T e D n i (K) Občine Kamnik (19.2.2024)

0
318

Sanacije po poplavah

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah

Na območju Občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikov. Direkcija RS za vode je na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah,  skupaj s podjetje Hidrotehnik d. o. o., ter podizvajalci  izvaja sanacijo po poplavah.

urejanje in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov. Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v občini Kamnik: https://poplave2023.evode.si/%23).

Intervencijski nasip Šmarca

Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija RS za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice. V naselju Šmarca se je izvedel intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov. Nasip je zgrajen iz gramoznega materiala in z glinenim jedrom. Centralno glinasto jedro je širine 1 meter na koti krone, globine cca. 1,5 metra oziroma do kote talne vode.

Vgradnja gline se je izvajala v plasteh z ustreznim komprimiranjem. Dela je izvajalo podjetjem Hidrotehnik d.o.o., nadzor nad gradnjo pa geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant. Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa je znašala 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost.

Trenutno se izvaja humusiranje brežin ter terena.  Vzdolž krone intervencijskega nasipa se bo izvedla vgradnja tampona v debelini 30 centimetrov ter njegova utrditev. Izvedena je bila dodatna zaščita podporne zložbe iz kamna na suho pod jezom v Šmarci, in sicer z zalitjem praznin med skalami z betonom, ki je bil vgrajen v praznine med skalami. Zaključek del je predviden konec meseca februarja 2024.

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Sanacija plazov v Županjih Njivah je zaključena. Kočno urejanje okolice bo izvedeno, ko bodo vremenske razmere dopuščale.

Sanacijo plazu nad objekti v Godiču je v polnem teku. Na največjem plazu se izdelujejo in injektirajo se sidra po strmini nad drenažnimi rebri. Pričela se je sanacija levega dela plazu, opravljen je bil dodatni geološki pregled trena. Na drugem plazu se je pričela izdelava armiranobetonski zid za objektom, trenutno je v teku izdelava temelj AB zidu in zid.

Stahovici je izbrani izvajalec izvedel betoniranje naslednja faza izgradnje zaščitnega opornega zidu in pričel z izdelavo zadnje faze opornega zidu. Izveden je bil ogled in popis za izdelavo projekta za stabilizacijo brežine.

Na Podstudencu so dela na sanaciji plazu so končana. Zaradi še neugodnih vremenskih razmer ni posejana trava in končno urejena brežina. Slednje bo izvedeno predvidoma v marca. Izveden je bil ogled terena s strani geologinje zaradi odstranitve potencialno nevarnih dreves na pobočju.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projekt za katere čakamo recenzijsko poročilo in odobritev.

Danes smo s strani Državne tehnične pisarne prejeli recenzije za plazove v Bistričici ter Potok v Črni in nekaj odsekov cest.

Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti v Zagorici nad Kamnikom, za katerega je bil izvedeno evidenčno naročilo. Čakamo odobritev s strani državne tehnične pisarne, da lahko podpišemo pogodbo zaradi preseganja ocenjene vrednosti.

Za sanacije Košiše je bil zaključen razpis za sanacijo. V teku je podpis pogodbe ter evidenčno naročilo za izbiro nadzornika in koordinatorja VZD.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave v naseljih Laniše, Kamniška Bistrica, Stolnik,  Stahovica, Krivčevo, Košiše, Zgornje Stranje, Žale, Zakal, Snovik, Poreber, Žaga, Podgorje, Stari grad ter več lokalnih cestah.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacijo se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki (geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sistem za spremljanje stanje na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu je na pobude in urgence Občine Kamnik država bolj aktivno pričela izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu BLATE umirile. Po besedah predstavnika državne tehnične pisarne je v teku tudi pregled in recenzija projekta ureditve hudournika Blatnica in Bistričica.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Oddelek za družbene dejavnosti

Letošnji otroški parlament na občinski ravni v središče postavljal duševno zdravje mladih

V četrtek, 15. februarja 2024, se je v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica odvijal Otroški parlament, zbranim se ob tej priložnosti pridružila podžupanja Romana Učakar. Otroci so srečanje začeli v Mladinskem centru Kotlovnica, ob 12. uri pa so z različnimi strokovnjaki debatirali o duševnem zdravju.

Sodelovalo je 20 otrok iz kamniških osnovnih šol (osnovnih šol Marije Vere, Frana Albrehta, Toma Brejca in Stranje ter 27. julija Kamnik). Dogodek sta organizirala Osnovna šola Stranje (Sanja Klemenc) in Mladinski center Kotlovnica,  podprlo pa ga je tudi Društvo prijateljev mladine Kamnik.

Mladi so postavljali različna vprašanja, vezana na duševno zdravje, nanje pa so jim odgovarjali:

 • Center za krepitev zdravja Kamnik, psihologinja Petra Pirc
 • Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Domžale, Matija Klasinc, dr. med.,
  specialist otroške in mladostniške psihiatrije
 • Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, Mateja Anzeljc Bratina in Katja Orehek,
  socialni delavki
 • Občina Kamnik, podžupanja gospa Romana Učakar
 • MC Kotlovnica, Rok Kosec.

Obiskale so nas maškarce Dnevnega centra Štacjon

Na pustni torek so občino Kamnik obiskal nagajive maškarice Dnevnega centra Štacjon.

Sprejela jih je vodja Oddelka za družbene dejavnosti Katja Vegel, ki se jim se s sladkim presenečenjem zahvalila za obisk ter jim zaželela, da ostanejo še naprej nagajive.

