Vprašanje za Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije

1
615

Občinska svetnica Liste Renate Kosec Klavdija Gregorin Štiftar je pričela delovno razmerje v Javnem skladu za kulturno dejavnost Domžale kot koordinator (vodja) območne izpostave. Občina nameni delovanju JSKD več tisoč evrov javnega denarja na letni ravni. Zanima nas, če funkciji nista izključujoči, glede na dejstvo, da je nova funkcija vodje izpostave vodstvena.

Odgovor:
Omenjenega primera ne obravnavamo, zato se do njega ne moremo konkretno opredeljevati. Pojasnjujemo pa, da določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) glede nezdružljivosti funkcij sicer veljajo za funkcionarje, pri čemer je treba poudariti, da je občinska svetnica nepoklicna funkcionarka. Zato se zanjo, poleg določb Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), uporabljajo določbe drugega odstavka 27. člena ZIntPK. Nezdružljivost funkcije občinskega svetnika z drugimi funkcijami ali dejavnostmi pa primarno ureja 37.b člen ZLS, ki v drugem in tretjem odstavku določa, da funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi dejavnostmi, za katere tako določa zakon, ter da funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
Za občinsko svetnico dodatno po določbah ZIntPK velja, da ne sme biti članica oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prvega odstavka 26. člena, vendar le, če po svoji funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom. Navedeno pa se preverja v okviru vsakega posameznega primera.
Predlagamo še, da se z vašim vprašanjem obrnete tudi na Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za presojo nezdružljivosti funkcij tudi za uradnike in uradnike na položaju, če oseba takšno mesto zaseda, oziroma za presojo določb 37.b člena ZLS.

Komisija za preprečevanje korupcije, Republika Slovenija


Je Komisija za preprečevanje korupcije le sama sebi namen?

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR