TeDni(K) Občine Kamnik (19.7.2021)

0
390

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev varnih šolskih poti v naselju Šmartno v Tuhinju

V sredo, 14. julija, je izbrani izvajalec del pričel z gradbenimi deli za »Ureditev šolskih poti ob R2 414/1349 Kamnik–Ločica v naselju Šmartno od km 10,789 do km 11,145«. Na predmetnem območju se bo ohranil obstoječi rob ceste ter izvedla dograditev pločnika v širini 1,60 metra od avtobusnega postajališča v smeri Zgornjega Tuhinja. Predvidena je tudi ureditev prehoda za pešce na območju avtobusnega postajališča na dvignjeni ploščadi, in sicer z namenom povečanja prometne varnosti in umirjanja prometa.

Na območju prehoda za pešce se bo na pločniku za pešce postavilo barvne stebričke do šole in dve opozorilni tabli, ki opozarjajo voznike na prisotnost otrok in umirjanje prometa. Na območju šole in vrtca se bodo na vozišču izvedli barvni arhitekturni elementi (barvni krogi različnih dimenzij), ki bodo opozarjali na občutljivo območje. Tako se bo s pisano ureditvijo območja voznike na prijazen način opozorilo in opomnilo, da hitrost in način vožnje prilagodijo okoliščinam na cesti.

Poleg tega bo potrebno na obravnavanem območju zamenjati tudi javno razsvetljavo, saj obstoječa ni v skladu z veljavnimi predpisi. Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo se dogovorili za sofinanciranje investicijskega naročila. V času del bo veljala delna zapora državne ceste.

Ureditev varnih šolskih poti v Nevljah (izgradnja krožišč) 

Občina Kamnik nadaljuje z urejanjem varnih površin za pešce na območju šole v Krajevni skupnosti Nevlje.

V fazi izgradnje je tudi rekonstrukcija križišča in izgradnja površin za kratkotrajno parkiranje pri Podružnični šoli Nevlje. Sočasno se je na območju krožišča zamenjala tudi vodovodna napeljava in uredilo hidrantno omrežje.

Sanacija plazu na občinski cesti Špitalič – Dolina

Sanacije plazu na občinski cesti Špitalič – Dolina se nadaljuje. Izvajalec del je začel z gradnjo podpornega kamnitega zidu v dolžini 26,5 metrov nad cesto, kjer je prišlo do plazenja.

Na spodnjem delu ceste je predviden še en kamniti zid, v dolžini 10,60 metrov. Sočasno s sanacijo bo urejeno odvodnjavanja na vseh treh odsekih občinske ceste.

Sanacija kmetijskega plazu v Špitaliču (pod daljnovodi)

Na kmetijskem zemljiščuv naselju Špitaličje prišlo do zemeljskega plazu. Lastnik zemljišča je izvedel sanacijo z lesenimi piloti, ki bodo preprečevali nadaljnje širjenje plazu.

Zaključek je predviden v tem mesecu.

Sanacija plazu na javni cesti Laze – Vrhač

Nad občinsko cesto Laze – Vrhač se je obstoječ betonski zid nevarno nagibal proti cesti. Lastnik zemljišča je nevaren zid odstranil in začel z gradnjo novega zidu iz kamna v betonu, ki bo zagotovil ustrezno varnost. 

Zaključek del je predviden v tem tednu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Ureditev ploščadi pri Podružnični šoli Vranja Peč in otroškega igrišča pri Podružnični šoli Zgornji Tuhinj

Izvedeni sta bili uvedbi v delo za ureditev ploščadi pri Podružnični šoli Vranja Peč in ureditev otroškega igrišča pri Podružnični šoli Zgornji Tuhinj.

Obe investiciji bosta zaključeni do pričetka novega šolskega leta.

Novo vozilo za zagotavljanje šolskih prevozov za Osnovno šolo Stranje

Za potrebe zagotavljanja šolskih prevozov je bil za Osnovno šolo Stranje kupljen nov kombi, za kar je Občina Kamnik zagotovila približno 33.000 evrov.

Zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik

Zaključeno je javno naročilo Zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik, in sicer je izbran ponudnik ELSIS Sistemi elektronike in energetike, d.o.o., Brezovce 8, 1236 Trzin. Ponudbena cena z vključenim DDV znaša 261.820,58 evrov.

Energetska sanacija Doma kulture Kamnik in Policijske postaje Kamnik

Dela pri energetski sanaciji na objektih Dom kulture Kamnik in Policijska postaja Kamnik potekajo skladno s terminskim planom.

