Na 8. seji Občinskega sveta Občine Domžale dve točki dnevnega reda

0
1433

Domžalski občinski svetniki so se v četrtek, 21. novembra 2019, sestali na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, ki pa je imela tokrat samo dve točki dnevnega reda. Poleg standardne točke Vprašanja, pobude in predlogi, so se svetniki seznanili s stališči Komisije za preprečevanje korupcije RS in pobudi za razrešitev predstavnikov Občine Domžale v Svetu javnega zavoda “Zavod za šport in rekreacijo Domžale”. Komisija za preprečevanje korupcije RS je v mnenju, ki ga je posredovala na Občino Domžale ugotovila nasprotje interesov občinskih svetnikov pri odločanju v postopek imenovanja predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda “Zavod za šport in rekreacijo Domžale”. Že pred sejo sta dva člana sveta tega zavoda, oba tudi občinska svetnika, podala pisni odstopni izjavi, so pa svetniki na seji razrešili ostala dva člana iz vrst predstavnikov Občini Domžale v tem svetu zavoda.

Občina Domžale je v mesecu septembru prejela obvestilo Komisije za preprečevanje korupcije RS (KPK), ki je ugotovila, da so v postopku imenovanja predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda »Zavoda za šport in rekreacijo Domžale« pri glasovanju o določanju predstavnikov Občine Domžale v svet zavoda, ter pri razpravi in glasovanju o amandmajih k proračunu občine, svetniki Občinskega sveta Občine Domžale delovali v nasprotju interesov kot to določa Zakon o preprečevanju korupcije (12. in 13. točke 4. člena ZlinPK).

Vsebina se nanaša na občinskega svetnika Mateja Oražma in deloma na občinsko svetnico Damjano Korošec. V smislu integritete dela organov Občine Domžale je občinska uprava predlagala, da se o tem primeru opravi razprava na seji občinskega sveta. Pri tem pa je občinska uprava tudi opozorila, da je nekaj občinskih svetnikov, ki so tudi člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na problematiko nasprotja interesov opozarjalo že v sami začetni fazi postopka imenovanja, na seji občinskega sveta pa je na to opozoril tudi župan, vendar so bila njihova opozorila preslišana. Za mnenje o obstoju nasprotja interesov je bila zaprošena Komisija za preprečevanje korupcije RS, ki je izdala mnenje.

V gradivu za točko dnevnega reda je občinska uprava zapisala, da so mnenja, da je zaradi vloge Mateja Oražma kot športnega direktorja Nogometnega kluba Domžale in sočasne vloge člana sveta zavoda vgrajen trajni konflikt interesov, ki ga Občina Domžale ne bi smela dopustiti. Zato so svetnikom predlagali, da se Mateja Oražma razreši kot člana sveta zavoda. Prav tako so mnenja, da je bil namen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« (Uradni vestnik Občine Domžale, st. 10/01, 6/03, 10/15 in 6/16) interesno skupino športnih organizacij in društev uokviriti v vlogi dveh predstavnikov, za katere se izvedejo volitve, štirje predstavniki Občine Domžale pa bi predstavljali neobremenjeno od parcialnih športnih interesov izključni širši, javni interes in interes Občine Domžale kot ustanoviteljice. V tem delu sestava predstavnikov Občine Domžale v svetu zavoda ne sledi temu namenu. Dva predstavnika Občine Domžale sta v lokalnem okolju bolj prepoznana kot aktivista atletskega in košarkarskega kluba, kot pa predstavnika občine. Tako kot opisuje KPK v svojih stališčih, institucije javne uprave morajo biti podkrepljene z zaupanjem po svoji neodvisnosti od parcialnih interesov.

Zaradi tega seje v javnosti pojavil dvom v neodvisnost sveta zavoda in posledično v vse odločitve tega telesa. Ker so bili zaradi neizločanja »okuženi« vsi postopki imenovanja, že na nivoju KMVVI in v nadaljevanju na občinskem svetu, iz povsem načelnih razlogov so podali pobudo, da Občinski svet Občine Domžale sprejeme sklepe, s katerimi se svetniki seznanijo s stališči Komisije za preprečevanje korupcije RS v zvezi z ugotavljanjem nasprotjem interesov občinskih svetnikov pri odločanj v postopkih imenovanja predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda “Zavoda za šport in rekreacijo Domžale”, razrešijo občinske predstavnike v svetu tega zavoda ter pozovejo vse svetniške skupine, da Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do 2. decembra 2019, predlagajo nove kandidate za svet tega javnega zavoda, komisijo pa občinski svet zadolži, da do naslednje seje pripravi predlog kandidatov oziroma kandidatk.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andreja Pogačnik Jarc je v uvodu dejala, da je na komisiji potekala živahna razprava, zakaj razrešiti vse štiri predstavnike občine v svetu zavoda. Pri tem je poudarila, da je komisija že na začetku mandata ob predlaganju kandidatov za omenjeni svet zavoda, opozorila na to, da bi bilo lahko imenovanje predlaganih kandidatov sporno. Dva izmed kandidatov, ki sta bila takrat v svet zavoda izvoljena s strani Občine Domžale, sta že pred tem v svet zavoda kandidirala s strani športnih društev, ki pa nista bila izvoljena. Po njenih besedah se komisiji že takrat ni zdelo korektno, saj imajo predstavniki športa možnost priti v svet zavoda preko volitev. Zato je komisija pred to sejo predlagala razrešitev vse članov sveta zavoda s strani Občine Domžale.

