T e D n i (k) Občine Kamnik (29.1.2024)

0
243
Sanacije po poplavah
Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oziroma so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.
Sanaciji plazov v Županjih Njivah je zaključena.  Pričelo se je urejati odvodnjavanje zalednih voda ter sanacija površin preko katerih se je izvajala sanacija v prvotno stanje.
Sanacijo plazu nad objekti v Godiču je v polnem teku. Na največjem plazu so zaključena večja gradbena dela na sami plazini in izveden je odvodni kanal. Na drugem plazu so se pričela izvajati sanacija dela v preteklem tednu z ureditvijo gradbišča in izvedbo odvoda zalednih voda.

Stahovici je izbrani izvajalec pričel z izkopom za oporni zid in pripravo za izvedbo temelja.

Na Podstudencu so dela v polnem teku z izvedbo dostopa in izkopa teras na samem plazu.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.
V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projekt za sanacijo v Potok v Črni, Bistričica, ceste Podstudenec ter Tunjice.
Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti v Zagorici nad Kamnikom, za katerega je bil izvedeno evidenčno naročilo. Čakamo odobritev s strani državne tehnične pisarne, da lahko podpišemo pogodbo zaradi preseganja ocenjene vrednosti.

Za sanacije Košiše smo pričeli z razpisom za sanacijo.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave v naseljih Laniše, Kamniška Bistrica, Stolnik,  Stahovica, Krivčevo, Košiše, Zgornje Stranje, Žale, Zakal, Snovik, Poreber, Žaga, Podgorje, Stari grad ter več lokalnih cestah.
Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacijo se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov.
Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije, dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.
Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sistem za spremljanje stanje na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu je na pobude in urgence Občine Kamnik država bolj aktivno pričela izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S plazu Blate je bil odstranjen ves les. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu Blate umirile. V zadnjem tednu ni bilo zaznanih nobenih premikov na mestih kjer se izvajalo meritve z estenziometri.
Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Oddelek za družbene dejavnosti

Športni park Virtus

Občina Kamnik uspešno nadaljuje s prenovo športne infrastrukture. Ena od pomembnih investicij, ki je bila izvedena s tem namenom je izvedba osvetlitve nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Virtus. V obsegu projekta se je poleg izvedbe elektro-kabelske kanalizacije, izvedbe NN elektro priključitve, dobave in montaže nosilcev, elektro omaric in svetil izvedla tudi zunanja ureditev Športnega parka Virtus.
V okviru zunanje ureditve so bile postavljene panelne ograje na severni in vzhodni strani igrišča, na vzhodni in zahodni strani sta bili vgrajeni dve vrsti pranih plošč, ki ločujeta igrišče z umetno travo od zunanje ureditve, na celotni vzhodni strani igrišča ter na delu zahodne strani igrišča je bila izvedena 5 metrov visoka lovilna mreža. Z montažo sedežev so se dokončno uredile lesene hiške za rezervne igralce, na severni brežini so bile postavljene štiri nove klopi za obiskovalce ter montirani drogovi za zastave.
Dela je izvajala družba EIS Skočaj, d. o. o., gradbena dela je kot podizvajalec izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., nadzor nad gradnjo je izvajala družba Singrad, d. o. o., načrt prenove in osvetlitve je izdelalo podjetje Studio 3R, d. o. o.
Občina Kamnik je ob koncu preteklega leta za omenjeni projekt s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prejela 100.000 evrov nepovratnih sredstev, s strani Upravne enote Kamnik pa je Občina pred kratkim pridobila še uporabno dovoljenje. S tem bo objekt v nadaljnje upravljanje predan Zavodu za turizem in šport Kamnik.
Izvedba osvetlitve in ureditev zunanje ureditve Športnega parka Virtus bo nudila športnikom kvalitetno okolje za izvajanje trenažnega procesa v vseh letnih časih.

Ureditev športnega igrišča na Vrhpolju

Občina Kamnik je konec oktobra zaključila I. fazo prenove športnega igrišča na Vrhpolju.
Športno igrišče je izvedeno v dimenzijah 28 x 34 m. Izvajalec del je zaključil investicijo z zunanjo ureditvijo,  postavitvijo lesenega objekta, zadrževalnikom padavinskih voda, montažo košev, golov, zasaditvijo dreves in zarisom črt. Na večnamenski asfaltni ploščadi je zarisano košarkarsko, nogometno in igrišče za med dvema ognjema. Ob igralni površini je bilo na vzhodni strani zasajenih nekaj dreves, ki bodo vizualno ločevala športno in otroško igrišče ter oblikovala naravno kuliso ob samem igrišču. V fazi gradnje je bila izvedena elektro-kabelska kanalizacija vključno z jaški in temelji za namen postavitve razsvetljave igrišča, ki je predvidena v naslednji fazi prenove športnega parka Vrhpolje.
Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., gradbeni nadzor je izvajalo podjetje Milt, Iztok Žvegla , s. p., projekt za izvedbo je pripravilo podjetje Arhitrip,  Irena Pavlič s. p.. Prenove igrišča se veselijo predvsem mlajši prebivalci predmetnega območja, katerim bo prenovljeno igrišče omogočalo kvalitetno in predvsem zdravo preživljanje prostega časa v domačem okolju.
Občina Kamnik je za omenjeni projekt s strani Fundacije za šport pretekli teden prejela 60.573 evrov nepovratnih sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Kamnik za leto 2024

