Kaj o snemanju občinskih sej in hranjenju le-teh za kasnejši ogled menijo občinske svetnice in svetniki

0
651

Že dalj časa brskamo za odgovori, kje tiči razlog, da občinske seje v imenu nekakšnega varovanja osebnih podatkov ne smejo biti snemane in arhivirane ter tako na spletu dostopne javnosti. Na naša vprašanja smo vedno prejeli izmikajoče se in medle odgovore, ki niso prepričali, zato smo vprašanja naslovili neposredno na občinske svetnike. Številni so se odzvali in tudi sami pritrjujejo našim pomislekom glede dostopnosti sej in sklepov, ki narekujejo utrip našega življenja. Zelo pomenljivo in zgovorno pa je dejstvo, da noben svetnik z Liste Renate Kosec, torej županjine liste, ni odgovoril na naše vprašanje. Gre za popolno lojalnost, enoumje ali strah, je prepuščeno razmišljanju bralcev.

Slišali smo že več pobud, da bi bili posnetki občinskih sej na spletu dosegljivi (kot je to praksa v sosednjih občinah) za občane dalj časa in ne samo dan po končani seji, čemur pa se vsakokratna koalicija upira in navaja razne razloge.
Zato sprašujemo:
1. Ali kot svetnik/svetnica soglašate s predlogom, da so posnetki sej dosegljivi občanom na spletu za določeno obdobje?
2. V kolikor se s tem predlogom ne strinjate, zakaj menite, da to ne bi bilo smotrno ali koristno?

Menimo, da je v korist vaših volivcev in naših bralcev, da jim ponudimo dokončno stališče za to dilemo. Pričakujemo vaše sodelovanje in odgovor, za kar se vam lepo zahvaljujemo.
_______________________________________________________________________
V Gibanju Svoboda že ves čas podpiramo transparentno delovanje Občinskega sveta Domžale in eno od orodij je tudi javno predvajanje sej. Tudi zato smo na zadnji seji občinskega sveta dali uradno pobudo, da se pristopi k spremembi ustreznih aktov in realizira možnost, da bodo naši občani in občanke lahko tudi preko posnetkov, ki bodo dlje časa dostopni na spletni strani občine, spremljali naše delovanje in odločitve, ki jih sprejemamo, verjamemo da, v dobro vseh njih.
Veliko smo namreč o tem že govorili, dobivali pobude tudi s strani občanov, da bi si želeli pogledati seje tudi za nazaj, vsak namreč v času, ko seje potekajo, nima možnosti ogleda v živo. In vedno znova smo naleteli na izgovore občinske uprave, da se to ne da, da ni zakonito, da … Je. V Gibanje Svoboda smo zbrali vse kar je potrebno, da najprej Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Domžale preuči in pripravi ustrezne spremembe, nato pa tudi na občinskem svetu končno sprejmemo, da bomo tudi v tej luči transparentno delovali napram našim občanom in občankam in se ne bomo skrivali za na hitro izrečenimi besedami. Kdo ve, morda pa bo na ta račun marsikdo dvakrat premislil, preden kaj izreče in bodo tudi seje postale učinkovitejše.
Pri tem se sklicujemo tudi na mnenje Informacijske pooblaščenke z dne, 17. 2. 2023, vezano na snemanje sej in javnih dogodkov, torej tudi sej občinskega sveta, ki med drugim pravi: »Snemanje sej občinskega sveta je dopustno ob upoštevanju določenih pogojev ter zagotovitvi ustreznih varovalk za zmanjšanje posega v zasebnost posameznika. Snemanje sej mora biti primarno urejeno v aktih občine, možni pravni podlagi za obdelavo osebnih podatkov v tem okviru pa sta osebna privolitev posameznika (točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe) ali pa t.i. pravna podlaga zakonitih interesov (četrti odstavek 6. člena ZVOP-2).” Celotno mnenje informacijske pooblaščenke je ob-javljeno: https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop-2/snemanje-sej-ob%C4%8Dinskega-sveta-1676963604
Naš predlog je torej:
– Da se skladno z veljavno zakonodajo in ugotovitvijo Informacijske pooblaščenke, seje občinskega sveta zvočno in slikovno snemajo, za del seje, ki je odprt za javnost, da snemanje zagotavlja občinska uprava, lahko pa tudi predstavniki medijev ali zunanji izvajalec, ki ga za to pooblasti občina.
– Slikovni posnetek seje se objavi na spletni strani občine Domžale. Seje občinskega sveta se lahko prenašajo tudi neposredno v živo.
– Seje se slikovno snemajo z namenom zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja, objave posnetka na spletni strani občine, obveščanja javnosti, razjasnitve okoliščin pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ter z namenom zagotavljanja javnosti in transparentnosti delovanja občinskega sveta.
– Slikovni posnetki sej občinskega sveta so objavljeni za posamezni mandat pet let od konstituiranja občinskega sveta. Po petih le-tih od dneva konstitutivne seje se posnetki sej izbrišejo s spletne strani in se uničijo.
– Glede podajanja soglasij za snemanje sej, se lahko v občinskem aktu opredeli, da se udeležba posameznika na seji šteje kot njegovo soglasje za zvočno in slikovno snemanje, kar je sprejeta praksa tudi v drugih občinah. Zaradi zagotavljanja obveščanja pa lahko uredimo to tudi na način, oz. smo dožni, pred pričetkom posamezne seje občinskega sveta v prostoru, kjer seja poteka, na vidnem mestu objaviti obvestilo o zvočnem in avdio-video snemanju ter namenu snemanja sej občinskega sveta.
Mateja A. Kegel,
Gibanje Svoboda

