T e D n i (K) Občine Kamnik (27.11.2023)

0
419

Sanacije po poplavah

Intervencijski nasip Šmarca

Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija RS za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice. V naselju Šmarca se je izvedel intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov. Nasip je zgrajen iz gramoznega materiala in z glinenim jedrom. Centralno glinasto jedro je širine 1 meter na koti krone, globine približno 1,5 metra oziroma do kote talne vode.

Vgradnja gline se je izvajala v plasteh z ustreznim komprimiranjem. Dela je izvajalo podjetjem Hidrotehnik d.o.o. Nadzor nad gradnjo so izvajali geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant. Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa je znašala 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost. Trenutno se izvaja zaščita brežine protipoplavnega nasipa.

Po terminskem planu, naj bi z deli zaključili do konca letošnjega leta, če bodo vremenske razmere ustrezne.

V pripravi prvi paket izplačil fizičnim osebam za obnovo stanovanj po poplavah in prijava škode v gospodarstvu

Finančna uprava RS (FURS) in Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) sta obvestila, da so bila lastnikom stanovanj poslana prva obvestila o dodelitvi predplačil, prva nakazila pa bodo predvidoma realizirana prvem tednu decembra. Seznam upravičencev na podlagi podatkov v sistemu Ajda pripravlja MNVP, izplačila pa bo izvedel FURS.

Oškodovanci v gospodarstvu, ki so škodo utrpeli v prizadetih občinah med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023, bodo morali svoje ocene na ministrstvo posredovati do 12. decembra 2023. Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi naravne nesreče se začne z zbiranjem vlog oškodovancev. To so lahko gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v RS.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Pričetek ocenjevanja škode zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje izdaja na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) naslednji DOPOLNILNI SKLEP k Sklepu št. 844-35/2023 -14 -DGZR, da se prične se z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023. Občino Kamnik so v zgoraj navedenem obdobju zajele obilne padavine s poplavami in plazovi. Zaradi nastale škode je Občina Kamnik pričela z ocenjevanjem škode.

Občani lahko škodo zaradi poplave objekta ali plazov ter škode na kmetijskih zemljiščih prijavijo do srede, 5. decembra 2023, na elektronski naslov: obcina@kamnik.si (priloženi obrazec) ali po pošti Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 1 se počasi približuje zaključku. Zaključeno je vrtanje vrtin, vstavljena so pasivna sidra in zvedeno injektiranje mase v vrtine. Sedaj sledi izvedba kanalov za odovdnavanje in izvedba travne nasitile ter montaža nateznih mrež. Same mreže se lahko fiksira 14 dni po izvedbi injektiranje mase v vrtine. Sanacija plazu pa bo zaključena v sredini meseca decembra. Temu bo sledila še končna ureditev okolice nad plazom in izvedba odvodnih kanalov zalednih vod.

V okviru sanacije plazu na naslovu Županje Njive 2A se bo intenzivno delalo z odstranitvijo preostalih dreves z avtodvigalom ter pričetkom izvedbe vrtanja lukenj za pasivna sidra.

Za sanacijo plazu Godič 31 je zaključeno javno naročiloza izbiro izvajalca, v teku pa je pregled prispelih ponudb ter validacija. Z najugodnejšim tehnično ustreznim ponudnikom bo podpisana pogodba za izvedbo predvidoma do konca tega tedna. Za tem bo sledila uvedba izvajalca v delo in pričetek del na sanaciji plazov.

V teku je razpis za izvedbo projekta sanacije plazu Godič 91 in opornega zidu Stahovica 12A, 13.

