8. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik (20.12.2023)

1
483

Včeraj popoldan je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 8. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik. Svetnice in svetniki so na zadnji seji letošnjega leta med drugim sprejeli rebalans Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023, Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2024, Investicijski program (IP) »Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, I. faza«, Investicijski program (IP) »Izgradnja kanalizacije Motnik in Stahovica–Črna pri Kamniku«, Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Poslovni objekt Usnjarska cesta 1« ter Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2024.

25 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik. Pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos je v nadaljevanju predlagala razširitev dnevnega reda s točko Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Katja Vegel pa Predlog Sklepa k soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik«.

Na Ustna vprašanja je samostojnemu svetniku Jožetu Korošcu (SLS) odgovoril višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo Sandi Borec, odgovor svetnici Dragici Požek (Lista Mateja Slaparja) je odgovor podal vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc, svetnici Karli Urh (Gibanje SVOBODA) pa je odgovoril Bogdan Pogačar.

Sledil je sprejem točke Investicijski program (IP) »Izgradnja kanalizacije Motnik in Stahovica–Črna pri Kamniku«, ob tem pa je v imenu pripravljavca dokumentacije, direktorica MILT, d. o. o. Lidija Dovgan Žvegla med drugim povedala: »Cilj potrditve Investicijskega programa je zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter 7. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023, s tem pa omogočiti Občini Kamnik uspešno kandidaturo na javnem razpisu Ministrstva za naravne vire in prostor, za sofinanciranje priprave ter izvedbe projekta, katerega cilj je izgradnja energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE. Glavni namen izvedbe kanalizacije za odpadne komunalne vode je izboljšanje obstoječega odvajanja odpadnih voda iz predmetnega območja ter preprečevanje onesnaženja podtalnice in vodnih virov, površinskih vodotokov ter zagotovitev boljših pogojev življenja lokalnega prebivalstva. Specifični cilji investicije so: izgradnja kanalizacije za odpadne komunalne vode v naselja Motnik, v skupni dolžini 2.580 m, dolžine posameznih cevi DN2 50 2.210 metrov, DN 200 440 metrov, tlačni vod 25 metrov, Izgradnja male čistilne napravo PE 250 z NN elektro priključkom v Motniku, izgradnja kanalizacije za odpadne komunalne vode v skupni dolžini 1.648 metrov v aglomeraciji Potok v Črni, z izgradnjo novega sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode je potrebno doseči energijsko nevtralnost sistema oziroma nobene dodatne porabe energije, več prebivalcev, priključenih na odvajanje in čiščenje odpadnih voda, povečanje nadzora nad onesnaževalci, varovanje pred širjenjem bolezni in izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev.« Svetnice in svetniki so točko potrdili z 28 glasovi za.

Slednja je predstavila tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Gradnja in nabava opreme v ZD Kamnik«, in med drugim poudarila, da bo Občina Kamnik kot vlagatelj (po pooblastilu Občine Komenda kot soustanoviteljice Zdravstvenega doma dr. Jurija Polca Kamnik) oddala vlogo za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji. Glavni cilji izvedbe investicijskega projekta so investicije v objekt zdravstvenega doma in opreme ambulant ter nakup vozil, namenjenih za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev»Z investicijo bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za upravljanje zdravstvene dejavnosti v Občini Kamnik in Komenda. Gre za naložbo, ki zdravstvenim delavcem omogoča kvalitetnejše pogoje za delo, prebivalcem obeh občin pa boljšo zdravstveno oskrbo in s tem dvig kakovosti življenjskega standarda. Ključni del je, da bi se dogradilo drugo nadstropje, investiralo bi se v zdravnstveno opremo, hkrati pa namerava zdrastveni dom kupiti reševalno vozilo, vozilo za patronažo in vozilo za urgentnega zdravnika ter dokupiti dodatno zdravstveno opremo,« je še dejala, svetnice in svetniki pa so dokument potrdili s 27 glasovi za.

Nato pa je bil s 27 glasovi za potrjen še Investicijski program (IP) »Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, I. faza« (prilogi k točki si lahko ogledate TUKAJ in TUKAJ). S sprejtjem tega dokumenta so bile zadoščene zahteve, ki izhajajo iz Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter 7. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 (Uradni list RS, št. 202/21 s spremembami tako Občina Kamnik izpolnjuje enega izmed zakonskih pogojev za realizacijo investicije, in sicer, da ima ustrezno izdelano in s sklepom pristojnega organa potrjeno investicijsko dokumentacijo.

Višji svetovalec za izgradnjo infrastrukturnih objektov Bogdan Pogačar je v nadaljevanju seje predstavil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Poslovni objekt Usnjarska cesta 1« in med drugim povedal: »Javni zavod Mestne Lekarne in Občina Kamnik imata namen pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo poslovnega objekta (ID stavbe:755, SID (identifikator) 22356308) nekdanje Klavnice na Usnjarski ulici 1 v Kamniku. Za izvedbo rekonstrukcije bosta navedena investitorja pridobila gradbeno dovoljenje, ki bo omogočalo izgradnjo novih upravnih prostorov  JZ Mestnih lekarn vključno s skladiščnimi prostori in Drive-in lekarno. V severnem delu objekta so predvideni poslovni prostori v lasti Občine Kamnik. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja bo omogočala fazno izvedbo gradnje, kar pomeni, da bo lahko vsak od investitorjev časovno neodvisno izvedel nameravano investicijo. Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), je potrebno za navedeni projekt izdelati DIIP, PIZ in IP. Za investicijo, katere ocenjena vrednost je višja od 450.000 evrov, pa v skladu s 7. členom Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023, investicijsko dokumentacijo potrjuje Občinski svet. Predinvesticijska zasnova – PIZ bo pripravljena po potrditvi Lokacijske preveritve za predmetno lokacijo, Investicijski program – IP pa po pridobljenem gradbenem dovoljenju in izdelanem projektu PZI, v katerem bodo prikazani predvideni stroški posamezne faze.« Točka je bila sprejeta z 21 glasovi za.