________________________________________________________________________
Dejstvo, da bi si seje lahko ogledali za nazaj, so moja velika želja, na kar sem opozarjala ves čas mandata in zadevo predlagala tudi gospe Savnik, ki je predsednica statutarno pravnega odbora in ima moč ter znanje zadevo preučiti in spremeniti zadevo v poslovniku, ki to onemogočajo.
Sama menim, da s samo kandidaturo, kjer podamo ime, priimek, rojstne podatke in naslov soglašamo s tem, da smo (v lokalnem okolju) javne osebe. Naše besede, glasovanja predstavljajo vse ljudi, ki so nas volili, zato mi transparentnost sej ne predstavlja ovire, to vidim kot veliko prednost v komunikaciji z volivci in občani.
Ana Cajhen,
LTD


________________________________________________________________________
V svetniški skupini NSi smo že večkrat postavili vprašanja in dali pobudo v zvezi z navedeno tematiko in sicer, da se dajo video posnetki občinskih sej Občine Domžale na vpogled na spletno stran občine.
Odgovori so šli v smeri sklicevanja na Poslovnik občinskega sveta Občine Domžale. Nikjer ni zapisano, da video posnetki občinskih sej ne bi smeli biti objavljeni in biti na voljo javnosti. Menim, da bi morali biti video posnetki občinskih sej objavljeni na spletni strani občine določen čas, najdlje do konca tekočega mandata.
Fani Rožič Novak,
občinska svetnica NSI Domžale


________________________________________________________________________

Strinjam se z dosegljivostjo sej občinskega sveta, kot jo predlagate, “da so posnetki sej dosegljivi občanom na spletu za določeno obdobje”.
Brigita Skela Savič,
Samostojna svetnica
________________________________________________________________

V preteklosti (v prejšnjih dveh mandatih) smo vsi svetniki in svetnice večkrat opozarjali, da bi morali vse seje Občinskega sveta biti arhivirane vsaj za mandatno obdobje 4 let in seveda biti javno dostopne vsem občankam in občanom. Žal se to do danes še ni zgodilo.
Seveda še naprej podpiram ta predlog in soglašam z njim. V upanju, da bo tokrat sprejet in končno tudi uresničen s strani vodstva Občine Domžale.
Elvira Rošić Ključanin,
Lista Mateja Oražma
________________________________________________________________
Menim, da bi morali obstajati video arhivi vsake seje občinskega sveta in to na spletni strani občine, da bi vsak trenutek lahko pogledali in preverili, o čem so posamezni svetniki razpravljali in glasovali. To je transparentno in demokratično orodje, s katerim se vedno lahko preveri, kaj je kdo predlagal in kako je glasoval. Ne vidim razloga, zakaj tak arhiv ne bi obstajal, v nekaterih občinah je to že ustaljena praksa. Zakaj v občini Domžale še nimamo takega video arhiva, je vsekakor skrb zbujajoča netransparentnost in nedemokratičnost.
Adis Škrijelj
Socialni demokrati


