“Nova” politika županje – še več denarja za „občinski hvalilnik“

1
1476

Že večkrat v preteklosti se je pokazalo, da so občinska glasila, ki naj bi bila namenjena informiranju občanov, predvsem orodje v rokah lokalnih oblasti, saj se v teh časopisih, ki jih tudi sami nadzirajo, kažejo s svoje najbolj svetle strani. V njih ne manjka sijočih nasmeškov in prijaznih opisov dogodkov, ki občanom kažejo lepo plat županskega vladanja. Vse te prijazne zapise občani drago plačajo, saj je cena takega ‘oglaševanja sreče’ izjemno visoka, namenjena pa je predvsem publiciteti županov in njihovih sodelavcev.
Prispevek davkoplačevalskega denarja za Slamnik naj bi se iz dobrih 100.000 EUR povečal na 240.000 EUR (glej tabelo). Kor razlog županja navaja, da zaradi posameznih podražitev. Urednikovanje občinskega glasila ni prav zapleteno, saj avtorske prispevke enostavno objavijo take kot so, ob vsem tem pa še zaračunavajo zahvale, ki bi bile za občane lahko brezplačne. Gre za pravo parado prijaznega prikazovanja idiličnega občinskega dogajanja, ki bi se z nepristranskimi zapisi hitro razblinilo.


“V občinskem proračunu (sprejema se ga v paketu in na predlog županje) je predvidena nova dotacija javnega denarja za občinsko glasilo Slamnik. Prosimo za pojasnilo občanom za kaj natančno je potreben ta ukrep in v kolikšnem znesku se je dotacija v zadnjih letih povečala.”
Domžale, 1.12.2023

Odgovor Občine Domžale glede stroškov in podražitev občinskega glasila Slamnik
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o izdajanju javnega glasila »Slamnik« (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 06/12 in 08/13, dostopen na: https://www.domzale.si/objave/65), iz katerega je razvidno, da gre za glasilo, katerega ustanovitelj je Občina Domžale in ki je osrednji informator o življenju in delu v občini Domžale.
V času pisanja odgovora proračuna za leti 2024 in 2025 še nista sprejeta, je pa v predlogih, objavljenih na spletni strani občine (https://www.domzale.si/objava/855825, 11. seja Občinskega sveta), predvideno financiranje javnega glasila Slamnik v višini 240.000 EUR na leto. Sredstva so namenjena za stroške materiala in energije, stroške dela ter stroške storitev (stroške uredništva, avtorskih honorarjev, priprave in preloma, tiska, materiala, računovodstva ipd.), ki bremenijo izdajatelja glasila »Slamnik«, to je Kulturni dom Franca Bernika Domžale, ki razpolaga s podrobnejšimi informacijami v zvezi s svojimi stroški.
Višina sredstev je v predlogih proračunov rezervirana glede na predstavljeni finančni načrt izdajatelja, ki pojasnjuje potrebo po dvigu namenjenih sredstev zaradi visokega dviga cen tiska glasila ter znatnega dviga stroškov dela, storitev in materiala. To povišanje je vplivalo na dvig rezerviranih sredstev v letu 2023 in za naslednji dve proračunski leti.
Sredstva v zadnjih letih z namenske proračunske postavke 183400 Glasilo Slamnik so bila naslednja:

Občina Domžale, 20.12.2023

V času priprave tega članka, sta proračuna za leti 2024 in 2025 sprejeta.Kulturni dom Franca Bernika Domžale, 4.5.2023

ZADEVA: Glasilo Slamnik / stroški v letu 2022
Direktorju Kulturnega doma Domžale Juretu Matičiču smo spomladi poslali zahtevo po vpogledu v podatke o stroških, prihodkih in izhodiščih za oblikovanje avtorskih honorarjev za glasilo Slamnik, ki ga izdaja omenjeni zavod.
S pomočjo Informacijske pooblaščenke smo pridobili želene podatke!

PRIHODKI
– Občina Domžale 104.940,00 evrov, prihodek od naročnin, prodaje oglasnega prostora ter zahval 37.431,74 evrov

STROŠKI
– stroški grafičnega oblikovanja 17.060 evrov;
– stroški tiska: 33.639,90 evrov;
– stroški distribucije/ raznosa – glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Domžale : 20.980,51 evrov;
– stroški honorarjev zunanjih sodelavcev, vključno z urednico in lektorjem : skupaj 54.711,02 evrov
– ostali stroški: 15.980,31 evrov (sorazmerni delež plač KD, ogrevanje, pisarniški material, računovodske storitve, komunala, elektrika, poštnina…)

HONORARJI
Seznam honorarjev zunanjih sodelavcev v letu 2022, urednica 20.110,00 evrov, lektoriranje, skupaj: 37.722 evrov

Cena glasila Slamnik (mesečnik) je okoli 9.600,00 evrov (stroški: tisk, distribucija, honorarji, oblikovanje, stroški zavoda kot izdajatelja…).


Na Urad Občine Kamnik smo naslovili  naslednje vprašanje:

Zanima nas, kolikšen je strošek občinskega časopisa “Kamničan(ka)” za občinsko blagajno. Zanima nas tudi, kolikšen je bil strošek v letu 2021, 2022 in v letošnjem letu, glede na vse podražitve.

Strošek ene številke občinskega časopisa “Kamničan/ka” znaša trenutno 3.059,45 evrov.
V letu 2021 smo za financiranje omenjenega časopisa porabili 51.436,88 evrov, v letu 2022 55.028,18 evrov, v letu 2023 pa je bilo za navedeni namen doslej porabljenih 49.768,21 evrov proračunskih sredstev.
Občina Kamnik, 7.11.2023

Zgoraj omenjeni časopis je štirinajstdnevnik, torej je strošek Občine Kamnik približno 1.500 EUR na številko.


Naj spomnimo:
V zadnjih petindvajsetih letih časopis Domžalsko-kamniške NOV!CE, za obveščanje javnosti ni pridobil niti evra iz občinske blagajne. Pred tem obdobjem so nam namenili skromna občinska sredstva za informiranje javnosti, s katerimi smo le delno pokrivali stroške najemnine v občinskih prostorih v SPB1. Bili smo pogodbeno odvisni od “prijaznosti v poročanju”. Ker pa se na strani časopisa nismo odzvali klečeplazno kot je bilo pričakovano, je tedanja politika s prisilno izvršbo založnika časopisa, podjetje CLIP Domžale d.o.o., spravila v stečaj. Delo izdajatelja časopisa je prevzela in nadaljevala pravna oseba ZAVOD INFOBIRO, ki ga izdaja še danes. Ni težko spregledati, da je bil ukrep za povečano donacijo občinskemu glasilu Slamnik (naši konkurenci v zasedenosti medijskega prostora), obenem tudi ukinjanje našega časopisa. Toliko o pluralnosti medijev.


Za bolj podrobno obrazložitev želje po še več javnega denarja, bomo povprašali direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in občinske svetnice in svetnike, zakaj tako lahkotno sprejemajo odločitve, o prekomernem trošenju javnega denarja. Posledično se pomembni projekti v korist občanov oddaljujejo!

Uredništvo

Komentarji (spodaj) so zaželeni! Predlagani vaši podatki niso obvezni!

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. 28.12.2023 so izšle zadnje Finance v tiskani obliki, po 1. januarju bodo namreč vsebine ponujali le še na spletu. Občinskemu glasilu Slamnik 120% več javnega denarja. Se je v Domžalah čas ustavil?

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here