Občina Kamnik uspešna tudi pri sanaciji zemeljskih plazov in usadov na območju naše občine

0
345

Kamnik je upravno, kulturno, turistično, geografsko središče in tudi industrijsko središče pod južnimi obronki Kamniško-Savinjskih Alp. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kakršnega poznamo danes, obsega preventivne, zaščitne in reševalne, sanacijske in druge dejavnosti, ki prispevajo k večji varnosti ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred nevarnostmi naravnih in drugih nesrečTežišča teh dejavnosti se spreminjajo, spreminjajo se tudi nevarnosti in ogroženosti. Znotraj občine se je v preteklosti sprožilo že kar nekaj plazov in podobne procese je mogoče pričakovati tudi v prihodnosti, zato Občina Kamnik veliko pozornost namenja urejanju in saniranju plazov.

.

“>Občina Kamnik namreč spada med erozijsko ogrožene občine v državi, kjer se ob večjih, intenzivnejših in pogostejših padavinah sprožijo zemeljski plazovi. Iz tega naslova v zadnjih letih strokovne službe Občine Kamnik skupaj z različnimi strokovnjaki za plazove (projektanti, geomehaniki, geologi) sistematično pristopajo k odpravi posledic le-teh. Zemeljski plazovi, ki ogrožajo javno infrastrukturo v največjih primerih ogrožajo občinske ceste, vodovodno ali kanalizacijsko infrastrukturo ter stanovanjske objekte in druge kulturno-varstvene objekte.

Največje število plazov se sproži ob naravnih in drugih nesrečah (neurja, poplave itd.), ko le-te prizadenejo večji del države. V teh primerih strokovne službe Občine skupaj s strokovnjaki izvedejo komisijske oglede plazov in na podlagi navodil države poročajo o nastali škodi. Ogledu sledi izdelava projektne dokumentacije, ki je osnova za črpanje državnih sredstev iz naslova odprave posledic naravnih nesreč. V zadnjih desetih letih je Občina Kamnik uspešno podala vloge za sofinanciranje plazov in na podlagi uspešno izvedene sanacije tudi prejela ta sredstva.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta so strokovne službe Občine na podlagi terenskih ogledov skupaj s strokovnjaki ugotovile, da na nekaterih odsekih občinskih cest zemeljski plazovi neposredno ogrožajo varnost in odvijanje prometa, zato so bili določeni odseki neprevozni oziroma je veljala začasna sprememba prometnega režima (popolna ali delna zapora ceste).

V mesecu februarju 2021 je bilo tako, na podlagi omenjenih terenskih ogledov in nujnosti sanacije, izvedeno javno naročilo po evidenčnem postopku s pogajanji za nujno sanacijo šestih plazov, ki so ogrožali občinske ceste, in sicer:

  • plazu pod cesto Košiše – KIK;
  • plazu nad cesto Briše – Tučna;
  • plazu pod cesto Mali Rakitovec – Veliki Rakitovec;
  • plazu pod cesto Soteska – Poreber;
  • plazu pod cesto Rovt – Špitalič;
  • plazu pod cesto Motnik – Zgornji Motnik.

Dela so se pričela 1. marca 2021, ko so vremenske razmere dopuščale varno sanacijo. Na podlagi javnega naročila je bil izbran izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d. o. o. Sanacije plazov so v večini primerov zajemale izgradnjo podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja zaledne vode, ureditev ceste in namestitev varovalne ograje.

Vrednost del za vseh zgoraj omenjenih šest plazov je znašala 94.252,33 evrov, rok za izvedbo pa je bil predviden do 30. junija 2021. Ugodne vremenske razmere in izredno dobra organizacija gradbišč med sanacijo je doprinesla, da so bile vse sanacije zaključene dva meseca pred rokom, za kar gre zahvala tudi izvajalcu del.

Uspešno je bila zaključena sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku. V celoti je bila izgrajena podporna konstrukcija (kamniti zid) v dolžini 32 metrov in zgrajena tri drenažna rebra za odvodnjavanja zaledne vode. Kljub slabim vremenskim razmeram je izvajalcu del, Komunalnemu podjetju Kamnik d. o. o., uspelo predčasno zaključiti s sanacijo.

V okviru sanacije usada ob občinski cesti Tunjice – Zadnji Vrh je bilo ugotovljeno, da je drenaža ob omenjenem odseku cestišča na več mestih poškodovana, zato se je v sklopu sanacije zamenjala tudi ta. Na koncu sanacije je sledila še ureditev ceste z asfaltiranjem poškodovanega odseka.

V letošnjem letu je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje in prostor za plaz pod občinsko cesto Špitalič – Dolina v višini 80.000 evrov. V sredini meseca junija se je začela ena zahtevnejših sanacij plazu v naši občini v letošnjem letu. Sanacija plazu se izvaja skladno s projektom PZI, ki predvideva izgradnjo dveh kamnitih zidov v dolžini 26,5 metra in 10,60 metra ter pilotne stene v dolžini 29,60 metrov in ureditev odvodnjavanja na vseh treh odsekih občinske ceste.

V mesecu juniju je bila uspešno zaključena I. faza gradnje, ki je zajemala pilotno steno s 30 piloti, in sicer globine od 8,5 metra do 6,5 metra. Gre za zahtevnejšo sanacijo plazu, saj je zaradi ceste v vzponu in serpentinah plaz povzročil poškodbe nad in pod cesto na kar treh odsekih.

Župan Matej Slapar ob tem poudarja: »Zemeljski plazovi pa ogrožajo tudi kmetijska, gozdna in druga zemljišča. Občina Kamnik je za tovrstne plazove v letošnjem letu omogočila delno sofinanciranje teh plazov do polovice višine stroškov sanacije oziroma največ do 5.000 evrov. Gre za ukrep, ki smo ga sicer izvajali že v preteklih letih, a smo letos prvič zagotovili višji delež sofinanciranja. V kolikor lastnik zemljišča poda vlogo za sofinanciranje in predloži ustrezno strokovno rešitev sanacije plazu v obliki predračuna, strokovne službe Občine Kamnik skupaj s strokovnjakom za plazove preučijo vlogo in strokovnost sanacije kmetijskega plazu. Po izvedeni sanaciji plazu Občina izvede ogled izvedenih del ter na podlagi plačanega računa lastniku sofinancira del stroškov.«

Obrazec za prijavo plazov, ki ogrožajo kmetijska, gozdna in druga zemljišča si lahko prenesete TUKAJ.

Oglasno sporočilo