Predstavitev projekta »Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev«

0
2102

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku leta 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in izvajanja dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi s ciljem opolnomočenja dolgotrajno brezposelnih oseb za približevanju trgu dela. Gerontološki raziskovalni inštitut (GeRI) se je na javni razpis ministrstva prijavil in bil 22. 8. 2017 izbran kot izvajalec dolgega programa socialne aktivacije »Socialna aktivacija – priložnost za zaposlitev« za regijsko enoto Domžale, Kamnik. Projekt je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev Republike Slovenije.

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vključitev dolgotrajno brezposelnih oseb in njihovo opolnomočenje za lažjo vrnitev na trg dela. Cilj projekta je krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc vključenih oseb.

Rezultati projekta

Rezultat projekta bo zaznan v pridobivanju socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se nanašajo na njihov osebni in strokovni razvoj. Prav tako bo rezultat projekta izhod iz projekta (v času trajanja projekta in po njegovem zaključku) v oblik redne zaposlitve (samozaposlitve), vključitve v javna dela in vključitve v različne programe izobraževanja in usposabljanja.

Trajanje projekta

 1. Prva skupina udeležencev: od 23. 10. 2017 do 30. 9. 2018
 2. Druga skupina udeležencev: od 1. 9. 2018 do 30. 7. 2019.

Z izvajanjem projekta za prvo skupino smo pričeli 23. 10. 2017. V skupino je vključenih 20 oseb v starosti od 21 do 48 let, od katerih jih je 11 ženskega spola. 12 vključenih oseb prihaja iz regijske enote Domžale, 8 oseb iz regijske enote Kamnik. Skupina vključenih oseb je močno heterogena (starost, izobrazba, delovne izkušnje).

Opis projekta

Projekt se programsko izvaja v petih modulih, in sicer:

 • I. modul (uvodni, spoznavni modul), ki traja 1 mesec in je namenjen medsebojnemu spoznavanju, spoznavanju programa (vsebina, način in metode dela, časovni potek), obiskovanju različnih organizacij in dogodkov, izvajanju tematskih delavnic in osnovam varnega dela.
 • II. modul (načrtovalni modul), ki traja 1 mesec in v katerem se predstavljajo različni procesi dela, predstavijo delodajalci in izdela individualni izvedbeni načrt.
 • III. modul (izvedbeni modul), ki traja 8 mesecev in v katerem se izmenično izvajajo delovne aktivnosti pri delodajalcih (2 dni v tednu), tematske delavnice s področja komunikacije, tujih jezikov, poslovnega bontona, reševanja konfliktov, računalniške pismenosti, ekonomskih in podjetniških znanj, timskega dela, prostovoljstva, osebnostni rasti, graditve samopodobe itd. (2 dni v tednu) in pomoč drugim pomoči potrebnim (1 dan v tednu).
 • IV. modul (pripravljalni modul), ki traja 1 mesec in v katerem se vključene osebe informira o možnostih zaposlitve, vključitve v javna dela in vključitve v programe izobraževanja in usposabljanja.
 • V. modul (spremljanje udeležencev po koncu programa), ki traja 1 mesec in v katerem se spremlja vključene osebe ter jih spodbuja, usmerja in nudi pomoč pri zaposlovanju.

Metode dela v vseh petih modulih so individualne (individualni razgovori, spoznavanje delodajalcev) in skupinske (delavnice, obiski, ogledi, pomoč drugim).

Delodajalci

Za izvajanje projekta smo se povezali z več kot 30 delodajalci s področja Domžal in Kamnika z okolico, ki bodo vključenim osebam predstavili svoje organizacije, procese dela in pri katerih bodo vključene osebe spoznavale procese dela, da se bodo po zaključku programa lažje ponovno vključile na trg dela.

Projektni in drugi partnerji

Projektni partner pri izvajanju programa je Dom upokojencev Domžale, ki je priskrbel prostore za izvajanje skupinskih oblik dela in omogočil nekatere socialne aktivnosti (druženje, pomoč drugim, vključevanje v družbeno dogajanje) za pridobivanje socialnih kompetenc.

Ves čas izvajanja projekta tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, koordinatorjema socialne aktivacije, Centroma za socialno delo in Uradom za delo.

Izvajalci

Projekt izvajata dva redno zaposlena

 • dr. Barbara Grintal, strokovni vodja projekta in
 • dr. Peter Seljak, strokovni sodelavec,

ki imata bogate izkušnje s področja izobraževanja in projektnega dela.

V izvajanje projekta se občasno vključujejo tudi

 • zunanji izvajalci (za področje tujih jezikov, računalniške pismenosti, varnega dela, samopodobe, …),
 • prostovoljci,
 • domači in tuji študenti socialnega dela na praksi.

Gerontološki raziskovalni inštitut (GeRI) je zasebni zavod, ki pripravlja in izvaja različne nacionalne in mednarodne projekte s področja socialnega varstva, gerontologije, migracij, itd. Poleg tega se ukvarja s strokovnim in z znanstvenim raziskovanjem na področju gerontologije, socialnega varstva, izobraževanja, managementa, organizacije, socialnega podjetništva in drugih družbenih ved. Naši strokovnjaki izvajajo tudi različne svetovalne dejavnosti in izobraževanja z aktualnimi tematikami različnih področji.

Reference s področja projektnega dela:

 • partner v mednarodnem projektu Erasmus+(K2 Strateška partnerstva): »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov«
 • partner v mednarodnem projektu”UNICEF Refugee and Migrant response” : »Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok med strokovnimi delavci in sodelavci, ki delajo v socialnovarstvenih organizacijah«
 • izvajalec nacionalnega projekta »Socialna aktivacija- priložnost za zaposlitev«.

  Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo