T e D n i (K) Občine Kamnik 8.1.2024

1
188

Sanacije po poplavah

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi pa je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 1 je bil z 22. 12. 2023 zaključena. Vgrajenih je bilo 315 m2 natezne mreže kapacitete 250 kN/m v vse smeri ter 365 m2 kapacitete 150 kN/m v vse smeri. Zvrtanih je bilo 589 m vrtin fi 90 mm za GEWI sidra z posamezno dolžino sidra med 3 m in 9 m v rastru 2,5 m x 2,5 m. Prebivalci so se že vrnili na svoj dom. (obširnejše poročilo in slike sanacije so bile posredovane posebej z Županovo e-pošto …)

Sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 2A je v teku, kljub praznikom zaključek je predviden skladno pogodbenim rokom v mesecu januarju. Izvrtane so že vse vrtine. V teku je dobava sider in vgradnje le teh ter dobava visoko nateznih mrež. Po vgradnji se bo uredilo še odvodnjavanje zalednih voda in povrnilo zemljišče na zemljiščih nad saniranima plazovoma.

Sanacijo plazu nad objekti Godič 31, Godič 31a, Godič 32 ter Godič 26a se je pričela 3. 1. 2024 z uvedbo v delo. Zaradi slabih vremenskih razmer bo izvajalec z deli priče 8. 1. 2023.

Uspešno je bilo zaključeno evidenčno naročilo ter izbran izvajalec del za sanacije plazu Godič 91, in sicer ŠUŠTAR TRANS d.o.o. Z izbranim izvajalec bo po 8. 1. 2024 izvedena uvedba v delo in pričetek del.

Uspešno je bilo zaključeno evidenčno naročilo ter izbran izvajalec opornega zidu Stahovica 12A, 13, in sicer GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o.. Z izbranim izvajalec bo po 8.1.2024 izvedena uvedba v delo in pričetek del.

Uspešno je bilo zaključeno evidenčno naročilo ter izbran izvajalec sanacije plazu Podstudenec 9a, in sicer GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o.. Z izbranim izvajalec bo po 8. 1. 2024 izvedena uvedba v delo in pričetek del.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bil posredovan projekt za sanacijo Laniše 9, Potok v Črni 6, Bistričica 20 in Bistričica 21b in ceste Podstudenec.

Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti Zagorica nad Kamnikom 2, Zagorica nad Kamnikom 2a ter Košiše 5, Košiše 5a, Košiše 8a, Košiše 8b in Košiše 8c. Za sanacijo plazu za objektom Zagorica nad Kamnikom 2 in 2a smo pričeli s postopki za izvedbo evidenčnega naročila za izbiro izvajalca sanacije. Za Košiše pa projektant skladno z pripombami pripravlja popravke in dopolnitve projektne dokumentacije. Takoj po prejemu bomo pričeli z razpisi za sanacijo.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave na oz. v bližini naslovov: Laniše 15, Tunjice 6, Kamniška Bistrica 1, Stolnik 14,  Stahovica 30, Stahovica 30a,  Krivčevo 12e, Košiše 13b, Zgornje Stranje 31a, Žale 18e, Zakal 6, Krivčevo 17a, Krivčevo zaledje naselja, Krivčevo 18, Snovik 7, Poreber 8, Žaga 8, Podgorje 11a, Snovik, plaz Blate – Klemenčevo-Bistričica, Stari grad ter več lokalnih cestah.

Izvedeni so bili prvi ogledi s strani geologov in izdelava popisov za izvedbo evidenčnih naročil za izdelavo geološko-geomehanske preiskave in načrt ter izdelava PZI dokumentacije s projektnimi rešitvami za Laniše 4, Poreber 10.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacijo se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blatnica so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sistem za spremljanje stanje na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu je država na pobude in urgence Občine Kamnik bolj aktivno pričela izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S plazu Blate je bil odstranjen ves les. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu Blate umirile. V zadnjem tednu ni bilo zaznanih nobenih premikov na mestih, kjer se izvajalo meritve z estenziometri.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Oddelek za družbene dejavnosti

Proračun za leto 2024 sprejet – aktivnosti na področju kulture 2024. Poleg redne dejavnosti Oddelka za družbene dejavnosti, Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Zavoda za kulturo Kamnik, Javnega sklada za kulturne dejavnosti, so v tem letu planirani spodaj sledeči večji projekti.