V pripravi je razpis za izvedbo sanacije plazu Podstudenec 9a.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave na oz. v bližini naslovov: Laniše 9 , Laniše 15, Tunjice 6, Košiše 8a, Košiše 8b, Košiše 8c, Košiše 5, Košiše 5a, Potok v Črni 6, Zagorica 2, Zagorica 2a, Bistričica 20, Bistričica 21b, Kamniška Bistrica 1, Stolnik 14,  Stahovica 30, Krivčevo 12f, Krivčevo 12e, Krivčevo 12c, Krivčevo 12b, Krivčevo 12e, Košiše 13b, Zgornje Stranje 31a, Žale 18e, Zakal 6, plaz Blate – Klemenčevo-Bistričica, Stahovica 30, Stahovica 30a, Krivčevo 18, Snovik 7, Krivčevo 17a, Poreber 8, Žaga 8b. V teku pa so tudi evidenčna naročila za izdelavo geološko-geomehanske preiskave in načrt ter izdelava PZI dokumentacije s projektnimi rešitvami za sanacijo glede na prioritete in za strokovni nadzor in koordinacijo VZD. Potekajo pogovori in podpisi sporazumov z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije med Občino Kamnik in lastnikom.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). V preteklem tednu so se pričele izvajati geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo predlogov za izvedbo ukrepov za preprečitev sprožitve plazu in umiritev situacije. V prvi fazi se bodo izdelani načrti za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate.

Predstavniki Občine skupaj s strokovnjaki izvajamo oglede plazov na terenu in podajamo usmeritve občanom za zmanjševaje nevarnosti glede na prioritete oz. glede na eventualna poslabšanja stanja.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe

Srečanje v Trofaiachu

Dne 23. novembra smo se v avstrijskem Gamlitzu sestali predstavniki Občine Kamnik ter predstavniki Občine Trofaiach. Predmet srečanja je bil dogovor glede vsebine sodelovanja med pobratenima občinama v prihodnjem letu. Ker v letu 2024 obeležujemo 25 let pobratenja, je tudi program zasnovan tako, da bo vseboval dogodke in prireditve, ki bodo slavnostno obarvani. Prireditve bodo tokrat potekale v Avstriji, medtem ko se je leta 2019 obletnica obeleževala v Kamniku.

Program sicer obsega izmenjave na področju športa in kulture tekom celega leta in zaključi s sodelovanjem predstavnikov kulinarike in oz. umetnostne obrti na Adventnem sejmu ob koncu leta. Predstavniki pobratene občine bodo v letu 2024 gostje na več naših prireditvah, med drugim na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Na gradbišču izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta je izvajalec del s podizvajalci nadaljeval gradbeno – obrtniška dela na vseh treh lamelah ter izvedbi del zunanje in komunalne ureditve.

Na obodu vseh lamel vzhodne strani šole se izvaja montaža toplotne izolacije fasade oz. ovoja stavbe.

lameli A se izvajajo obrtniško instalacijska dela, in sicer  strojno-instalacijska dela, elektro-instalacijska dela, montaža ter obdelava mavčno kartonskih sten in slikopleskarska dela. V lameli B so se izvajala ključavničarska dela, strojno-instalacijska dela. Na prehodi iz lamele B v lameli A in C so montirana požarna, izvajalec del je na področju zunanje in komunalne ureditve nadaljeval z izgradnjo sekundarnega vodovoda, ki bo v nadaljevanju omogočal priključitev šole in športne dvorane na javno vodovodno omrežje.

Božično-novoletni sejem v Dnevnem centru Štacjon

»Cin-cin-cin, cin-cin-cin, spet so prazniki.
V srcih mir, na licih smeh za vse dobre je ljudi, hej.
Cin-cin-cin, cin-cin-cin, hitro na sani.
V tiho noč naj nežni glas kraguljčkov zazveni.«

Zvončki ponovno naznanjajo čas, ki prinaša ne samo veliko prazničnega dogajanja in z njim povezanega veselja, ampak tudi upanje, druženje, velike in male pozornosti … V Dnevnem centru za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon Kamnik se tudi letos skrbno pripravljamo na ta čas.

Okrašujemo prostore, ustvarjamo takšne in drugačne izdelke ter snujemo različna presenečenja, ki jih bomo prvi teden v decembru postavili na ogled prijateljem, sodelavcem in ostalim, ki podpirajo naš socialnovarstveni program in jih naše delo zanima.

Vabljeni, da se nam pridružite na božično-novoletnih dnevih odprtih vrat in hišnem sejmu, ki bo potekal od 4. do 7. decembra 2023, od 9. do 14. ure pri Dnevnem centru Štacjon.

Oddelek za razvoj in investicije

Javno naročilo »Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik v letih 2024 in 2025«

 V ponedeljek, 20. 11. 2023, smo na Portal javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik v letih 2024 in 2025«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=499595.

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 4. 12. 2023, do 9. ure.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here