TeDni(K) Občine Kamnik (30.7.2018)

0
1848

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno zaključevanje z deli in asfaltiranje ceste.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Izgradnja protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici I. in II. faza

Problematika poplavne varnosti v občini Kamnik je v zadnjih letih zagotovo ena izmed prioritet tako države kot lokalne skupnosti. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Občina Kamnik in podjetje HTC ENA d. o. o., so v letošnjem letu podpisali sporazum o sofinanciranju izvedbe protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici I. in II. faza, in sicer v vrednosti 1.069.139 evrov.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bil izbran izvajalec del, t.j. podjetje Hidrotehnik d.d., ki je z deli začel v mesecu juniju. Izvedla se bo sanacija obstoječih zidov (nad višanje in pod betoniranje) ter gradnja novih zidov in sanacije talnih pragov. Rok za izvedbo je 1 leto, vendar ie bosta Občina in država prizadevali, da bi bila večina del izvedenih že do konca leta, seveda je le-to odvisno od vremenskih razmer in višine vodostaja Kamniške Bistrice.

Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga

Dela na Maistrovi ulici potekajo intenzivno, saj je zastavljeni cilj zaključka del 4. 9. 2018, kar po izjavi izvajalca Komunalnega podjetja Kamnik d. d. in investitorja Občine Kamnik realni cilj, tako da bo enosmerni promet v prvih dneh septembra potekal nemoteno, razen v času prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ko bo režim prometa začasno spremenjen. Arheološka izkopavanja in prve najdbe (vodnjak, temelji Mestne hiše) trenutno nakazujejo, da bo potrebno termin za ureditev Glavnega trga podaljšati predvidoma vse do konca meseca oktobra.

V prvi fazi smo na Maistrovi ulici vgradili komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, elektrika, telekom, javna razsvetljava), sedaj sledi faza ureditve pohodnih in povoznih površin. Dela potekajo usklajeno in skladno s terminskim planom, navkljub slabim vremenskim razmeram.

Sanacija podora skal v kraju Podstudenec

V mesecu juliju so se pričela dela na območju kraja Podstudenec, kjer je pred leti prišlo do podora skal. Na podlagi izdelanega projekta in izvedenega javnega razpisa je bil izbran izvajalec del t.j. podjetje Kaskader d. o. o.

Na pobočju, nad stanovanjskimi objekti in državno cesto Stahovica-Črnivec, bodo nameščene podajno lovilne ograje v dolžini 70 metrov. Dela bodo zaključena v naslednjem mesecu.

Sanacija plazu Košiše

Po neurju 29. maja 2018 so se pričele aktivnosti za izvedbo sanacije plazu za stanovanjsko hišo v kraju Košiše. V prvi fazi je bila izvedena intervencija, ki je zajemala odstranitev plazečega materiala in podrtega drevja ter objekta.

V fazi sanacije pa je bila izvedena podporna konstrukcija, odvodnjavanje, drenaža in ureditev brežine. Dela so v sklepni fazi in bodo v celoti zaključena predvidoma v naslednjem mesecu.

Oddelek za družbene dejavnosti

V telovadnici na Osnovni šoli Marije Vere izvajalec nadaljuje z deli pri zamenjavi tribun in požarnih vrat, in sicer skladno s pogodbo ter terminskim planom. Dela bodo zaključena do začetka šolskega leta.

Na Podružnični šoli Sela je izvajalec zaključil z betonskimi deli, in sicer z montažo sidrne plošče in izvedbo tlaka ter s pripravo strojno in elektroinštalacijskih del. Dela se izvajajo skladno z pogodbo in terminskim planom.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdelali več mnenj k pritožbam na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz pritožb izhaja, da zavezanci še vedno ne javljajo sprememb lastništva in druge spremembe na nepremičninah. Veliko pritožb se nanaša tudi na odmero pravnih subjektov, ki del nepremičnin oddajo, oziroma prodajo drugim pravnim subjektom. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski naslov občina@kamnik.si na obrazcu: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na  https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije.

Oddelek za razvoj in investicije

Ukrepi trajnostne mobilnosti

Občina Kamnik je s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela Sklep o odobriti nepovratnih sredstev v višini 182.909,05 evrov za kolesarsko in peš infrastrukturo. Gre za projekt, ki je bil prijavljen na Javni razpis UTM_1/2017 – 2. rok. S projektom bomo zagotovili varno kolesarsko in peš povezavo od železniške postaje na Zapricah do glasbene šole oziroma knjižnice. Vloga je prejela 86,56 točk in se financira iz sredstev evropskega kohezijskega sklada.

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

.

“>V okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) Ljubljanske urbane regije, kjer sodeluje tudi Občina Kamnik, je pripravljena spletna anketa preko katere želimo zbrati čim več mnenj, izkušenj in pobud udeležencev v prometu, saj želimo v nastanek dokumenta v čim večji meri vključiti tudi širšo javnost. V mesecu septembru bo potekalo žrebanje, v okviru katerega bo podeljeno zložljivo mestno kolo in številne nagrade za spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti, ki jih podarjajo Slovenske železnice in Ljubljanski potniški promet.

V okviru CPS bodo pripravljeni temelji za nadaljnje dolgoročno načrtovanje prometa v regiji. Pri tem bo poseben poudarek namenjen ukrepom za spodbujanje trajnostne mobilnosti, usklajenih z gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem visoke kakovosti okolja. Dosedanje analize, ki so nastale na podlagi delavnic s ključnimi deležniki na področju urejanja mobilnosti ter intervjujev z župani in predstavniki občin, so pokazale, da je potrebno celostno prometno strategijo graditi na  intenzivnem razvoju javnega potniškega prometa, ki bi moral biti dostopen vsem, hitrejši, ugodnejši in udobnejši. Le tako bodo namreč lahko zagotovljene nujno potrebne hitre povezave z Ljubljano iz vseh smeri oziroma občin regije, kar je tudi eden izmed ključnih razvojnih ciljev regije.

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

V okviru projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp potekajo festivali pitne vode. Gre za dogodke, v okviru katerih želimo ozaveščati o pomenu vodnega bogastva Kamniško-Savinjskih Alp.

.

“>V soboto, 21. 7. 2018, je festival potekal v Ljubnem. Obiskovalci so okušali vode iz 9 različnih virov (izviri od Logarske doline do Ljubnega) ter primerjali okuse vod med seboj. Zanimivo, da se okusi vod med seboj razlikujejo, čeprav pravimo da je voda brez okusa in vonja. Projekt se izvaja v okviru projekta sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS), v okviru podukrepa 19.3., z naslovom Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp in je finančno podprt s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Oglasno sporočilo