TeDni(K) Občine Kamnik (22.11.2021)

0
394

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija mostu na lokalni cesti Volčji Potok – Rudnik pri Radomljah

V preteklem tednu se je gradnja mostu na občinski lokalni cesti Volčji Potok – Rudnik pri Radomljah nadaljevala po terminskem planu.

Izvajalec je začel izvajati pripravo za izvedbo asfaltiranja ceste in mostu. Po končanem asfaltiranju bo most ponovno prevozen za vse uporabnike. V zadnjem delu bo potrebo urediti še bankine in namesti ograjo na mostu.

Dela bodo zaključena predvidoma v naslednjem tednu.

Rekonstrukcija cestnih odsekov

Nadaljevala so se dela v sklopu asfaltiranja makadamskih odsekov in sanacije asfaltnih cest.

V sklopu sanacije asfaltnih cest se je asfaltiralo cesto proti Brezjam nad Kamnikom in utrjevalo cesto proti Stolniku. Priprave na asfaltiranje makadamskih odsekov so potekale v Gabrovnici, Kostanju in Cirkušah v Tuhinju. Asfaltiralo se je en cestni odsek v Tunjiški Mlaki.

V tem tednu se začenjajo tudi dela na Palovški cesti.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z odstranitvijo humusa in začel z izkopom gradbene jame za temelje za izgradnjo lamele C. Izvedel je tudi pripravljalna dela za vzpostavitev začasne dostopne ceste. V četrtek, 18. novembra 2021, so se pričela rušitvena dela v notranjosti povezovalnega hodnika med obstoječo osnovno šolo in športno halo. Začetek rušitve z zunanje strani je predviden v tem tednu.

Potekal je tudi uvodni sestanek gradbenega odbora, imenovanega s strani župana. V gradbeni odbor so poleg predsedujočega, podžupana Bogdana Pogačarja, vključeni različni deležniki, tako s strani šole (ravnatelj Rafko Lah, predsednica sveta staršev Špela Grčar), politike (Anton Tone Smolnikar in Duško Papež) kot tudi občinske uprave (Romana Lanišek in Aleš Škorjanc). Njihova glavna naloga je spremljanje izvedbe investicijskih del, sodelovanje z občinsko upravo pri sprejemanju pomembnejših odločitev tekom gradnje, predvsem pa predajanje informacij o teku gradnje vrstam, iz katerih prihajajo.

Večnamensko športno igrišče Gozd

Dela na športnem igrišču Gozd se približujejo zaključku. V preteklem tednu je bilo izvedeno asfaltiranje igrišča. V teku je še montaža športne opreme (koši, goli), zaris črt, montaža ograje in hortikulturna zasaditev. V okolici športnega igrišča si želimo ohranjati čim bolj pristni ambient, zato smo predvideli zasaditev medovitih drevesnih vrst – lipa, češnja, kostanj.

V času priprave projektne dokumentacije za športno igrišče, smo iskali rešitve z Elektrom Ljubljana, saj smo morali zaradi zakonsko predpisanega varovalnega pasu daljnovod umakniti od igrišča. Sprva je bila načrtovana samo pokablitev vodov tik od meji športnega igrišča, vendar smo kasneje prišli do rešitve, da lahko pokablimo celotno traso od igrišča do hišne številka Gozd 15 a, saj je bilo del kabelske kanalizacije za elektro vod že pripravljene.

.

“>Vsa dela, vezana na pokablitev, so bila že izvedena v preteklih dveh tednih in tako sedaj na Gozdu ni več elektro drogov in zračne elektro napeljave (elektro napeljava je sedaj vkopana v zemlji in ne poteka več po zraku).

Atletska steza in skok v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere

Izvajalec je v preteklih dneh izvedel zaključni sloj podlage tekališča in skoka v daljino, dokončana je tudi obroba steze. V tem tednu je predvidena montaža novih ročno vrtljivih vrat na dveh vstopnih točkah v športni park ter zaris črt. Vstop kolesarjem, motoristom in drugim neprimernim prevoznim sredstvom, ki uničujejo podlago, na igrišče ne bo dovoljen.

S prenovljeno podobo bo športni park pridobil na funkcionalnosti, saj bodo sedaj učenci stezo lahko uporabljali praktično vse leto, prav tako pa tudi vsi občani, saj je steza odprtega tipa in jo lahko uporabljajo vsi.

Energetska sanacija Dom kulture Kamnik

Na objektu Dom kulture Kamnik se dela intenzivno nadaljujejo. V preteklem tednu je bil izveden tudi zagon sončne elektrarne, ki  že deluje.

