15. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
538

V četrtek, 22. aprila 2021 je bila v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan izvedena 15. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale. Po ugotovljeni navzočnosti je bil sprejet zapisnik 14. seje ter naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi

2. Volitve in imenovanja

– Imenovanje predstavnika Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale

– Imenovanje predstavnika Občine Domžale v Svet javnega socialno-varstvenega  zavoda »Dom upokojencev Domžale«

3. Obravnava letnih poročil javnih zavodov Občine Domžale za leto 2020

4. Obravnava poročila o delu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

– Stališče k obravnavi Poročila o delu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale za leto 2020

5. Obravnava letnih poročil o opravljeni reviziji poslovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v letih 2017-2020

– Stališče k obravnavi revizijskega Poročila o opravljeni reviziji poslovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v letih 2017-2020

6. Sklep o ustanovitvi novega NRP 13260-pametna mesta in skupnosti

7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2020 – skrajšani postopek

8. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora DŽ-91, ureditveni načrt za območje D21/1 Športni park – sever

9. Ukinitev statusa javnega dobra

– Predlog spremenjenega sklepa

10. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – druga obravnava – nadaljevanje točke

11. Odlok o imenovanju ulice v naselju Spodnje Jarše – prva obravnava

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah – skrajšani postopek

13. Letni program športa Občine Domžale za leto 2021

14. Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2021

1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na željo svetnic in svetnikov se je točka o vprašanjih, pobudah in predlogih obravnavala na začetku seje. Na podana vprašanja, pobude in predloge bo odgovorjeno do naslednje seje Občinskega sveta Občine Domžale.

2. Volitve in imenovanja

– Občinski svet Občine Domžale je ugotovil, da Janezu Vasletu, Gregorčičeva ulica 16, 1230 Domžale, preneha funkcija predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale. Občinski svet Občine Domžale je za predstavnika Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale imenoval Janeza Kozjeka, Študljanska cesta 9, 1230 Domžale.

– Občinski svet Občine Domžale je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za novega predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega socialno-varstvenega zavoda Dom upokojencev Domžale imenoval Janeza Breceljnika, Preserje, Pelechova 3A, 1235 Radomlje.

3. Obravnava letnih poročil javnih zavodov Občine Domžale za leto 2020

Občinski svet Občine Domžale bi se moral na seji seznaniti z letnimi poročili javnih zavodov za leto 2020, a je bila točka na pobudo občinskih svetnic in svetnikov umaknjena.

4. Obravnava poročila o delu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z Letnim poročilom o delu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale za leto 2020 ter stališčem k obravnavi Poročila o delu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale za leto 2020.

5. Obravnava letnih poročil o opravljeni reviziji poslovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v letih 2017-2020

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o izredni notranji reviziji Zavoda za šport in rekreacijo Domžale za obdobje 2017-2020 ter stališčem k obravnavi revizijskega Poročila o opravljeni reviziji poslovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v letih 2017-2020.

Na seji sta bila podana in sprejeta tudi dva dodatna sklepa:

Občinski svet zadolži Občinsko upravo, da na osnovi revizijskega poročila sprejme vse ustrezne ukrepe in izkoristi vse pravne možnosti s katerimi bo zaščitila zakonitost delovanja in sproži vse pravne postopke za zaščito pravnih in finančnih interesov ZŠRD in Občine Domžale v zvezi z ugotovljenim nezakonitim poslovanje ZŠRD v obdobju 2017 – 2020. Občinski svet zahteva, da občinska uprava na naslednji seji Občinskega sveta poroča o sprejetih ukrepih za realizacijo tega sklepa.

Občinski svet priporoči Svetu ZŠRD, da nadaljuje s pravnimi aktivnostmi za zavarovanje pravnih in finančnih interesov ZŠRD v zvezi z ugotovljenim nezakonitim poslovanje ZŠRD v obdobju 2017–2020.

6. Sklep o ustanovitvi novega NRP 13260-pametna mesta in skupnosti

Občinski svet Občine Domžale je ustanovil nov NRP 13260 – Pametna mesta in skupnosti s predvidenimi zneski 5.000 EUR za leto 2021, 7.000 EUR za leto 2022, 8.000 EUR za leto 2023 ter 5.000 EUR za leto 2024. Občinski svet Občine Domžale je zahteval, da župan ob prvem rebalansu proračuna Občine Domžale za leto 2021 predlaga zagotovitev sredstev v proračunu za projekt »Pametna mesta«. Občinski svet Občine Domžale se je strinjal, da Občina Domžale sklene predloženo konzorcijsko pogodbo za projekt »Pametna mesta« z ostalimi občinami predvidenega konzorcija.

7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2020 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2020 in Poslovno poročilo Občine Domžale za leto 2020. Splošni in posebni del tabelaričnega dela Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2020 se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

8. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora DŽ-91, ureditveni načrt za območje D21/1 Športni park – sever

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora DŽ-91, Ureditveni načrt za območje D21/1 Športni park – sever.

9. Ukinitev statusa javnega dobra

Po predlogu spremenjenega sklepa je Občinski svet Občine Domžale ukinil status javnega dobra na zemljiščih:

parc.št. katastrska občina ID znak
559/36 Ihan 1964 559/36
559/37

 

Ihan 1964 559/37
559/38

 

Ihan 1964 559/38
5461/19 Domžale 1959 5461/19
5402/28 Domžale 1959 5402/28
191/6 Ihan 1964 191/6
975/10 Dob 1943 975/10
319/1 Domžale 1959 319/1
1204/5 Radomlje 1936 1204/5
1204/6 Radomlje 1936 1204/6
1204/15 Radomlje 1936 1204/15
5493/7 Domžale 1959 5493/7
468/2 Brdo 1965 468/2
472/2 Brdo 1965 472/2
472/5 Brdo 1965 472/5
472/7 Brdo 1965 472/7
1209/13 Radomlje 1936 1209/13
1040/3 Rova 1935 1040/3
1044/5 Rova 1935 1044/5

 

Ukine se zaznamba javnega dobra pri deležu 49/59 v lasti Občine Domžale na zemljišču parc.št. 5417/9 ID znak 1959 5417/9.

10. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – druga obravnava – nadaljevanje točke

Občinski svetniki in svetnice so nadaljevali s prekinjeno točko in na podlagi poziva Občin Trzin, Moravče, Lukovica ter Mengeš, v drugi obravnavi sprejele Odlok o koncesiji za obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov.

11. Odlok o imenovanju ulice v naselju Spodnje Jarše – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o imenovanju ulice v naselju Spodnje Jarše v prvi obravnavi.

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah.

13. Letni program športa Občine Domžale za leto 2021

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni program športa občine Domžale za leto 2021.

14. Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2021

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2021.

Občina Domžale, Urad župana
Avtor foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo