T e D n i (K) Občine Kamnik (24.4.2023)

0
743

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se izvaja vgradnja fekalne kanalizacije na kanalih B1 in B3, na kanalu B2 pa poteka obnova vodovoda.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Sanacija treh mostov v Kamniški Bistrici

Na občinski cesti JP660727 Kamniška Bistrica, ki vodi do tovorne žičnice za Kokrsko sedlo, se nadaljuje sanacija treh mostov. Gradnja zajema ureditev opornikov mostu ter struge in postavitev treh novih mostov. Trenutno potekajo dela na drugem objektu mostu, kjer se pripravlja opaž, v katerega bo položena armatura, ki bo nato zalita z betonom.

Nadzor nad gradnjo izvaja geomehanik in gradbeni nadzornik Martin Vrabec. Izvajalec del je podjetje VGVrankar, d. o. o. Vrednost sanacije vseh treh mostov je ocenjena na 33.714 evrov. Ocenjujemo, da bodo dela bodo po terminskem planu zaključena do konca meseca maja 2023.

V času gradnje bo izvedena popolna zapora ceste, brez možnosti obvoza. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Plaz Zagorica nad Kamnikom 5d

V zaključni fazi je sanacija zemeljskega plazu pod nekategorizirano cesto v Zagorici nad Kamniku. Na podlagi izvedenih geomehanskih raziskav, je bila izdelana projekta dokumentacija PZI za sanacijo plazu. Gradbeni nadzor nad sanacijo plazu vrši geomehanik Martin Vrabec. Trenutno se izvaja priprava ustroja za cesto, nato bo sledilo asfaltiranje ceste. Sanacija plazu zajema izgradnjo oporne konstrukcije, kamniti oporni zid iz kamna v betonu dolžine 15 metrov in višine 2,6 metra, ureditev odvodnjavanja, zavarovanje ukopne brežine nad cesto ter obnovo cestišča. Izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. Vrednost sanacije plazu znaša 18.269 evrov.

V času gradnje bodo izvedena popolna zapora ceste, zato se vsem udeležencem v prometu zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Oddelek za družbene dejavnosti 

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

lameli C se izvajajo obrtniška dela, izvaja se brušenje sten in akustična obloga v učilnicah. Strojne in elektro  inštalacije na tej lameli so v zaključni fazi.

Tudi v ostalih lamelah se intenzivno izvajajo obrtniška dela. Na jekleni nosilni konstrukciji v lameli B se izvajajo pleskarska dela. V lameli A se postavljajo konstrukcije za montažne predelna stene, izvajajo se elektro in strojne inštalacije, zunanje stavbno pohištvo (okna) je razen v zgornji etaži, kjer se bo začelo z izvedbo zunanjih obodnih sten, po večini že vgrajeno.

V dvoriščnem atriju se je v preteklem tednu izvajala glavna fekalna in meteorna kanalizacija. Potekajo tudi usklajevanja in potrjevanje vzorcev materialov in delavniških načrtov za posamezne rešitve in izvedbe detajlov; na operativnem sestanku je bil  s strani izvajalca predstavljen CNS (nadzorni sistem – regulacija strojnih naprav, meritve ….), ki bo vgrajen v objekt.

Skupina občinskih svetnikov  si je v sredo, 19. aprila 2023, ogledala gradbišče; vodja gradbišča  jim je predstavil objekt in opisal potek oz. napredovanje gradnje.

Kegljaški turnir slovenskih paraplegikov v Kamniku

Na kegljišču v Kamniku se je preteklo soboto odvijal že 25. kegljaški turnir slovenskih paraplegikov za Pokal Občine Domžale.

Na turnirju v kegljanju so športniki pokazali veliko hrabrosti in predvsem natančnih metov, pa tudi prijateljstva in veselja, ter nenazadnje želja, da se na turnirju ponovno srečajo prihodnje leto in družijo. Srečanja s predsednico Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Mirjam Kanalec in ostalimi člani društva sta se udeležila tudi Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti in občinski svetnik Tone Iskra.

Izvedba turnirja predstavlja največjo prireditev na področju invalidskega športa v kegljanju na invalidskih vozičkih v letošnjem letu. Sodelovalo je devet ekip iz vseh slovenskih društev paraplegikov. 

Športni park Virtus

Občina Kamnik v letošnjem letu nadaljuje z urejanjem Športnega parka Virtus. V tem tednu se zaključi rok za izbiro izvajalca za postavitev razsvetljave na nogometnem igrišču z umetno travo.

Omenjeni projekt je občina prijavila na razpis Fundacije za šport, rezultati naj bi bil znani v mesecu maju. Pretekli teden je javni razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2023 objavila Nogometna zveza Slovenije, kamor bo Občina prav tako prijavila omenjeni projekt za pridobitev nepovratnih sredstev.

Posvet o viziji kulturne politike z Ministrstvom za kulturo

V Ljubljani so se v petek, 21. 4 2023, s posvetom v Cankarjevem domu končali regijski obiski ministrstva za kulturo s predstavitvami novega modela kulture za prihodnost, katerega se je udeležila tudi Liljana Mastikosa, predstavnica strokovne službe kulture v Občini Kamnik.

Ministrstvo za kulturo v letu 2023 izvaja pomembne reforme kulturnega modela. Spremenilo bo obstoječi Nacionalni program za kulturo, spisalo akcijski načrt, spremenilo bo krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, hkrati pa izvedlo tudi reformo statusa samozaposlenih v kulturi.

Dogodek v Cankarjevem domu v Ljubljani je bil zadnji del serije posvetov, v sklopu katerih je vodstvo Ministrstva za kulturo obiskalo vseh 12 regij po Sloveniji (Celje, Kranj, Trbovlje, Krško, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, koper in Ljubljana). S posebnimi delovnimi skupinami Ministrstvo že pripravlja strategije reševanja izzivov na področjih muzejske politike, medijev, filma, slovenskega jezika in sodobnega plesa. Vsi našteti procesi bodo pomembno vplivali na kulturno politiko prihodnosti, zato je pomembno, da je vanje vključena kar najširša javnost (predstavniki občin – strokovne službe na področju kulture, javni zavodi, nevladniki,…). S posveti je želelo vodstvo Ministrstva za kulturo prisluhniti in iskati rešitve za skupne izzive in sooblikovati skupne izzive ter sooblikovati družbeni ekosistem, v katerem bosta kultura in umetnost lahko prispevali k povezani družbi, trajnostni prihodnosti ter delovala v javno dobro.

Osnovna šola 27. julij Kamnik že 40 let raste s prepričanjem, da če spoštujemo sebe, bomo znali spoštovati tudi druge

V soboto, 22. aprila 2023, je Osnovna šola 27. julij Kamnik praznovala 40. obletnico delovanja. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj z ministrom za obrambo Republike Slovenije Marjanom Šarcem, županom soustanoviteljske občine, Občine Komenda Jurijem Kernom in ravnateljico Osnovne šole 27. julij Kamnik Jasno Lampe in nekdanjo ravnateljico Milenko Brajer. 

Prijetna kulturna prireditev se pričela s premiero šolske himne V šoli na konc’ mesta, za katero je besedilo napisala Nataša Planko, na podlago Lovšinove pesmi V hiši nasprot ‘ sonca. Ob tej priložnosti so nam otroci pripravili prijeten kulturni program, kjer so plesali, peli in igrali. O šoli in dogajanju za njenimi zidovi so nam pripovedovali preko zgodbice Malem princu z glavno mislijo: »Čuj mojo skrivnost. Zelo preprosta je: kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«

Več o praznovanju si lahko preberete TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostora

Odlok o občinskem Podrobnem prostorskem načrtu za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico

Na območju se z OPPN načrtuje gradnja petih stanovanjskih objektov. Gradbene parcele se navezujejo na skupno dovozno površino z obračališčem.

Javno naznanilo je dostopno na: https://www.kamnik.si/objava/693148.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje PN3 Terme Snovik

Območje urejanja PN3 Terme Snovik je v celoti določeno s planskimi izhodišči oz. prostorskim načrtom občine Kamnik, v katerem se območje ureditve deli severozahodno in jugovzhodno od lokalne ceste Potok–Snovik na dva dela: razvojnega z oznako SN-02 in aktivnega z oznako SN-03, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Območje razvojnega dela urejanja term SN-02 se deli na območja T1, T5 in T6, ki pa se ne spreminjajo. Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je območje aktivnega dela urejanja term SN-03, ki se deli na območja z oznakami T2, T3 in T4 s podobmočji. Obseg sprememb in dopolnitev UN PN 3 Terme Snovik predvideva naslednje spremembe:

  • na zahodnem robu obstoječega parkirišča (podenota z oznako T2/2) je predvidena ureditev energetsko servisnega objekta za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno biomaso z namenom zagotovitve celovite samooskrbe na področju energetike,
  • v osrednjem delu na JV strani (podenoti z oznako T2/1) je predvidena razširitev obstoječega bazenskega in wellness kompleksa,
  • v osrednjem delu (podenoti z oznako T2/1) je predvidena sprememba manjšega penziona v hotelski objekt z možnostjo navezave na objekte v območju T2/1,
  • v sklopu ene izmed apartmajskih stavb (podenota z oznako T3) je predvidena ureditev enote vrtca,
  • v severovzhodnem delu (enota z oznako T4) je predvidena uskladitev z lokacijsko preveritvijo za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča (za potrebe ureditve kampa).

Javno naznanilo in gradivo za javno razgrnitev je dostopna na: https://www.kamnik.si/objava/731009.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2 – OPPN

Odlok je namenjen določitvi prostorskih pogojev za izkoriščanje mineralne surovine, sprotno in končno sanacijo, etapnost izvedbe ter pogojev za ureditev komunalne, prometne infrastrukture in pogojev za zmanjšanje vplivov na okolje ter na zdravje ljudi.  Javno naznanilo je dostopno na povezavi: https://www.kamnik.si/objava/627034.

Vsi prostorski akti bodo javno razgrnjeni v obdobju od 12. aprila do vključno 15. maja.

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji. 

