TeDni(K) Občine Kamnik (26.6.2017)

0
1823

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Na vodohranu Soteska so potekala zaključna gradbena dela in strojno inštalacijska dela. Uredila se je cesta, ki pelje proti vodohranu. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija obzidja Mali grad

Dela na Malem gradu potekajo skladno s terminskim planom izvedbe. Izveden je bil izkop pod zidom ob prisotnosti arheološkega nadzora. Sledi faza zidanja in sanacija obstoječega zidu skladno z usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dela bodo zaključena predvidoma do sredine julija.

.”>Rekonstrukcija Medvedova ulica – Glavni trg

Gradnja kanalizacijskega omrežja na odseku od Pošte do Sodišča se zaključuje vključno z izvedbo hišnih priključkov. V prihajajočem tednu bo sledila izvedba drenaže in gradnja vodovodnega omrežja na odseku od Pošte do Sodišča. Od torka, 4. julija 2017, dalje je predvidena izvedba II. faza na odseku od Pošte Kamnik do SKB banke, pri čemer bo izvedena popolna zapore križišča, saj se bo začelo rezanje asfalta ter potrebna rušitvena dela za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja. Obvoz bo dvosmerno urejen po delu Glavnega trga.  Usklajenost ekip omogoča, da arheološke raziskave in dokumentiranje potekajo sočasno z gradnjo. Dela bodo zaključena predvidoma do konca avgusta.

.”>Murnova ulica

Dela na Murnovi ulici potekajo v skladu s terminskim planom oziroma v skladu z pogodbenimi določili. V tednu od ponedeljka, 26.junija, do sobote, 1. julija 2017, so se na Murnovi ulici izvedla naslednja dela: vgradnja nosilne plasti AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7cm, dvig jaškov na ustrezno višino, priprava pločnikov za asfaltiranje, vgradnja obrabne plasti AC 11surf B50/70 A3, postavitev novih rešetk na obstoječih svetlobnih jaških na Ljubljanski, vgradnja asfalta na pločnikih in delna izvedba vertikalne signalizacije.

Od ponedeljka, 3. julija, do petka, 7. julija 2017, se bodo izvedla naslednja dela: ureditev prostora za smetnjake na Zupančičevi ulici, predaja dokazila o zanesljivosti objekta, priprava dokumentacije za pregled in prevzem, izvedba horizontalne in vertikalne signalizacije, humiziranje, pospravljanje gradbišča ter odprtje ulice za promet.

V četrtek, 6. julija 2017, ob 12. uri se sestane Komisija za izvedbo internega tehničnega pregleda lokalnih cest in javnih poti v Občini Kamnik, ki bo pregledala in prevzela izvedena obnovitvena dela, ki štejejo za vzdrževalna dela v javno korist.

Oddelek za družbene dejavnosti

Sanacija vrtca Tinkara

V prejšnjem tednu smo na oddelku začeli z izvedbo sanacije poševne strehe v vrtcu Tinkara na Bakovniku. Predmet širšega projekta je izvedba toplotnega ovoja vrtca Tinkara, ki deluje v sklopu Vrtca Antona Medveda Kamnik. Celotna energetska sanacija bo izvedena v treh fazah, sanacija poševne strehe predstavlja prvo od teh. Zaradi razgibane arhitekturne zasnove objekta, toplotnih mostov, neprimerne izolacije, dotrajane strehe in velikih toplotnih izgub, se kljub rednemu vzdrževanju kažejo nujne potrebe po energetski sanaciji. Ker poševna streha pušča, obenem pa streha – strop nad igralnicami (nad katerimi je poševna streha) kaže znake dotrajanosti (viden leseni opaž je v slabem stanju), se je Občina Kamnik odločila pristopiti k prvi fazi obnove, to je menjava strehe poševnih delov.

Izvajalec del (izbran na javnem razpisu) je podjetje Ural d. o. o., vrednost investicije je 145.382,32 evrov z vključenim DDV, pogodbeni rok za dokončanje del pa je 21. avgust 2017. Izbrani izvajalec je bil že uveden v delo in bo pričel z deli predvidoma v tem tednu.

Oddelek za razvoj in investicije

Konferenca omrežja občin “Povezanost v Alpah”

V petek 23. in soboto 24. junija 2017 je v Budoi (Italija) potekala letna strokovna konferenca omrežja občin “Povezanost v Alpah”, katere smo se udeležili tudi predstavniki Občine Kamnik. Konferenco je spremljala razstava »20 let omrežja«, s pomočjo katere smo se ozrli na preteklih 20 let zgodovine omrežja občin – 20 let izmenjav, inovativnih projektov in delovanja v dobrobit Alp.

V okviru strokovne konference smo o svojih izkušnjah spregovorile tudi občine. Iskali smo odgovore na vprašanje „Kaj lahko storijo občine?“ Primeri projektov iz regij in občin nakazujejo različne poti. Razprava je potekala predvsem o tem, kaj lahko občine postorijo na področjih kot so trajnostni turizem, regionalno sodelovanje ter odzivanje na podnebne in demografske spremembe. Organizirana je bila tudi ekskurzija v Park San Floriano, kjer smo si ogledali primer uspešnega projekta, ki bolj raznolik skorajda ne bi mogel biti: trajnostni nasadi, predelava in uživanje regionalnih proizvodov, poskusi s starimi in novimi sortami, prilagojenimi na podnebne spremembe, okoljsko izobraževanje in ozaveščanje družin in šol. Nudijo tudi možnosti zaposlovanja za socialno zapostavljene. Vse to je vpeto v prečudovito pokrajino italijanskega predalpskega sveta.

Občina Kamnik je dobila tudi odobritev za sodelovanje pri projektu speciAlps.

Projekt speciALPS

Občina Kamnik je partner pri projektu speciAlps, ki se bo izvajal v naslednjih 3 letih (2017 – 2020), financira pa ga Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev (BMUB). Iz Slovenije bosta poleg občine Kamnik, sodelovali tudi občini Kranjska Gora in Bohinj. Celotna vrednost projekta je 212.155 €.

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. Suha travišča, mokrišča, žive meje, biotopi ali gozdovi so primeri naravnih bogastev, ki občinam na območju Alp dajejo veliko vrednost. Številnim živalim zagotavljajo življenjski prostor. Istočasno ljudje cenimo privlačnost in kakovost življenja v delujočem naravnem prostoru. V prvi fazi bomo podrobneje oblikovali aktivnosti projekta.

Projekt PlurALPS

Občina Kamnik ima status opazovalke in pilotne občine projekta PlurALPS, ki se je začel novembra 2016 in bo trajal do oktobra 2019. Njegovo izvajanje sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interregovega programa za območje Alp in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev. Celotna proračunska sredstva projekta znašajo 2.429.998 EUR, finančna podpora ERDF pa je 2.065.498 EUR.

Projekt je namenjen razvoju in pripravi družbenih inovacij in rešitev na področju integracije migrantov. Medtem ko se številne podeželske občine in regije v Alpah soočajo z velikimi demografskimi izzivi, kot sta staranje in odseljevanje prebivalstva, pa v številnih krajih nastajajo inovativni modeli socialnega vključevanja novih priseljencev v lokalno skupnost in na trg dela. Priseljenci so lahko mlade družine, sezonski delavci v turističnem ali kmetijskem sektorju ali pa ljudje, ki zaradi vojnih razmer bežijo iz matične države in iščejo novo domovino zase in za svojo družino. Hkrati ti izzivi prinašajo možnosti na socialne inovacije na podlagi raznolikosti in zavestno izbranega pluralizma. Predvsem podeželske regije in gorska področja potrebujejo nove pristope, da bi lahko razvile in učinkovito uveljavile novo kulturo dobrodošlice.

Cilj projekta PlurAlps je pomagati občinam, majhnim in srednje velikim podjetjem in civilni družbi pri razvoju nove kulture dobrodošlice in na ta način okrepiti privlačnost in socialno kohezijo na podeželju. Več o projektu je na naslednji povezavi: www.alpine-space.eu/pluralps

Oglasno sporočilo