Nato pa je, vezano na zgornjo točko dnevnega reda, sledil še sprejem Sklepa o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice so svetnice in svetniki sprejeli z 21 glasovi. Ob tem je vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik dejala: »Predlog sklepa o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice v 1. členu vsebuje navedbo, da se na delu zemljišč, parc. št. 161/5, 161/2, 1504/57  k.o. 1911 – Kamnik ustanovi stavbna pravica. V skladu z 256. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. št. 87/02, 91/13, 23/20 in 78/23) je stavbna pravica pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino. 54. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22) izrecno določa, da upravni organ izda gradbeno dovoljenje, če je investitor vpisan v Zemljiško knjigo kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji nepremičnini. Ker je torej izkazana pravica graditi pogoj za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja ter bosta investitorja na zemljiškem kompleksu dva, je zadevo potrebno tudi formalnopravno urediti na način, da bosta oba investitorja, torej Občina Kamnik in JZ Mestne lekarne, v postopku lahko izkazala pravico graditi. Gre za brezplačno ustanovitev stavbe pravice.«

V nadaljevanju seje je pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos predstavila Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023 in poudarila, da je bil po sprejemu zadnjega rebalansa program predvidene porabe predhodno dodeljenih državnih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023 spremenjen in posredovan na ministrstvo, je bilo potrebno pripraviti šesti Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023. Pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos je predstavila Predlog Odloka  in dejala, da želi Občinska uprava s tem rebalansom samo uskladiti načrt razvojnih programov s popravljenim programom predvidene porabe predhodno dodeljenih državnih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023, skupni načrtovani prejemki in ocenjeni skupni izdatki se ne spreminjajo. Svetnice in svetniki so to točko dnevnega reda potrdili s 26  glasovi za.

Nato pa je bil s 24 glasovi v drugi obravnavi za sprejet še Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2024pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos je uvodoma predstavila predlog proračuna za naslednje leto in povedala, da so skupni načrtovani prejemki načrtovani v višini 34.055.722 evrov (Občina – 33.784.158 evrov in krajevne skupnosti – 271.564 evrov), ocenjeni skupni izdatki v višini 42.353.357 evrov (Občina – 41.707.293 evrov in krajevne skupnosti – 646.064 evrov) ter da je v predlogu proračuna upoštevan ocenjen prenos sredstev iz leta 2023 v leto 2024, in sicer za Občino Kamnik v višini 7.923.135 evrov in za krajevne skupnosti v višini 374.500 evrov – skupaj predviden prenos sredstev je predviden v višini 8.297.635 evrov. V 15. členu predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2024 je predvidena zadolžitev za 2.180.000 evrov.

Sledil je sprejem Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2024, v katerem se za leto 2024 trenutno ne načrtuje prodaja nepremičnin, katerih vrednost presega 100.000 evrov. V kolikor se bo s časom izkazalo, da bi bilo potrebno izvesti kakšno prodajo večje vrednosti, se bo to reševalo v okviru rebalansa proračuna za leto 2024 in z dopolnitvijo načrta ravnanja. V letu 2024 pa se predlaga nakup nepremičnine za potrebe delovanja PGD Duplica (približno 190.000 evrov). Omenjeno društvo se že vrsto let sooča z neprimernimi oz. premajhnimi prostori oz. zemljiščem.

Po skrajšanem postopku je bil s 23 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, s tem pa se je veljavni odlok dopolnil in spremenil tako, da se dodatno pojasnijo merila in normativi v skladu z novo evidenco registriranih športnikov pri Olimpijskem komiteju Slovenije.


Vodja Oddelka za družbene dejavnosti Katja Vegel
 pa je v nadaljevanju seje predstavila Predlog Sklepa k soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik«: »V času priprave gradiva za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik se je v Uradnem listu Republike Slovenije objavil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik«, ki je začel veljati z 9. 12. 2023. Na podlagi in v skladu z novo sprejetim odlokom se mora uskladiti ureditev v Statutu javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik«, in sicer s 15. a členom, na osnovi katerega so se spremenili pogoji za imenovanje direktorja zavoda. Zaradi čakanja na objavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik« v Uradnem listu je za predlog Sklepa k soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik« predlagana razširitev dnevnega reda.« Točka je bila potrjena z 22 glasovi za.

Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2024, ki so ga člani Občinskega sveta sprejeli s 23 glasovi za, je predstavil vodja športnih programov na Zavodu za turizem in šport Kamnik Franci Kramar in v tej točki povedal: »S sprejemom Letnega programa športa se Občina Kamnik zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu na lokalnem nivoju. Cilji Programa so izvajanje Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik; spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini; uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe športa; načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za celotno lokalno skupnost.«

Sledil je še sprejem Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2024 in Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2024. S tem pa je bila današnja zadnja seja leta 2023 tudi zaključena.

Fotogalerija

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Zapisnik je bil objavljen takoj po seji na občinski spletni strani! V Domžalah Urad županje potrebuje 34 dni, da objavi občanom “primeren” zapisnik!

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here