V sklopu projekta zamenjave scenske razsvetljave v Domu kulture Kamnik dela potekajo po načrtih. V preteklem tednu je bil narejen zagon in konfiguracija sedmih scenskih in dveh lučnih vlekov. Trenutno se ureja razsvetljava odrskih galerij ter elektro in komunikacijske instalacije za krmiljenje scenskih luči.

Energetska sanacija Policijske postaje Kamnik

Objekt Policijske postaje Kamnik je že dobil novo podobo.

V preteklem tednu je bil opravljen kvalitetni pregled izvedenih del, po odpravi nekaterih pomanjkljivosti je v naslednjem tednu predvidena primopredaja objekta.

 

Ukrepi za preprečevanje širjena COVID19 v šolah

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je bila na Skupnost občin Slovenije in vsem županom v Republiki Sloveniji, posredovana prošnja in poziv ministrice dr. Simone Kustec, da tudi župani slovenskih občin podprejo ravnatelje pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID -19.

V sredo, 17.  novembra 2021, se je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 177/2021) začelo samotestiranje vseh učencev in dijakov osnovnih, glasbenih in srednjih šol, ki ne izpolnjujejo pogoja PC.

Župan Matej Slapar prosi vse prebivalke in prebivalce Občine Kamnik k spoštovanju in doslednemu izvajanju ukrepov ter razumevanju ravnateljev šol, ki morajo pri svojem delu upoštevati trenutno veljavni odlok. Nagovor župana si lahko ogledate TUKAJ.

Strategija na področju predšolske vzgoje

V preteklem tednu so potekali ogledi enot Vrtca Antona Medveda Kamnik. Ogledi so bili izvedeni v enotah Pestrna, Sonček, Pedenjped, Mojca, Kamenček, Kekec in enoti Cepetavček. Popisano je bilo obstoječe stanje objektov in potrebna nujna investicijsko-vzdrževalna dela. V tem tednu bomo nadaljevali z ogledi ostalih enot.

Priprava za postavitev drsališča

V preteklem tednu se je na Glavnem trgu v Kamniku pričelo s postavitvijo drsališča. Tudi letošnje leto nam čas in razmere niso naklonjene, da bi se družili v velikem številu. Trenutna epidemiološka slika države in tudi naše lokalne skupnosti je takšna, da se v večjem številu žal ne moremo srečevati, kljub temu pa smo se odločili, da praznično okrasimo mestno jedro in druge kamniške ulice ter s tem pričaramo delček decembrskega vzdušja.

Prižig novoletne okrasitve bomo imeli 3. decembra, od takrat dalje pa boste lahko tudi drsali na Glavnem trgu. Javni zavod za kulturo Kamnik na »Ta veseli dan kulture« v petek, 3. decembra 2021, ob 19. uri vabi na odprtje prenovljenega Doma kulture Kamnik, ki bo v nadaljevanju meseca že ponujal abonmajske predstave in druge prireditve. Sv. Miklavž pa se bo skupaj s svojim spremstvom letošnje leto ustavil tudi v Kamniku, a tokrat bo počakal na takrat veljavne ukrepe in navodila pristojnih institucij. Vse prireditve se bodo izvedle v skladu s takrat veljavnimi ukrepi pristojnih institucij.

Samostan Mekinje – projekt Mesto srečevanj

V okviru projekta Samostan – mesto srečevanj, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, v Javnem zavodu za kulturo pripravljajo razstavo Samostan Mekinje skozi čas.

Mekinjski samostan je v svoji zgodovini tri pomembna časovna obdobja: obdobje klaris (1300 – 1782), obdobje brez redovnih skupnosti (1782 – 1902/03) in obdobje uršulink (1902/03 – 2016). Ves čas je imel pomembno vlogo v kulturnem, verskem, upravnem in gospodarskem življenju kraja Mekinje in širšega lokalnega območja. Z razstavo želijo širši javnosti predstaviti del te bogate zgodovine kot prepletanje skoraj 500 letnega življenja kontemplativnega reda klaris in pozneje več kot 100 letnega delovanja vzgojno-izobraževalnega reda uršulink.

Različnost obeh redov bo simbolično prikazana z umestitvijo razstavnih eksponatov v dve sobi, ki bosta zasnovani na dva različna načina. V prvi sobi bo ustvarjeno okolje strogega reda klaris, kjer pa bo obiskovalec kljub zavezi k uboštvu opazil bogastvo razkošno življenje znotraj klavzure, medtem ko bo druga soba ponazarjala vzgojno izobraževalno in apostolsko dejavnost sester uršulink.

Muzej bo skozi sodobne interaktivne pristope pri oblikovanju predstavitve zgodovinskih dejstev obiskovalcu približal oba redova in mu ponudil enkraten vpogled v zanimivo življenje redovnic, ki je daleč stran od dolgočasnega, kot zmotno pomisli večina javnosti ob omembi redovnih skupnosti. Dela potekajo v skladu s terminskim planom.

