T e D n i (K) Občine Kamnik (12.2.2024)

0
206

Sanacije po poplavah

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Sanacija plazov v Županjih Njivah je zaključena. Kočno urejanje okolice bo izvedeno, ko bodo vremenske razmere dopuščale.

Sanacijo plazu nad objekti v Godiču je v polnem teku. Na največjem plazu se je povezovalno glavno odvodno rebro in zbirni jašek, nadaljuje se izdelava cevovoda do vznožja hriba. Izdelujejo in injektirajo se sidra po strmini nad drenažnimi rebri. Na drugem plazu je izvedena polovica Izkopa za AB oporni zid za objektom. Izvedlo se je zabijanje prve vrste lesenih pilotov pod kolovozom. Izvedlo se je tudi zabijanje lesenih pilotov pod dostopno potjo do objekta.

Stahovici je izbrani izvajalec izvedel betoniranje temelja sedaj se izvaja naslednja faza izgradnje zaščitnega opornega zidu.

Na Podstudencu so dela na sanaciji plazu so končana. Zaradi vremenskih razmer ni posejana trava in končno urejena brežina. Slednje bo izvedeno predvidoma v prvem tednu marca.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projekt za sanacijo v Potok v Črni, Bistričica, ceste Podstudenec ter Tunjice, za katere še vedno nismo prejeli odgovorov s strani državne tehnične pisarne.

Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti v Zagorici nad Kamnikom, za katerega je bil izvedeno evidenčno naročilo. Čakamo odobritev s strani državne tehnične pisarne, da lahko podpišemo pogodbo zaradi preseganja ocenjene vrednosti.

Za sanacije Košiše smo pričeli z razpisom za sanacijo.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave v naseljih Laniše, Kamniška Bistrica, Stolnik,  Stahovica, Krivčevo, Košiše, Zgornje Stranje, Žale, Zakal, Snovik, Poreber, Žaga, Podgorje, Stari grad ter več lokalnih cestah.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacijo se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sistem za spremljanje stanje na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu je na pobude in urgence Občine Kamnik je država bolj aktivno pričela izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu BLATE umirile. Po besedah predstavnika državne tehnične pisarne je v teku tudi pregled in recenzija projekta ureditve hudournika Blatnica in Bistričica.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah

Na območju občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikov. Direkcija RS za vode je na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah,  skupaj s podjetjem Hidrotehnik d. o. o., ter podizvajalci  izvajajo sanacijo po poplavah.

urejanje in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov.

Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v občini Kamnik: https://poplave2023.evode.si/%23).

Oddelek za družbene dejavnosti

Poročilo o delu ambulante za bolezni dojk za leto 2023 – Občina Kamnik

S strani Zdravstvenega doma Domžale smo prejeli poročilo o delu ambulante za bolezni dojk za leto 2023 za Občino Kamnik. Vseh opravljenih pregledov v ambulanti je bilo 2.084, od tega prvih 1.018. Na pregledu je bilo 1.843 žensk in 21 moških.

Opravljenih je bilo 5 preventivnih in 2.079 kurativnih pregledov, od tega 737 mamografij in 410 UZ dojk. Odkritih je bilo 13 novih primerov karcinoma dojk, vsi pacienti so bili napoteni na nadaljnje zdravljenje na Onkološki inštitut Ljubljana. Po starosti sta bila do 49. leta ugotovljena dva primera, od 50. do 69. leta trije primeri in nad 70 let pa osem novih primerov karcinoma.

Opravljenih je bilo 906 kliničnih pregledov dojk. Občina Kamnik je v ta namen v lanskem letu  zagotovila 10.240 evrov.

Občina Kamnik obvešča o vpisu predšolski otrok v vrtce za šolsko leto 2024/2025

Vpis bo potekal v vrtcih v času uradnih ur, od 26. 2. do 8. 3. 2024. Vlogo je potrebno oddati na sedežu vrtca prve izbire ali jo poslati po pošti.

Poziv za vpis s podrobnejšimi informacijami bo objavljen na občinski spletni strani www.kamnik.si, na spletnih straneh vrtcev ter na oglasnih deskah. Dodatne informacije lahko prejmete v času uradnih ur na sedežih posameznih vrtcev.

Oddelek za razvoj in investicije

Financiranje projektov s področja ribištva in akvakulture

V sredo 7. februarja 2024, je v Kranju potekala 2. skupščina Lokalne akcijske skupine za ribištvo Gorenjske ribe (LASR Gorenjske ribe), katere članica je v tekočem programskem obdobju (2021 – 2027) tudi Občina Kamnik. Članstvo v tej organizaciji omogoča ribogojcem iz občine Kamnik koriščenje sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Konec leta 2023 je bila s strani MKGP potrjena Strategija LASR Gorenjske ribe.

Vodilni partner, ki vodi administracijo je BSC Kranj. V upravnem odboru, ki vsebuje 10 članov je tudi ribogojec iz Kamnika, Sandi Burkeljca (Pr´Mihovc). Območje LASR Gorenjske ribe je upravičeno do 1.699.751,25 evrov nepovratnih sredstev. V letu 2024 se pričakuje prvi javni poziv, na katerega bodo upravičenci lahko oddali svoje projektne predloge. Sledila bosta še najmanj dva javna poziva do leta 2027.

Delavnice LAS Srce Slovenije za pripravo novih projektov

V organizaciji LAS Srce Slovenije potekajo delavnice/izobraževanje o tem, kako pripraviti dober projekt ter se učinkovito povezati v partnerstvoPrvi sklop delavnic na temo lokalne hrane je že zaključen.

Potencialni partnerji so se med seboj spoznali in se seznanili z različnimi projektnimi idejami. Oblikovala so se že nekatera bodoča partnerstva. Delavnice potekajo pod mentorstvom izkušene moderatorke Natalije Vrhunc. Glavni namen teh srečanj je spodbuditi povezovanje in razvoj skupnih projektov, ki bi bili v korist skupnosti. Udeleženci so se naučili strukturirati vsebino projekta, kar je vsekakor koristno znanje, ki bo koristilo tako na LAS-ovih kot tudi na drugih razpisih.

Krepitev malih in srednje velikih podjetij iz turističnega sektorja

Občina Kamnik je pogodbeni partner Razvojnega centra Srce Slovenije, ki sodeluje v projektu ST3ER – Krepitev dvojnega prehoda – okoljskega in digitalnega – za večjo odpornost v turizmu z uporabo izkustvenega gospodarstva. Projekt podpira turizem in ustvarjalna mala in srednje velika podjetja pri razvoju digitalnih in zelenih inovacijskih projektov v petih državah EU ter krepi njihovo sposobnost za doseganje večje odpornosti in trajnosti.

Uspešno so izvedli prvo virtualno razpravo o ključnih elementih za prihodnost turistično usmerjenih MSP-jev, ki so jo organizirali 24.1.2024. Na razpravo so povabili lokalna mikro, mala in srednja podjetja iz turističnega sektorja, da bi jih seznanili z izkušnjami in najboljšimi praksami na področju inovacij, ekonomije doživetij in podatkov. Temeljni cilj je okrepiti turistične ekosisteme v vključenih regijah in poskrbeti za trajnostno prihodnost.  V mesecu marcu bodo organizirali še dve takšni razpravi. V okviru projekta bodo omogočili, 8 mikro, malim in srednje velikim podjetjem, strokovno mentorstvo in vsakega od njih podprli s pavšalom od 25.000 evrov do 30.000 evrov.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here