T e D n i (K) Občine Kamnik (3.6.2024)

1
232

Sanacija po poplavah

Sanacija transportnega vodovoda

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., nadaljuje z izvedbo del za sanacijo transportnega vodovoda na relaciji Sp. Stranje – Fužine, v predvideni dolžini 2.100 m, ter izvedbo premostitve vodovoda preko reke Kamniške Bistrice. V sklopu izvedbe sanacijskih del je načrtovana tudi preplastitev cestišča državne ceste.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Obnovljena lesena brv na Tunjščici

Na novo postavljen mostiček omogoča varen prehod otrok v šolo, za starše, ki otroke vozijo z vozički ali na sprehodu ter sprehajalce/ pohodnike, ki prihajajo iz smeri Podgorja, Komende čez Tunjice proti Stranjam in obratno.

Sanacija plazov

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgustu 2023 smo takoj aktivno začeli z iskanjem strokovnjakov –  geologov, gradbenikov in statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki so ogrožale hiše, v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Po prvem ogledu strokovnjaki podajo priporočila in usmeritve za izdelavo popisa za izvedbo naročila za izbiro projektanta za sanacijo. Projektanti po prejemu naročila takoj pričnejo z izvedbo geoloških raziskav, ki so pogoj za izdelavo kakovostnih sanacijskih načrtov. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na Državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo, in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

V Košišah dela potekajo v polnem teku, in sicer z oblikovanjem odlomnih robov, izdelavo drenažnih reber, izdelavo pasivnih sider in vgradnjo mrež. Za dvema objektoma so zemeljska dela končana. Zaradi dodatnih izvirov vode so se izvedle dodatne drenaže. Za enim objektom nadaljujemo z vrtanjem sider. Vreme zelo otežuje napredovanje del.

V Snoviku dela potekajo s polno intenziteto z odstranitvijo plazine in urejanjem odlomnih robov.

Za sanacijo plazov v Lanišah ter Zagorici nad Kamnikom je v teku podpis pogodbe za izvedbo del z izvajalci.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbiščih.

V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projektov, za katere čakamo recenzijska poročila in odobritve. 

Glede na prejete recenzije s strani Državne tehnične pisarne projektanti izvajajo popravke in odgovore.

Za sanacijo plazov v Bistričici ter Potoku v Črni je bila na Državno tehnično pisarno posredovana dopolnjena projektna dokumentacija in podani odgovori na recenzijska vprašanja. Čakamo na potrditev recenzentov.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave v naseljih Laniše, Kamniška Bistrica, Stolnik,  Stahovica, Krivčevo, Košiše, Zgornje Stranje, Žale, Zakal, Snovik, Poreber, Žaga, Podgorje, Kršič, Briše, Županje Njive, Stari grad, Hrib pri Kamniku, ter na več lokalnih cestah.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacije se tekoče izvajajo glede na prioritete, poslabšanje stanja na posameznem plazu in obvestila občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije, dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Aktivirana je tudi ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ki je opravila prve oglede po katastrofalnih poplavah v lanskem avgustu. Zdaj je njihova naloga, da pregledajo stanje po izvedenih sanacijah ter delih in podajo nova poročila in priporočila.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sisteme za spremljanje stanja na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostalih parametrov. Glede na razsežnost plazu je na pobudo in urgenco Občine Kamnik so bolj aktivno pričeli izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu Blate umirile. Po besedah predstavnika Državne tehnične pisarne je v teku tudi pregled in recenzija projekta ureditve hudournikov Blatnica in Bistričica, kjer se trenutno pojavljajo največje aktivnosti – manjši podori. Potekajo operativni sestanki ekipe v Ljubljani. Na Klemenčevem je nameščena nova naprava za monitoring in spremljanje stanja vodotoka Blatnica.

Intenzivno potekajo s strani občinske komisije ogledi na terenu in preverbe ali imamo vse plazove in nastale poškodbe zabeležene v Zbirnem katastru Gospodarske javne infrastrukture (GJI) in zavedene v sistemu AJDA.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte za sanacijo plazov in odobritve s strani Državne tehnične pisarne, da bodo občanke in občani lahko varno živeli na svojih domovih.

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Obnova talne signalizacije

V preteklem tednu smo pričeli z obnovo talne signalizacije po občini Kamnik.

Sanirali smo poškodovane, posedene jaške na pločniku v Podgorju. Na novo asfaltirani jaški zagotavljajo varno uporabo vsem udeležencem hodnika za pešce (pešci, sprehajalci z vozički, rolerji, …).

Oddelek za družbene dejavnosti

Koncert orkestrov in pevskega zbora Glasbene šole Kamnik
V sredo, 29. maja 2024, so se na odru Doma kulture Kamnik na koncertih ob 17. in 19. uri še zadnjič v tem šolskem letu predstavili pevski zbor in orkestri. Dogodku je v imenu Občine Kamnik prisostvovala podžupanja Romana Učakar skupaj z ravnateljem Glasbene šole Kamnik Rokom Sprukom.