_________________________________________________________________
Kar nekajkrat sem na samih sejah Občinskega sveta Občine Domžale opozoril na obveščanje javnosti o delu najvišjega in najpomembnejšega organa v naši občini, ki ga je potrebno približati občanom in občankam. Prvi pristop je seveda spremljanje sej, vse seje so sicer javne in se tudi v živo prenašajo preko občinskega portala, a žal, v nekaj dneh po seji do njenih posnetkov ni več možno dostopati, kar pa ni pravilno, saj je s tem onemogočeno objektivno poročanje javnosti o našem delu v Občinskem svetu.
Ena najpomembnejših sej je bila prav nedavna 8.seja, na kateri se je v 1. branju sprejemalo Proračuna za leti 2024 in 2025. Ker jih vsi občani nimajo časa spremljati v živo, bi to lahko storili prav prek arhiva posnetkov in si ogledali razpravi in sprejetje ene izmed najpomembnejših točk dnevnega reda nasploh, saj je prav od teh odvisno, kaj se bo in česa se ne bo delalo v naši občini.
In prav slednje je očitno »nebodigatreba« 8. seje, saj je občinska uprava (to očitno postaja stalnica!) realizacijo vseh projektov ponovno zamaknila za nekaj let, med drugim tudi tiste, katerih nerealizacija ogroža človeška življenja (postavitev zapornic Depala vas, nevarne in neoznačene šolskih poti), kar pa je popolnoma nesprejemljivo.
Če lahko govorimo o informacijah o delu Občinskega sveta, pa o delu odborov in komisij to zagotovo ne moremo. Kot predsednik Odbora za komunalne dejavnosti in član Odborov za prostor in varovanje okolja ter Stanovanjsko politiko in splošne zadeve, sem pričakoval, da bo javnost dobila jasno sliko, kaj sploh na teh odborih počnemo, do danes pa so o teh, posvetovalnih telesih Občinskega sveta, na občinski spletni strani objavljeni zgolj zapisniki, pa še to le tistih odborov in komisij, čigar predsedniki smo za to izrecno prosili. Zaradi tega se neupoštevanju mnenj s strani občinske uprave sploh ne čudim, saj nas očitno jemljejo kot le »nujno zlo« in ne za pomembnega sogovornika ter soodločevalca.
Je že res, da se občasno o delu Občinskega sveta poroča v Slamniku, a te informacije so zelo površne in skope, če pa hočemo člani in članice tega najvišjega občinskega organa javnosti predstaviti bolj podrobno sliko, moramo članke v Slamniku občinski svetniki plačevati sami, čemur pa seveda nasprotujem, saj ne gre za »samopromocijo«, temveč za komentiranje sej in dela Občinskega sveta ter podajanje mnenj in to ne v komercialnem mediju, pač pa v časopisu, ki je v lasti Občine Domžale in mu sredstva za delovanje zagotavlja občinski proračun. Cena 120 evrov za četrtinko strani, oz.2000 znakov, je zato absolutno previsoka.
Občinska uprava, županja in oba podžupana prispevkov, v katerih se pojavljajo in objavljajo novice o njihovem delu v prav vsaki številki Slamnika, zagotovo ne plačujejo. Kot občinski svetnik sem na lastno pobudo ali pa na pobudo občanov in občank, občinski upravi in odgovornim do sedaj zastavil številna vprašanja, odgovori nanje so sicer bili, a zelo skromni in prav v vsakem se išče izgovor, kako nečesa ne zmorejo storiti, ob tem pa odgovornost prelagajo na nekoga drugega.
Podobno težavo z obveščanjem javnosti imajo naše krajevne skupnosti, saj občani in občanke v večini primerov zelo težko izvedo osnovne podatke o sestavi Svetov KS, kaj šele o tem, kaj ti ljudje tam sploh počnejo. Spletnih strani in ostalih družbeno – socialnih kanalov KS nimajo, oglasne deske pa so v zvezi z informiranjem le še bled spomin. Krajevne skupnosti so v določenih segmentih precej odrinjene in zato v obravnavo sploh ne bi prišli »na vrsto«, če ne bi imeli svojih predstavnikov v Občinskem svetu občine Domžale, ne glede na »politično barvo«. Tu bo potrebo vložiti veliko energije za odpravo tega problema, saj se, tako v minulih mandatih, kakor tudi v prvem letu mandata 2022-2026, na področju delovanja in sodelovanja s krajevnimi skupnostmi ni naredilo nič, pa čeprav je za to področje profesionalno imenovan eden izmed podžupanov. Zato se nikakor ne moremo znebiti občutka, da so krajevne skupnosti in njihovi Sveti krajevnih skupnosti le še ena »birokratska služba«, ki ima zgolj posvetovalni namen, odločitve, ki jih sprejmejo članice in člani tega organa najožje lokalne skupnosti Občine Domžale, pa pogosto »obtičijo v predalih«, saj je njihova odločitev le sodelovanje v procesih odločanja Občine Domžale.
Vpliv Gibanja Svoboda na lokalno politiko je v občini Domžale vsak dan večji in se bo do naslednjih volitev le še povečeval, saj prebivalci naše občine v našo politiko vse bolj verjamejo in ji zaupajo, mi pa jih nismo in jih ne bomo nikoli razočarali, saj je za nas sinergija med človekom in naravo ter ohranjanje ravnovesja prvotnega pomena, politično povezovanje zavoljo položajev pa ni-kakršnega. Verjamem, da so nekateri pričakovali, da bomo po vstopu v Občinski svet Občine Domžale »igrali tišino« in izvajali le najnujnejša glasovalna opravila, a smo zelo hitro dokazali, da smo zelo aktivni in v ključnih trenutkih tudi zmagujemo.
Gregor Horvatič,
Gibanje Svoboda