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za sofinanciranje športa za leto 2024. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v občini Kamnik v skladu z Letnim programom športa v Občini Kamnik za leto 2024.  Na razpolago je 362.000 evrov.
Rok za prijavo je do vključno 19. 2. 2024.
Dne 30. 1. 2024 ob 17. uri bo v sejni sobi št. 61/II. nadstropje Občine Kamnik, izvedena informativna delavnica na temo Javnega razpisa in postopka prijave, kamor so vabljeni vsi zainteresirani.

Mobilna enota DORA zopet v Kamniku

V Kamnik se je vrnila mobilna enota DORA, ki bo približno dva meseca stala pri Domu kulture Kamnik. Na presejalno mamografijo bodo povabljene ženske iz občine Kamnik med 50. in 69. letom. Ženske bodo iz klicnega centra programa DORA na Onkološkem inštitutu Ljubljana prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda v mobilni enoti v Kamniku.

Mamografija v programu DORA je za ženske brezplačna in zanjo ne potrebujejo napotnice. Če ženski predlagan termin za presejalno mamografijo ne ustreza, se lahko prenaroči prek elektronske pošte dora@onko-i.si ali na brezplačni telefonski številki 080 27 28 vsak delavnik med 9. in 12. uro. Prav tako se lahko na navedene kontakte naroči sama, če vabila še ni prejela.

Oddelek za razvoj in investicije
Javno naročilo »Urejanje zelenih površin za leti 2024 in 2025«
Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo male vrednosti »Urejanje zelenih površin za leti 2024 in 2025«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil):

https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/784811. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 5. 2. 2024, do 9.00 ure.

Prenova Portala javnih naročil

V skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/1780, z dne 23. septembra 2019, o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja, je morala Slovenija kot članica EU pripraviti in implementirati spremenjena obvestila o naročilih, ki se objavljajo na portalu javnih naročil in (če je primerno) v Uradnem listu Evropske unije – TED. Nov Portal javnih naročil je pričel delovati z dnem 21.  1.  2024.
Z namenom predstavitve delovanja novega portala javnih naročil smo se na oddelku udeležili brezplačne on-line predstavitve zasnove novega portala, načina registracije in pregleda ter priprave novih obrazcev ter njihovih objav, ki jo je organiziral Direktorat za javno naročanje v sodelovanju z Upravno akademijo.

Združenje zgodovinskih mest

Združenje zgodovinski mest Slovenije, katerega član je tudi Občina Kamnik, vabi producente,  organizatorje, ustvarjalce,…..drage partnerje iz zgodovinskih mest, da se v promocijskih letih UMETNOSTI IN KULTURE v slovenskem turizmu pridružite Združenju zgodovinskih mest Slovenije, ki bo kot partner Slovenske turistične organizacije v letu 2024 promoviral dogodke festivala FESTMEST.
Vabljeni na predstavitev poziva, ki bo v ponedeljek, 29. 1. 2024, ob 9.30 na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/89514746291.
Prijavni obrazec je na naslednji povezavi: https://www.surveymonkey.com/r/Festmest24_1.
FESTMEST bo povezal in promoviral vrhunske kulturno-umetniške dogodke v zgodovinskih mestih. S strokovno kuriranim izborom dogodkov, ki jih partnersko vključujemo v festival FESTMEST, želimo izpostaviti najboljše, kar ponujajo zgodovinska mesta na področju umetniške produkcije.
Vsi zainteresirani lahko prijavite kulturno-umetniške vrhunce na področju glasbenih, uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Izbor programa FESTMEST bo opravil Programski odbor FESTMEST, ki vključuje predstavnike na nacionalni ravni iz sektorjev turizma in kulture.
Rok za prijavo je ponedeljek, 5. 2. 2024.
Veselimo se vašega sodelovanja v skupnem programu  FESTMEST poletje-zima.pdf.
Za dodatna vprašanja smo na voljo na info@zgodovinska-mesta.si.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here