2. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1605

Včeraj popoldan, 22.4., je preko videokonference potekala 2. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki po hitrem postopku sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, v drugi obravnavi pa Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane.

Prisotnih 29 svetnic in svetnikov je sprva sprejelo Predlog sklepa o delovanju Občinskega sveta Občine Kamnik na 2. izredni seji.

Sledila je točka Volitve in imenovanja, kjer je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 10. seji, 14. 4. 2020, obravnavala dopis Sveta Osnovne šole Frana  Albrehta Kamnik, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenem kandidatu za ravnatelja javnega zavoda. Komisija je po razpravi in na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sklepa oziroma mnenja, ki ga  daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Občinski svet Občine Kamnik je s 29 glasovi za dal Rafku Lahu pozitivno mnenje za ravnatelja Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Po hitrem postopku so s 17 glasovi za sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 ob tem pa je pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos poudarila: »Občinska uprava želi s sprejemom predlaganega rebalansa predvsem zagotoviti dodatna sredstva za financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju občine Kamnik. V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 je zaradi sprememb na strani prejemkov in izdatkov ustrezno spremenjen 2. člen. Spremenjen je tudi 9. člen v delu, ki določa višino sredstev za izločitev v proračunsko rezervo (znesek se povečuje iz 250.000 evrov na 620.000 evrov). V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 27.843.275 evrov in so za 420.203 evrov oziroma 1,5 odstotka višji kot v sprejetem proračunu za leto 2020.« Poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite in pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša pa je podrobneje predstavil aktivnosti štaba in finančno poročilo. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik se je uskladil z zneskom z višino sredstev na proračunski postavki, svetniki so o tem glasovali s 27 glasovi za.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 je bil ravno tako sprejet po hitrem postopku, in sicer s 20 glasovi zaPoveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite in pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša je v obrazložitvi med drugim povedal: »S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Z izvedbo teh ukrepov bo omogočeno financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju občine Kamnik. S tem odlokom bomo izvedli tudi sanacijo plazu v Palovčah, saj jo je potrebno izvesti v čim krajšem možnem času.«

Kot zadnja točka je s 28 glasovi za v drugi obravnavi sledil še sprejem Programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane»Občina Kamnik namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) KA-23 Kamnik – Poljane, za katerega je bil pripravljen in sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane (Uradni list RS, št. 33/18). Namen programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: programa opremljanja) je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program opremljanja določa usklajevanje dejavnosti, povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. S programom opremljanja pa se določijo: območje opremljanja, nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja, roki za izvedbo in etapnost opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja ter podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,« pa je v obrazložitvi med drugim dejala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here