_______________________________________________________________________
QUI TACET CONSENTIT. (Kdor molči, soglaša.)
________________________________________________________________________

Člani občinskega sveta
(mandatno obdobje 2022 – 2026)

Matej Primožič, Lista Renate Kosec
Sonja Orešek, Lista Renate Kosec
Borut Ernestl, Lista Renate Kosec
Damjana Korošec, Lista Renate Kosec
Gregor Stanek, Lista Renate Kosec
Marjeta Rode, Lista Renate Kosec
Simon Škrlep, Lista Renate Kosec
Miha Uršič, Lista Renate Kosec
Klavdija Gregorin Štiftar, Lista Renate Kosec
Blaž Vodnjov, Lista Renate Kosec
Judita Rigler, Lista Renate Kosec
dr. Tomaž Lavrič, Lista Renate Kosec
Tadeja Savnik, GIBANJE SVOBODA
Gregor Horvatič, GIBANJE SVOBODA
dr. Brigita Skela Savič, GIBANJE SVOBODA
mag. Bojan Arh, GIBANJE SVOBODA
Mateja Aleksandra Kegel, GIBANJE SVOBODA
mag. Tomaž Deželak, SDS
Marija Doroteja Grmek, SDS
Robert Hrovat, SDS
mag. Majda Pučnik, SDS
Boštjan Deželak, LTD – TONI DRAGAR
Ana Cajhen, LTD – TONI DRAGAR
Toni Dragar, LTD – TONI DRAGAR
Matej Oražem, LISTA MATEJA ORAŽMA
Elvira Rošič Ključanin, LISTA MATEJA ORAŽMA
Robert Pečnik, LISTA MATEJA ORAŽMA
Peregrin Stegnar, NSI
Fani Rožič Novak, NSI
Adis Škrijelj, SD

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here