T e D n i (K) Občine Kamnik (5.2.2024)

0
8894

Sanacije po poplavah

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastroaflnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Sanacija plazov v Županjih Njivah je zaključena. Urejeno je tudi odvodnjavanje zalednih voda ter groba sanacija površin preko katerih se je izvajala sanacija v prvotno stanje. Končno urejanje bo izvedeno, ko bodo vremenske razmere dopuščale.

Sanacijo plazu nad objekti v Godiču je v polnem teku. Na največjem plazu se je povezovalno glavno odvodno rebro in zbirni jašek, nadaljuje se izdelava cevovoda do vznožja hriba. Izdelujejo se sidra po strmini nad drenažnimi rebri. Na drugem plazu je izdelana drenaža in cevovod za odvajanje zalednih vod. Trenutno se izvaja dostopna pot do hiše in plazu.

Stahovici je izbrani izvajalec izvedel izkop za oporni zid in izvedel pripravo za betoniranje temelja.

Na Podstudencu je izvedeno oblikovanje terena, skladno z navodili geomehanika. Izdelana je zgornja drenaža in zbirni jašek. Nadaljuje se izdelava spodnje drenaže.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projekt za sanacijo v Potok v Črni, Bistričica, ceste Podstudenec ter Tunjice.

Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti v Zagorici nad Kamnikom, za katerega je bil izvedeno evidenčno naročilo. Čakamo odobritev s strani državne tehnične pisarne, da lahko podpišemo pogodbo zaradi preseganja ocenjene vrednosti.

Za sanacije Košiše smo pričeli z razpisom za sanacijo.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave v naseljih Laniše, Kamniška Bistrica, Stolnik,  Stahovica, Krivčevo, Košiše, Zgornje Stranje, Žale, Zakal, Snovik, Poreber, Žaga, Podgorje, Stari grad ter več lokalnih cestah.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacijo se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov. Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sistem za spremljanje stanje na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu je na pobude in urgence Občine Kamnik država bolj aktivno pričela izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S plazu Blate je bil odstranjen ves les. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu BLATE umirile. V zadnjem tednu ni bilo zaznanih nobenih premikov na mestih kjer se izvajalo meritve z estenziometri.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Srečanje s predstavniki klicnega centra 114

V sredo, 31. januarja 2024, je v samostanu Mekinje potekalo pomembno srečanje s predstavniki klicnega centra 114 v zvezi s sanacijo po poplavah. Dogodka so se udeležili župan Matej Slapar, skupaj s podžupanjo Romano Učakar in podžupanom Urošem Pircem.

Župan Matej Slapar je v svojih uvodnih besedah izrazil zahvalo vsem silam zaščite, reševanja in pomoči ter poudaril pomen hitre intervencije. Izpostavil je tudi izzive, s katerimi se soočamo pri sanaciji vodotokov, ki s stelrani državnega koncesionarja ne poteka tako hitro, kot bi si želeli.

V nadaljevanju je vodja intervencije Jože Oblak podal informacije o poteku intervencije, Sanja Peklar, višja svetovalka za reševanje pravnih zadev na Občini Kamnik, je predstavila delo tehnične pisarne Kamnik in potek popisa škode, Katja Vegel, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, pa je govorila o humanitarni pomoči, ki je bila na voljo med intervencijo in po njej. Tudi podžupan Uroš Pirc je predstavil dela, povezana s sanacijo občinske infrastrukture in plazov po poplavah, in dejal, da dobro sodelujemo z državno tehnično pisarno in, da smo naredili ogromno delo na področju saniranja plazov.

Vodja klicnega centra “114” za pomoč prebivalcem po poplavah, Andrej Šter, je skupaj s kolegi predstavil delovanje klicnega centra in osvežil zbrane s aktualnimi informacijami o sanaciji škode v naravi, sanaciji prebivališč, dodelitvi neprofitnih stanovanj, subvencioniranju najemnine ter postopkih popisa škode in povračila.

Na dogodku se je zbralo več kot 100 občank in občanov, ki so imeli priložnost postaviti dodatna vprašanja tako predstavnikom klicnega centra kot tudi predstavnikom Občine.

Intervencijski nasip Šmarca

Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija RS za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice.

V naselju Šmarca se je izvedel intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov. Nasip je zgrajen iz gramoznega materiala in z glinenim jedrom. Centralno glinasto jedro je širine 1 meter na koti krone, globine približno 1,5 metra oziroma do kote talne vode. Vgradnja gline se je izvajala v plasteh z ustreznim komprimiranjem.

Dela je izvajalo podjetje Hidrotehnik, d. o. o., nadzor nad gradnjo so izvajali geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant.

Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa je znašala 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost. Trenutno se izvaja zaščita brežine protipoplavnega nasipa ter čiščenje nanosov.

Zaključek del je predviden konec meseca februarja 2024.

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah

Na območju Občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikovDirekcija RS za vode na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah,  skupaj s podjetje Hidrotehnik d. o. o., ter podizvajalci nadaljuje z intervencijami in sanacijami takoj po poplavah.

urejanjem in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov.

Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v občini Kamnik: https://poplave2023.evode.si/%23.

