T e D n i (K) Občine Kamnik (22.1.2024)

1
712

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Sanacije po poplavah

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno začeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše, v katerih občani ne morejo živeti oziroma so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij začeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na Državno tehnično pisarno. Ta je pogoj, da lahko izvedemo naročilo, in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Na sanaciji plazu Županje Njive 1 je bil 15. januarja 2024 izvedena primopredaja izvedenih del in podpisan zapisnik o zaključku del.

Sanacija plazu na naslovu Županje Njive 2A je v zaključni fazi. Izvrtane so vse vrtine, napeta je bila visoko natezna mreža. Po končanih delih bomo uredili še odvodnjavanje zalednih voda ter povrnili zemljišče na zemljiščih nad saniranima plazovoma v prvotno stanje.

Sanacijo plazu nad objekti Godič 31, Godič 31a, Godič 32 ter Godič 26a se je pričela 3. januarja 2024 z uvedbo v delo. Dela so v polnem teku. Izvedena so bila sledeča dela: postavitev začasne palisade nad objektom na naslovu Godič 31, posek in odstranitev grmovja ter dreves, zemeljska dela, široki izkop zemljine na območju plazu in na odlomnem robu, izkopi za drenažo, izdelava drenaž, vrtanje lukenj globine 9 metrov, premera φ90 milimetrov za sidra (cca 50 kosov) in vstavljanje sider v vrtine.

Na sanaciji plazu Godič 91 je bila z izbranim izvajalec izvedena uvedba v delo. Zaradi slabih vremenskih se bodo 22. januarja 2024 pričela pripravljalna dela in sam začetek sanacije.

Z izbranim izvajalec opornega zidu Stahovica 12A in Stahovica 13 je bila izvedena uvedba v delo. Izvedena je bila zakoličba lokacije opornega zidu ter pričetek izkopa za oporni zid.

Z izbranim izvajalec sanacije plazu Podstudenec 9a je bila izvedena uvedba v delo. Pričetek del je predviden po 22. januarju 2024.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bil posredovan projekt za sanacijo Potok v Črni 6, Bistričica 20 in Bistričica 21b in ceste Podstudenec.

Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti Zagorica nad Kamnikom 2, Zagorica nad Kamnikom 2a, za katero je v teku izbira izvajalca del.

Za projekt sanacije Košiše 5, Košiše 5a, Košiše 8a, Košiše 8b, Košiše 8c in Laniše 9 projektanti skladno s pripombami pripravljajo popravke in dopolnitve projektne dokumentacije. Takoj po prejemu bomo pričeli z razpisi za sanacijo.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave na oz. v bližini naslovov: Laniše 15, Tunjice 6, Kamniška Bistrica 1, Stolnik 14,  Stahovica 30, Stahovica 30a,  Krivčevo 12e, Košiše 13b, Zgornje Stranje 31a, Žale 18e, Zakal 6, Krivčevo 17a, Krivčevo zaledje naselja, Krivčevo 18, Snovik 7, Poreber 8, Žaga 8, Podgorje 11a, Snovik, plaz Blate – Klemenčevo-Bistričica, Stari grad, Krivčevo 12A-12F sanacija plazov v zaledju, Krivčevo 18, Snovik 7 ter več lokalnih cest.

V teku so izvedbe evidenčnih naročil za izdelavo projektov sanacije za Podgorje 11a, Poreber 8 in Laniše 4.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacije se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanje stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije, dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da ne bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sisteme za spremljanje stanja na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu so na pobudo in urgenco Občine Kamnik s strani države bolj aktivno začeli izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S plazu Blate je bil odstranjen ves les. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu BLATE umirile. V zadnjem tednu ni bilo zaznanih nobenih premikov na mestih, kjer se izvajalo meritve z estenziometri.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani Državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Intervencijski nasip Šmarca

Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija Republike Slovenije za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice. V naselju Šmarca se je izvedel intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov. Nasip je zgrajen iz gramoznega materiala in z glinenim jedrom. Dela je izvajalo podjetje Hidrotehnik, d. o. o. Nadzor nad gradnjo so izvajali geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant. Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa je znašala 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost. Trenutno se izvaja zaščita brežine struge in protipoplavnega nasipa.