Obnova parka Evropa

Občina Kamnik bo v tem letu pristopila k ureditvi širše okolice spomenika NOB Draga Tršarja ter tudi ostalemu delu parka Evropa, in sicer se bo prenovila hortikulturna ureditev, opravljeni pa bodo tudi nekateri dotrajani grajeni elementi parka (zidci, stopnice, poti, pergole…).

Občina v ta namen zagotavlja 20.000 evrov.

Obnova spomenika NOB Draga Tršarja

Občina Kamnik je že v lanskem letu pričela z aktivnostmi za obnovo spomenika, po navodilih spomeniško – varstvene stroke je bila skulptura (bronasti del spomenika) ustrezno demontirana, razrezana na več delov in odpeljana v delavnico. Letos se bodo izvedla potrebna restavratorska dela in utrdilo jedro skulpture.

Bazo spomenika – podstavek se bo gradbeno saniralo – utrdilo  ter primerno obnovilo kamnito oblogo in napis. V ta namen je zagotovljenih 95.000 evrov.

Za obnovitvena (restavratorska) dela smo s strani Ministrstva za kulturo pridobili tudi 50.000 evrov. 

Prenova Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik ter energetska sanacija kompleksa Ljubljanska cesta 1 in Kajuhova pot 11

V okviru projekta ELENA se bo sredi leta pričela prepotrebna obnova prostorov Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Izvedla se bo tudi celovita energetska sanacija kompleksa, kjer domujejo Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Glasbena šola Kamnik, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Rdeči križ Kamnik ter telovadnica OŠ Toma Brejca, na ostrešju kompleksa bo postavljena tudi nova sončna elektrarna.

Občina v ta namen namenja letos več kot 1,5 milijona evrov, projekt pa se bo zaradi obsežnosti izvajal tudi v letu 2025.

Nadaljevanje sanacije grajskih stolpičev na Zapricah

Sanacija dotrajanih grajskih stolpičev se je začela v lanskem letu in se bo spomladi nadaljevala in tudi zaključila.

Dela potekajo v skladu z Konservatorskim načrtom za izvedbo prenove dvorca Zaprice, v katerem deluje Medobčinski muzej Kamnik. Občina v ta namen letos zagotavlja 48.000 evrov.

Preskarjeva bajta na Veliki Planini

Letos naj bi se na Veliki Planini sanirala dotrajana skodlasta streha Preskarjeve bajte, ki je sicer edini primerek ovalne velikoplaninske bajte in je preurejena v muzej. Občina v ta namen zagotavlja 17.000 evrov.

Projekt COMMHERITOUR

Projekt Commeheritour je bil prijavljen v okviru Interreg PODONAVJE in je namenjen valorizaciji kulturne dediščine pri bogatenju kulturne in turistične ponudbe. Kot pridruženi partner v tem projektu sodeluje Javni zavod za kulturo Kamnik, ki bo v teku projekta razvijal in širil marketing blagovne znamke Doroteja skozi izobraževanja, raziskovanja, raziskovanja dediščine, tržnih dejavnosti, ipd.. Trajanje projekta je predvideno za 30 mesecev, finančno pa je ocenjen v višini 200.000 €.

Obnova krajevnih domov v Kamniški Bistrici, Godiču in Srednji vasi

Občina Kamnik v tem letu skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti nadaljuje z urejanjem krajevnih domov v Kamniški Bistrici, Godiču ter Srednji vasi. Za vsak krajevni dom je zagotovljenih 20.000 evrov.

Budnarjeva muzejska hiša

Občina Kamnik bo v letošnjem letu pričela z obnovo Budnarjeve domačije, za kar je zagotovljenih 20.000 evrov.