Gradnja prizidka na južni strani vzhodnega trakta Doma sterejših občanov Kamnik

Upravna enota Kamnik je izdala gradbeno dovoljenje Domu starejših občanov Kamnik za gradnjo prizidka na južni strani vzhodnega trakta obstoječega objekta.

Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja bo Dom starejših občanov Kamnik kandidiral na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, ki se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR, z namenom ureditve bivalnega standarda in zagotavljanja varnega bivanja stanovalcev v primeru epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni.

Počitniško varstvo Animmas

V prostorih Mekinjskega samostana se odvija počitniško varstvo, ki ga organizira Animmas, Varstvo otrok, športne in druge dejavnosti za prosti čas Alenka Viriant – Stojanović s.p. Varstvo je zagotovljeno za otroke stare od 4. do 12 let. Strokovne roke pedagogov in animatorjev skrbijo, da otroci kvalitetno preživljajo počitniške dni in  spoznavajo najrazličnejše dejavnosti ter športne aktivnosti.

Otroci med številnimi drugimi dejavnostmi spoznavajo zakonitosti narave na samostanskem zeliščnem vrtu s hojo po čutni poti, spoznavajo okoliška zelišča primerna za pripravo čaja, spoznavajo različne materiale in tehnike na ustvarjalnih delavnicah ter so predvsem gibalno aktivni.

Omogočen je ogled Eco Resorta, učijo jih tudi nekaterih skoraj pozabljenih veščin kot so streljanje z lokom in hoja s hoduljami, v času poletne vročine pa se hladijo na mestnem kopališču Pod skalco.

Novela Zakona o vrtcih

Letos je bila sprejeta novela Zakona o vrtcih, ki določa, da je za družino varstvo drugega otroka v vrtcu brezplačno, če sta hkrati v vrtec vpisana dva otroka iz iste družine. Enako velja brezplačno varstvo tudi za tretjega in vse nadaljnje otroke, ne glede na to, koliko jih je iz družine vpisanih v vrtec. Novela se začne uporabljati od septembra dalje, sredstva pa bo zagotovilo resorno ministrstvo.

Oddelek za razvoj in investicije

Nagradite svoje izdelke z znakom kakovosti Srca Slovenije

Kakovost izdelkov danes ni več le naključje ali želja ponudnika, pač pa je to potreba vsakega proizvajalca, rokodelca ali prehranskega ponudnika, ki želi biti konkurenčen in uspešen. Kolektivna blagovna znamka Srce Slovenije zagotavlja kakovost pridelkov, prehranskih in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja z območja destinacije SRCE SLOVENIJE.

Če v Srcu Slovenije ustvarjate rokodelske izdelke oziroma izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelujete prehranske izdelke, vabljeni, da kakovost vaših izdelkov preverite s prijavo na razpis za uporabo Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije.

Na ocenjevanje se lahko prijavite fizične osebe z dejavnostjo, nosilci kmetijskih gospodarstev in podjetja iz občin, ki zaokrožujejo območje Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.

Rok za prijavo je 5. oktober 2021. Interes za prijavo pa sporočite že prej, nekje do začetka septembra. Preverite razpisne pogoje na spletni strani http://www.srce-slovenije.si/okolje. Dodatne informacije: rokodelski izdelki – Mija Bokal, 01 89 62 713, mija.bokal@razvoj.si, prehranski izdelki – Tina Pregel, 01 89 62 714, tina.pregel@razvoj.si.

S certifikatom Srca Slovenije se ponaša že 55 ponudnikov.

Pridružite se nam tudi vi in skupaj z nami ustvarjajte uspešne zgodbe v Srcu Slovenije.

Podpis pogodbe o sofinanciranju operacije »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana    

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin - Ljubljana bo dolga 13,74 km in bo dnevnim migrantom v regiji omogočila trajnostno mobilnost, tako za povečanje kakovosti življenja prebivalcev v omenjenih občinah in kot spodbuda za zdrav način življenjaV preteklem tednu je bila podpisana pogodba o sofinanciranju operacije Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Kamnik kot nosilcem projekta.

Gre za projekt nove kolesarske povezave od Kamnika do Ljubljane v skupni dolžini 13,74 kilometra. Poleg Občine Kamnik v projektu sodelujejo še Občina Mengeš, Občina Trzin in Mestna občina Ljubljana. Projekt bo podprt z državnimi n evropskimi sredstvi v višini več kot 3,1 mio evrov in se bo predvidoma začel graditi še v letošnjem letu.

Oglasno sporočilo