Sanacija vodotoka Kamniška Bistrica I. faza

Na odseku vodotoka Kamniška Bistrica je v naselju Šmarca v bližini igrišča Virtus uspešno zaključena prva faza izvedbe sanacije v dolžini 200 metrov. Dela so zajemala širitev struge in utrditev brežin struge. Dela sta izvajali podjetji Hidrotehnik, d. o. o. in Žurbi Eko, d. o. o. Investitor sanacije je Direkcija Republike Slovenije za vode. Vrednost sanacije je po pogodbi ocenjena na 131.562 evrov.

 Oddelek za razvoj in investicije

Delavnice LAS Srca Slovenije za nova partnerstva in projekte

V torek, 16. in sredo, 17. januarja 2024,  sta bili v organizaciji LAS Srce Slovenije delavnici, na katerih so se oblikovala nova partnerstva in projekti. Tema prve delavnice v Dolskem je bila okolje in rekreacija. Druga delavnica v Lukovici je bila namenjena projektom, ki naslavljajo lokalno samooskrbo. Udeleženci smo si izmenjali projekte ideje in za projekte s podobnimi vsebinami začeli oblikovati partnerstva. Delavnici sta bili vodeni s strani moderatorke, ki je udeležence vodila skozi proces oblikovanja projekta. To znanje je koristno tako za prijavo na LAS-ovih kot tudi na drugih razpisih. V naslednjem tednu sledijo še delavnice na temo lokalnega podjetništva in vključujoče skupnosti. Za vsak vsebinski sklop bodo potekala tri zaporedna srečanja, ki se bodo vsebinsko nadgrajevala.

Udeležba je za vse prebivalce in predstavnike pravnih oseb z občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji brezplačna. V kolikor se želite udeležiti katere od delavnic se javite na las@razvoj.si ali pokličite na telefonsko številko 051 312 738.

Združenje Kamniško-Savinjske Alpe

V sredo, 17. januarja 2024, je bilo v prostorih KIK štarterja v Kamniku prvo srečanje Združenja Kamniško-Savinjske Alpe v letu 2024.

Udeležili smo se ga predstavniki vseh vključenih občin (poleg Kamnika še Luče, Solčava, Jezersko, Preddvor in Cerklje na Gorenjskem). Pogovor je tekel predvsem o načrtih za leto 2024, promocijskih aktivnostih, sejemski dejavnosti, … Glede na pretekle izkušnje občine tudi v letošnjem letu načrtujemo vzpostavitev turistične vožnje z javnim prevozom okrog Kamniško-Savinjskih Alp (KSA) v poletnih mesecih. Nameravamo nadgraditi projekt Vodne poti KSA, ob tem, da je na nekaterih mestih najprej treba pot še sanirati po lanskih poplavah.

Projekt PopUpUrbanSpaces

V okviru projekta PopUpUrbanSpaces, v katerem Občina Kamnik nastopa v vlogi vodilnega partnerja, smo v začetku januarja s strani upravljavca programa Interreg Central Europe prejeli potrditev prvega  skupnega partnerskega poročila, ki smo ga v imenu celotnega partnerstva pripravili za prvo periodo projekta.

Pred dnevi smo posledično prejeli prvo nakazilo nepovratnih sredstev, ki jih bomo prenakazali ostalim vključenim projektnim partnerjem. S februarjem 2024 se zaključuje druga projektna perioda, ki je bila med drugim namenjena analizi potreb partnerskih mest s področja taktičnega urbanizma, trajnostne mobilnosti in digitalnih metod ozaveščanja javnosti ter pripravi strateškega dokumenta, ki obravnava izgradnjo kompetenc na omenjenih področjih. Partnerska mesta v nadaljevanju med drugim načrtujemo imenovanje lokalnih ambasadorjev taktičnega urbanizma, ki bodo aktivno spodbujali omenjeni pristop k urejanju urbanih območij. Trenutno potekajo srečanja z deležniki, na katerih obravnavamo problematiko neustrezne rabe urbanih območij, in iščemo lokacije, kjer bi bilo smiselno z začasnimi rešitvami prikazati ukrepe taktičnega urbanizma. Občina Kamnik pa je vseskozi zadolžena tudi za vsakodnevno koordinacijo projektnih aktivnosti skladno z usmeritvami programskega sekretariata.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here