11. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
383

Občina Domžale vstopa v novo leto s potrjenima razvojnima proračunoma

V četrtek, 21. decembra 2023, so svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale potrdili razvojna proračuna Občine Domžale za leto 2024 in za leto 2025. Potrdili so tudi odlok o podrobnejši namenski rabi osrednje mestne javne površine v centru Domžal in sklep o posodobitvi tehničnega dela prostorsko izvedbenega akta Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale. 

Županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, ki je vodila 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Domžale, je o potrjenih predlogih proračunov povedala: »Gre za uravnotežena, razvojno naravnana proračuna, v katerih so sedaj že odobrena sredstva tako za velike infrastrukturne projekte kot tudi za manjše razvojne projekte ter za izvajanje številnih aktivnosti za dvig kakovosti bivanja v naši občini. Z namenom spodbujanja aktivnega vključevanja občank in občanov pri razvoju občine oziroma krajevnih skupnosti s podajanjem idejnih projektov smo letos prvič v zgodovini domžalske občine rezervirali sredstva za participativni proračun za leto 2024.«

Svetnice in svetniki so na seji pohvalili pripravljena proračunska predloga, v katerih so bili za drugo obravnavo upoštevani številni predlogi in pobude, ki so jih svetniki podali ob prvi obravnavi. Zadolževanje v letu 2024 ni predvideno, ocena morebitnega zadolževanje v letu 2025 pa je bilo znižano s prvotnih 10 mio EUR na 2,3 milijone, v kolikor bo sploh potrebno. Na strani prihodkov predstavljajo ¾ vseh prihodkov davčni prihodki, večinoma iz naslova s strani države izplačane dohodnine, in v manjšem delu nadomestila za uporabo zemljišča ter komunalni prispevki. Na strani odhodkov se povečujejo zneski investicijskih odhodkov, kar kaže na investicijsko in razvojno naravnanost Občine Domžale v prihodnjih letih. Vsebinsko je največ odhodkov oz.  sredstev namenjenih kulturi in športu, nato izobraževanju ter prometni infrastrukturi in komunikacijam.

Med večjimi projekti na področju športa, ki so vključeni v proračun za leto 2024, so na prenova kopališča, gradnja skate parka in kotalkališča. V pripravi je tudi strategija razvoja športa v občini, ki bo usmerjena v načrtno vlaganje v športno infrastrukturo ter spodbujanje športnih in rekreativnih aktivnosti v občini. Med drugim tudi v izdelavo celostne podobe oziroma enotne urbanistične zasnove javne športne infrastrukture.

Na področju kulture je največ pozornosti za razvoj področja namenjeno vzpostavitvi osrednje občinske dvorane za kulturne dejavnosti. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Seveda bomo še naprej podpirali aktivnosti in razvoj kulturnih dejavnosti, pa vendar je na področju kulture in njenega nadaljnjega razvoja največ vprašanj povezanih z vzpostavitvijo moderne kulturne dvorane, koncertne in mogoče tudi kongresne dvorane, ki bo podpirala tako izvedbo velikih kulturnih dogodkov s profesionalnimi umetniki kot dogodkov ljubiteljske kulture. Razprave o primerni lokaciji bodo še potekale.«

Na področju izobraževanja je med infrastrukturnimi razvojnimi projekti v proračunih Občine Domžale za prihodnji leti prav gotovo najbolj pomembna nadgradnja in rekonstrukcija Osnovne šole Roje, sledijo pa  priprava idejne zasnove za gradnjo večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Domžale, priprava projektne dokumentacije za prizidek pri Osnovni šoli Preserje pri Radomljah in idejne zasnove za širitev Osnovne šole Dob. Na področju izobraževanja je županja mag. Renata Kosec izpostavila tudi, da si na Občini Domžale prizadevajo v občini ponuditi tudi visokošolske programe, o čemer pa pogovori s fakultetami že potekajo.

Med drugim so v proračunih rezervirana sredstva tudi za nemoteno delovanje programov otroškega varstva. Med razvojne projekte se uvršča priprava projektne dokumentacije za celovito rekonstrukcijo Vrtca Urša. Sredstva so rezervirana tudi za izvedbo vsebin, ki najmlajše učijo o pomenu integritete in ničelne tolerance do korupcije, na podlagi sodelovana Občine s Komisijo za preprečevanje korupcije. Te aktivnosti se bodo izvajale tudi v osnovnih šolah, saj raziskave kažejo, da je za preprečevanje korupcije v družbi na dolgi rok najbolj učinkovito ozaveščanje v mladih letih.

Za mlade prinašata oba proračuna kar nekaj novosti. Poleg instituta mlade županje in mladega župana, edinstvenega primera v Sloveniji, ki sta močno vpeta v pripravo nove strategije za mlade ter v letu 2023 zastavljenega novega sistema štipendiranja, ki ponuja štipendije za športnike in umetnike, je predvidena širitev Centra za mlade Domžale ter uvedba prostočasne kartice za mlade.

Občina Domžale v proračunih za leti 2024 in 2025 del sredstev namenja za starejše, za aktivnosti v zvezi s širitvijo kapacitet domžalskega doma upokojencev, ki je sicer državni projekt, za brezplačne prevoze starejših in aktivnosti, zajete v strategiji za starejše ter za vzpostavitev Dnevnega centra za varstvo starejših občank in občanov.

Posebna pozornost je namenjena tudi ranljivim skupinam. Načrtovana so proračunska sredstva za pripravo projektne naloge za gradnjo novega, inovativnega centra Vrtiljak na Ljubljanski 34 in 36 v Domžalah, v katerem bodo prostori namenjeni Rdečemu Križu, javni kuhinji, Karitasu, brezdomnim osebam ter društvom in organizacijam, ki izvajajo programe za ranljive skupine.

Vzporedno z vsemi predstavljenimi in drugimi aktivnostmi se začenja tudi strateški razvoj drugih področij, gospodarstva z izdelavo strategije za razvoj gospodarstva in obrtništva v občini Domžale, namenjajo se sredstva za razvoj kmetijstva, za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik in drugo. Med pomembnimi razvojnimi projekti, ki so v različnih izvedbenih fazah načrtovani v letu 2024, so še izdelava projektne dokumentacije za večnamenski center na Savski, izdelava projektne naloge za prihodnjo širitev Centra za zaščito in reševanje Domžale, vzpostavitev centra tajnostne mobilnosti ter javni natečaj za vzpostavitev občinskega središča v centru Domžal. Je pa županja mag. Renata Kosec poudarila, da je »veliko vprašanj občank in občanov ter pobud krajevnih skupnosti glede varnosti v cestnem prometu. V dogovoru s Komisijo za varnost in vzgojo v cestnem prometu na Občini že preučujemo možnosti za vzpostavitev različnih ukrepov na najbolj izpostavljenih odsekih, med drugim tudi postavitev merilcev hitrosti.«

Za domžalsko občino so pomembni tudi drugi, regijski ter državni projekti, za katere so tudi v občinskih proračunih za leti 2024 in 2025 zagotovljena določena sredstva za posamezne aktivnosti v zvezi z izvajanjem protipoplavnih ukrepov, gradnjo državnega mostu na Viru in krožišča ob občinski stavbi, avtocestnim priključkom Študa, izvozom Depala vas in drugimi infrastrukturnimi projekti.

Poleg sodelovanja z državo, ki se intenzivno odvija tudi preko stanovskega združenja Skupnosti občin Slovenije, so v prihajajočih letih načrtovana tudi mednarodna sodelovanja. Slednja so usmerjena predvsem v pridobivanje mednarodnih, predvsem evropskih sredstev za razvojne projekte v občini.

Mag. Renata Kosec je predstavitev proračunov za leto 2024 in za leto 2025 zaključila z besedami: »Pred nami sta dve intenzivni leti, veliko aktivnosti in nalog. Verjamem, da jih bomo z občinsko upravo, predvsem pa skupaj z občankami in občani, uspešno realizirali. Zavezujemo se, da bomo proračunska sredstva porabili racionalno, transparentno in učinkovito.« Predstavitev je zaključila s povabilom na dogodke v prazničnem decembru in mislijo, da je čas pred nami poseben, namenjen vsem občankam in občanom, predvsem povezovanju in druženju.

Občina Domžale

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here