T e D n i (K) Občine Kamnik (31.7.2023)

0
262

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe


Izgradnja pločnika Soteska–Poreber

Dela na pločniku SoteskaPoreber se nadaljujejo in potekajo po terminskem planu.

Asfaltiranje je v preteklem tednu potekalo v smeri VranskoKamnik, v tem tednu pa se bo nadaljevalo na drugi strani vozišča v smeri Kamnik–Vransko.

Dela bodo predvidoma zaključena v začetku avgusta. Za razumevanje in strpnost v času trajanja del in zapor se vam zahvaljujemo.

zgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec, LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je zaključil z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica.

Celoten projekt je obsegal novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil se je del obstoječega javnega vodovoda v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter dogradila javna razsvetljava v dolžini 75 metrov. Skupno se je tako asfaltiralo približno 715 metrov cestnih odsekov.

Zardi slabih vremenskih razmer, je bil v preteklem tednu opravljen ogled infrastrukture. Večje škode zaradi neurja na infrastrukturi ni bilo zaznati. Na določenih odsekih so poškodovane bankine ter humunizirane površine.

Sanacija plazu pod občinsko cesto Laze–Vrhač

Dela na plazu pod občinsko cesto JP661345 LazeVrhač, v kraju Laze v Tuhinju se izvajajo, kljub slabšim vremenskim razmeram. Na podlagi predhodno izvedenih geomehanskih raziskav terena je bila izdelana PZI dokumentacija za sanacijo plazu.

Sanacija bo zajemala kombinacijo kamnite zložbe v dolžini 8 metrov in sidranih AB slopov s kamnito oblogo dolžine 6,5 metra, ki bo injektirana z geotehničinimi sidri dolžine 12 metrov, nosilnosti 200 Kn. V sklopu sanacije bomo izvedli in uredili odvodnjavanja meteorne vode, hudourniške kanalete dolžine 15 metrov, izvedena bo sanacija prepusta in obnova vozišča.

Gradbena dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., gradbeni nadzor pa izvaja geomehanik Martin Vrabec d. o. o., vrednost investicije pa znaša 29.500 evrov.

V času gradnje je vzpostavljena popolna zapora, obvoz je urejen preko naselja Stebljevek. Vse udeležence v cestnem prometu naprošamo, da dosledno upoštevajo postavljeno popolno zaporo in prometno signalizacijo.

Sanacija plazu na Prisojni poti

Pred začetkom gradbenih del sta Zavod za gradbeništvo Slovenije in podjetje EL-TT, d. o. o. izvedla monitoring občinske ceste, kanalizacije, vodovoda in dveh stanovanjskih objektov. Na podlagi predhodno izvedenih geomehanskih raziskav terena je bila izdelana PZI dokumentacija za sanacijo.

Sanacija bo zajemala zavarovanje zunanje ureditve in poškodovane kanalizacije ter občinske ceste JP660299. Glede na izvedene raziskave in meritve, je predvidena izvedba podporne konstrukcije,  pilotna stena v dolžini približno 30 metrov. Pilotno steno bodo sestavljali piloti dolžine 10-14 metrov, ki bodo med seboj povezani z vezno gredo. V tem tednu se bodo vrtali piloti, konec tedna pa se zaključuje z vrtanjem, v avgustu pa sledi nadaljevanje del na povezavi pilotov.

Gradbena dela izvaja podjetje VBT, d. o. o., gradbeni nadzor nad sanacijo pa geomehanik Martin Vrabec, inženir za varnost je Drago Butina.

Vrednost investicije znaša 178.101 evrov. Po končani sanaciji plazu bo treba v celoti obnoviti javno infrastrukturo na tem območju t.j. kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod in občinsko cesto JP660299. Občina Kamnik je na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovala vlogo za sofinanciranje plazu.

V času gradnje bodo občasne popolne zapore ceste. Vse udeležence v cestnem prometu naprošamo, da dosledno upoštevajo postavljeno popolno zaporo in prometno signalizacijo.

V pripravi je razpis za dodelitev proračunskih sredstev za malo gospodarstvo

V pripravi je razpis za dodelitev proračunskih sredstev v vrednosti 52.800 evrov za naslednje ukrepe na področju malega gospodarstva:

  • sofinanciranje patentov in licenc
  • subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru
  • sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah
  • spodbujanje promocije kapacitet namestitvenih ponudnikov.

Razpis bo objavljen na spletni strani Občine Kamnik in v časopisu Kamničan7ka predvidoma od 25. 8. 2023 dalje. Rok za prijavo bo 6. 10. 2023.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V notranjosti se izvajajo estrihi, montažne predelne stene, steklene predelne stene, intenzivno se izvajajo tudi vsa inštalaterska dela. V lameli C se izvajajo keramičarska dela v sanitarijah.

Na celotnem objektu se nadaljuje s pripravljalnimi deli za montažo končne fasadne obloge in fasadnega sloja.

Na zunanji ureditvi se je zaključilo z izvedbo komunalnih priključkov na parkirišču ob Šolski ulici, nadaljuje pa z izvedbo komunalnih  vodov ob južni strani objekta.

Oddelek za razvoj in investicije

Ogled kolesarske povezave Kamnik–Godič

V zadnjih neurjih je bila močno poškodovana tudi kolesarska povezava Kamnik-Godič, ki je zaradi podrtih dreves še vedno zaprta.

Največ podrtega drevja je na območju med Velikim jezom in Ribogojnico Mihovec, kjer je poškodovana tudi oprema na kolesarski poti in ograja. Izveden je bil ogled in konec prejšnjega tedna smo začeli s sanacijo območja. Upamo, da bomo čim prej uspeli zagotoviti varen prehod in uporabo kolesarske poti.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo