Zapisnik 10. seje Občinskega sveta Občine Domžale (16.11.2023)

1
515
ZAPISNIK  10. seje Občinskega sveta Občine Domžale, ki je bila v četrtek, 16. novembra 2023, ob 16.00 uri, v sejni dvorani Občine Domžale.

Sejo občinskega sveta je vodila županja mag. Renata Kosec, pri delu ji je pomagala Urška Perič, višja svetovalka Pravne in kadrovske službe.

NAVZOČI:    28 članov občinskega sveta

ODSOTNI:  Sonja Orešek /lrk-Lista Renate Kosec-Lista povezovanja in sodelovanja/ (opr.), Judita Rigler /lrk-Lista Renate Kosec-Lista povezovanja in sodelovanja/ (opr.) in dr. Brigita Skela Savič /Gibanje Svoboda/ (opr.)

Na seji so bili navzoči še:

 • Janez ZIHERL, direktor občinske uprave
 • Marjeta PODPESKAR OMAHEN, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo
 • Andrej BOKAN, vodja Oddelka za komunalne zadeve
 • Duši LEBEN, pomočnica vodje Pravne in kadrovske službe
 • Kristina SLAPAR, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
 • Sonja SPRUK, vodja Oddelka za investicije
 • Gregor MOHAR, višji svetovalec Oddelka za družbene dejavnosti
 • Marko HABAT, pomočnik vodje Oddelka za urejanje prostora
 • Aljaž PRAZNIK, mladi župan
 • Marko FATUR, direktor JKP Prodnik, d.o.o.
 • Damjan HABE, predsednik Sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

Po preverjanju navzočnosti je predsedujoča seji županja mag. Renata Kosec (v nadaljevanju: predsedujoča seji) poročala o udeležbi svetnikov na 10. seji dne 16. 11. 2023 in ugotovila, da je ob začetku seje od 31 članov občinskega sveta navzočih 26 članov.

Člani občinskega sveta so z vabilom na sejo prejeli zapisnik 9. seje občinskega sveta z dne 26. 10. 2023.

Tadeja Savnik /samostojna svetnica/ je opozorila na popravek zapisnika, da se navede, da je samostojna svetnica.

Po razpravi so člani občinskega sveta sprejeli naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Domžale sprejme zapisnik 9. seje občinskega sveta z dne 26. 10. 2023.
28 glasov ZA, 0 glasov PROTI

Predsedujoča seji je vprašala člane občinskega sveta, če imajo kakšne predloge za umik, razširitev oziroma spremembo vrstnega reda predlaganega dnevnega reda.

Tri dni pred sejo so člani občinskega sveta prejeli razširjen dnevni red  z naslednjima točkama:
k točki 2 / Odlok o participativnem proračunu v občini Domžale – druga obravnava in k točki 3 / Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode in zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.

Drugih spreminjevalnih predlogov ni bilo, zato je predsedujoča seji predlagala v sprejem predlog razširjenega dnevnega reda:

DNEVNI RED:

 1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 – skrajšani postopek
 2.  Odlok o participativnem proračunu v občini Domžale – druga obravnava
 1. Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode in zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale – skrajšani postopek
 3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale – hitri postopek
 4. Redna delovna uspešnost direktorjev Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2022
 1.  Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2022
 2.  Vprašanja, pobude in predlogi

Člani občinskega sveta so z 28 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli dnevni red.

 

K točki 1/ ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2023 – skrajšani postopek

Gradivo k točki so člani občinskega sveta prejeli z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Marjeta Podpeskar Omahen (vodja Oddelka za finance in gospodarstvo).
Gradivo sta obravnavala Odbor za finance in premoženje ter Statutarno-pravna komisija.

Brez razprave sta bila v skupnem glasovanju z 28 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeta naslednja SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023.

 2. V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna.   

K točki 2/ ODLOK O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU V OBČINI DOMŽALE – druga obravnava

Gradivo k točki so člani občinskega sveta prejeli tri dni pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Matej Primožič /lrk-Lista Renate Kosec-Lista povezovanja in sodelovanja/.
Gradivo sta obravnavala Odbor za finance in premoženje in Statutarno-pravna komisija.
Mag. Tomaž Deželak (predsednik Odbora za finance in premoženje) je predstavil zaključke odbora.