Koncert sta odlično vodili Jana Pavli Per in Daša Bric. Z zanimivo glasbo in dobro izvedbo pa so okronali celoletni trud.

Deželak junak v Kamniku

10. let Deželaka junaka! 10. let dobrih dejanj. 10. let počitnic za otroke iz socialno ogroženih družin. Predvsem pa 10. let prijateljstva, solidarnosti in ljubezni. Radio 1 je z ekipo na Glavni trg v Kamnik prišel v soboto, 1. junija, kjer ga je sprejel podžupan Uroš Pirc in mu v imenu Občine izročil darilo.

Tudi letos ostaja namen enak – zbiranje denarja za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin, saj verjamejo, da si vsak otrok zasluži brezskrbne počitnice in nepozabne spomine. S pomočjo poslušalcev bodo omogočili poletne počitnice, polne smeha, igre in novih dogodivščin, ki bodo otrokom, ki odraščajo v težkih okoliščinah prinesle trenutke sreče in brezskrbnosti.

Javni razpisi na Oddelku za družbene dejavnosti 
Na spletni strani Občine Kamnik je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje športnih počitniških aktivnosti za otroke v letu 2024, besedilo katerega je dostopno na naslednji povezavi

Na spletni strani Občine Kamnik je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževalnih del v planinskih kočah v letu 2024, besedilo katerega je dostopno na naslednji povezavi

Rok za oddajo prijave pri obeh razpisih je do vključno 10. 6. 2024.

Oddelek za razvoj in investicije

Hišna imena v KS Kamnik center
V letošnjem letu občina Kamnik nadaljuje z raziskavo hišnih imen na območju občine. Raziskava v letu 2024 poteka v KS Kamnik Center, KS Sela in KS Srednja vas. V ponedeljek, 27. maja 2024, je potekalo srečanje z domačini za območje KS Kamnik Center. Gre za nekoliko specifično območje, saj na območju zavarovanega dela mestnega središča ni dovoljeno nameščati glinenih tablic. Izkazalo se je tudi, da v mestnem središču večinoma niso prisotna hišna imena, tako kot je to v navadi na podeželju. S hišnimi imeni v KS Kamnik center pa se srečamo na območju Žal, Fužin in Košiš (del naselja spada v KS Kamnik Center del pa v KS Tunjice). Evidentiranih je okoli 40 hišnih imen. Lastniki bodo v prihodnjih dneh dobili v podpis soglasje za namestitev glinenih tablic.

Projekt Interact Green
V ponedeljek, 27. maja 2024, je preko spletne konference potekalo srečanje partnerjev projekta InterACT Green. Vodilni partner projekta je mesto Varaždin, v njem pa skupaj sodeluje 14 evropskih mest. Projekt je sofinanciran s strani Evropske urbane iniciative (EUI) v višini 5,1 mio EUR. V okviru projekta bodo obravnavane zelene površine v urbanih območjih. V Kamniku se bomo osredotočili na Zeleno os ob reki Kamniški Bistrici. 

Občine dobile odgovore na odprta vprašanja o pripravi projektov zelene infrastrukture v okviru dopolnitev dogovorov za razvoj regij

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v petek, 24. maja 2024 v Mestni hiši v Ljubljani organizirala operativno srečanje, namenjeno vsem občinam v regiji. Namen srečanja je bil, da občine prejmejo dodatna pojasnila o ciljih in vsebinah Povabila za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027, ki ga je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj objavilo marca letos, in sicer za področje zelene infrastrukture. S predstavnikom ministrstva, odgovornega za naravne vire in prostor, smo občine lahko neposredno razpravljale o skladnosti svojih načrtovanih projektov s pogoji sofinanciranja v okviru dogovorov za razvoj regij in prejele tudi načelno mnenje ter priporočila.

Dr. Jernej Červek iz Direktorata za prostor in graditev na Ministrstvu za naravne vire in  prostor je poudaril, da ozelenjevanje mest ter ukrepi za zagotavljanje in izboljšanje zelene infrastrukture in njene dostopnosti za prebivalce pomembno prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja in okolja v mestih. Podpira se vlaganja v zagotavljanje dostopne in privlačne zelene in modre urbane infrastrukture, ob upoštevanju načela uporabe sonaravnih rešitev. Vse prisotne občine smo na kratko predstavile svoje načrtovane projekte in prejele odgovore na odprta vprašanja, ob tem pa tudi konkretne usmeritve in priporočila za večjo skladnost projektov s cilji in pogoji razpisa.

