T e D n i (K) Občine Kamnik (20.11.2023)

0
280

Sanacije po poplavah

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate
Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Na sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 1 so dela v polnem teku, predvidoma jutri bo zaključena izvedba vranja vrtin in vstavljanje pasivnih sider. Za tem sledi vbrizgavanje mase v vrtine in izvedba zaščite brežine s suho travno nastilo, nato pa montaža zaščitnih nateznih mrež. Sanacija plazu bo previdoma zaključena v začetku meseca decembra.

Na sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 2A se je izvedla zaščita objekta z zaščitno mrežo in pričelo z odstranjevanjem  dreves ter grmovja z brežine. Po zaključnih pripravljalnih delih bo sledil pričetek vrtanja lukenj za pasivna sidra, sanacija plazu bo zaključena predvidoma konec meseca decembra.

S strani državne tehnične pisarne smo prejeli odobritev za izvedbo projekta sanacije plazu Godič 91, Podstudenec 9A in opornega zidu Stahovica 12A, 13. Pričeli bomo s postopki izvedbe javnih naročila za izdelavo sanacij.

V teku so tudi evidenčna naročila za izdelavo geološko-geomehanske preiskave in načrt ter izdelava PZI dokumentacije s projektnimi rešitvami za sanacijo glede na prioritete.

V teku so dogovori in podpisi sporazumov z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije med Občino Kamnik in lastnikom.

V analizo so predani vzorci zemljine, kjer so izvajale sondažne vrtine za potrebe izdelave projektov sanacij plazov. V teku je izdelava PZI dokumentacije s projektnimi rešitvami za sanacijo.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blatnica so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …), da bodo pripravili predloge za izvedbo ukrepov za preprečitev sprožitve plazu in umiritev situacije. V tem tednu se nadaljujejo aktivnosti na izdelavi načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu. V prihodnjih dneh se bo pričelo z izvedbo DPL in DPSH raziskav za potrebe izdelavo sanacijskih načrtov.

Predstavniki Občine skupaj s strokovnjaki izvajamo oglede plazov na terenu in podajamo usmeritve občanom za zmanjševaje nevarnosti glede na prioritete.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Intervencijski nasip Šmarca

Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija RS za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice. V naselju Šmarca se izvaja intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov. Nasip se gradi iz gramoznega materiala in tesni z glinenim jedrom. Centralno glinasto jedro je širine 1 meter na koti krone, globine cca. 1,5 metra oziroma do kote talne vode.

Vgradnja gline se izvaja v plasteh z ustreznim komprimiranjem. Dela izvaja podjetjem Hidrotehnik d.o.o. Nadzor nad gradnjo izvaja geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant. Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa znaša 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost. Po terminskem planu, naj bi z deli zaključili v mesecu novembru, če bodo vremenske razmere ustrezne.

Urejanje prepustov

V Krivčevem na JP661191 so se izvedli najnujnejši prepusti za odvajanje zaledne in meteorne vode, kar bo pripomoglo k zaščiti objektov in preprečitvi povzročitve škode.

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah

Na območju Občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikovDirekcija RS za vode je na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah,  skupaj s podjetje Hidrotehnik d. o. o., ter podizvajalci  začelo z intervencijami in sanacijami takoj po poplavah.

urejanje in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov.

Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v občini Kamnik: https://poplave2023.evode.si/%23).

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe
Zaris modrih črt ob varni šolski poti pri POŠ Nevlje
Občina Kamnik je izvedla zaris varne šolske poti v Nevljah, kar bo pripomoglo k večji varnosti peščev predvsem otrok, ki obiskujejo Podružnično šolo v Nevljah.

Oddelek za družbene dejavnosti

Projekt Znanje preteklosti za zdravo prihodnost – Samostan Mekinje

V Samostanu Mekinje izvajalec Suton d.o.o. nadaljuje z deli pri ureditvi Galerije v okviru projekta Znanje preteklosti za zdravo prihodnost. Projekt je namenjen ohranitvi in pomladitvi mekinjskega travniškega visokodebelnega sadovnjaka, ki je poleg sadovnjaka v Tunjicah edini načrtno ohranjan in strokovno vzdrževan tovrstni sadovnjak na območju LAS Srce Slovenije. .Za namen izvedbe tečajev in delavnic bomo obnovili prostor v pritličju samostana.

Dvorano bomo opremili s premičnim kuhinjskim pultom in koriti, da bi v primeru, ko se ne bodo izvajale kuharske delavnice, dvorana lahko služila tudi kot predavalnica in v primeru slabega vremena kot prostor za delavnice o sadnem drevju, ki bi sicer potekala v sadovnjaku. Jedi in recepti bodo služili tudi pri pripravi obrokov samostanskim gostom, kar krepi avtentičnost lokalne turistične ponudbe.

