Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik sprejeta proračuna Občine Kamnik za leti 2017 in 2018

0
2628

Včeraj pozno popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala prva letošnja seja, 18. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim v drugi obravnavi sprejeli Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017, Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 in Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2017.

Prisotnih 23 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta in Zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta, nato so sledili predlogi razširitve dnevnega reda, in sicer s točkami Volitve in imenovanja, Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2017 in Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«.

V prvi točki Volitve in imenovanja so članice in člani Občinskega sveta sprejeli sklepe o imenovanju predstavnika Občine Kamnik v Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Toma Brejca, o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet »Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik« in podali pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Kamnik.

Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2017 je bil sprejet s 23 glasovi za, ob tem pa je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh poudarila: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 19. seji, 18. 1. 2017, obravnavala predloge, ki so prispeli na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2017 in po razpravi pripravila sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu, da v letu 2017 podeli naslednja priznanja: dve zlati priznanji dr. Mariji Klobčar (za široko znanstveno razgledanost, za etnološko in folkloristično raziskovanje, ki se pogosto osredotoča na Kamnik in njegove ljudi, ter za strokovno pomoč organizatorjem prireditev in projektov, s katerimi je Kamnik postal znan onkraj slovenskih meja) in Janezu Uršiču (za dolgoletno uspešno delo in izjemen prispevek k razvoju kakovostne gostinske, kulinarične in turistične ponudbe na Kamniškem, nesebično finančno in humanitarno pomoč ter podporo številnim lokalnim društvom, organizacijam in posameznikom), dve srebrni priznanjiDanijelu Bezku (za sooblikovanje intelektualnega in kulturnega življenja v občini Kamnik, za dosežke pri ohranjanju zgodovinskega spomina in kulturne dediščine ter za prispevek k delovanju civilne družbe) in Enoti za protokol Slovenske vojske (zadolgoletno nadvse uspešno sodelovanje in pomoč pri izvajanju slovesnosti v spomin na dogodke iz naše zgodovine, še posebej pa za sodelovanje pri ohranjanju spomina na našega rojaka, generala Rudolfa Maistra) ter dve bronasti priznanjiAlenki Juvan (za zavzeto delo v Rojstni hiši Rudolfa Maistra, enoti Medobčinskega muzeja Kamnik) in Kulturno-umetniškemu društvu HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka (za ohranitev in prenos znanja poslikave v slogu majolike in širjenje kulture, povezane s keramiko).«

Na Vprašanja in pobude samostojnega svetnika Antona Toneta Smolnikarja (LTS – Liste za Kamnik) je odgovorila svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Lidija Fujan, svetniciNini Irt (LMŠ – Naprej Kamnik) pa je odgovor podal svetovalec – koordinator za izvedbo kohezijskih projektov Viktor Torkar.

Potrjeno je bilo Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«.

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik pa so v nadaljevanju obravnavali najpomembnejši točki današnje seje. V drugi obravnavi sta bila namreč sprejeta Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2017 in 2018. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 je bil sprejet s 24 glasovi za, ob tem pa je pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos med drugim dejala: »Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2017 znašajo 29.053.556 evrov (Občina Kamnik 28.887.186 evrov in krajevne skupnosti 166.370 evrov). Odhodki pa so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2017 ocenjeni v višini 37.474.412 evrov (Občina Kamnik 37.004.260 evrov in krajevne skupnosti 470.152 evrov).« Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 pa je bil sprejet s 24 glasovi za, kar pomeni, da skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2018 znašajo 23.682.071 evrov (Občina Kamnik 23.517.781 evrov in krajevne skupnosti 164.290 evrov). Odhodki pa so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2018 ocenjeni v višini 22.991.969 evrov (Občina Kamnik 22.583.281 evrov in krajevne skupnosti 408.688 evrov).

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 je bil sprejet v drugi obravnavi, s tem pa so zagotovljena sredstva za izvedbo intervencijskih ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, in sicer za sanacijo podora skal v Podstudencu in sanacijo plazu Žubejevo 3a.

Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik. Višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo Sandi Borec je v tej točki med drugim dejal: »Da bi uredili pogoje in način ravnanja z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili je potrebno opredeliti na kakšen način je izbran pooblaščeni izvajalec za odvoz, hrambo in razgradnjo zapuščenih vozil ter odvoz in hrambo nepravilno parkiranih vozil ter objaviti cenik storitev, povezanih z izvajanjem dejavnosti ravnanja s takšnimi vozili

Članice in člani Občinskega sveta pa so na današnji seji obravnavali in sprejeli tudi Pravilnik o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik, katerega cilj je stanovalcem, ki so upravičeni do ene brezplačne letne parkirne karte, omogočiti parkiranje vozil na parkirnih površinah na katere mejijo, se pravi v neposredni bližini njihovega prebivališča in ne zgolj na parkirnih površinah na Frančiškanskem trgu.

Temu je sledil še sprejem Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Kamnik, ki ga je predstavila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel: »Občinska uprava vsako leto skladno z Odlokom o proračunu občine objavi javni razpis o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Kamnik. Zaradi lažjega in transparentnejšega vodenja celotnega postopka se bo v bodoče le-ta vodil skladno s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Kamnik. Z njim se določajo namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v občini Kamnik. Občina Kamnik z ukrepi, opredeljenimi v tem Pravilniku, spodbuja obnovo, vzdrževanje in ohranjanje sakralne dediščine.«

S področja socialnega varstva sta bila sprejeta Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik in Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik v prvi obravnavi. Cilj Pravilnika je omogočanje nevladnim organizacijam za kandidiranje na javnem razpisu, z njegovim sprejetjem pa so tako urejeni postopki, upravičenci, pogoji in kriteriji za vrednotenje socialno varstvenih programov. »Odlok določa vrste socialno varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravičence in postopke za uresničevanje socialno varstvenih storitev v Občini Kamnik. Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav in obsegajo aktivnosti in pomoč posamezniku in družini. S predlogom odloka se razen poglavja o socialnem podjetništvu zgolj normirajo obstoječe socialno varstvene dejavnosti, s čimer želimo doseči večjo preglednost (so)financiranja iz občinskega proračuna. Socialno varstvene storitve, ki jih (so)financira Občina in so zakonska obveza so: družinski pomočnik, pomoč družini na domu, storitve v socialno varstvenih zavodih (splošni in posebni socialni zavodi), stroški pogrebnih storitev za občane brez svojcev ali premoženja in  delovanje Območnega združenja Rdečega križa Kamnik,« pa je v obrazložitvi dvanajste točke, Predloga Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik, povedala višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel.

Letni program športa v občini Kamnik za leto 2017 je predstavil vodja športnih programov na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik Franci Kramar in ob tem poudaril cilje Programa: »Cilji letnega programa športa za leto 2017 so naslednji: operacionalizacija določil  3. in 7. člena Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in izvrševanje Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik; spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini; uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe športa ter načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za celotno lokalno skupnost.«

V štirinajsti točki so svetnice in svetnik s 26 glasovi za sprejeli Sklep o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik in Statuta Občine Kamnik: »V skladu s 153. členom Poslovnika in 113. členom Statuta predlagam Občinskemu svetu, da sprejme predlagana sklepa z namenom, da Statutarno-pravna komisija prične postopek in pripravi akt o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta ter Statuta Občine Kamnik. Razlog za začetek postopka spremembe Poslovnika in Statuta je potreba po določenih manjših spremembah, ki so se pokazale kot smiselne tekom uporabe novih aktov ter dodatnih uskladitvah med Statutom in Poslovnikom,« je med drugim poudarila višja svetovalka za delovanje organov občine Kristina Zabavnik.

Sledil je še sprejem Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2017 v drugi obravnavi, kot zadnja točka današnje seje pa še Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2017.

Oglasno sporočilo