Na študijskem obisku v Latviji o lokalni pridelavi hrane

Predstavniki lokalne akcijske skupine Srce Slovenije (udeleženci tudi iz Občine Kamnik, ORI) smo v začetku maja obiskali Latvijo, kjer smo si na območju lokalnih akcijskih skupin Aizkraukles Rajona Partnerība in Bauskas rajona lauku partnerība ogledali dobre prakse na temo lokalne pridelave hrane in kratkih dobavnih verig.
Pri študijskem obisku smo bili skupaj s partnerji iz Italije, Finske, Švedske, Litve in Poljske, s katerimi smo povezani v projektu sodelovanja LAS Eko hrana in kratke dobavne verige. S svojimi predstavitvami smo sodelovali na lokalni konferenci, ki je potekala 7. 5. 2024 v mestu Aizkraukle, kjer ima sedež LAS Aizkraukles Rajona Partnerība. Na konferenci smo izvedeli, da deluje v Latviji 33 lokalnih akcijskih skupin, program LEADER se izvaja enako kot v Sloveniji 3. programsko obdobje. Veliko površin je kmetijskih, njihove kmetije pa so veliko večje od slovenskih. Hrana postaja pomemba tema latvijskih politik in ji dajejo vse večji pomen, v prihodnjih letih bodo veliko vlagali tudi v kratke dobavne verige. Pri podpori kmetom imajo pomembno vlogo tudi lokalne akcijske skupine. O tematiki kmetijstva, izzivih kmetov in sistemih kratkih dobavnih verig smo spregovorili tudi predstavniki tujih lokalnih akcijskih skupin. Izpostavili smo tudi dobre prakse, ki bi jih morda lahko prenesli tudi v druga okolja.  Prihodnji študijski obisk bo potekal v Sloveniji med 17. in 19. junijem. Del programa je tudi nacionalna konferenca na temo lokalne hrane in kratkih dobavnih verig, ki bo potekala 18. junija, ob 10.00 v Samostanu Mekinje in na katero vas prav lepo vabimo.

Predstavitev Kikštarterja na dogodku, ki ga je organiziral Interreg Europe

V sredo, 29.  maja 2024., je potekalo spletno srečanje, ki ga je organiziral Interreg Europe, z namenom izmenjave znanja, izkušenj in dobrih praks, s poudarkom na oblikovanju digitalne strategije za teritorialno urbano območje Boiarka v Ukrajini.  Predstavili smo slovensko dobro prakso Zadruga KIKštarter center, z.b.o., uspešen primer fizičnega prostora za sodelo in inkubatorja. Mestni svet Boiarka našo dobro prakso vidi, kot potencial za uspešno uresničevanje nove digitalne strategije, ki vključuje cilje spodbujanja digitalne pismenosti med študenti, ustanovitev fizičnega prostora za sprejemanje novih digitalnih tehnologij ter nudenje podpore posameznikom za izboljšanje njihovih digitalnih in podjetniških veščin. Ponosni smo, da smo lahko bili del tega srečanja in prispevali k prenosu naše dobre prakse in izkušenj!

Odprte prijave za slovenski rokodelski tabor 2024

Slovenski rokodelski tabor bo potekal tudi v Srcu Slovenije, in sicer od 27. do 29. junija, v Kamniku, v Tuhinjski dolini. Tema letošnjega tabora bo obdelava volne. Mladi udeleženci bodo pod vodstvom mojstric rokodelk Emi Gregorčič, Brigite Jeras in Zdenke Žavbi pobliže spoznali zlasti polstenje. Domov bodo odnesli unikatno, ročno izdelano polsteno torbo. Eden od vrhuncev tabora pa bo obisk ovčarske kmetije na Menini planini, kjer bodo prisostvovali pri striženju ovac in sortiranju ovčjega runa. Rokodelske aktivnosti v Srcu Slovenije sofinancira tudi Občina Kamnik. Več o dogodku in prijave najdete tukaj

Dijaki GSŠRM so poročali županu o zaključkih zasedanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC)
V ponedeljek, 3. junija 2024, so dijaki GSŠRM s profesoricami obiskali župana Mateja Slaparja in mu poročali o zaključkih zasedanja Mladinskega parlamenta alpske konvencije. Letos je zasedanje YPACa potekalo v Kamniku od 11. do 15. marca. V šoli (GSŠRM) so gostili preko 100 dijakov in njihovih profesorjev iz 10 šol alpske regije. Glavna tema letošnjih razprav so bila »Zavarovana območja narave«. Vsaka alpska država ima svoje zakone, predpise in strategije za varovanje naravnih območij, kar lahko privede do različnih definicij in klasifikacij. V okviru štirih odborov so bile obravnavane podteme; biotska raznovrstnost, kakovost življenja, podnebne spremembe, kulturna dediščina. Sprejeli so osem postulatov, ki jih udeleženci YPACa predstavijo lokalnim in državnim oblastem v svojih državah. Župan Matej Slapar je z zanimanjem poslušal ugotovitve in sklepe dijakov in jim zagotovil, da bo občina delovala v smeri njihovih razmišljanj, kjer je le to mogoče.

Občina Kamnik

 

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here