Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev še vedno ni opravila svojega dela

0
460

Projektno skupino za pregled cen komunalnih storitev je imenoval župan 30.4.2019, in jo vodi podžupan Tomaž Deželak. V njej so člani še podžupanja Renata Kosec, podžupan Marjan Ravnikar, direktor občinske uprave Edvard Ješelnik, direktor JKP Prodnik Marko Fatur, vodja oddelka za komunalne zadeve občine Andrej Bokan.

Člani (mandat 2018 do 2022):
– predsednik komisije mag. Tomaž DEŽELAK
– namestnica predsednika mag. Renata KOSEC
– član Janez AVSEC
– član Marjan RAVNIKAR
– član Metod MARČUN
– član mag. Bojan ARH
– član ?
– član Marko FATUR, direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.
– član Edvard JEŠELNIK, direktor občinske uprave
– član Andrej BOKAN, vodja Oddelka za komunalne zadeve

Naloge projektne skupine so pregled elaboratov o oblikovanju cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, odlaganja komunalnih odpadkov, zbiranja biorazgradljivih odpadkov, odvajanja komunalne odpadne vode, omrežnine in vodarine ter ugotovitev ekonomske upravičenosti oblikovanja posameznih postavk glede na posamezno odjemno mesto plačnikov storitev, ki jih opravlja Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o..

_______________________________________________________________________
5. decembra 2019 smo Občino Domžale zaprosili za poročilo Projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev, ki jo vodi mag. Tomaž Deželak. Odgovorili so nam, da Projektna skupina še ni izdelala poročila za župana. 26. maja 2020 nas je ponovno zanimalo, če je poročilo že narejeno in kakšni so rezultati. Odgovor je bil enak prvemu.
Uredništvo
________________________________________________________________________

Pobuda občinskega svetnika

Župan, dne 30.4.2019 (torej pred 9 meseci) ste imenovali Projektno skupino za pregled cen komunalnih storitev s sklepom številka 0322-6/2019. V sklepu ste določili tudi naloge te projektne skupine in sicer:
– pregled elaboratov oblikovanja cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, odlaganja komunalnih odpadkov, zbiranja biorazgradljivih odpadkov, odvajanja komunalne odpadne vode, omrežnine in vodarine, ter – ugotovitev ekonomske upravičenosti oblikovanja posameznih postavk glede na posamezno odjemno mesto plačnikov storitev, ki jih opravlja Prodnik, d.o.o.
Člani projektne skupine, ki niso zaposleni v občinski upravi pripada sejnina za udeležbo na sejah v skladu s pravilnikom.
Čeprav v Sklepu ni zapisana naloga, da o svojem delu projektna skupina pripravi poročilo sprašujem, ali je projektna skupina končala delo, če še ni, zakaj ne, če pa je pa sprašujem, ali je pripravila kakšno poročilo oz., ugotovitve in ali boste z njimi seznanili svetnike?
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Branko Heferle /LMŠ/
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 30. 1. 2020

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev, katere predsednik je mag. Tomaž Deželak še ni končala delo in tako posledično še ni pripravila poročila oz. ugotovitev ekonomske upravičenosti oblikovanja posameznih postavk glede na posamezno odjemno mesto plačnikov storitev, ki jih opravlja Prodnik, d.o.o.
Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev se povprečno sestaja 1x mesečno in obravnava posamezne obsežne tematike po posameznih področjih, ki (naj bi) vplivajo/le na cene komunalnih storitev. Gradivo je izredno obsežno, zahtevno in zahteva raziskovalno delo članov skupine po posameznih področjih kot so npr.: cene oskrbe s pitno vodo, cenik obračuna storitev gospodarske javne službe odvajanja/ravnanja komunalne odpadne vode v občini Domžale, cenik obračuna storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Domžale, cene greznic, cene odvajanje komunalne vode Domžale, obrazložitev stroška za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, letna poročila o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Domžale za posamezna leta, poročila o oceni vrednosti infrastrukture (vodovod in kanalizacija), s katero javno komunalno podjetje Prodnik upravlja, poročila o vrednostih infrastrukture, poročila o pitni vodi za posamezna leta, predpisi na podlagi katerih se izvaja obvezna občinska GJS oskrba s pitno vodo (npr. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – MEDO), elaborate o izvajanju storitve oskrbe s pitno vodo (omrežnina, vodarina, cene, …) v občini Domžale, elaborate o oblikovanju cene izvajanja storitev ravnanja z greznicami in MKČN, pogodbe, itd.
Gradiva obsegajo tudi po 100 in več strani in zahtevajo precejšnjo časovno obdobje proučitve le – teh. Člani projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev vabijo tudi zunanje gostje za pojasnila, idr. kot je npr. direktorica JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., ga. dr. Marjeta Stražar, itd. Do sedaj je bilo 5. sej Projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev (v poletnem času ni bilo sej).

Oglasno sporočilo