T e D n i (K) Občine Kamnik (18.12.2023)

2
942

Sanacije po poplavah

Intervencijski nasip Šmarca

Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija RS za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice. V naselju Šmarca se je izvedel intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov.

Nasip je zgrajen iz gramoznega materiala in z glinenim jedrom. Centralno glinasto jedro je širine 1 meter na koti krone, globine približno 1,5 metra oziroma do kote talne vode. Vgradnja gline se je izvajala v plasteh z ustreznim komprimiranjem. Dela je izvajalo podjetjem Hidrotehnik, d. o. o.

Nadzor nad gradnjo so izvajali geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant. Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa je znašala 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost. Trenutno se izvaja zaščita brežine protipoplavnega nasipa ter čiščenje nanosov, ki ob vsakem deževju ponovno odloži na dno struge.

Terenski ogledi poškodovanih gozdnih cest

Na območju Kamniške Bistrice so si predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije ogledali nastalo škodo po poplavah v mesecu avgustu in novembru 2023.

Na ogledu je bilo ugotovljeno, da bo potrebno skupaj z državo pripraviti ustrezne rešitve in  projektno dokumentacijo za izvedbo sanacij poškodovanih in uničenih gozdnih cest.

Sanacija usada pod javno potjo na območju naselja Hrib pri Kamniku

Izvajalec del, Gradbeništvo Prestor, d. o. o., je v preteklem tednu pričel z izvajanjem del za sanacijo usada pod javno potjo na območju naselja Hrib pri Kamniku (JP 661105).

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 1 bo predvidoma 22. 12. 2023 zaključena. Vgrajen je bilo 315 m2 natezne mreže kapacitete 250 kN/m v vse smeri ter 365 m2 kapacitete 150 kN/m v vse smeri. Zvrtanih je bilo 589 metrov vrtin fi 90 mm za GEWI sidra z posamezno dolžino sidra med 3 in 9 metri v rastru 2,5 m x 2,5 m.

Sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 2A je v polnem teku zaključek je predviden skladno pogodbenim rokom.

Za sanacijo plazu nad objekti Godič 31, Godič 31a, Godič 32 ter Godič 26a je zaključeno evidenčno naročilo in izbran izvajalec del Bakti d. o. o. s pogodbeno vrednostjo 484.267,20 evrov. Izbran je tudi izvajalec nadzora ter koordinator varstva in zdravja pri delu. Uvedba v delo bo potekala v tednu pred Božičem. Izvajalec del bo tudi takoj pričel z deli.

Uspešno je bilo zaključeno evidenčno naročilo ter izbran izvajalec del za sanacije plazu Godič 91 je ŠUŠTAR TRANS d.o.o. s pogodbeno vrednostjo 36.597,32 evrov. Izbran je tudi izvajalec nadzora ter koordinator varstva in zdravja pri delu. Uvedba v delo bo potekala v tednu pred Božičem. Izvajalec del bo tudi takoj pričel z deli.

Uspešno je bilo zaključeno evidenčno naročilo ter izbran izvajalec opornega zidu Stahovica 12A in 13, in sicer GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o. s pogodbeno vrednostjo 73.436,92 evrov. Izbran je tudi izvajalec nadzora ter koordinator varstva in zdravja pri delu. Uvedba v delo bo potekala v tednu pred Božičem. Izvajalec del bo tudi takoj pričel z deli.

Uspešno je bilo zaključeno evidenčno naročilo ter izbran izvajalec sanacije plazu Podstudenec 9a, in sicer GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o. s pogodbeno vrednostjo 10.946,15 evrov. Izbran je tudi izvajalec nadzora ter koordinator varstva in zdravja pri delu. Uvedba v delo bo potekala v tednu pred božičem. Izvajalec del bo tudi takoj pričel z deli.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bil posredovan projekt za sanacijo Košiše 8a, Košiše 8b, Košiše 8c, Košiše 5, Košiše 5a ter Laniše 9.

Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti Zagorica nad Kamnikom 2 in Zagorica nad Kamnikom 2a. Pričeli smo s postopki za izvedbo evidenčnega naročila za izbiro izvajalca sanacije.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave na oz. v bližini naslovov: Laniše 15, Tunjice 6, Potok v Črni 6, Bistričica 20, Bistričica 21b, Kamniška Bistrica 1, Stolnik 14,  Stahovica 30, Stahovica 30a,  Krivčevo 12e, Košiše 13b, Zgornje Stranje 31a, Žale 18e, Zakal 6, plaz Blate – Klemenčevo-Bistričica, Stahovica 30, Stahovica 30a, Stari grad ter več lokalnih cestah.

Izvedeni so bili prvi ogledi s strani geologov in izdelava popisov za izvedbo evidenčnih naročil za izdelavo geološko-geomehanske preiskave in načrt ter izdelava PZI dokumentacije s projektnimi rešitvami za Krivčevo 17a, Krivčevo zaledje naselja, Krivčevo 18, Snovik 7, Poreber 8, Žaga 8 in cesta proti Podstudencu, Podgorje 11a, Snovik, Laniše 4.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacijo se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki (geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sistem za spremljanje stanje na plazu, sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu je na pobude in urgence Občine Kamnik je država pričela bolj aktivno izvajati aktivnosti in pripravljati načrte.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Tehnična pisarna Občine Kamnik

Občanke in občane obveščamo, da deluje tehnična pisarna Občine Kamnik, in sicer z namenom koordinacije izvedbe sanacijskih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče na javni infrastrukturi in izvedbe sanacije zemeljskih plazov za zavarovanje objektov.

Informacije glede poteka sanacije, potrdila o vpisu v sistem AJDA ter ostale informacije v zvezi z odpravo posledic naravne nesreče lahko občani pridobijo na elektronski pošti tehnicna.pisarna@kamnik.si ali na telefonski številki 030/363 034, in sicer v delovnem času Občine Kamnik.

Ureditev propustov na Krivčevem

Občina Kamnik je na območju Krivčevega izvedla dodatni propust, ki preprečuje odnašanje in izpiranje cestišča ob močnejših nalivih.

S postavitvijo debel ob začasnem mostu smo poskrbeli za lažje prečkanje ter za zaščito pred zdrsom

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Sodelavci iz naslova javnih del urejajo mestno jedro

Sodelavci iz naslova javnih del izvajajo dela predvsem v mestnem jedru tako kot v toplejših mesecih tudi sedaj čistijo in urejajo ulice, pobirajo smeti in podobno.

Mestno jedro Kamnika je poznano po belih klopcah, kjer se lahko obiskovalci in pa tudi Kamničani usedejo. Da bodo klopce spomladi urejene, so jih v teh dneh naši sodelavci v celoti  na novo prepleskali in jih pripravili na pomlad.

Oddelek za družbene dejavnosti

Vabilo k ogledu slovesnosti ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti

Ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti vas Društvo Demos na Kamniškem ob podpori Občine Kamnik vabi na proslavo, ki bo v torek, 26. decembra 2023, ob 17. uri v Domu kulture Kamnik.

Po slovesnosti vabljeni na prednovoletno druženje.

Velja prost vstop.

Odprtje razstave portreti županov Kamnika 21. stoletja

Kaja Krapež, mlada umetnica, gimnazijska umetniške smeri srednje šole za oblikovanje in fotografijo, se je 13. decembra 2023 ob 17. uri predstavila s samostojno razstavo portretov županov Kamnika 21. stoletja. Slednjo je v imenu Občine Kamnik odprla podžupanja Romana Učakar, ogledal pa si jo je tudi nekdanji župan in častni občan Občine Kamnik Anton Tone Smolnikar.

S svojim umetniškim izražanjem poleg področja fotografije in glasbe Kaja Krapež nadaljuje zgodbo s portretiranjem, kjer je za preteklo šolsko leto dobila priznanje za najboljši izdelek častni občan Kamnika.

Vljudno vabljeni k ogledu razstave preddverju Občine Kamnik.


Zahvala prostovoljcem v projektu Prostofer

PROSTOFER (prostovoljni šofer) je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa je to za številne prevelik strošek.

Starejšim občanom v Občini Kamnik s tem omogočamo lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. Vsi tisti, ki potrebujete prevoz, pokličite na brezplačno številko 080 10 10.

Prostovoljcem, ki so se pretekli teden udeležili srečanja in prijetnega druženja, se je podžupanja Romana Učakar iskreno zahvalila za ves trud in prosti čas, ki ga namenjajo starejšim ter izrazila upanje, da bodo s svojimi plemenitimi dejanji svoje delo v okviru projekta Prostofer nadaljevali tudi v bodoče.