Brez razprave in po ugotovljeni navzočnosti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o participativnem proračunu v občini Domžale.

26 glasov ZA, 0 glasov PROTI

K točki 3/ CENE STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA: OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

Gradivo k točki so člani občinskega sveta prejeli tri dni pred sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Fatur (direktor JKP Prodnik d.o.o.).
Gradivo je obravnaval Odbor komunalne dejavnosti. Gregor Horvatič (predsednik Odbora za komunalne dejavnosti) je predstavil zaključke odbora.
V razpravi so sodelovali mag. Tomaž Deželak /SDS/, mag. Bojan Arh /Gibanje Svoboda/, Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/, Boštjan Deželak /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/, dr. Tomaž Lavrič /lrk-Lista Renate Kosec-Lista povezovanja in sodelovanja/ in Adis Škrijelj /SD/.
Na vprašanja iz razprave sta odgovorila Marko Fatur (direktor JKP Prodnik d.o.o.) in Janez Ziherl (predsednik Nadzornega sveta JKP Prodnik d.o.o).

Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:

Občinski svet Občine Domžale potrjuje cene (brez davka na dodano vrednost) storitev izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja:

Storitev oskrbe s pitno vodo:
cena vodarine…………………………………0,8589 EUR/m3

Storitev odvajanja komunalne odpadne vode:
cena storitve…………………………………..0,3568 EUR/m3

Storitev povezana z greznicami in MKČN (storitev prevzema in odvoza blata iz greznic in MKČN):
cena storitve…………………………………..0,5079 EUR/m3

Storitev zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,2004 EUR/kg, od tega:
Cena storitve……………………………………0,1907 EUR/kg
Cena javne infrastrukture…………………..0,0097 EUR/kg

Storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov v višini 0,2909 EUR/kg, od tega:
Cena storitve…………………………………….0,2878 EUR/kg
Cena javne infrastrukture…………………….0,0031 EUR/kg

Navedene cene za izvajanje gospodarskih javnih služb se uporabljajo od 1. 12. 2023 dalje.        

17 glasov ZA, 10 glasov PROTI

K točki 4/ ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O VREDNOTENJU IN SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV V OBČINI DOMŽALE – skrajšani postopek

Gradivo k točki so člani občinskega sveta prejeli z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podala Kristina Slapar (vodja Oddelka za družbene dejavnosti).
Gradivo sta obravnavala Odbor za kulturo in šport ter Statutarno-pravna komisija. Tadeja Savnik (predsednica Statutarno-pravne komisije) je predstavila zaključke komisije.
Matej Oražem /Lista Mateja Oražma/ se je izločil iz razprave in glasovanja ter zapustil dvorano.
V razpravi sta sodelovala Elvira Rošić Ključanin /Lista Mateja Oražma/ in Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/.

Po razpravi in po ugotovljeni navzočnosti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale.

27 glasov ZA, 0 glasov PROTI

 

K točki 5/ PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O VREDNOTENJU ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV V OBČINI DOMŽALE – hitri postopek

Gradivo k točki so člani občinskega sveta prejeli z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podala Kristina Slapar (vodja Oddelka za družbene dejavnosti).
Gradivo sta obravnavala Odbor za kulturo in šport ter Statutarno-pravna komisija.
Matej Oražem /Lista Mateja Oražma/ se je izločil iz razprave in glasovanja ter zapustil dvorano.
V razpravi je sodeloval Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/.

Po razpravi je bil sprejeti naslednji SKLEP:

Občinski svet Občine Domžale sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale.

27 glasov ZA, 0 glasov PROTI

K točki 6/ REDNA DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORJEV KULTURNEGA DOMA FRANCA BERNIKA DOMŽALE ZA LETO 2022

Gradivo k točki so člani občinskega sveta prejeli z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Damjan Habe (predsednik Sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale).
Gradivo je obravnaval Odbor za kulturo in šport.
Matej Oražem /Lista Mateja Oražma/ se je izločil iz razprave in glasovanja ter zapustil dvorano.

Brez razprave in po ugotovljeni navzočnosti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Občinski svet Občine Domžale na osnovi predloga Sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika izdaja soglasje k izplačilu sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2022 v višini 1.688,18 EUR (bruto): Cvetki Zalokar Oražem se za obdobje od 1.1.2022 do 15.6.2022 izplača 765,25 EUR (bruto), Juretu Matičiču za obdobje od 16.6. do 31.12.2022 pa 922,93 EUR (bruto).

23 glasov ZA, 0 glasov PROTI

K točki 7/ DELOVNA USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ZA LETO 2022

Gradivo k točki so člani občinskega sveta prejeli z vabilom na sejo.
Uvodno obrazložitev je podal Damjan Habe (predsednik Sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale).
Gradivo je obravnaval Odbor za kulturo in šport.
Matej Oražem /Lista Mateja Oražma/ se je izločil iz razprave in glasovanja ter zapustil dvorano.

Brez razprave so člani glasovali o naslednjem SKLEPU:

Nekdanja direktorica in direktor javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale sta upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za le to 2022 in sicer v višini 1,5 povprečne bruto plače direktorja v letu 2022: Cvetki Zalokar Oražem je za obdobje od 1.1.2022 do 15.6.2022 upravičena do izplačila 1.913,08 EUR (bruto), Jure Matičič pa je za obdobje od 16.6.2022 do 31.12.2022 upravičen do izplačila 2.307,25 EUR (bruto).