Oddelek za razvoj in investicije

Hišna imena v krajevnih skupnostih Motnik, Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Špitalič in Tuhinj

Izšla je knjižica, v kateri so zbrana hišna imena v krajevnih skupnostih Motnik, Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Špitalič in Tuhinj. Hišna imena označujejo domačije in pripadajoča polja, travnike, gozdove ter predvsem ljudi, ki na teh domačijah živijo. Ta »domača« imena so nastala iz potrebe po lažjem ločevanju domačinov med seboj in so se pri hišah obdržala kljub menjavi lastnikov ali njihovih priimkov.

Danes z opuščanjem kmetij in zamiranjem kmečkega življenja v vaseh hišna imena izginjajo iz vsakdanje rabe, vsa večkrat poznajo le še starejši. Da bi preprečili njihovo izginotje, je bil v sklopu projekta Stara hišna imena v občini Kamnik opravljen podroben pregled nekdanjih in današnjih hišnih imen v naseljih krajevnih skupnosti Motnik. Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Špitalič in Tuhinj (v preteklih letih tudi v KS Tunjice in KS Kamniška Bistrica).

Podatki za seznam hišnih imen, ki so objavljena v knjižici, so bili pridobljeni s pregledom zgodovinskih virov, z razgovori s starejšimi domačini in na srečanjih s krajani na Lasenem, v Motniku, Šmartnem, Špitaliču in Lazah. V knjižici so zbrana stara hišna imena, ki jih domačini za navedene lokacije poznajo, čeprav se imena v nekaterih primerih danes ne uporabljajo več.

Razpisani termini in tematska področja za nova partnerstva in projekte LAS Srce Slovenije

Potencialne prijavitelje na razpise LAS Srce Slovenije vabimo na izkustveno izobraževanje o tem, kako pripraviti projekt ter se učinkovito povezati v partnerstvo za razvojno delovanje na območju LAS. Delavnice bodo potekale glede na izbrane vsebinske sklope, v obliki treh zaporednih srečanj, ki se bodo vsebinsko nadgrajevala. Zaželeno je, da sodelujete na vseh treh delavnicah za posamezen sklop. Dobrodošli predvsem tisti, ki že imate svoje projektno idejo in morda tudi potencialne partnerje za skupni projekt, da bodo srečanja čim bolj učinkovita.

  1. S skupino, ki jo zanima projektno povezovanje na področju OKOLJA IN REKREACIJE (trajnosti razvoj turizma, ohranjanje narave in dediščine in boljša kakovost življenja), se bomo dobili prvič v Kulturnem domu Dolsko 16. 1. 2024, nato pa še 1. 2. in 15. 2. 2024 od 16.30 do 19.00.
  2. Vsi tisti, ki vas zanima LOKALNO PODJETNIŠTVO (spodbujanje podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest), vabljeni na prvo srečanje, ki bo v KIKštarterju v Kamniku 29. 2. 2024 in nato še 14. 3. in 21. 3. 2024 od 16.30 do 19.00.
  3. VKLJUČUJOČA SKUPNOST (vsebine za ranljive skupine prebivalcev, kot so mladi, starejši in invalidi) bo tema delavnic v IC Geossu v Litiji 14. 2. 2024 in nato še 28. 2. in 13. 3. 2024 od 16.30 do 19.00.
  4. Razvojno partnerstvo želimo vzpostaviti tudi na področju LOKALNE HRANE (spodbujanje lokalne samooskrbe s hrano). Prvo srečanje bo potekalo v Kulturnem domu v Lukovici 17. 1. 2024, nato pa še 31. 1. in 7. 2. 2024 od 16.30 do 19.00.

Udeležba je za prebivalce in predstavnike pravnih oseb iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji brezplačna. Vaš interes za sodelovanje vpišite v tabelo ali javite na las@razvoj.si  ali 051 312 738.

Delavnice so del projekta Stopimo skupaj, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.
    Občina Kamnik

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here