V imenu Občine Kamnik ter uporabnikov še enkrat iz srca hvala Danici Sentič, Antonu Pančurju, Egidiju Merčunu (zaradi zdravstvenih težav je žal zaključil s prostovoljstvom), Francu Žeraku, Slavku Ložarju, Petru Kališniku, Tatjani Kovač, Francu Herletu, Stojanu Lisjaku, Antonu Homarju, Gabrijeli Drolc, Bogomilu Lukanu, Tatjani Zvržina, Andreju Vukšiniču ter Maji Metlar.

Voznice in voznike, ki bi se še želeli pridružiti projektu vabimo, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu. Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/8318-142, katja.vegel@kamnik.si.

Dnevni center Štacjon pred prihajajočimi decembrskimi prazniki znova priredil hišni sejem

Tudi letos so v Dnevnem centru Štacjon pred prihajajočimi decembrskimi prazniki priredili že tradicionalni hišni sejem, ki sta se ga udeležili tudi podžupanja Romana Učakar in Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti. Uporabniki so skupaj z vodstvom centra izdelali pestro paleto raznovrstnih izdelkov iz različnih materialov, ki so jih ponujali pred njihovimi prostori na Kolodvorski 4 (železniška postaja Kamnik – mesto)  in so bili narejeni z veliko truda in dobre volje.

Dnevni center Štacjon deluje v okviru Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-Vzhod, enota Kamnik, uporabnikom, ki imajo težave v duševnem zdravju, nudi pomoč pri kakovostnem preživljanju časa, razvijanju njihovih sposobnosti in okrepitvi njihovih življenjskih zmožnosti.

Podžupanja Romana Učakar se je v imenu Občine skupaj z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Katjo Vegel vodstvu centra in uporabnikom zahvalila za izraz pozornosti s povabilom na hišni sejem in za čudovite izdelke. Obenem jim je zaželela, da bi se med seboj še naprej tako lepo razumeli in radi zahajali v dnevni center.

Prostovoljni prispevki, ki so jih obiskovalci namenili za izbrane izdelke, bodo namenjeni za delovanje dnevnega centra.

Mladi glasbeniki s posebnimi potrebami iz skupine The Eccentrics praznovali 9. obletnico svojega delovanja

Glasbeniki iz skupine The Eccentrics niso edinstveni le zaradi dejstva, da v njej sodelujejo mladi s posebnimi potrebami, temveč tudi zaradi njihovega predanega dobrodelnega dela, saj izkupiček njihovih koncertov vselej namenijo pomoči potrebnim. Organizator dogodba Simon Zorman, sicer velik navdušenec glasbe, je tudi sam nekoč deloval v Komornem pevskem zboru Šutna, mladi glasbeniki v skupini pa so Tadej, Ela, Miha, Lea ter Anže.

Mladi glasbeniki so tokrat skupaj z glasbenimi gosti in obiskovalci zbirali prostovoljne prispevke za Zvezo prijateljev mladine Moste Polje. Dobrodelnega koncerta se je skupaj s predstavnicama Zveze prijateljev mladine Moste Polje udeležila tudi predstavnica Občine, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Katja Vegel.

Častni pokrovitelj koncerta je bil župan Občine Kamnik Matej Slapar, ki pa se dogodka zaradi bolezni žal ni mogel udeležiti. Anže Zorman je prisotnim prebral posvetilo, ki ga je župan poslal organizatorju Simonu Zormanu: »Spoštovani, iskrena hvala za prizadevanja, ki ga vlagate v solidarnost in pomoč sočloveku. Hvala  za dobrodelne koncerte in vaše aktivnosti, preko katerih zbirate sredstva in pomagate pomoči potrebnim. V občini Kamnik smo hvaležni, da imamo take posameznike, kot je Simon Zorman in tudi skupina The Eccentrics. Hvaležni smo tako v občini, kot tudi v državi, saj vas je pred leti obiskal in nagradil tudi predsednik republike, g. Borut Pahor in se vam zahvalil na koncertu v CIRIUSu. Smo skupnost, ki zna stopiti skupaj in to se je letos večkrat pokazalo ob izjemnih ujmah, ki so nas prizadele. Zaradi tega ker smo znali stopiti skupaj je bilo marsikateremu lažje. Skupnost je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Zaradi vas, so najšibkejši členi  v naši občini močnejši, za kar vam izrekam veliko zahvalo. Še enkrat iskrena hvala ker smo človek človeku pomočnik. Se vidimo ob 10. obletnici. Do takrat pa bodimo močni in kar se da na voljo za pomoč drug drugemu. Čestitke The Eccentrics in hvala za vse kar dobrega delate. Čaroben december vam želim in obiščimo tiste, ki morda nimajo nikogar in jim namenimo svoj čas. Srečno 2024.«  