21 glasov ZA, 0 glasov PROTI

K točki 8/ VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 203
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Dajem pobudo, da se odkupi park pri Pošti in da se ga uredi.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Adis Škrijelj /SD/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 204
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Pohvala za drevored, lahko bi bilo več zelenice na makadamski parkirni površini, vsaj kjer so klopce.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Adis Škrijelj /SD/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 205
VRSTA:            Vprašanje
VSEBINA: Kateri nepridiprav je odtujil tobogan? Ali je kdo iz občine ali od izvajalcev? Izginil je v času, ko so iz transformatorja napeljevali elektriko pri Športni dvorani, kjer so plačljiva parkirna mesta.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Adis Škrijelj /SD/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 206
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Kolesarska steza od BKS Banke proti zapornicam je v obupnem stanju, tudi krošnje dreves je potrebno urediti.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Adis Škrijelj /SD/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 207
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Na območju KS Vir so se pred kratkim in se trenutno še opravljajo različna gradbena dela. V zvezi s tem KS Vir o različnih posegih na območju KS predhodno ni bila obveščena. Ker se na KS obračajo krajani z vprašanji, kateri posegi se izvajajo, KS Vir o tem pošilja vprašanja za odgovor na občino. Na sestanku s predsedniki KS je bilo dogovorjeno in naknadno večkrat tudi s strani predsednika KS Vir zaprošeno, da občina predhodno redno obvešča KS o posegih. Vendar se ta dogovor s strani občine ne spoštuje, prav tako je bilo s strani podžupana Ernestl Boruta pojasnjeno, da je KS Vir neodzivna, s čemer se ne morem strinjati, saj sem članica sveta KS in sem redno seznanjena z dogajanji.
Včeraj sem s strani predsednika KS Vir, ki nas redno obvešča o vseh zadevah, prejela odgovor občine, da se je na območju KS s strani države izvajal poseg v prostoru, in sicer preplastitev ceste skozi Vir in da Občina Domžale o tem ni bila obveščena, kar mi je nelogično, glede na to, da je bilo v medijih objavljeno, da ima OD redne sestanke z Direkcijo RS za ceste in da je dolžnost, da obvesti o posegu lokalno skupnost.
Dajem pobudo, da se na spletni strani občine redno objavljajo vsi posegi s strani občine v vseh KS, ker je potrebno slediti pravici občanov do seznanjenosti na njihovem območju ter da občina objavlja tudi posege, ki jih opravljajo državne institucije. Nelogično namreč je, da bi država na območju občin posegala v prostor in o tem ne bi obvestila občine.
Prosim, da me obvestite ali sprejemate to mojo pobudo in če lahko v bodoče pričakujem, da se boste držali dogovora med občino in predsedniki KS glede predhodnega rednega obveščanja.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Tadeja Savnik /samostojna svetnica/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 208
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Na območju KS Vir trenutno poteka poseg v prostor, kajti občina gradi poleg Kolovoza Pasji park. O tem posegu KS Vir tudi ni bila predhodno obveščena, ampak šele kasneje, ko je bilo s strani predsednika KS Vir poslano vprašanje na občino.
V torek, 14. 11. 2023 sem v zvezi s tem osebno govorila s podžupanom Ernestlom, ki mi je pojasnil, da so na tem območju težave z namestitvijo pitnika za pse. Iz terena sem od krajana Vira prejela informacijo, da je pitnik za vodo 10 m stran, zato je nelogično, da bi bile z napeljavo vodovoda težave.
Prosim za pojasnilo, v čem je problem glede napeljave vodovoda na območju novega Pasjega parka. Menim, da bi bilo potrebno zagotoviti vodo za pse, ko bodo v Pasjem parku, zato dajem pobudo, da občina v Pasjem parku poskrbi tudi za napeljavo vode.
Prosim, da se opredelite do te moje pobude.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Tadeja Savnik /samostojna svetnica/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 209
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Na KS Vir smo s strani občine prejeli pisanje, naj sporočimo na katerih mestih v KS želimo zasaditev medovitih rastlin. Kot vemo, je tovarna Helios na območju igrišča ob Kamniški Bistrici na Viru zasadila zajetno število japonskih češenj, v znak prijateljstva in dobrega sodelovanja. Seznanjena sem, da občina ni poskrbela za zalivanje dreves, zato se je kar lepo število čudovitih japonskih češenj posušilo.
Prosim za pojasnilo zakaj v času, ko imamo v občini za postoriti veliko ostalih pomembnih zadev npr. tudi čiščenja struge in nasipov Kamniške Bistrice zaradi poplav, občina želi zasajevati drevesa, za katera ne skrbi in ki v tem trenutku niso prioriteta.
Prav tako prosim za pojasnilo kdo bo zasajeval ta medovita drevesa in kakšen strošek bo to za občino. Prosim tudi za pojasnilo ali ste izvedli postopek izbora dobavitelja dreves v skladu z določili Zakona o javnem naročanju in koliko dreves nameravate zasaditi po KS?
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Tadeja Savnik /samostojna svetnica/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 210
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Ob vsakem deževju nas je krajane KS Vir strah, da bo Kamniška Bistrica na območju Vira, s poudarkom na območju okoli mostu pri Lidlu, prestopila breg in poplavljala. Krajani Vira so me obvestili, kar sem osebno zaznala tudi sama, da struga in nabrežje na Viru po avgustu 2023 in kasneje, ni očiščeno.
Prosim za pojasnilo, zakaj občina ne pristopi k čiščenju struge in bregov reke na območju KS Vir, saj so za to predvidena sredstva v občinskem proračunu, prav tako je občina sredstva za sanacijo v obliki predplačila že prejela od države.
Zanima me tudi ali je občina izvedla kakšne aktivnosti oz. dogovore z Direkcijo RS za ceste v zvezi z odstranitvijo starega mostu in postavitvijo novega, ker imam informacije, da je montažni most že poškodovan.
Dajem tudi pobudo, da se v dogovarjanje vključi tudi predstavnika KS Vir, ki bo imel možnost zastopati interese prebivalcev KS in predstavil tudi njihove pobude glede sanacije in postavitve novega mostu in ureditve nabrežja.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Tadeja Savnik /samostojna svetnica/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 211
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Postavitev smetnjaka pri leseni informacijski tabli, na kateri je zemljevid KS Dob- nasproti starega gasilskega doma PGD Dob. Mesto je vsak dan zbirališče šolarjev in ostalih otrok in je vsak dan tam polno smeti. Postavitev smetnjaka bi zagotovo pripomogla k bolj čistemu okolju.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 212
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Zamenjava zemljevida KS Dob, ker je obstoječi poškodovan, popisan z barvnim lakom, oz. je »pografitiran«.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 213
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Čiščenje Hujskega potoka
Ponovno sprašujejo, na pobudo krajanov, glede čiščenja Hujskega potoka v Dobu, blizu cerkve Sv. Martina. Dajem pobudo, da se pridobi soglasje s strani Direkcije za vode Republike Slovenije, saj želi KS Dob to čiščenje izvesti sama, ker ne verjame, da bo koncesionar, ki je trenutno zadolžen za čiščenje, to sploh kdaj realiziral.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 214
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Postavitev drogov za gnezdenje štorkelj
Na področju Turnš, Češenika in Doba vsako leto gnezdijo štorklje, ki so postale pravcata turistična atrakcija. KS Dob predlaga, da Občina Domžale, v smislu izboljšanja varovanja živalskih habitatov in pa tudi turistične zanimivosti ter prepoznavnosti KS Dob, poskuša, v kolikor je to mogoče, najti lokacijo za postavitev 1-2 drogova za gnezdenje štorkelj. Predlog posredujem na prošnjo KS Dob.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 215
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Kanalizacija Prešernova 1, Dob pri Domžalah
Dajem pobudo za izgradnjo kanalizacije in pločnika v omenjeni ulici, za pojasnilo, to je vzporedna ulica s povezovalno cesto Dob-Podrečje leži med parkiriščem Tosama in znamenjem.
Postavljam tudi svetniško vprašanje in sicer ali je, glede na to, da se komunalno urejajo zemljišča v bližini, točneje južno od podjetja Tosama, sedaj komunalno urediti tudi Prešernovo ulico v Dobu?
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 216
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Pobuda krajanov Štude –menjava azbestnih cevi
Krajane Štude zanima, kdaj se bo lahko izvedla planirana menjava azbestnih vodovodnih cevi na naslovu Študljanska 18A/18B. Po dovozni cesti do teh parcel je namreč trasa vodovoda, ki naj bi se zaključil na meji med parcelo K.O. 1963 Študa, parcelni številke 17/12 in 10/1. Iz slednje je tudi narejen odcep do obeh stavb št. 431 ter 432 (vodomerni jašek je na lastniški parceli).
Še posebej jih to zanima, saj imajo že nekaj časa v načrtu čimprejšnje asfaltiranje dovozne ceste, kar pa ne bi radi naredili preden se cevi ne zamenjajo, ker bi tudi otežilo in podražilo izvedbo asfaltiranja samega.
Spodaj je prikazan potek vodovodne trase:
Krajani Štude se zahvaljujejo za čimprejšnjo rešitev nastale situacije.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 217
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Javne razgrnitve
Dajem pobudo, da se vse občinske svetnike in svetnice, Odbor za prostor in varovanje okolja ter Odbor za komunale dejavnosti kakor tudi vse Svete KS Občine Domžale obvešča pisno o javnih razgrnitvah, da o tem lahko obvestimo naše krajane, ki mimogrede to spregledajo. Prav tako dajem pobudo, da javne razgrnitve potekajo v popoldanskem času, saj se nekateri le-teh  zaradi službenih in ostalih obveznosti zelo težko udeležujejo v dopoldanskem času.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 218
VRSTA:            Vprašanje
VSEBINA: Poplavna študija
Ali ima Občina Domžale na voljo poplavno študijo za celotno področje občine, če da, kakšna je njena veljavnost? Kakšna je tudi dostopnost te študije, če seveda obstaja, oz., ali je na voljo v brezplačno uporabi tudi občanom in občankam?
Sprašujem tudi, ali je potrebna izdelava nove poplavne študije za posamezno parcelo, ne glede na to, da je(če je?) Občina Domžale izdelala poplavno študijo za celotno področje občine?
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 219
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Soglasje Direkcije za vode RS za čiščenje vodotokov
Dajem pobudo, da Občina Domžale pridobi soglasje za čiščenje vodotokov in le-to prenese tudi na krajevne skupnosti, saj bo le tako samo čiščenje tudi realizirano. Kot se je izkazalo, čiščenje in vzdrževanje vodotokov, še posebno potokov in jarkov, s strani koncesionarja poteka zelo počasi, v večini primerov pa sploh ne in tako ostanejo neočiščeni, kar posledično povzroča precejšnje težave, še posebej ob poplavah.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 220
VRSTA:            Vprašanje
VSEBINA: Prometna problematika, Prešernova cesta, Domžale
Stanovalce Prešernove ceste zanima, kdaj se bo Občna Domžale lotila reševanja problema prometne varnosti in varnosti ljudi na Prešernovi cesti v Domžalah, saj se po njihovih pisnih trditvah zadeva vleče že več, kot desetletje. In se kljub strokovnim ugotovitvam pristojnih služb in organov ni storilo še nič konkretnega.
Trenutno je urejeno dovoljenje za posek dreves, stanovalci pa dajejo pobudo, da se uredi zeleni pas ob pločniku, le-ta je tudi nujno potreben sanacije, saj po njihovih trditvah obstaja velika verjetnost za prometno nezgodo. Prav tako želijo, da se uredi kanalizacija, park in določi, koliko je na voljo parkirnih mest za 14 stanovanj in če drži podatek, da imajo na voljo 9 parkirnih mest? Prav tako opozarjajo na ureditev lastniških razmerij za zemljišča poleg igrišča za blokom, za katerega, v kolikor je v občinski lasti, dajejo pobudo k ureditvi.
Na njihovo prošnjo spodaj prilagam vso dokumentacijo, ki sem jo s strani stanovalcev prejel in sem z njo ustno seznanil Odbor za komunalne dejavnosti, pisno pa bom to storil na prvi naslednji seji Odbora za komunalne dejavnosti Občine Domžale.
Prosim za odgovore, v kateri fazi postopka je omenjena zadeva in prosim tudi za časovnico reševanja problematike.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 221
VRSTA:            Vprašanje
VSEBINA: Nadzorni odbor enega izmed stolpnic SPB se je obrnil name, da so se sestali z županjo 3. 8. 2023 in da ste zagotovili, da boste pripravili pismo o nameri oz. drugačno obliko sodelovanja z etažnimi lastniki glede prevzema skupnih površin v pasaži. Prosim za pojasnilo kdaj bodo prejeli odgovor oz. kakšna bo rešitev za pasažo.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Boštjan Deželak /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 222
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Parkiranje na Kolodvorski cesti
Prebivalci predlagajo, da bi bila začetna ura parkiranja brezplačna na vseh površinah, kjer se zaračunavajo parkirnine. Pozdravljam to pobudo, ker bi doprinesla uporabnikom, da lahko njihove stranke uporabljajo vsaj eno uro brezplačno parkiranje.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Boštjan Deželak /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 223
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Predlagam, da občina postavi javno razsvetljavo na makadamskem parkirišču nasproti ZD. Neosvetljeno parkirišče za občane pomeni nelagodnost za storilce kaznivih dejanj pa priložnost.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Bojan Arh /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 224
VRSTA:            Pobuda
VSEBINA: Občinski upravi predlagam, da pri izdaji parkirne karte vodijo skrajšani upravni postopek namesto posebnega ugotovitvenega postopka. Za to imajo vse pogoje, saj vse podatke iz vloge lahko preverijo v uradnih evidencah. Postopek sam bi se s tem skrajšal in za občane pocenil. Prav tako predlagam, da se proces organizira tako, da je možno plačilo tudi na glavni pisarni občine, kar sedaj ni možno.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Bojan Arh /Gibanje Svoboda/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 16. 11. 2023
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

ZAPISALA                        PREDSEDUJOČA SEJI
Marjana Guna                  mag. Renata Kosec

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

 1. Danes, 20.12.2023 je bil na občinski spletni strani objavljen zapisnik 10. seje Občinskega sveta Občine Domžale, ki je potekala 16.11.2023. V Kamniku zapisnik objavijo takoj po seji.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here