TeDni(K) Občine Kamnik (8.5.2017)

0
1745

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne in horizontalne hidroizolacije in zasip vodnih celic z izkopanim materialom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

S 15. aprilom 2017 je začel veljati Družinski zakonik (DZ) (Ur. l. RS, št. 15/17). Zakonik predvideva postopno uveljavljanje določb (začetek veljavnosti 1. 1. 2018 in 15. 4. 2019), nekatere določbe zakonika pa začnejo veljati z dnem uveljavitve zakonika 15. 4. 2017. Novi zakonik sledi cilju zagotavljanja učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otrok in izboljšanju pravne varnosti na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih, zato se pristojnosti za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka prenašajo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča (rejništvo, skrbništvo, …) Uvaja se načelo najmilejšega ukrepa, ki pomeni, da je potrebno pri odločanju o ukrepih za varstvo koristi otroka uporabiti ukrep, ki bo otroka zaščitil in hkrati čim manj posegel v pravice staršev.

S 1. 1. 2018 se bodo začele uporabljati spremembe na področju sklenitve zakonske zveze, in sicer bo na voljo več možnih načinov sklenitve zakonske zveze kot do sedaj, tudi s precej manj obličnosti, brez prisotnosti prič ali sklenitev zakonske zveze samo pred matičarjem. Zakonik daje županom zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonskih zvez in tako županom ne bo več potrebno pridobiti posebnega pooblastila, ki ga sedaj podeljuje načelnik upravne enote. Urejena je tudi možnost t.i. jubilejne poroke, kar do sedaj ni bilo urejeno.

Staršem je po novem priznana pravica vnaprej izraziti voljo glede osebe, kateri se otrok zaupa v varstvo in vzgojo, za primer smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi. Sodišče bo voljo staršev upoštevalo, če to ne bo v nasprotju s koristjo otrok.

Med drugimi novostmi zakonik ustanavlja Svet za otroke in družino, predpisuje obvezno 10letno sprejemanje Resolucije o družinski politiki, uvaja možnost društev v javnem interesu na področju družinske politike ter kot dopolnitev socialnovarstvenih storitev umešča programe v podporo družini.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za sofinanciranje humanitarnih projektov. Sredstva so namenjena sofinanciranju konkretnega humanitarnega projekta (ne sofinancira se redna dejavnost organizacije) z ustrezno medijsko podporo.

Fotografija: Rdeči križ SlovenijeŽe nekaj desetletij v Sloveniji teden od 8. do 15. maja mineva kot Teden Rdečega križa Slovenije. V tem času pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ali opravlja dejavnost PTT, obračuna fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo njihove storitve, prispevek v korist Rdečega križa Slovenije. Prispevek se obračuna od vsake prodane vozovnice oziroma od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije. Vlada Republike Slovenije je letos določila prispevek v višini 0,17 evra. Natisnjenih je 2.600 000 doplačilnih znamk in 25.000 doplačilnih nalepk za javni potniški promet.

Občina Kamnik Rdečemu križu Kamnik za svoje delovanje letos namenja 8.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora imamo povečano število strank, ki želijo informacije v zvezi z  javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu spremembe št. 1 – SD OPN št. 1 Občine Kamnik. Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN se nanašajo na jasnejšo opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev in uporabljenih izrazov ter dopolnitev posameznih podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev za posamezne enote in podenote urejanja prostora.Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na uskladitev s tekstualnim delom odloka glede načina urejanja enot in podenot urejanja prostora, ter uskladitev primarne namenske rabe z dejansko rabo (tehnični popravek) Zaradi tehničnega popravka uskladitve namenske rabe z dejansko rabo prostora je spremenjena namenska raba zemljiških parcele oziroma delov parcel št. 368/2, 542/3, 543/1, 543/2, 543/3, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/7, 547, 548/1, 548/2, 549/1, 549/2, 550, 551, 552, 572/1, 572/3, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/3, 573/4, 573/6, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 575, 576, 577/1, 578/1, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 580, 581/1, 581/2, 582/1, 582/5, 597/2, 598, 599/1, 739/2, 806/10, 806/11, 806/12, 806/13, 806/14, 806/15, 806/16, 806/17, 806/18, 806/19, 806/20, 806/21, 806/22, 806/23, 806/25, 806/26, 806/3, 806/5, 806/6, 806/7, 806/8, 806/9, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 808/2, 808/3, 810, 812/2, 1448/1, 1448/2, 1449/1, 1449/14, 1449/3 vse k.o. Kamnik.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine. Izdali smo več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Slednje za odobritev pravnega posla, saj mora Finančna uprava ugotoviti, kdaj se je namenska raba parcele spremenila, ker ta podatek bistveno vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine. Na oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu zaznali povečanje števila vlog za izdajo komunalnih soglasij. Pri pregledu vlog ugotavljamo, da stranke vlogam ne prilagajo zahtevanih prilog, in sicer projektnih pogojev, značilnih grafičnih prilog idejnih projektov ali projektov za pridobitev gradbenega dovoljena. Ugotavljamo tudi, da prejemamo vloge za izdajo soglasij na parcelne številke, ki so šele v postopku parcelacije in še niso zavedene v geodetskih evidencah. V izogib dolgim postopkom priporočamo vsem vlagateljem, da ob predloženem obrazu na vložišču oddajo popolno vlogo skupaj z v obrazcu navedenimi prilogami.

