Občina Lukovica: prvo leto županovanja zaznamovalo zaključevanje investicij in sanacija finančno likvidnostnega stanja!

0
1429

V četrtek, 28. novembra 2019, je v sejni sobi Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, predstavila aktivnosti prvega leta županovanja, direktor občinske uprave Iztok Obreza pa ugotovitve revizijskega poročila za leto 2018!

Poleg zaključenih investicij Večnamenske športne dvorane na Brdu, mrliške vežice Blagovica-Šentožbolt, komunalne infrastrukture v Imovici in Prevaljah ter skoraj zaključenega Društvenega doma v Krašnji in Gasilskega doma v Blagovici, je županja izpostavila sanacijo finančno likvidnostnega stanja občine: »Glavni razlog za slabo finančno likvidnostno stanje, ki sem ga ob nastopu županovanja prejela od svojega predhodnika, so bile v letu 2018 sklenjene pogodbe brez finančnega kritja, ki so zapadle v breme proračuna v letu 2019, nekatere celo v leto 2020. Hkrati so se pri določenih pogodbah, ki jih je sklenil moj predhodnik pogodbene vrednosti še povišale! Večina teh investicij je bilo brez finančnega kritja. Deloma je vzrok za slabo likvidnostno stanje tudi nenamenska poraba sredstev kredita pridobljenega za Večnamensko športno dvorano na Brdu

Županja je pojasnila, da je morala občina za reševanje slabega likvidnostnega stanja poiskati nova sredstva – morala se je dodatno zadolžiti: »Za plačilo v letu 2018 prevzetih in neplačanih obveznosti smo morali poiskati dodaten kredit. Po dolgotrajnem usklajevanju z bankami, ki so občino zaradi prezadolženosti že uvrstile v rizično skupino, smo bili neuspešni. Prijavili smo se na razpis pri Regionalnem razvojnem skladu Ribnica, kjer smo bili uspešni. Pridobili smo dolgoročen kredit v višini 1.9 mio eur oziroma kolikor je bila občina še kreditno sposobna. Za poplačilo vseh obveznosti pa bi potrebovali še nekoliko več sredstev.«

V nadaljevanju je Iztok Obreza, direktor Občinske uprave Občine Lukovica, predstavil povzetek poročila redne notranje letne revizije poslovanja občine, kjer je za zmanjšanje tveganja napak, ki so bile narejene v letu 2018,  podanih 12 priporočil: »Za izvedbo redne notranje letne revizije poslovanja občine smo izbrali neodvisno revizijsko hišo, ki je pregledala finančno stanje občine na dan 31.12.2018 v povezavi s polletnim poročilom. Ugotovljeno je bilo, da je bilo 31.12.2018 evidentiranih 847.216 EUR neplačanih odhodkov, od tega 663.117 EUR do dobaviteljev, iz polletnega poročila (na dan 30.6.2019) pa izhaja, da so obveznosti poskočile na 2,7 mio. Do tega je prišlo, ker ni bilo vzpostavljenega sistema za spremljanje obsega prevzetih obveznosti  v breme prihodnjih proračunov.«

Županja je opozorila, da občina tekoče izvršujejo vse naloge, ki jih nalaga Zakon o lokalni samoupravi in drugi predpisi, ter da so že v začetku leta uvedli mesečno likvidnostno načrtovanje: »Le tako smo lahko spremljali in nadzorovali mesečno finančno stanje  prilivov in  odlivov, da smo lahko zadostili zakonskim in drugim obveznostim občine. «

Mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, je pojasnila tudi ugotovitev neodvisne revizijske hiše, da je bil del sredstev za gradnjo Večnamenske športne dvorane na Brdu nenamensko porabljen: »V letu 2018 je bil za potrebe izgradnje dvorane najet kredit v vrednosti 3.5 mio eur. Celotna investicija je bila 5.5 mio eur, razliko 2 mio eur pa bi morala občina zagotoviti iz lastnih sredstev. Ne samo, da občina ni uspela zagotoviti potrebnih lastnih sredstev, celo del kredita je bil v letu 2018 porabljen za druge namene. «

Z najemom kredita 2018 je dolg občine znašal 620 eur na prebivalca, z najemom novega kredita, oktobra 2019, pa znaša dolg na prebivalca skoraj 930 eur, kar občino uvršča med bolj zadolžene občine. Za zagotovitev finančne likvidnosti občine oziroma poplačilo prevzetih obveznosti bivšega župana v letu 2018 v breme proračunov 2019 in 2020 je bila občina primorana najeti nov kredit. Županja je pojasnila: »Ni bilo druge možnosti, ker na računu občine ni bilo sredstev za poplačilo obveznosti. Do tega je prišlo, ker občina ni imela vzpostavljenega sistema za spremljanje obsega prevzetih obveznosti  v breme prihodnjih proračunov.«

Na vprašanje ali bo občina ukrepala in kako, pa je županja odgovorila: »Vse ugotovljene nepravilnosti izhajajo iz leta 2018, iz časa županovanja mojega predhodnika in vsekakor bo treba uvesti postopek za ugotavljanje odgovornosti in takoj pristopiti k izvedbi priporočil notranje revizije.« Revizijsko poročilo je na oktobrski seji obravnaval tudi Občinski svet Občine Lukovica, ki je sprejel sklep, da naj občina uvede postopek ugotavljanja odgovornosti in da se izvedejo priporočila notranje revizije.