Zaključevanje programov in projektov sofinanciranih s strani Občine Kamnik

Vse izvajalce, ki imajo v letošnjem letu podpisane pogodbe z Občino Kamnik o sofinanciranju različnih programov ali projektov (področje kulture, humanitarne dejavnosti, športa, mladine, domoljubja ipd) pozivamo k oddaji vsebinskih in finančnih poročil, saj se zaključek leta nezadržno približuje.


Oddelek za razvoj in investicije

Delavnica sanacija vlažnih zidov

V četrtek, 30. novembra 2023, bo v sodelovanju z Občino Kamnik, ki so jo nedavne poplave močno prizadele, v Uršulinskem samostanu Mekinje potekala delavnica o sanaciji vlage. Za uvod v delavnico si bomo skupaj s strokovnjaki ogledali cerkev sv. Boštjana v Mostah pri Komendi, kot primer objekta, z od vlage močno poškodovanimi zidovi.

Na delavnici bodo predavatelji predstavili uveljavljene tehnične ukrepe ter lastnosti historične gradnje, ki zahteva poseben pristop in njenim zakonitostim prilagojeno ukrepanje. Predstavljene bodo preverjene izkušnje ter izzivi, s katerimi nas vedno pogosteje soočajo klimatske spremembe.

V drugem delu delavnice bo dr. Primož Banovec, strokovnjak za poplavno varnost, spregovoril o tem, kako z modeli poplavne ogroženosti pravočasno predvideti poplave in se tako zavarovati pred uničujočimi vodami. Roman Granfol pa predstavil, kako od vlage poškodovane zidove pravilno sanirati.

Lokacija: Cerkev sv. Boštjana, Moste pri Komendi: https://maps.app.goo.gl/pp3pYuyd4dZhEY9m8 Uršulinski samostan Mekinje, Polčeva pot 10, Kamnik: https://maps.app.goo.gl/fuj7MB5VzA7av714A

Da bi nam olajšali organizacijo dogodka, vas prosimo za potrditev udeležbe najkasneje do torka, 28. novembra 2023, na naslov anja.sagadinbedrac@kamnik.si.

Organizator: Šola prenove https://sola-prenove.si.

Analiza parkirnega utripa v Kamniku

V okviru projekta PopUpUrbanSpaces trenutno poteka analiza zasedenosti parkirišč v mestnem jedru. To je del študije imenovane »Analiza parkirnega utripa v mestu Kamnik«, ki jo Občina Kamnik izvaja v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora, ki je tudi partner v projektu.

Analiza parkirnega utripa je metoda za ugotavljanje zasedenosti parkirnih prostorov. Periodično opazujemo izbrana parkirišča in število parkiranih avtomobilov na teh parkiriščih. Frekvenca merjenja parkirnega utripa se izvaja od zgodnjega jutra do poznega večera. Pridobljeni podatki nam za vsako parkirišče pokažejo dolžino parkiranja na posameznem parkirnem mestu, kapaciteto in uporabo razpoložljivih parkirnih mest ter frekventnost izmenjave vozil na vsakem parkirnem mestu. Z opazovanjem, beleženjem in obdelavo pridobimo kvantitativne podatke, ki jih lahko uporabimo za oblikovanje nove parkirne politike. Optimiziranje števila parkirnih mest in njihova souporaba preko dneva omogoča več prostora za pešce, kolesarje in za javni prostor, kar dviga kakovost bivanja v mestih. Z analizo parkirnega utripa pridobljeni podatki bodo Občini Kamnik predstavljali podlago za oblikovanje prometne politike in bodo dobra podlaga v procesu komunikacije z javnostjo.

Strokovna konferenca Omrežja Alpskih občin

V Bad Hindelangu je konec oktobra potekala strokovna konferenca z naslovom »Uspešen zimski turizem tudi brez snega«.

Zaradi podnebnih sprememb se temperature v Alpah zvišujejo, hkrati pa padavine postajajo redkejše in bolj spremenljive, kar pomeni, da so tudi snežne padavine vse redkejše in za destinacije manj predvidljive. Turistični produkt zimskih športov je zato ogrožen. Strategije in ukrepi, ki jih destinacije izvajajo, da bi ohranile ne samo svojo privlačnost za domačine in goste temveč tudi svojo gospodarsko moč, prispevajo k njihovi odpornosti. Prav ta tema je bila povod za projekt BeyondSnow, pri katerem je moči združilo 13 partnerskih organizacij iz celotnega alpskega prostora.

Med partnerji je tudi Omrežje alpskih občin, katerega članica je tudi Občina Kamnik. V desetih pilotnih regijah se je začel proces transformacije, s ciljem povečati njihovo odpornost.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo