Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale; NOV!CE 2 2020

0
2235

Za vami je že leto dni dela v Občinskem svetu. Kako ste zadovoljni z delom Občinskega sveta, ali lahko vplivate na delo Občine in ali ste si to predstavljali pod pojmom parlamentarna demokracija? Ste do sedaj že lahko konkretno vplivali na izboljšanje življenja v občini in s kakšnimi ukrepi?

Za nami je leto dni delovanja Občinskega sveta Občine Domžale v tem mandatu. Do sedaj smo se sestali na desetih rednih sejah in na eni izredni seji; dovolj, da sem dobro spoznal tudi notranji ustroj občinskega sveta, na podlagi katerega si že lahko ustvarim bolj realno sliko o njegovem delovanju. Priložnosti za razpravo je bilo veliko in nekoliko me je presenetilo, da sem bil eden izmed redkih svetnikov, ki so te priložnosti izkoristili. Seveda se aktivnost svetnika ne meri zgolj in samo v sodelovanju na sejah, a kljub temu je to glavno orodje, s katerim lahko pokažemo svoje prizadevanje in pripravljenost za konstruktivno (so)delovanje v vlogi občinskega svetnika. Želim si, da bi se več mojih kolegov tega zavedalo, nenazadnje bi bolj aktivna in širša razprava zagotovo pripomogla tudi k sprejemanju boljših odločitev za našo občino.

Ko sem se leta 2016 upokojil kot načelnik Upravne enote Domžale, ki sem jo vodil od njene ustanovitve v letu 1995, sem se odločil, da kandidiram na lokalnih volitvah za člana Občinskega sveta.  Prepričan sem bil, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami in z znanjem o lokalni problematiki, tvorno prispevam k oblikovanju rešitev, ki bi uresničevale pričakovanja  prebivalcev naše občine. Za dobro in učinkovito lokalno politiko po mojem mnenju ni potrebno sklepati posebnih  »koalicijskih« dogovorov z županom ali drugimi svetniškimi skupinami, saj bi morala prav vsaka sprejeta odločitev biti v korist občine in njenih občanov, ne glede na barvo ali politično usmerjenost. V tem duhu sem pričakoval (morda preveč naivno), da je vsem nam v skupnem interesu sprejemati odločitve, ki bi bile v korist vsem prebivalcem naše občine, a vendar smo včasih preglasovani tudi zaradi drugih interesov. Že kmalu po konstitutivni seji sem spoznal, da pri sprejemanju pomembnih odločitev za našo občino (npr. proračuna Občine Domžale za leto 2019) niso pomembni argumenti, ampak je pomembna zgolj koalicijska večina, ki nekritično podpira vsak županov predlog. Taka, t. i.  udobna večina, je pred kratkim županu in njegovi občinski upravi omogočila celo, da je na seji Občinskega sveta, s preglasovanjem, sprejela celo nezakonit akt. Zaradi že omenjene »udobne« večine, je zelo težko prodreti s kakšno idejo in uspeti s dobrim predlogom, ki bi ga pripravila t.i. »opozicija«, čeprav sem večkrat poudaril, da naša svetniška skupina LMŠ ni nikakršna opozicija, ampak je svetniška skupina, ki želi tvorno sodelovati pri delu Občinskega sveta in ki podpira  vse dobre predloge, ki so uvrščeni na dnevni red sej.

Kljub temu sem pripravil Odlok o denarnem prispevku za novorojence, ki omogoča, da občina staršem izplača 390 € finančnih sredstev ob rojstvu prvega otroka in še 50€ več za vsakega naslednjega otroka. Tekom postopka sprejemanja tega odloka je bilo sprva kar nekaj zapletov in podtikanj, a sem na koncu s svojim trudom in vztrajnostjo le uspel kot predlagatelj in dosegel, da je bil odlok sprejet.

Moja konstruktivna drža in drža naše svetniške skupine se med drugim kaže tudi v mojem angažiranju v Statutarno-pravni komisiji Občinskega sveta. S svojim delovanjem v njej  sem marsikateri pravni akt, ki ga je pripravila občinska uprava, uspel pravno-formalno nadgraditi, da je sploh postal zakonit, v nekaj primerih pa je bil zaradi mojih opozoril in strokovnih pripomb akt celo umaknjen iz obravnave in nadomeščen z novim, kvalitetnejšim in zakonitim besedilom. Žal moram ob tem izraziti razočaranje nad strokovnostjo dela občinske uprave, ki v postopek sprejemanja posameznih gradiv le – ta posreduje slabo pripravljena, pomanjkljivo in celo napačno obrazložena, ki pa zaradi udobne večine v Občinskem svetu največkrat prestanejo glasovanje. Takih primerov je kar nekaj, najbolj izstopa sprejetje Proračuna za leto 2019, s proračunsko postavko za gradnjo prizidka k ZD Domžale, pa Proračun 2020 brez načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, OPPN Brinje, kjer ni bilo upoštevana ne zahteva  civilne iniciative, ne zahteva Krajevne skupnosti Slavko Šlander, sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest, ki so ga svetniki »koalicije« sprejeli kljub jasnemu opozorilu Ministrstva za infrastrukturo, da je kategorizacija občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih neskladna z določbami zakona, pa sklenitev pogodbe namesto razlastitve za zemljišče ob TUŠ-u,… pa še bi lahko našteval, a je prostor za članek omejen.

Naj  omenim tudi delovanje Projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev, ki jo je imenoval župan že 30.4.2019, in jo vodi podžupan g. Deželak. V njej so člani še podžupanja gospa Renata Kosec, podžupan g. Ravnikar, direktor občinske uprave g Ješelnik, direktor JP Prodnik Fatur, vodja oddelka za komunalne zadeve občine g. Bokan, ter še trije svetniki (g. Avsec, g. Arh in g. Marčun), član pa je tudi še g. Roman Lenassi.  Do danes, po devetih mesecih dela, skupina še ni uspela ugotoviti, ali so cene komunalnih storitev v naši občini, ki so med najvišjimi v Sloveniji, izračunane pravilno ali ne. Žalosti me, da me v to delovno skupino, po tem, ko so svetniški kolegi oddali pisni predlog za moje imenovanje, župan kljub temu ni imenoval vanjo, saj bi tako lahko vplival na to, da bi skupina delovala hitrejše in učinkoviteje ter da bi danes že razpolagali s pravilno izračunano ceno storitve.

Glede na vse povedano moram ugotoviti, da si v naši občini  take parlamentarne demokracije, ki naj bi bila osnova za delovanje Občinskega sveta, kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, nisem predstavljal. Težko razumem, da je pri odločanju vedno v ospredju vprašanje, kdo predlaga kakšen sklep ali ukrep, ne pa vsebinska, vrednostna presoja sprejemljivosti takšnega predloga. Pa saj ulične svetilke, pločniki, otroška igrišča…. niso obarvani z barvami posameznih strank ali pa opremljeni s fotografijami občinskih veljakov. Nam je bil vendarle »samo zaupan« mandat, da v času njegovega trajanja sprejemamo odločitve, ki bodo zadovoljevale potrebe prebivalcev naše občine, zato bi morali  zakonito in vestno, ter sicer racionalno, ravnati s premoženjem naše občine.

Upam, da bodo občinski svetniki v nadaljevanju delovanja v Občinskem svetu, za voljo občank in občanov le spoznali, da je nepomembno ali si član večinske koalicije ali ne, da je udeležba na sejah ni zgolj pogoj za izplačilo sejnine, da pa je tisto, kar je za res pomembno, to ali so odločitve, ki jih sprejemamo, zakonite, sprejete v okviru nalog, ki nam jih nalaga zakonodaja na področju lokalne samouprave, in nenazadnje predvsem, ali so naše odločitve usmerjene v koristi vseh naših občank in občanov. Le na ta način lahko kot občinski svetniki prispevamo k kvaliteti življenja v naši občini.

Mag. Branko Heferle,
občinski svetnik Liste Marjana Šarca (LMŠ)

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here