Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

0
542
Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, obvešča vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda*, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.
Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, štev. 16/04 in spremembe), prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.
Pri odstranjevanju obrežne zarasti na območjih z naravovarstvenim statusom je potrebno upoštevati še naravovarstveno zakonodajo. Območja z naravovarstvenim statusom so razvidna iz Atlasa okolja in Atlasa voda. Za napotke glede upoštevanja tega naj se lastniki oziroma uporabniki priobalnih zemljišč obrnejo na pristojne območne enote Zavoda RS za varstvo narave.
Hkrati obveščajo, da je z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču.
Prav tako, je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano, na vodnem in priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

Zadeva: Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda*, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati
odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in
drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter
snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča, so naslednji:
– zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje odmrle, poškodovane in odvečne
zarasti iz brežin in priobalnega zemljišča, zlasti zarasti, ki sega v strugo potoka;
– golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati. V priobalnem pasu vodotoka, ki predstavlja 5m pas od zgornjega roba brežine potoka, je treba ohranjati nepretrgano drevesno in grmovno zarast;
– propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na
naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni
pas vodotoka;
– potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega
listja in drugih plavajočih predmetov);
– potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih
predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je
treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo);
– na urejenih odsekih vodotokov v strnjenih naseljih je potrebno redno kositi brežine in
priobalni pas vodotokov;

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, štev. 16/04 in spremembe), prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

Pri odstranjevanju obrežne zarasti na območjih z naravovarstvenim statusom je potrebno
upoštevati še naravovarstveno zakonodajo. Območja z naravovarstvenim statusom so razvidna iz Atlasa okolja in Atlasa voda. Za napotke glede upoštevanja tega naj se lastniki oziroma uporabniki priobalnih zemljišč obrnejo na pristojne območne enote Zavoda RS za varstvo narave.

Hkrati vas obveščamo, da je z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti
prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase
oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču.

Prav tako, je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano, na vodnem in priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

mag. Neža KODRE
direktorica

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here