dve vrsti pranih plošč, ki ločujeta igrišče z umetno travo od zunanje ureditve, na celotni vzhodni strani igrišča ter na delu zahodne strani igrišča je bila izvedena 5 m visoka lovilna mreža. Z montažo sedežev so se dokončno uredile lesene hiške za rezervne igralce, na severni brežini so bile postavljene 4 nove klopi za obiskovalce ter montirani drogovi za zastave.
Dela je izvajala družba EIS Skočaj, d. o. o., gradbena dela je kot podizvajalec izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., nadzor nad gradnjo je izvajala družba Singrad, d. o. o., načrt prenove in osvetlitve je izdelalo podjetje Studio 3R, d. o. o..
Izvedba osvetlitve in ureditev zunanje ureditve Športnega parka Virtus bo nudila športnikom kvalitetno okolje za izvajanje trenažnega procesa v vseh letnih časih.

Ureditev Športnega igrišča na Vrhpolju
Občina Kamnik je konec oktobra zaključila I. fazo prenove športnega igrišča na Vrhpolju.
Športno igrišče je izvedeno v dimenzijah 28 x 34 metrov. Izvajalec del je zaključil investicijo z zunanjo ureditvijo,  montažo košev, golov, zasaditvijo dreves in zarisom črt. Na večnamenski asfaltni ploščadi je zarisano košarkarsko, nogometno in igrišče za med dvema ognjema. Ob igralni površini je bilo na vzhodni strani zasajenih nekaj dreves, ki bodo vizualno ločevala športno in otroško igrišče ter oblikovala naravno kuliso ob samem igrišču. V fazi gradnje je bila izvedena elektro-kabelska kanalizacija vključno z jaški in temelji za namen postavitve razsvetljave igrišča, ki je predvidena v naslednji fazi prenove športnega parka Vrhpolje.
Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., gradbeni nadzor je izvajalo podjetje Milt, Iztok Žvegla , s. p., projekt za izvedbo je pripravilo podjetje Arhitrip,  Irena Pavlič s. p.. Prenove igrišča se veselijo predvsem mlajši prebivalci predmetnega območja, katerim bo prenovljeno igrišče omogočalo kvalitetno in predvsem zdravo preživljanje prostega časa v domačem okolju.

Projekt Znanje preteklosti za zdravo prihodnost – Samostan Mekinje
V preteklem tednu je v Samostanu Mekinje potekala uvedba v delo pri ureditvi Galerije v okviru projekta Znanje preteklosti za zdravo prihodnost.
Projekt je namenjen ohranitvi in pomladitvi mekinjskega travniškega visokodebelnega sadovnjaka, ki je poleg sadovnjaka v Tunjicah edini načrtno ohranjan in strokovno vzdrževan tovrstni sadovnjak na območju LAS Srce Slovenije. S partnerjem Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice bodo ob samostanu Mekinje zasajene stare udomačene in avtohtone vrste sadnega drevja, obstoječe stare sorte pa ohranjene. Za pospeševanje opraševanja drevja v času cvetenja in zmanjševanja škodljivcev bo postavljen “hotel za žuželke” v obliki skulpturalno postavljenega suhozida v samem sadovnjaku. Pomen tovrstnih posegov v naravo bo predstavljen na predavanjih in delavnicah, ki bodo potekala v sadovnjaku ob primernem letnem času. V projekt bodo vključeni tudi mladi, katerim bodo namenjene delavnice okušanja starih sort sadja, poučevanja vzgoje in osnovnih veščin gojenja dreves, npr. cepljenja.
Projektne vsebine, ki sledijo, bodo namenjene spoznavanju tradicionalne kulinarike, povezane s sadjem, ki so ga pridelali v domačih sadovnjakih. Te stare recepte bi želeli obuditi na kuharskih delavnicah in jih širši javnosti predstaviti v obliki zloženke z izbranimi recepti. Za namen izvedbe tečajev in delavnic bomo obnovili prostor v pritličju samostana. Dvorano bomo opremili s premičnim kuhinjskim pultom in koriti, da bi v primeru, ko se ne bodo izvajale kuharske delavnice, dvorana lahko služila tudi kot predavalnica in v primeru slabega vremena kot prostor za delavnice o sadnem drevju, ki bi sicer potekala v sadovnjaku. Jedi in recepti bodo služili tudi pri pripravi obrokov samostanskim gostom, kar krepi avtentičnost lokalne turistične ponudbe.

Odkrito o duševnem zdravju otrok in mladostnikov – predavanje v MC Kotlovnica
V torek, 14. novembra 2023, se bo v MC Kotlovnica, ob 18. uri odvilo  predavanje za starše, Odkrito o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, v izvedbi Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Domžale.
Z nami bo Matija Klasinc, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije, vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Domžale.
Predavanje poteka v organizaciji LAS Občine Kamnik in v sodelovanju s Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov Domžale in je za obiskovalce brezplačno.


Oddelek za razvoj in investicije

Projekt »Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah« je nominiran na evropskem natečaju “ARIA 2023”
Projekt sodelovanja na temo varovanja voda v Kamniško-Savinjskih Alpah se je uvrstil med 24 finalistov za evropsko nagrado ARIA 2023. Namen natečaja je spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, sofinanciranih iz skupne kmetijske politike.
V okviru projekta »Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah« je nastala nova pohodniška pot okoli Kamniško-Savinjskih Alp, dolga 190 km, razdeljena na 11 etap. Poteka mimo več kot 100 vodnih izvirov ob katerih se lahko odžejate. Glavni namen projekta je ozaveščanje o pomenu ohranjanja pitne vode.
Kratek video projekta je na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=1TUP8l2eQeo&t=1s.
Več o projektu najdete na spletni povezavi: Vodne poti – Kamniško-Savinjske Alpe (ksalps.com) in na  pohodniški aplikaciji Planinske zveze Slovenije – maPZS.
Svoj glas za naj projekt po izboru ljudstva oddajte do 1. decembra na povezavi https://www.surveymonkey.com/r/6TK3DJS – kliknite na 12. projekt zapovrstjo in spodaj na »Vote Now«.

KAMKOLO in zaključek letošnje sezone
Uporabnike sistema KAMKOLO obveščamo, da bomo v tem tednu zaključili letošnjo sezono. Kolesa bomo odstranili iz postaj, jih temeljito pregledali in opravili servis. Po končani zimski sezoni bomo ob primernih vremenskih pogojih sistem ponovno zagnali.
Kamkolo je v peti sezoni delovanja uporabljalo 145 aktivnih uporabnikov, ki so opravili 4203 izposoj. Največ izposoj pa je bilo opravljenih 19. junija 2023, in sicer 58 izposoj. Še vedno pa je največ voženj opravljenih v toplejših mesecih, junija, julija, avgusta in septembra.
Največ izposoj je bilo zabeleženih na avtobusni postaji Kamnik (644), kar 612 krat pa so si uporabniki izposodili kolo na novi postaji na Zgornjem Perovem. Omenjena postaja je tako že v prvi sezoni delovanja na drugem mestu po skupnem številu izposoj. Številke kažejo, da je bila postavitev izposojevalne postaje Kamkolo na omenjeni lokaciji nujna, saj območje Zgornjega Perovega ni povezano z javnim prevozom.

Vsem uporabnikom KAMKOLESA se ob zaključku kolesarske sezone iskreno zahvaljujemo, da ste bili z nami in ste z uporabo pripomogli k trajnostni mobilnosti in izboljšanju kakovosti zraka v naši lokalni skupnosti. Obenem pa vabimo vse tiste, ki KAMKOLESA še niste preizkusili, da se nam pridružite v letu 2024.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo