Premagana je največja ovira za občinski prostorski načrt Občine Lukovica

0
1481

Za Občinski prostorski načrt Občine Lukovica, ki se pripravlja od leta 2005, je bil po dolgotrajnih usklajevanjih (zadnji dve leti so usklajevanja potekala praktično mesečno, predvsem zaradi odločenosti ministrice Majcnove, da preseka z neskončnimi postopki na Ministrstvu) v letošnjem juniju dosežen izredno pomemben kompromis med naravovarstvenim in prostorskim sektorjem. Do sedaj je namreč največjo oviro za zaključek postopka priprave in sprejem tega načrta predstavljal razkorak med razvojnimi potrebami občine in varstvenimi zahtevami. Z namenom iskanja optimalne rešitve so v zadnjem letu na Ministrstvu za okolje in prostor potekali intenzivni usklajevalni sestanki, ki so obrodili sadove. Pri tem je bil Občini v veliko pomoč kmetijski resor kot pomemben člen pri izvajanju omilitvenih ukrepov, ki so v prvi vrsti nadomeščanje gozdnih površin na kmetijskih zemljiščih. Tako je dogovorjeno, da se obstoječi gozd v nižinskem delu občine kot tak opredeli tudi po namenski rabi, s čemer se Občina sicer odpoveduje stavbnim zemljiščem za razvoj poslovnih dejavnosti, katerih glede na povpraševanje že primanjkuje. Vendar pa bo na tem območju omogočena nujno potrebna širitev Logističnega centra Hofer, s katero se bodo odprla nova delovna mesta. Kot rečeno, se hkrati zaradi zahtev Zavoda za varstvo narave Občina mora odpovedati 27 ha zemljišč namenjenih poslovnim dejavnostim, kar je z gospodarskega vidika občine velika škoda. Zavod želi, da se to območje zavaruje kot krajinski park.

Obenem bo s prostorskim načrtom rešen tudi problem Gostinskega podjetja na Trojanah, ki se trenutno sooča s pomanjkanjem parkirišč za obiskovalce in zaposlene. Prometna ureditev z ustreznim sistemom parkiranja in povezovalnih cest je osnova za nemoteno delovanje in prihodnji razvoj gostinske dejavnosti na Trojanah.

Sedaj lahko nadaljujemo in dokončamo zakonsko predpisan postopek priprave občinskega prostorskega načrta (strateški in izvedbeni del), v katerem bomo zaradi drugačnih prostorskih rešitev organizirali še eno javno razgrnitev. Le-ta bo namenjena samo izvzemu obstoječih zazidljivih zemljišč v Prevojskih gmajnah in širitvi na Trojanah, kot je bila podana zahteva s strani pristojnih ministrstev. Glede na že doseženo kompromisno uskladitev na prostorskem in okoljevarstvenem področju, kjer mora Občina v svojo škodo popustiti na razvojnih področjih, bo nadaljnje delo prvenstveno usmerjeno v pridobitev pozitivnega kmetijskega mnenja k predlaganim širitvam stavbnih zemljišč na kmetijska zemljišča v največji možni meri. Pomembno izhodišče pri tem bodo bilance površin po namenski rabi, ki med drugim vključujejo tudi vračanje zazidljivih zemljišč v kmetijsko in gozdno namensko rabo. V postopek bomo vključili tudi vsa doslej pridobljena mnenja, ki so jih nosilci urejanja prostora že podali k strateškemu delu, in ga skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na okolje zaključili v prihodnjem letu. Takoj za tem bomo začeli z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, v katerega bodo vključene vse pobude občanov za spremembo namembnosti zemljišč, ki še niso bile obravnavane.

Vir: Občina Lukovica

Oglasno sporočilo