Znova prihod mobilne enote DORA v Kamnik

Predvidoma 23. januarja 2024 se bo v Kamnik vrnila mobilna enota DORA, ki bo približno dva meseca stala pri Domu kulture Kamnik. Na presejalno mamografijo bodo povabljene ženske iz občine Kamnik med 50. in 69. letom.

Ženske bodo iz klicnega centra programa DORA na Onkološkem inštitutu Ljubljana prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda v mobilni enoti v Kamniku.

Mamografija v programu DORA je za ženske brezplačna in zanjo ne potrebujejo napotnice. Če ženski predlagan termin za presejalno mamografijo ne ustreza, se lahko prenaroči prek elektronske pošte dora@onko-i.si  ali na brezplačni telefonski številki 080 27 28 vsak delavnik med 9. in 12. uro. Prav tako se lahko na navedene kontakte naroči sama, če vabila še ni prejela.

Oddelek za razvoj in investicije

PopUpUrbanSpaces

Občina Kamnik je vodilni partner v projektu  PopUpUrbanSpaces, ki smo ga začeli izvajati marca 2023 in bo trajal 36 mesecev. Gre za projekt iz programa Interreg Srednja Evropa, katerega namen je zagotoviti lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem odnosa in potovalnega vedenja prebivalcev z uporabo rešitev zelenega taktičnega urbanizma in ustvarjanjem prostora. Partnerske države, ki sodelujejo v projektu so poleg Slovenije, še Madžarska, Hrvaška, Poljska, Nemčija, Avstrija, Italija.

Prejšnji teden smo izvedli delavnico za deležnike in dogodek za ozaveščanje o pomenu taktičnega urbanizma v urbanem okolju. Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki Inštituta za politike prostora (IPoP), ki je v projekt vključen kot strokovna institucija in zagotavlja znanje s področja taktičnega urbanizma ter ustvarjanja prostora. Po uvodnih predstavitvah projekta, smo nadaljevali s predstavitvijo dobrih praks, ki smo jih v Kamniku v preteklih letih že izvedli. Skupina Štajn je s svojimi začasnimi akcijami arhitekturnih inštalacij v mestu že večkrat preverila možne rešitve za težave v mestnem središču.

V okviru projekta Pop Up Urban Spaces smo jeseni izvedli študijo parkirnega utripa in se na delavnici seznanili z rezultati. Na podlagi opravljene analize bodo izdelani predlogi nove parkirne politike v mestu Kamnik.

Projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE s sofinanciranjem s strani

Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Aktualne informacije o izvajanju projekta najdete na spodnjih povezavah:

  • https://www.facebook.com/popupurbanspaces
  • https://www.facebook.com/kamnikkolo
Potrjena je Strategije lokalnega razvoja za ribištvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je kot Organ upravljanja v okviru ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 (ESPRA 2021-2027) z odločbami potrdilo Strategije lokalnega razvoja (SLR) šestim Lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo (LASR).

Z odločbo o potrditvi SLR se je tudi LAS Gorenjske ribe, v katero je vključena Občina Kamnik, dodelila pravica do koriščenja sredstev za izvajanje projektov s področja pomorstva, akvakulture in ribištva za katere je skupno namenjenih 12 milijonov javnih sredstev. Kljub majhnosti in specifičnosti sektorjev morskega gospodarskega ribolova in akvakulture/marikulture sta oba izjemnega pomena za Slovenijo.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

2 KOMENTARJEV

  1. V Domžalah pa nič!? … Investicije na Domžalskem: Pasje igrišče ob rekreacijski poti v bližini kolesarskega poligona na Viru.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here