Oddelek za razvoj in investicije

Potrditev pobude za zgodovinska mestna središča

V preteklem tednu je bila na seji Občinskega sveta predstavljena in potrjena Pobuda za zgodovinska mestna središča, katero je svetnikom predstavila ga. Mateja Hafner Dolenc, generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Namen pobude je takojšnji, sistemski in medsektorski pristop k urejanju zgodovinskih mestnih središč za njihov obstoj in razvoj in s ciljem, da bodo stara mestna jedra lahko predstavljala kakovostno okolje za bivanje in urejeno ter privlačno okolje za vlaganje zasebnega in javnega kapitala ter podjetniške dejavnosti.

S pobudo se tako apelira predvsem na državo, da bi občinam prišla naproti z ukrepanjem in pomočjo, ki bi jo namenila predvsem za obnovo, ohranjanje, razvoj in urejanje mestnih središč, ki se prepogosto soočajo s propadanjem (brez pomoči pa bodo občine težko dosegle razvojni preboj mest in mestnih središč).

Na seji so bili tako soglasno sprejeti štirje sklepi, s katerimi se podpira:

  • pobudo v celoti;
  • imenovanje medresorske delovne skupine v sestavi različnih ministrstev, Združenja zgodovinskih mest Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije;
  • ustanovitev Razvojnega nepremičninskega sklada za razvoj in kakovostno upravljanje zgodovinskih mestnih središč na nacionalni ravni, v katerega bi se povezovala sredstva različnih nacionalnih in evropskih skladov;
  • vzpostavitev modela celostnega in kakovostnega upravljanja nepremičnin v zgodovinskih mestnih središčih.

Izdelan in potrjen prvi del investicijske dokumentacije projekta ELENA

Na povabilo Mestne občine Kranj je Občina Kamnik poleti 2022 vstopila v konzorcij partnerjev projekta ELENA, ki ga sofinancira Evropska investicijska banka, in se pridružila še 13 partnerjem, pretežno občinam (Mestni občini Kranj, Mestni občini Novo mesto, Mestni občini Maribor, Občini Laško, Občini Slovenske Konjice, Občini Zreče, Občini Slovenska Bistrica, Občini Šmarje pri Jelšah, Občini Makole, Občini Selnica ob Dravi, Občini Duplek, ELES d.o.o. in Pošti Slovenije, d. o. o.).

Evropska investicijska banka partnerjem projekta ELENA zagotavlja nepovratna sredstva za tehnično dokumentacijo (konkretno za stroške za projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo in razširjene energetske preglede objektov, ki bodo sanirani) na področju energetske sanacije stavb, javne razsvetljave, sončnih elektrarn ter energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov pod pogojem, da omenjena dokumentacija služi kot osnova za izvedbo investicij (do marca 2024 morajo biti objavljena JN za izbrane projekte s področja energetske učinkovitosti).

Občina Kamnik je v projekt ELENA vključila 5 občinskih objektov, ki so potrebni izvedbe investicijskih ukrepov s področja energetske učinkovitosti: Glasbena šola Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Vrtec Antona Medveda – enota Tinkara,  Stari grad nad Kamnikom in Bazen pod Skalco. Investicije v omenjene objekte vključujejo investicijsko-vzdrževalna dela, gradbene ukrepe in izvedbo tehnoloških posodobitev, ki so bili opredeljeni v predhodno izdelani dokumentaciji za posamezen objekt. V primeru Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik investicija vključuje tudi rekonstrukcijo, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za omenjene investicije zahtevana izdelava investicijske dokumentacije (najprej DIIP-ov, nato pa tudi IP-ov za investicije nad 500.000 evrov z DDV). Dokumenti identifikacije investicijskega projekta vsebujejo podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. Glavni cilji izvedbe investicijskih projektov, ki so obravnavani v DIIP-ih, so izvedba ukrepov za celovito energetsko prenovo javnih stavb in namestitev sončnih elektrarn, ki bodo znižali rabo energije, povečali izrabo obnovljivih virov energije in posledično zmanjšanje stroškov za energijo. Načrtovani ukrepi so specificirani v tabelah DIIP-ov, ki so bili potrjen na aktualni (aprilski) seji občinskega sveta.

Po preverbi morebitnega interesa zasebnega investitorja za javno-zasebno partnerstvo je, v kolikor zasebnega investitorja ne bo, predvideno sofinanciranje investicij preko razpisov Ministrstva za okolje podnebje in energijo (slednje napoveduje razpise za sofinanciranje celovitih energetskih sanacij javnih stavb ter sončnih elektrarn, predvidoma konec leta 2023).

Glede na terminski plan je predvidena priprava projektne dokumentacije do oktobra 2023, priprava investicijskega programa pa do novembra 2023. V začetku leta 2024 je predvidena priprava dokumentacije za prijavo na javni razpis za energetsko sanacijo javnih objektov. Do 31. 3. 2024 je predvidena priprava javnega naročila za izvajalca gradbenih del. Izvedba investicijskih projektov je predvidena v letih 2024 in 2025. Natančni terminski plani bodo opredeljeni v Investicijskih programih.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here