Župan Toni Dragar je svetnike seznanil, da sta člana Sveta javnega zavoda Zavod za šport in rekreacijo in občinska svetnika Damjana Korošec in Matej Oražem pred sejo Občinskega sveta podala pisni odstopni izjavi. Svojo utemeljitev odstopne izjave, da odstopa z mesta člana Sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale je obrazložil Matej Oražem (LMM), ki je dejal, da iz samega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije RS ni razbral nobene prisile, da bi moral odstopiti, je pa svojo odločitev, da odstopi, utemeljil v pisni odstopni izjavi. Dejal je, da se z ugotovitvami KPK ne strinja, jih pa sprejema, kljub temu, da poročilo še ni dokončno. Po njegovih besedah kaže na to, da KPK ocenjuje, da se z njegovim delovanjem v Svetu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale ustvarja videz, da bi lahko zasebni interes vplival na njegovo delo in odločitve v okviru delovanja sveta tega zavoda. Oražem je kot poglavitni razlog za odstop navedel, ignoriranje župana in občinske uprave glede opozoril in pozivov Sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale glede delovanja direktorja Uroša Križaniča. Svet zavoda je namreč že poleti sprejel sklep, s katerim župana poziva, da poda soglasje k razrešitvi direktorja, ki ga pa župan ni podal.

V razpravi je sodeloval tudi Branko Heferle (LMŠ), ki je dejal, da je z zanimanjem prebral stališče Komisije za preprečevanje korupcije RS in njihovo načelno mnenje. Glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov nima nobenih problemov, ima pa nekaj pomislekov glede predlaganih sklepov občinske uprave in pa da je razlog za odstop zgolj in izključno ugotovitev nasprotje interesov. Pri tem je izpostavil člana sveta Tomaža Jarca in Miho Šetino, ki oba prihajata iz vrst športa, imata pa ogromno izkušenj na tem področju. Ob tem je vprašal, kaj je z njima narobe, da ju bo občinski svet razrešil. Heferle je v nadaljevanju predstavil pobudo županu, da ugotovi, da je seznanil občinski svet z določbami ZintPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov (10. 12. in 13. točka 4. člena , 37. in 38. člen ZintPK) ter sistemskim načelnim mnenjem komisije in pa da je občinski svet seznanil z odstopno izjavo Damjane Korošec in Mateja Oražma z mesta člana Sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.

Heferle je v nadaljevanju občinskemu svetu predlagal v sprejem sklepe, da pozove svetniški skupini Listo Metoda Marčuna in Listo Tonija Dragarja, da Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagata nova predstavnika Občine Domžale v Svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, da komisija pripravi predlog kandidatov za imenovanje nadomestnih članov sveta zavoda ter, da pozove župana, da na Komisiji za preprečevanje korupcije RS preveri obstoj nasprotja interesov vseh članov v svetih javnih zavodov, nadzornih organov in javnih podjetij, ki so bili imenovani s strani Občine Domžale. Sklepi, ki jih je predlagal Heferle na glasovanju niso bili sprejeti, saj niso prejeli zadostne večine podpore.

Svetniki so glasovali tudi o sklepih, ki jih je predlagala občinska uprava:

1. Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s stališčem Komisije za preprečevanje korupcije RS v zvezi z ugotovljenim nasprotjem interesov občinskih svetnikov pri odločanju v postopku imenovanja predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda »Zavoda za šport in rekreacijo Domžale«.

2. Občinski svet Občine Domžale ugotavlja, da sta zaradi ugotovljenega nasprotja interesov pisno odstopno izjavo podala predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« Damjana Korošec in Matej Oražem.

3. Občinski svet Občine Domžale razrešuje predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega zavoda »Zavoda za šport in rekreacijo Domžale« Tomaža Jarca in Miho Šetino.
Dosedanji predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega zavoda »Zavoda za šport in rekreacijo Domžale« svojo funkcijo opravljajo do imenovanja novih predstavnikov

4. Občine Domžale v Svet javnega zavoda »Zavoda za šport in rekreacijo Domžale«.
Občinski svet Občine Domžale poziva vse svetniške skupine, da Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje do 2. decembra 2019 predlagajo nove kandidate oz. kandidatke za predstavnike Občine Domžale v Svet javnega zavoda »Zavoda za šport in rekreacijo Domžale«.

Vsi predlagani sklepi so bili na glasovanju potrjeni z večino pristnih svetnikov.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here