24. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1849

Popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 24. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2017, Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik ter Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva.

.

“>Prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 23. seje Občinskega sveta, sledila je razširitev dnevnega reda s točkami Volitve in imenovanja in Vprašanja in pobude. Z dnevnega reda sta bili umaknjeni točki Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik – prva obravnava in Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik – skrajšani postopek.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh je v točki Volitve in imenovanja povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 28. seji, dne 18. 4. 2018, obravnavala prispele predloge za imenovanje predsednika, članov in namestnikov Občinske volilne komisije Občine Kamnik, ki ji bo pred jesenskimi lokalnimi volitvami potekel mandat. Komisija je po razpravi skladno z določili Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o volitvah v Državni zbor pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« V Občinsko volilno komisijo Občine Kamnik so bili imenovani Janez Rozman (predsednik), mag. Dušan Žumer (namestnik predsednika), Špela Papež Zamljen (članica), Karmen Balantič (namestnica članice), Domen Gruden (član), Gašper Maleš (namestnik člana), Mateja Gradišek (članica) in Ema Sušnik (namestnica članice).

.

“>Na Vprašanja in pobude je svetniku Igorju Žavbiju (Lista Marjana Šarca) in svetniku Damjanu Hribarju (SDS) odgovora podal pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša.

Sledil je Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata zaradi odstopa in imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, saj je 16. 2. 2018 Občinski odbor Nove Slovenije Kamnik župana in Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja seznanil z odstopom mag. Mateja Tonina z mesta člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zato so predlagali Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem sklep, s katerim pa so svetnice in svetniki za člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdili Mateja Slaparja.

.

“>S 23 glasovi za je bil sprejet Sklep o soglasju k Pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja ob tem pa je direktor družbe Velika planina d. o. o. Leon Keder med drugim povedal: »Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Velika planina, d. o. o. v 13. a členu nalaga predstavnikom družbenika, da morajo predhodno pridobiti pisni sklep o soglasju Občinskega sveta Občine Kamnik za prodajo oziroma obremenitev osnovnih sredstev družbe nad vrednostjo 5.000 evrov. Skladno s tem členom je bil na 9. seji skupščine Velika planina d.o.o. sprejet sklep št. 23, ki se glasi: »Skupščina družbe prosi Občinski svet Občine Kamnik za soglasje k sklenitvi pogodbe o služnosti med družbo Velika planina, d.o.o. in mobilnimi operaterji za postavitev anten in oddajniških naprav za posredovanje mobilnega signala.« Cilj je pridobitev soglasja k podelitvi služnosti za družbo Telemach za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega omrežja na parcelni številki 745/33, k.o. 1890-Črna, ki se nahaja na Veliki planini.«

.

“>Člani Občinskega sveta Občine Kamnik so z 21 glasovi za sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2017: »Občinska uprava je sledila realizaciji zastavljenih ciljev, ki so bili sprejeti s proračunom Občine Kamnik za leto 2017 in rebalansi proračuna Občine Kamnik za leto 2017. Realizirani prihodki proračuna so v letu 2017 znašali 26.480.922,36 evrov in so bili doseženi 95,3 odstotkov v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Kamnik za leto 2017. Realizirani odhodki proračuna pa so v letu 2017 znašali 25.225.353,28 evrov oziroma so bili realizirani 86,9 odstotkov v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Kamnik za leto 2017,« je med drugim poudarila pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.

Sprejet je bil Sklep za sprejem Meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Kamnik.

.

“>Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik je bil sprejet s 25 glasovi za. V tej točki današnje seje je vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček med drugim povedala: »S predlagano dopolnitvijo sklepa želimo spremeniti način financiranja javnega vrtca iz financiranja razlike v ceni na financiranje po namenih, prav tako želimo prilagoditi ceno razvojnega oddelka aktualnim stroškom. Že nekaj časa namreč Občina Kamnik zagotavlja sredstva za nadstandardne dejavnosti, medtem ko druge občine teh dejavnosti ne financirajo, ker niso vključene v ceno. S prilagoditvijo cene za razvojni oddelek bi bile dejavnosti financirane tudi s strani ostalih občin, delež Občine Kamnik pa bi se s tem znižal.«

Po skrajšanem postopku je bil s 25 glasovi za sprejet Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva – skrajšani postopek. Zakon o zdravstveni dejavnosti namreč določa, da koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. Koncesija se podeli, če koncedent (občina) ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za obdobje največ 15 let, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Skladno z določili 44. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti mora občinski svet občine sprejeti koncesijski akt v obliki odloka. V koncesijskem aktu pa se ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe določijo najmanj vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljitev razlogov za podelitev koncesije. Občina mora na koncesijski akt predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

.

“>Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KA – 133 Novi trg sta predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek in predstavnik podjetja OSA arhitekti d. o. o. Robi Lesnik, u.d.i.a: »Investitorji – posamezni lastniki zemljišč želijo na območju obdelave urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture. Območje je v naravi v pretežni meri že pozidano na osnovi predhodno veljavnega PUP-a, komunalna infrastruktura severnega dela območja je že izvedena in je v uporabi. V južnem delu območja se predvidi nova dostopna cesta, ki se naveže na Palovško cesto,« ob sprejemu Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane v drugi obravnavi, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli z 22 glasovi za, pa je dr. Marija Tadeja Ježek dodala: »Investitor želi na območju obdelave urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture. Območje se bo navezalo na občinsko cesto, ki poteka po severni strani območja. Posamezna komunalna infrastruktura poteka preko omenjenega območja in jo bo potrebno prestaviti oziroma urediti na novo. Na SZ delu območja je v fazi gradnje stanovanjska hiša s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po prejšnjih predpisih (PUP).«

.

“>V prvi obravnavi je bil sprejet Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik: »Trenutno veljavni odlok, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda v občini Kamnik, je bil sprejet leta 2009 in vse od uveljavitve ni bil spremenjen ali dopolnjen. Predlog odloka je bil pripravljen z namenom uskladitve odloka, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalnih voda v občini Kamnik, z veljavno zakonodajo, predvsem z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),« je med drugim povedal svetovalec – koordinator za izvedbo kohezijskih projektov Viktor Torkar.

.Sledila je še zadnja točka današnje seje, in sicer sprejem Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, katerega cilj je, da se z ustrezno pravno podlago natančneje opredeli ukrep subvencije najemnin, ki ga izvaja Občina Kamnik.

Oglasno sporočilo