Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 6 2022)

0
257

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednja vprašanja:

Občinski svet je na 16. seji Občinskega sveta Občine Domžale, 17. junija 2021, po dolgi razpravi potrdil Investicijski program za projekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«. Občane zanima, kako poteka začetek in kdaj je gradnjo pričakovati.

Odgovor:
Dokumentacija za projekt Širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže je še v pripravi. Roki za enkrat še niso potrjeni. Glede na situacijo na gradbenem trgu je težko predvideti začetek in konec investicije.


Na spletni strani Občine Domžale ste zapisali, da nadaljujete z razpisi za idejne projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja prizidka Zdravstvenega doma Domžale in podzemne garaže. Ker na spletni strani Občine omenjenega razpisa še nismo zasledili, nas zanima, kdaj bo le ta objavljen. Najpomembnejše vprašanje pa je, če trenutno še vse poteka po načrtih in z obljubljenim pričetkom gradnje pred koncem leta 2021.

Odgovor:
Postopki za širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže potekajo v skladu s terminskim planom. V izvedbi je vabljeni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve.Domžalski svetniki o prostorski problematiki in širitvi Zdravstvenega doma Domžale
20.9.2021

V nadaljevanju so svetnice in svetniki obravnavali in v prvem branju sprejeli Odlok o Javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale. Občinska uprava je Občinskemu svetu predlagala sprejem novega odloka, ki bi odpravil pomanjkljivosti ter uskladil trenutno veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. Predlog Odloka je Občina Domžale uskladila z Zdravstvenim domom Domžale in občinami soustanoviteljicami. Odlok prinaša nekatere spremembe v sestavi sveta zavoda, strokovnem svetu zavoda in poslovodstvu zavoda. Po besedah v. d. direktorice Polone Burja, dr. med. spec. so bili njihovi predlogi k Odloku podani v nameri, da bi bil zdravstveni dom čim bolj operativen.

Eden izmed prihajajočih izzivov, ki čaka Zdravstveni dom Domžale in občine soustanoviteljice, je rešitev prostorske stiske, s katero se zadnja leta ukvarja javni domžalski zdravstveni zavod. Tej problematiki je bila namenjena tudi točka dnevnega reda, na kateri sta v. d. direktorice Polona Burja, dr. med. spec. in pomočnica direktorice Anja Ocepek občinske svetnice in svetnike o tej problematiki podrobneje seznanili.

Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Domžale se v zadnjih nekaj letih sooča z izjemno problematiko, z omejenimi prostorskimi kapacitetami, ki na eni strani onemogočajo zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev zaposlenih, po drugi strani pa otežujejo dolgoročni razvoj javnega zdravstvenega zavoda. Način dela na področju zdravstva na primarni ravni zdravstvenega varstva se je v zadnjih petnajstih letih bistveno spremenil. Na delovanje in razvoj zdravstvenega doma vplivajo številni dejavniki, med katerimi izstopajo predvsem povečanje in spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah, naraščanje števila prebivalcev na območju vseh občin ustanoviteljic ter rast števila pacientov, ki potrebuje zdravnika in dostop do vseh ostalih zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva.

Naštete spremembe zahtevajo širitev obstoječih zdravstvenih storitev, reorganizacijo obstoječih zdravstvenih dejavnosti in ustvarjajo podlago za pojav novih zdravstvenih dejavnosti. Da bi lahko izvajali vse potrebno zdravstvene dejavnosti, potrebujejo zadostno število zaposlenih. Objekt Zdravstvenega doma Domžale je polno zaseden in prostor optimalno izkoriščen. Trenutno ima Zdravstveni dom Domžale 240 zaposlenih, kar je približno za 44% več oziroma 70 zaposlenih več kot leta 2004, ob tem, da so prostorske kapacitete v vseh teh letih ostale nespremenjene. V Zdravstvenem domu Domžale ob upoštevanju smernic Ministrstva za zdravje na področju primarne ravni zdravstvenega varstva ocenjujejo, da bo število zaposlenih v njihovem javnem zdravstvenem zavodu v prihodnjih letih še naraščalo.

Zaradi navedene problematike je Zdravstveni dom Domžale skupaj z Občino Domžale pristopil k izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta “Ureditev prostorov za Zdravstveni dom Domžale“, katerega cilj je bil najti najbolj optimalno rešitev za zagotovitev dodatnih prostorskih površin za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti zdravstvenega doma. Predlagana rešitev zajema gradnjo prizidka in garažne hiše za 152 parkirnih mest. 7.534,98 m2 površine obsega garažno hišo (klet 1 in klet 2), nizko in visoko pritličje ter prvo nadstropje. Ocenjena vrednost celotne investicije po tekočih cenah z DDV znaša približno 9.045.000 EUR, pri čemer bi delež, ki bi padel na Občino Domžale znašal približno 62%. Investicija Občine Domžale v celoti vključuje garažno hišo. K izgradnji novega objekta bi pristopilo šest investitorjev, vse občine ustanoviteljice v soustanoviteljskem deležu in Zdravstveni dom Domžale. Ob nemotenem poteku načrtovanih aktivnosti ocenjujejo, da bi se investicijski objekt predvidoma zaključil leta 2022.

Po besedah v. d. direktorice Polone Burja, dr. med. spec. je cilj gradnje prizidka predvsem zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost in enake možnosti za zdravljenje vsem pacientom občin soustanoviteljic, ki jih oskrbuje zdravstveni dom, ter izboljšati pokritost glede na trenutne in bodoče potrebe po zdravstvenih storitvah. Investicija je nujno potrebna, saj v kolikor gradnja prizidka ne bi bila možna, Zdravstveni dom Domžale ne bo zmogel zagotavljati zdravstvenih storitev glede na potrebe, zakonske okvire in razvojne prioritete, kar posledično pomeni, da lahko pričakujejo stagnacijo zdravstvenega doma na vseh področjih, kar bi posledično občutili tudi občanke in občani.

Vir: Občina Domžale


 

Električna polnilnica in garažna hiša
So se razmere v teh štirih letih kaj spremenile v korist lastnikov električnih avtomobilov? Zanima nas tudi, kakšne so trenutne razmere v garažni hiši, zasedenost le te in dostopnost za občane?

Odgovor:
Občina Domžale ima na svojem območju eno polnilnico pri tržnem prostoru v centru Domžal ter v Garažni hiši Domžale. Dostop do polnilnice je možen 24 ur na dan, ker se le ta nahaja ob javnih parkirnih površinah. Petrolova poslovalnica prav tako nudi možnosti za polnjenje električnih avtomobilov.

Vstop v garažno hišo je možen pod Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletnih straneh Občine Domžale ter ob vhodu v garažno hišo. Uporaba garažne hiše se obračuna po veljavnem ceniku, ki je prav tako dostopen na spletnih straneh in v prostorih garažne hiše. Poraba električne energije za polnjenje se trenutno ne obračunava.
Razvoj tovrstne infrastrukture je v prvi vrsti odvisen od ponudnikov na trgu, ki za polnjenje vozil obračunavajo porabo električne energije za polnjenje vozil.

Oglasno sporočilo