Županja je posebej opozorila, da so morali biti v letu 2019 skrajno zadržani do novih investicij,  v letu 2020 pa bodo morali biti skrajno previdni in restriktivni do novih investicij, vendar se zaveda, da so nekatere investicije nujne. Kot eno izmed prioritet je omenila reševanje prostorske stiske Osnovne šole Janko Kersnik na Brdu, torej pridobitev dodatnih učilnic: »K reševanju te prostorske stiske smo pristopili že v letošnjem letu in s preureditvijo zagotovili eno učilnico in tri dodatne prostore za učne skupine. Poleg tega smo izvedli še preureditev in povečanje jedilnice. Ker pa to ne zadostuje glede na potrebe šole, bomo nadaljevali s postopkom za pridobitev dodatnih učilnic

Novinarsko konferenco je zaključila s pojasnilom, da je njeno, tudi današnje delovanje usmerjeno v dobro občine ter da  je v položaju, v katerem se je znašla občina danes, ključno sodelovanje in povezovanje, saj vsi delamo za isto občino in za iste ljudi.

Tina Drolc
Foto: Občina Lukovica

Povzetek revizijskega poročila za leto 2018 si lahko ogledate na povezavi tukaj.
Celotno revizijsko poročilo za leto 2018 pa si lahko ogledate na povezavi tukaj.

________________________________________________________________

Sporočilo za javnost

Mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, je pojasnila tudi ugotovitev neodvisne revizijske hiše, da je bil del sredstev za gradnjo Večnamenske športne dvorane na Brdu nenamensko porabljen: »V letu 2018 je bil za potrebe izgradnje dvorane najet kredit v vrednosti 3.5 mio eur. Celotna investicija je bila 5.5 mio eur, razliko 2 mio eur pa bi morala občina zagotoviti iz lastnih sredstev. Ne samo, da občina ni uspela zagotoviti potrebnih lastnih sredstev, celo del kredita je bil v letu 2018 porabljen za druge namene. «

Z najemom kredita 2018 je dolg občine znašal 620 eur na prebivalca, z najemom novega kredita, oktobra 2019, pa znaša dolg na prebivalca skoraj 930 eur, kar občino uvršča med bolj zadolžene občine. Za zagotovitev finančne likvidnosti občine oziroma poplačilo prevzetih obveznosti bivšega župana v letu 2018 v breme proračunov 2019 in 2020 je bila občina primorana najeti nov kredit. Županja je pojasnila: »Ni bilo druge možnosti, ker na računu občine ni bilo sredstev za poplačilo obveznosti. Do tega je prišlo, ker občina ni imela vzpostavljenega sistema za spremljanje obsega prevzetih obveznosti  v breme prihodnjih proračunov.«

Na vprašanje ali bo občina ukrepala in kako, pa je županja odgovorila: »Vse ugotovljene nepravilnosti izhajajo iz leta 2018, iz časa županovanja mojega predhodnika in vsekakor bo treba uvesti postopek za ugotavljanje odgovornosti in takoj pristopiti k izvedbi priporočil notranje revizije.« Revizijsko poročilo je na oktobrski seji obravnaval tudi Občinski svet Občine Lukovica, ki je sprejel sklep, da naj občina uvede postopek ugotavljanja odgovornosti in da se izvedejo priporočila notranje revizije.

Županja je posebej opozorila, da so morali biti v letu 2019 skrajno zadržani do novih investicij,  v letu 2020 pa bodo morali biti skrajno previdni in restriktivni do novih investicij, vendar se zaveda, da so nekatere investicije nujne. Kot eno izmed prioritet je omenila reševanje prostorske stiske Osnovne šole Janko Kersnik na Brdu, torej pridobitev dodatnih učilnic: »K reševanju te prostorske stiske smo pristopili že v letošnjem letu in s preureditvijo zagotovili eno učilnico in tri dodatne prostore za učne skupine. Poleg tega smo izvedli še preureditev in povečanje jedilnice. Ker pa to ne zadostuje glede na potrebe šole, bomo nadaljevali s postopkom za pridobitev dodatnih učilnic

Novinarsko konferenco je zaključila s pojasnilom, da je njeno, tudi današnje delovanje usmerjeno v dobro občine ter da  je v položaju, v katerem se je znašla občina danes, ključno sodelovanje in povezovanje, saj vsi delamo za isto občino in za iste ljudi.

Občina Lukovica
mag. Olga Vrankar, Županja

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here