T e D n i (K) Občine Kamnik (10.6. 2024)

0
7521

Sanacija po poplavah

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah
Na območju Občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikov. Direkcija Republike Slovenije za vode je na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah,  skupaj s podjetjem Hidrotehnik, d. o. o. ter podizvajalci  izvaja sanacijo po poplavah. Z urejanje in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov. Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v občini Kamnik

Sanacija plazov

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgustu 2023 smo takoj aktivno začeli z iskanjem strokovnjakov –  geologov, gradbenikov in statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki so ogrožale hiše, v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Po prvem ogledu strokovnjaki podajo priporočila in usmeritve za izdelavo popisa za izvedbo naročila za izbiro projektanta za sanacijo. Projektanti po prejemu naročila takoj pričnejo z izvedbo geoloških raziskav, ki so pogoj za izdelavo kakovostnih sanacijskih načrtov. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na Državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo, in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

V Košišah dela potekajo v polnem teku, in sicer z oblikovanjem odlomnih robov, izdelavo drenažnih reber, izdelavo pasivnih sider in vgradnjo mrež. Za dvema objektoma so zemeljska dela končana. Zaradi dodatnih izvirov so se izvedle dodatne drenaže. Za enim objektom se nadaljuje z vrtanjem sider. Vreme zelo otežuje napredovanje del.

V Snoviku dela potekajo s polno intenziteto z odstranitvijo plazine in urejanjem odlomnih robov.

Za sanacijo plazov v Lanišah ter Zagorica nad Kamnikom je v teku podpis pogodbe za izvedbo del z izvajalci. Uvedba v delo in pričetek del je predviden še v tem mesecu.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projektov, za katere čakamo recenzijsko poročilo in odobritev. 

Glede na prejete recenzije s strani Državne tehnične pisarne projektanti izvajajo popravke in odgovore.

Za sanacijo plazov v Bistričici ter Potoku v Črni je bila na Državno tehnično pisarno posredovana dopolnjena projektna dokumentacija in podani odgovori na recenzijska vprašanja čakamo na potrditev recenzentov.

Za sanacijo plazu v Tunjicah smo danes, 10. junija 2024, prejeli pozitivno recenzijsko poročilo. Glede na navodila, ki jih čakamo s strani države, glede črpanja dodatnih sredstev za izvedbo sanacij bomo takoj po prejemu le teh pričeli s postopki.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave v naseljih Laniše, Kamniška Bistrica, Stolnik,  Stahovica, Krivčevo, Košiše, Zgornje Stranje, Žale, Zakal, Snovik, Poreber, Žaga, Podgorje, Kršič, Briše, Županje Njive, Stari grad, Hrib pri Kamniku, ter na več lokalnih cestah.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacije se tekoče izvajajo glede na prioritete, poslabšanje stanja na posameznem plazu in obvestila občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije, dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Aktivirana je tudi ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ki je opravila prve oglede po katastrofalnih poplavah v lanskem avgustu. Zdaj je njihova naloga, da pregledajo stanje po izvedenih sanacijah ter delih in podajo nova poročila in priporočila.
Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sisteme za spremljanje stanja na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostalih parametrov. Glede na razsežnost plazu je na pobudo in urgenco Občine Kamnik so bolj aktivno pričeli izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu Blate umirile. Po besedah predstavnika Državne tehnične pisarne je v teku tudi pregled in recenzija projekta ureditve hudournikov Blatnica in Bistričica, kjer se trenutno pojavljajo največje aktivnosti – manjši podori. Potekajo operativni sestanki ekipe v Ljubljani. Na Klemenčevem je nameščena nova naprava za monitoring in spremljanje stanja vodotoka Blatnica.
Intenzivno potekajo s strani občinske komisije ogledi na terenu in preverbe ali imamo vse plazove in nastale poškodbe zabeležene v Zbirnem katastru Gospodarske javne infrastrukture (GJI) in zavedene v sistemu AJDA.
Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte za sanacijo plazov in odobritve s strani Državne tehnične pisarne, da bodo občanke in občani lahko varno živeli na svojih domovih.

Oddelek za družbene dejavnosti 

Opoldne po godbeno 

Mestna godba Kamnik je v soboto, 8. junija 2024, organizirala koncert, ki so ga poimenovali Opoldne po godbeno. Koncert si je v imenu Občine Kamnik ogledala podžupanja Romana Učakar. 
Z gosti Pihalni orkester Divača so točno opoldne nastopili na kamniškem Glavnem trgu, dogodek pa so popestrile tudi njihove zveste spremljevalke Društvo kamniških mažoretk Veronika.

Strategija za mlade

V preteklem tednu je potekala 3. seja Komisije za mladinska vprašanja. Predstavniki komisije so razpravljali o napredku Strategije za mlade, kjer so zavzeli prioritetne cilje: ureditev prostorov in zunanjih površin Kreativne četrti Barutana, vzpostavitev Dnevnega centra za otroke in mlade na območju KS Duplica, sofinanciranje zaposlitev mladih in mladinskih delavcev v javnih zavodih, v lokalnem mladinskem svetu, mladinskem centru in delovnem centru za otroke in mlade, zagotovitev večje dostopnosti mladih do stanovanj. Predvideva se, da bo konec leta  pripravljen končni dokument o izvajanju Strategije za mlade. Dokument bo predstavljen na občinskem svetu in na javnem posvetu z vsemi deležniki (organizacij), ki delujejo na področju mladine.

Zveza prijateljev mladine Slovenije objavila 2 razpisa

Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpisa za prijave v programe in Š  za šolsko leto 2024/2025.
Ne zamudite priložnosti, da vaši otroci razvijajo svoje glasbene ali športne talente skozi omenjena programa. Rok za oddajo vlog je 9. avgust 2024. Vloge morajo biti na ta dan najkasneje oddane s priporočeno pošto. Več informacij najdete na spletnih straneh:
–    
–    Š


Oddelek za razvoj in investicije

Turistični ponudniki iz območja Kamniško-Savinjskih Alp so spoznavali destinacijo

V torek 4. junija 2024 so na pot okoli Kamniško – Savinjskih Alp krenili turistični ponudniki iz celotnega območja KSA. Zjutraj so se zbrali v Kamniku in se s tremi kombiji odpeljali proti Cerkljam na Gorenjskem, Preddvoru, Jezerskem, preko Jezerskega vrha in Avstrije do Pavličevega sedla in nato do Solčave, Luč in nazaj proti Kamniku. Za na pot so dobili flaško, s katero so po poti zajemali vodo iz izvirov, ki so vključeni v vodno pot KSA. Dogodek je podprt s strani Združenja KSA, organizirala ga je koordinatorka združenja Sara Bitenc. Ponudnike je spremljal Luka Svetec, direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik. Vido Kregar in Rajko Slapnik, člana Jamarskega kluba Kamnik sta udeležencem podrobneje predstavila projekt Vodne poti KSA in jih seznanjala s kvaliteto vode v izvirih na poti. Udeleženci so s prve roke izkusili organiziran prevoz okoli KSA, ki ga izvaja podjetje Turizem Vrankar že četrto leto zapored, sofinancirajo pa ga občine Združenja KSA. Dogodek je dobra priložnost, da se ponudniki iz območja KSA med seboj bolje spoznajo in da bolje spoznajo celotno destinacijo KSA, izmenjajo izkušnje in se med seboj povežejo.
Novice na HyPro4st projektu

V okviru projekta HyPro4ST se je v teh dneh uspešno zaključilo snovanje izobraževalnega programa za t.i. »Trajnostnega in hibridnega projektnega vodjo« za sektor trajnostnega turizma, ki je bil oddan v revizijo strokovnjakom s področja turizma. Po revidiranju bo izobraževalni program preveden tudi v slovenski jezik in tako bo poskrbljeno, da bo dostopen vsem, ki si želijo novega znanja s področja turizma. Prav tako se bo program pilotno izvajal tudi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 
Novice na Microfuture projektu
Na partnerskem srečanju v Parizu, so predstavniki Centra Srca Slovenije, srečali nobelovega nagrajenca, Muhammada Yunusaustanovitelja Grameen Banke za revne. Njegova vizija je bila gonilo za pripravo in izvajanje projekta Microfuture, ki si prizadeva izboljšati podporno okolje mikrofinanciranja in socialnega podjetništva za marginalizirane skupine v Sloveniji.
Novice na ST3ER projektu

Na projektu ST3ER še vedno vabimo vse zainteresirane strokovnjake s področja turizma, da se prijavijo na razpis za mentoriranje mikro, malih in srednje velikih podjetij na področju turizma, s posebnim poudarkom na elementih kulture, dediščine in kreativnosti v digitalnem in trajnostnem kontekstu. Razpis bo odprt še do 15. junija. Prijavite se lahko na tej povezavi

Javno naročilo »Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Kamnik v šolskem letu 2024/25«

V četrtek, 6. junija 2024 smo na Portal javnih naročil in v Uradni list EU (TED) v objavo poslali javno naročilo »Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Kamnik v šolskem letu 2024/25«, ki se izvaja po »odprtem postopku« javnega naročanja. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil).
Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 8. julija 2024 do 9.00 ure.

Javno naročilo »Dobava medicinske opreme za ZD Kamnik«

V petek, 7. 6. 2024 smo na Portal javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Dobava medicinske opreme za ZD Kamnik«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil).
Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 21. junija 2024 do 9.00 ure.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here