Obnova obzidja na Starem gradu

Obnova obzidja na Starem gradu poteka v skladu s terminskim planom. S posegi, ki temeljijo na konservatorskem pristopu, se celostno ohranja in prezentira ruševine in vzpostavi strukturno stabilno in varno okolje. Predvideni postopki, bodo z upoštevanjem avtentičnih vrednot, znatno pripomogli k varovanju in ohranitvi snovne in nesnovne celovitosti spomenika. V lokalnem smislu je Stari grad globoko zakoreninjen v zavesti Kamničanov, z razširitvijo ponudbe pa ima arheološko področje z grajskimi ostalinami turistični potencial, ki bi privabljal številne domače in tuje goste.

Spomenik je razglašen za spomenik lokalnega pomena. Sam projekt pa je pomemben na regionalni ravni in ima izkazane povezave z razvojnimi projekti in programi. Projekt izkazuje prispevek k doseganju treh ciljev Strategije kulturne dediščine 2020-2023. Vsa dela potekajo v sodelovanju s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine in bodo predvidoma zaključena še v mesecu novembru.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu usklajevali gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok ter okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja K6 Utok. Spremembe se nanašajo na uskladitev funkcije v delu območja, ki se je spremenila v pretežno stanovanjsko.

Zazidalno območje obsega na vzhodnem delu obstoječo stanovanjsko zazidavo (vzhodno enoto A), v osrednjem delu Knafličev prehod in na zahodu odprt prostor ter stavbo Konfekcije – v območju bivšega kompleksa tovarne usnja Utok Kamnik. Na območju se predvideva izgradnja pretežno stanovanjskega programa z možnostjo umeščanja dopolnilnih družbenih dejavnosti (zahodna enota B). SD ZN K6 Utok se nanašajo le na manjši del območja, ki zajema naslednje parcelne številke, vse katastrska občina 1911 Kamnik: 196/1, 198/4, 198/5, 199/1, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 1425/7, 1425/9, 1425/10, 1425/11, 1425/12, 1425/13, 1425/19. Območje obsega površino v izmeri 3.767 m².

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 22. novembra 2021 do vključno 24. decembra 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 8. decembra 2021, s pričetkom ob 14. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Nagrada Maks Fabiani 2021 za projekt Velika planina, velik izziv

Letošnjo nagrado Maks Fabiani 2021 ter nominacijo in predlog Slovenije za evropsko nagrado ECTP (European Urban and Regional Planning Awards) sta prejeli družbi LOCUS, d.o.o. in ZAVITA, d.o.o. za projekte scenarijev prostorskega razvoja in strokovnih podlag za urejanje prometa, ki sta jih poimenovali Velika planina, velik izziv.

Nagrado Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja podeljujejo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Ustanova Maks Fabiani in Občina Komen.

Nagrada Maks Fabiani pomeni dodaten motiv za nadaljevanje projekta trajnostnega načrtovanja, razvoja in upravljanja Velike planine. Območje Velike planine predstavlja izjemno danost in priložnost občine Kamnik, da se s svojim trajnostnim pristopom k načrtovanju in upravljanju izjemnih območij priključi tovrstnim evropskim pobudam in se umesti na evropski zemljevid pomembnih območij naravnih vrednot, izjemne kulturne dediščine in trajnostnega turizma. Izdelane in nagrajene strokovne podlage dajejo trdne temelje za usklajevanje interesov med deležniki Velike planine.

Strategija razvoja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija 2021-2027V ponedeljek, 15. novembra 2021, je potekala predstavitev Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija 2021-2027. Predstavitev je potekala tako v živo v prenovljenih prostorih Cukrarne kot preko ZOOMa. Direktorica Turizma Ljubljana Mag. Petra Stušek je predstavila uspešno izvedene projekte v letu 2021 in strateške usmeritve za prihodnje.

Ljubljana je ustvarila zavidanja vredne razvojne rezultate v prejšnjem strateškem obdobju, zato je smiselno nadaljevati na temeljih, kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in turistov, razpršenost turistične ponudbe zunaj ozkega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti in razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev.

Z novo strategijo želijo pri Turizmu Ljubljana slovensko prestolnico pozicionirati kot vodilno in najustvarjalnejšo mestno destinacijo trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Nova strategija prinaša vrsto vsebinskih novosti, ki bodo usmerjene v ustvarjanje inovativnih turističnih doživetij in privlačnosti, podaljšanje povprečne dobe bivanja v destinaciji, povečanje dnevne porabe turistov in povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji. Podrobnejše vsebinske informacije nove strategije lahko preberete na naslednji povezavi.

Oglasno sporočilo