T e D n i (K) Občine Kamnik (15.1.2024)

0
193

Sanacije po poplavah

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Sanacija plazu na naslovu Županje Njive 1 je bila z 22. 12 .2023 zaključena, odpravljenih je bilo še nekaj pomanjkljivosti, 15. 1. 2024 bo potekal uradni prevzem.

Sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 2A je v polnem teku skladno pogodbenim rokom v mesecu januarju. Izvrtane so že vse vrtine. V teku je dobava sider in vgradnje le teh ter dobava visoko nateznih mrež. Po vgradnji se bo uredilo še odvodnjavanje zalednih voda in povrnilo zemljišče na zemljiščih nad saniranima plazovoma.

Sanacijo plazu nad objekti Godič 31, Godič 31a, Godič 32 ter Godič 26a se je pričela 3. 1. 2024 z uvedbo v delo. Dela so v polnem teku.

Na sanaciji plazu Godič 91 je bila z izbranim izvajalec izvedena uvedba v delo. Predvidoma 15. 1. 2024 se bodo pričela pripravljalna dela in pričetek sanacije.

Z izbranim izvajalec opornega zidu Stahovica 12A, 13 izvedena uvedba v delo. V preteklem tednu je bilo izvedena zakoličba lokacije opornega zidu. Sam pričetek del je predviden z 15. 1. 2024.

Z izbranim izvajalec sanacije plazu Podstudenec 9a je bila izvedena uvedba v delo. Pričetek del je predviden po 22. 1. 2024.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bil posredovan projekt za sanacijo Laniše 9, Potok v Črni 6, Bistričica 20 in Bistričica 21b in ceste Podstudenec.

Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti Zagorica nad Kamnikom 2, Zagorica nad Kamnikom 2a, za katero je v teku izbira izvajalca del.

Za projekt sanacije Košiše 5, Košiše 5a, Košiše 8a, Košiše 8b in Košiše 8c projektant skladno z pripombami pripravlja popravke in dopolnitve projektne dokumentacije. Takoj po prejemu bomo pričeli z razpisi za sanacijo.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave na oz. v bližini naslovov: Laniše 15, Tunjice 6, Kamniška Bistrica 1, Stolnik 14,  Stahovica 30, Stahovica 30a,  Krivčevo 12e, Košiše 13b, Zgornje Stranje 31a, Žale 18e, Zakal 6, Krivčevo 17a, Krivčevo zaledje naselja, Krivčevo 18, Snovik 7, Poreber 8, Žaga 8, Podgorje 11a, Snovik, plaz Blate – Klemenčevo-Bistričica, Stari grad ter več lokalnih cestah.

Izvedeno je bilo evidenčno naročilo za izdelavo projektov sanacije za Krivčevo 12A-12F sanacija plazov v zaledju, Krivčevo 18 ter Snovik 7.

V teku so izvedbe evidenčnih naročil za izdelavo projektov sanacije za Podgorje 11a, Poreber 8 in Laniše 4.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacijo se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sistem za spremljanje stanje na plazu, sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu je na pobude in urgence Občine Kamnik je država bolj aktivno pričela izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S plazu Blate je bil odstranjen ves les. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu Blate umirile. V zadnjem tednu ni bilo zaznanih nobenih premikov na mestih kjer se izvajalo meritve z estenziometri.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Intervencijski nasip Šmarca

Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija RS za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice. V naselju Šmarca se je izvedel intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov.

Nasip je zgrajen iz gramoznega materiala in z glinenim jedrom. Centralno glinasto jedro je širine 1 meter na koti krone, globine približno 1,5 metra oziroma do kote talne vode. Vgradnja gline se je izvajala v plasteh z ustreznim komprimiranjem. Dela je izvajalo podjetjem Hidrotehnik d.o.o.  Nadzor nad gradnjo so izvajali geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant.

Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa je znašala 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost. Trenutno se izvaja zaščita brežine protipoplavnega nasipa ter čiščenje nanosov, ki ob vsakem deževju ponovno odloži na dno struge.

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah

Na območju Občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikovDirekcija RS za vode je na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah,  skupaj s podjetje Hidrotehnik d. o. o., ter podizvajalci  začelo z intervencijami in sanacijami takoj po poplavah.

urejanje in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov. Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v občini Kamnik: https://poplave2023.evode.si/%23).

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Na gradbišču nove osnovne šole  se intenzivno izvajajo gradbeno obrtniška dela v notranjosti objekta. V teku je polaganje talne keramike na stopniščih in v glavni avli – lamela B. Izvajajo se tudi strojne inštalacije  in montaža naprav v novi kotlovnici, ki bo povezana z obstoječo telovadnico. Izveden je bilo tudi zagon talnega ogrevanja objekta, kar bo omogočilo normalno izvajanje in dokončanje obrtniških del v notranjosti objekta. Izvajajo se pleskarska dela,  vgrajene so tudi že skoraj vse  steklene predelne stene z vrati. Notranjost prostorov tako že dobiva končno podobo.

V zaklonišču je že skoraj v celoti montirana predpisana oprema ( postelje, kompleti za reševanje…).

Na ovoju stavbe se  po zaključeni izvedbi izolativnega sloja nadaljuje z izvedbo  končne fasadne obloge. V teku so tudi pripravljalna dela za izvedbo zunanje ureditve ( izvedba  javne razsvetljave…).

Oddelek za razvoj in investicije

Občinska celostna prometna strategija

Občina Kamnik je oddala vlogo na Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS), ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. V okviru javnega razpisa se bodo občinam dodelila sredstva evropske kohezijske politike za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS.

Namen izdelave OCPS občine Kamnik je vzpostaviti trajnostno prometno načrtovanje v občini Kamnik, ki bo pripomoglo k okoljsko prijaznejšim oblikam mobilnosti in bo zmanjševalo negativne vplive prometa na okolje, prostor in zdravje. S sprejemom tega dokumenta želimo vplivati na spremembo potovalnih navad, nadgraditi ukrepe trajnostne mobilnosti in nadaljevati začrtan razvoj, usmerjen k večji kvaliteti življenja. Cilj je, da se čim več naših občank in občanov namesto z osebnim avtomobilom na pot poda na bolj trajnostne načine mobilnosti. Želimo nadaljevati z izboljševanjem pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter za alternativne oblike mobilnosti. OCPS občine Kamnik bo podlaga za sistematično nadaljevanje izvajanja ukrepov na področju trajnostne mobilnosti v prihodnjih 7 letih.

Občina Kamnik od sprejema CPS v letu 2017 postopoma že izvaja ukrepe za izboljšanje trajnostne mobilnosti (sistem izposoje električnih koles – KAMKOLO, P+R Kamnik, polnilne postaje za polnjenje električnih vozil, ureditev nekaterih peš in kolesarskih povezave znotraj in tudi izven mesta, kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana,  kolesarska povezava Kamnik – Godič, itd.

Iščemo mlade talente!

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katerega član je tudi Občina Kamnik, koordinira mednarodni evropski projekt REVIVE.
Vsi partnerji v projektu vabijo mlade med 18. in 30. letom, da se jim pridružijo pri raziskovanju, kako lahko kulturna dediščina navdihne skupnosti pri razvoju novih trajnostnih življenjskih prostorov.
Več informacij o projektu in pozivu k sodelovanju najdete
na naslednji povezavi REVIVE: Odprti poziv za mlade talente – Združenje zgodovinskih mest Slovenije (zgodovinska-mesta.si).
Mladi, vabljeni k sodelovanju!

Občina Kamnik

Sanacije po poplavah

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here