Oddelek za razvoj in investicije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017. Predmet javnega razpisa je nepovratna finančna podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti, s ciljem izboljšanja starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev ter konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 14.000.000 evrov.

Upravičenci do podpore so: mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva, družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja ter samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva. Mladi kmet je posameznik, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo. Upravičenec mora v poslovnem načrtu označiti prvi mejnik oziroma cilj, s katerim bo zaključil vzpostavitev kmetijskega gospodarstva. Omenjeni mejnik oziroma cilj (opredeljen v razpisni dokumentaciji) je potrebno izpolniti v roku 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. Z izpolnitvijo prvega mejnika ali cilja se šteje, da je vzpostavitev kmetije dokončana. Vloge, prispele na javni razpis, bodo ovrednotene na podlagi socialno-ekonomskih  ter geografskih meril za izbor. Vnos vlog v elektronski sistem in predložitev vlog poteka od 22. 5. 2017 do vključno 27. 6. 2017 do 24. ure. Razpis je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Informacije o razpisu zagotavljajo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-94, e-mail: aktrp@gov.si, ter INFO točke KGZS.

Občanke in občane z interesom in pogoji za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti pozivamo, da preučijo možnost udeležbe na omenjenem razpisu. Podnebne spremembe in povečana negotovost preskrbe s hrano zaradi nihanj na svetovnih trgih namreč zahtevajo, da države poskrbijo za večjo samozadostnost preskrbe s hrano in za okrepitev lokalnih, skrajšanih prehranskih verig. Kmetijstvo, zlasti trajnostno, posledično predstavlja izjemno gospodarsko priložnost in izziv za številne brezposelne mlade.

Kolesarji v službo tudi letos vozijo srečo

Fotografija:Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Slovenska kolesarska mrežaNacionalna pobuda Pripelji srečo v službo spodbuja kolesarjenje na delo, s tem pa posredno osrečuje vse tiste, ki so vključeni v projekt. Kolesarjenje namreč pozitivno vpliva na občutek sreče, s tem pa povečuje tudi delovno učinkovitost in izboljšuje odnose s sodelavci. Projekt bo letošnje leto trajal od 15. maja do 9. junija, v pobudi pa lahko sodelujejo kolesarske trojke in posamezniki. Za veselje zaposlenih pa se trudijo tudi podjetja, ki se bodo tudi letošnje leto potegovala za certifikat Kolesarjem prijazno delovno mesto. Nacionalno pobudo organizirata Slovenska kolesarska mreža in Urbanistični inštitut Republike Slovenije ob podpori Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstva za infrastrukturo.

Letos kolesarimo en mesec

Fotografija:Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Slovenska kolesarska mrežaLetošnje leto bodo lahko svoje prevožene poti navdušeni kolesarji spremljali od 15. maja do 9. junija 2017. Registracija je mogoča preko spletne strani www.pripeljisrecovsluzbo.si, tako kot v lanskem letu pa se lahko v kampanjo prijavijo posamezniki kot tudi trojke. V sklopu pobude bodo izžrebani kolesarji, poleg že znanih splošnih koristi kolesarjenja, nagrajeni tudi s privlačnimi nagradami.

Kolesarjenju naklonjena podjetja prejmejo certifikat

Certifikat Kolesarjem prijazno delovno mesto je bil razvit z namenom izboljšanja pogojev za kolesarjenje na delo. Poleg mestne infrastrukture so namreč pogoji, ki jih zagotavlja delodajalec na lokaciji dela, ključni pri odločitvi za opravljanje poti na delo s kolesom. Certifikat je bil razvit v okviru EU projekta Bike2Work pod okriljem Evropske kolesarske zveze (ECF). Pri njegovem razvoju so sodelovali predstavniki, ki zastopajo 11 evropskih držav, vključenih v projekt. Kriteriji za pridobitev certifikata bodo zato usklajeni v vseh državah, bodo pa upoštevane lokalne specifike glede zahtevnosti za pridobitev. Certificirani ocenjevalec ob pregledu ustreznosti podjetja upošteva razpoložljivost informacij, motivacijske aktivnosti zaposlovalca, ki zaposlene nagovarja h kolesarjenju, razpoložljivo infrastruktura, storitve za kolesarjenje in drugo. V kolikor podjetje doseže ustrezno število točk, prejme certifikat Kolesarjem prijazno delovno mesto, ki je veljavno dve leti. V Sloveniji certificiranje ureja Urbanistični inštitut republike Slovenije. Za več informacij obiščite spletni strani: www.pripeljisrecovsluzbo.si in www.facebook.com/pripeljisrecovsluzbo, informacije pa so vam na voljo tudi po elektronskem naslovu skm@kolesarji.org ali po telefonu: 031 329 586.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo