Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode

0
1713

Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin je na 20. seji dne 20. 6. 2017 sprejel cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.

Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:

  • omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN
  • cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (mKČN) – čiščenja vsebine / blata

1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode

cene v EUR/m3
obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev čiščenja komunalne odpadne vode 0,2460 0,0234 0,2694

V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).

2. Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata

cene v EUR/m3
obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata 0,0089 0,0008 0,0097

V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oziroma blata mKČN (JP CČN d. o. o.).

3. Omrežnina

cene v EUR/mesečno
obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
DN < 20 0,8795 0,0836 0,9631
20< DN< 40 2,6283 0,2497 2,8780
40< DN <50 8,7543 0,8317 9,5860
50 < DN < 65 13,1214 1,2465 14,3679
65 < DN < 80 26,2529 2,4940 28,7469
80 < DN <100 43,7515 4,1564 47,9079
100 < DN < 150 87,5029 8,3128 95,8157

Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 20. 6. 2017.

Cenik se uporablja od 1. 7. 2017 dalje. 

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo