Pobude občinskih svetnic in svetnikov Občine Domžale

0
1968

Težkoatletski klub se je obrnil na več svetnikov. Na seji smo prejeli pisno pojasnilo župana glede zadeve. Težkoatletski klub išče lokacijo, kjer naj bi se postavil objekt. Menini, da bi morala občina pogledati, kje se ga da, glede na to, da je v proračunu namenjenih 100.000 EUR za rešitev tega problema.
Postavljam naslednja vprašanja Težkoatletskega kluba:
1. Prosimo za pojasnilo, konkretno za kakšno investicijo je namenjenih 100.000,00 EUR proračunskih sredstev navedenih pod proračunsko postavko 18022 »Rekonstrukcija objekta za preselitev športnikov iz HKC«.
2. Ali bodo proračunska sredstva v višini 100.000,00 EUR, v primeru da ne bodo porabljena v letu 2017 za namen selitve TAK Domžale, prenesena v proračun za leto 20187
3. Katere aktivnosti glede preselitve TAK Domžale oziroma glede postavitve novega objekta (za kar je v proračunu za leto 2017 namenjenih 100.000,00 EUR) so bile s strani Občine Domžale (oziroma Zavoda za šport) izvedene do sedaj.
4. Natančno opredelite, katere aktivnosti glede preselitve TAK Domžale in v kakšnih časovnih okvirih so predvidene v prihodnje. Natančno opredelite časovno zaporedje predvidenih aktivnosti pri preselitvi TAK Domžale v letu 2017.
5. Kdaj natančno je predvidena preselitev TAK Domžale iz kletnih prostorov Športne dvorane Domžale?
Robert Pečnik /SMC/ posredovano na: 21. seji dne, 15. 06. 2017

Vaše vprašanje se nanaša na pisno pojasnilo na dopis, ki ga je v, športnih društev naslovilo na župana s prošnjo po sestanku. V zvezi s tem ponovno pojasnjujemo, da je iskanje nadomestne lokacije za izvajanje tovrstne športne aktivnosti zapleten in dolgotrajen proces.
Addl.: V Odloku o proračunu za leto 2017 je sprejet NRP 18022 Rekonstrukcija objekta za preselitev športnikov iz HKC. Kot rekonstrukcija. V okviru rekonstrukcije je v skladu z ZGO-1, mišljeno spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagoditev obstoječega objekta spremenjeni namembnosti in potrebam. V okviru tega iščemo ustrezne prostore, ki bi jih lahko uredili v skladu z namembnostjo zagotovljenih proračunskih sredstev.
Add2: Proračunska sredstva ni možno prenesti v naslednje leto. V skladu z Odlokom o proračunu za leto 2018 je za to potreben rebalans proračuna za leto 2018.
Add3: Občina in Zavod za šport sta pregledala v, prostorov, ki bi bile eventualno primerni za izvajanje tovrstne športne aktivnosti.
Add4: V kolikor želimo prenoviti vhod v športno dvorano Domžale, je potrebno kletne prostore, ki so trenutno v uporabi TAK preurediti v skladiščne prostore. Najbolj pomembna aktivnost je poiskati ustrezno lokacijo. Ko bo lokacija znana je potrebno obstoječi objekt v okviru proračunskih sredstev preurediti za vadbo. V kolikor bo šlo za novo gradnjo objekta bo potrebno spremeniti namen porabe proračunskih sredstev, izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje (tudi v primeru rekonstrukcije objekta), zagotoviti ustrezna sredstva in objekt zgraditi.
Add 5: V primeru gradnje novega objekta, realizacija ni izvedljiva v letu 2017.
Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije

_______________________________________________________________________

Imam vprašanja glede odgovora župana Težkoatletskemu klubu Domžale, predvsem glede zadnjega odstavka in sicer po kakšni potrebi se boste z njimi sestali in točno definirajte kaj so njihove naloge, kaj morajo oni narediti in kaj je vaša naloga v zvezi s tem.
mag. Tomaž Deželak /SDS/ posredovano na: 21. seji dne, 15. 06. 2012

Kot omenjeno v dopisu, ki je bil s strani župana Občine Domžale, v zvezi s prošnjo za sestanek, poslan TSK Ihan, AK Domžale, SSK SAM Ihan, TAK Domžale in Klubu borilnih veščin Domžale, je iskanje ustreznih prostorov za zagotovitev izvajanja vadbe zapleten in dolgotrajen proces. Izvajanje tovrstne vadbe in s tem prepoznavanje ustreznih prostorov, je specifika, ki je absolutno na strani izvajalcev-športnikov. Povedano enostavneje, lažje bodi izvajalci vadbe poiskali ustrezen prostor ker točno vedo kaj potrebujejo, kakšni so predpisi in zahteve za vadbo in tekmovanja. V dopisu, natančneje v zadnjem odstavku, ki ga omenjate, jih pozivamo, naj aktivno pristopijo k iskanju ustreznih prostorov za njihovo vadbo. Ko bodo nastopili s konkretnim predlogom, pa jih vabimo na skupni sestanek na katerem se bomo dogovorili kako naprej. Enaka aktivnost, torej iskanje ustreznih prostorov bo izvedena tudi s strani Občine in zavoda za šport.
Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije

 

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 17 2017

Oglasno sporočilo