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Zamenjan dotrajan del lesene ograje ob Nevljici

Konec decembra je bil zamenjan dotrajan del lesene ograje ob Nevljici v dolžini 56 metrov, slednji je namreč bil zamenjan v luči zagotavljanja varnosti občankam in občanom.

Oddelek za družbene dejavnosti

Projekt Znanje preteklosti za zdravo prihodnost – Samostan Mekinje

V Samostanu Mekinje je izvajalec Suton d.o.o. v celoti zaključil z deli pri ureditvi Galerije v okviru projekta Znanje preteklosti za zdravo prihodnost. Projekt je namenjen ohranitvi in pomladitvi mekinjskega travniškega visokodebelnega sadovnjaka, ki je poleg sadovnjaka v Tunjicah edini načrtno ohranjan in strokovno vzdrževan tovrstni sadovnjak na območju LAS Srce Slovenije. Za namen izvedbe tečajev in delavnic smo obnovili prostor v pritličju samostana.

Dvorano smo opremili s premičnim kuhinjskim pultom in koriti, da bi v primeru, ko se ne bodo izvajale kuharske delavnice, dvorana lahko služila tudi kot predavalnica in v primeru slabega vremena kot prostor za delavnice o sadnem drevju, ki bi sicer potekala v sadovnjaku. Jedi in recepti bodo služili tudi pri pripravi obrokov samostanskim gostom, kar krepi avtentičnost lokalne turistične ponudbe.

Oddelek za razvoj in investicije

Potrditev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije za programsko obdobje 2021-2027

Pred dnevi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrdilo LAS Srce Slovenije in Strategijo lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije za programsko obdobje 2021-2027. LAS Srce Slovenije je tako od datuma odločbe, to je od 26. januarja 2024, upravičen do podpore za izvajanje projektov ter za upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije in njene animacije v skupni vrednosti 2.560.345,04 EUR.

V novem programskem obdobju bo v Sloveniji delovalo 37 lokalnih akcijskih skupin. Odobrene strategije lokalnega razvoja so podlaga za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se financira iz dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). LAS-om je bilo z odločbami razdeljenih skupno 84,55 milijonov EUR evropskih sredstev – 44,4 milijonov EUR iz EKSRP in 40,1 milijonov EUR iz ESRR. S tem se pričenja tretje programsko obdobje izvajanja pristopa LEADER in drugo obdobje skupnega pristopa lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, poznan kot pristop več skladov LEADER/CLLD.

S prejemom odločbe so izpolnjeni vsi formalni pogoji, da lahko LAS pripravi vso potrebno dokumentacijo za objavo prvega javnega poziva, na katerega se bodo lahko prijavili potencialni prijavitelji s svojimi projekti, ki bodo spodbujali celovit in uravnotežen razvoj lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Projekti bodo morali naslavljati potrebe, cilje, kazalnike in ukrepe, določene v strategiji.

Za vse dodatne informacije je ekipa LAS na voljo na e-naslovu las@razvoj.si ali po telefonu 01 89 62 713 in 051 312 738.

Strategija je na voljo na naslednji povezavi: https://las-srceslovenije.si/wp-content/uploads/2024/01/SLR_LAS_Srce_Slovenije_2021-27_potrjena.pdf.

PopUpUrbanSpaces

Občina Kamnik je vodilni partner v projektu  PopUpUrbanSpaces, ki smo ga začeli izvajati marca 2023 in bo trajal 36 mesecev. Gre za projekt iz programa Interreg Srednja Evropa, katerega namen je zagotoviti lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem odnosa in potovalnega vedenja prebivalcev z uporabo rešitev zelenega taktičnega urbanizma in ustvarjanjem prostora. Partnerske države, ki sodelujejo v projektu so poleg Slovenije, še Madžarska, Hrvaška, Poljska, Nemčija, Avstrija in Italija.

Prejšnji teden smo izvedli drugo delavnico za deležnike, na kateri smo nadaljevali s preverjanjem in ocenjevanjem lokacij za pripravo pilotnega projekta s pomočjo orodij  taktičnega urbanizma. Taktični urbanizem omogoča hitro ukrepanje in poceni rešitve za izboljšanje javnih prostorov. Začasne ureditve prebivalcem olajšajo predstavo o načrtovanih spremembah, občinam pa omogočijo, da prostorske posege pred izvedbo trajnih ureditev najprej preverijo pri uporabnikih mesta.

V treh letih trajanja projekta bomo intervencije taktičnega urbanizma preizkušali ob boku evropskih in trajnostno usmerjenih mest, kot so Ferrara, Bamberg, Varaždin in Krems. Tako se nam obeta priložnost za ponovno preizkušanje inovativnih urbanih rešitev v starem jedru, ki bodo pomagale oživiti in izboljšati naše mestno okolje.

Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki Inštituta za politike prostora (IPoP), ki je v projekt vključen kot strokovna institucija in zagotavlja znanje s področja taktičnega urbanizma ter ustvarjanja prostora.

Projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE s sofinanciranjem s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Aktualne informacije o izvajanju projekta najdete na povezavah:  https://www.facebook.com/popupurbanspaces in https://www.facebook.com/kamnikkolo.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here