Oddelek za razvoj in investicije

ODPRT je javni poziv za mentorje v okviru projekta ST3E

Vse zainteresirane podjetnike, vlagatelje, inovatorje ali strokovnjake z več let delovnih izkušenj in uspešno kariero, vabimo k sodelovanju pri mentoriranju lokalnim mikro, malim in srednjim podjetjem na področju turizma s ciljem povečanja vloge dvojnega prehoda (okoljskega in digitalnega) v turizmu. Posameznike s takšnimi kompetencami vabimo, da postanete mentorji lokalnim SME-jem s področja turizma na projektu ST3ER!

S projektom ST3ER si prizadevamo lansirati učinkovit program za mikro, mala in srednja podjetja s področja turizma, ki bo pripomogel k večji odpornosti in trajnostni turističnih podjetij in njihovi zmožnosti, da se razvijajo in rastejo skladno z evropskimi cilji. ST3ER projekt bo zagotovil mentorstvo, dostop do financiranja, izobraževanja, poslovno podporo ter nove povezave in možnosti za sodelovanje z drugimi relevantnimi deležniki, vsem zainteresiranim mikro, malim in srednje velikim podjetjem na področju turizma, s poudarkom na elementih kulture, dediščine in kreativnosti v digitalnem in trajnostnem kontekstu.

Preberite več in se prijavite na povezavi: https://www.st3er.eu/calls-for-projects/mentors-experts.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na email: mojca.stepic@razvoj.si 

Razpis za 2. skupino usposabljanja za samostojno podjetniško pot PONI LUR 2023-2029

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila drugi razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj.

Razpis je objavljen TUKAJ.

Razpis, objavljen na spletni strani www.rralur.si, je odprt vse do 25. 3. 2024. Vsi potencialni prijavitelji vabljeni na predstavitev projekta, ki bo potekala preko video povezave Zoom, in sicer:

 • v torek, 5. 3. 2024 ob 11:00; prijava na spletni informativni dan je obvezna preko SPLETNEGA OBRAZCA.
 • v ponedeljek, 19. 3. 2024 ob 11:00; prijava na spletni informativni dan je obvezna preko SPLETNEGA OBRAZCA.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 25 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 25. 03. 2023 med 9.00 in 12.00, na telefonski številki 01 306 19 38 oz. elektronski pošti poni@rralur.si.

Združenje Kamniško – Savinjske Alpe

V torek, 13. februarja 2024, je na Občini Kamnik potekal sestanek na temo skupnega projekta Združenja KSA, to je Vodna pot KSA. Projekt sodelovanja je bil zaključen v lanskem letu. Na sestanku smo pregledali trenutno stanje na projektu in začrtali nadaljnje korake.

Na terenu je potrebno pregledati stanje poti, ki je ponekod še vedno poškodovana zaradi poplav. Občine bomo v letošnjem letu pot sanirale, v Občini Luče je potrebno del trase spremeniti, ker so jo poplave dodobra uničile in odnesle most, od Preddvora do Jezerskega pa se bo uredila stara tovorna pot, ki poteka po pobočju nad regionalno cesto. Nadgradnjo projekta bomo predvidoma financirali iz evropskih sredstev, za kar že potekajo priprave.

Hišna imena

V sredo, 14. februarja 2024, je preko videokonference potekal sestanek na temo hišnih imen. V letošnjem letu bo potekala raziskava na območju KS Kamnik Center.

Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je predstavnicam KS Kamnik Center in Občine Kamnik predstavil vsebino projekta in metodologijo zbiranja hišnih imen. V mesecu marcu sledi predstavitev projekta potencialnim informatorjem in drugim zainteresiranim iz območja KS Kamnik Center.

Delavnica vključujoča skupnost

V sredo, 14. februarja 2024, je v Litiji potekala delavnica na temo vključujoča skupnost. Gre za še eno v seriji delavnic, ki jih organizira LAS Srce Slovenije za oblikovanje novih projektov in partnerstev.

Delavnice so se udeležili predstavniki iz celotnega območja LAS Srce Slovenije. Iz Kamnika je bilo tudi tokrat kar nekaj predstavnikov in zanimivih projektnih idej, kot na primer: kako starejšim zagotoviti varstvo in kako jih vključiti v družbo, kako skrbeti za dementne, itd.. Izvedene delavnice so zelo koristna podlaga za pripravo novih projektov, saj moderatorka udeležence vodi skozi proces nastajanja projekta.

Delavnica »Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah«

V ponedeljek, 12. februarja 2024, smo se udeležili delavnice »Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah«, ki ga je organiziral Borzen d.o.o. in Mestna občina Ljubljana.

Glavni poudarek delavnice je bila predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka NOO-SE OVN 2024), podana s strani razpisodajalca, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Omenjeni razpis je v pripravi in bo po predvidevanjih predstavnikov ministrstva objavljen v marcu 2024.  Zahtevana bo najnižja nazivna moč 1MW, kar pomeni, da bo večinoma potrebna prijava več občin skupaj v okviru konzorcijev. Spodbujala se bo tako individualna kakor tudi skupnostna samooskrba. Predvideno bo sofinanciranje do največ 730 EUR/kW. Ostale zahteve in podrobnosti bodo znane ob objavi razpisa.

Občina Kamnik je v okvira mehanizma ELENA v pridobivanju investicijske in projektne dokumentacije za sončne elektrarne na objektih Glasbena šola Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča, Stari grad nad Kamnikom, Bazen pod Skalco ter Vrtec Antona Medveda – enota Tinkara. Izven projekta ELENA se pripravlja tudi investicijska ter projektna dokumentacija za sončno elektrarno na Osnovni šoli Stranje. Upoštevajoč razpisne pogoje in ustrezna pridobljena soglasja namerava Občina Kamnik kandidirati na omenjenem razpisu in ob uspešni prijavi z nepovratnimi sredstvi sofinancirati načrtovane občinske investicije v sončne elektrarne.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here