Pozidava kompleksa Oljarna Vir

0
2598

Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale

Do nas je prispela informacija, da je bila na predzadnji seji OS pobuda za pozidavo kompleksa Oljarna Vir umaknjena z dnevnega reda zaradi nedorečenosti in nerešenih okoljskih vprašanj. Prosimo za vaše mnenje in stališče do pozidave tega dela Domžal in do bodočega potencialnega investitorja. Kako kot član OS predvidevate prometne in vse ostale zagate, ki bi se pojavile ob tem naselju: nerešeni cestni priključki, premajhne kapacitete šole in vrtca, problem s parkirišči…? Kot smo izvedeli, krajani odločno nasprotujejo tej pozidavi.

V SD Domžale še naprej zavzemali za zeleno infrastrukturo – trajno mobilnost, za dolgotrajno oskrbo starejših, gradnji najemnih in oskrbovanih stanovanj, odprtju novih kvalitetnih delovnih mest, ureditev železniške/cestne infrastrukture, kvalitetno izobraževanje, kvalitetno preživljanje prostega časa, lokalni predelavi hrane in prenovo kulturne dediščine v naši občini.
Nakup zemljišča v centru Domžal med trgovskim centrom Tuš in ZD Domžale.
Predlog smo podprli zato, ker je končno čas za ureditev parkirišča. Sama cena zemljišča je bila ugodna. Na sami seji smo izpostavili, da naj bo parkirišče usmerjeno k zelenim površinam (zmanjšanje emisij), vključno z ureditvijo ploščadi VELE. Prebivalci v centru Domžal si zaslužijo nek urejen in spodoben prostor, ki bo namenjen vsakemu od nas. Tukaj bi mogoče omenila usmeritve strategije prostorskega načrta, ki ne izključuje možnosti zaprtja samega centra mesta, ali nas morda v prihodnje čaka tudi to? Predlagali smo celovito prenovo prometne študije. Domžale so v preteklosti bile poznane tudi po ambicioznosti in sedaj ima župan in občinsko vodstvo možnost to ambicioznost tudi uresničiti. V našem mestu je bilo že preveč stihijskega dela in kratkoročnih rešitev. Sedaj imamo končno možnost, da začnemo urejati mesto po meri občanov. Vprašanje je ali smo to sposobni narediti ali pa smo pripravljeni spet čakati, da mine 20 let, da se bo nekaj spremenilo. Vsi si zaslužimo več.
Razširitev Zdravstvenega doma Domžale vključno z garažno hišo.
Glede na to, da je odločitev sprejeta, moram jasno izraziti moje stališče. Razširitev Zdravstvenega doma sploh ni vprašljiva. Je nujna in bolje včeraj kot danes. Celovita prometna študija in dolgoročni načrt reševanja prometne problematike, pa naj bi dal odgovor kako s parkirnimi mesti in v centru Domžal kot tudi za Zdravstveni dom. Podprli smo tudi predlog nagrade novorojencem v naši občini. Pobudo o denarni nagradi novorojencih smo na občino podali že leta 2015. Za izvajanje kvalitetnega izobraževanja smo podprli tudi investicije v šolstvo ter povišanje plač javnim uslužbencem. Zavrnili smo: zvišanje cen programov vrtcev, komunalnih storitev in cene storitve družini na domu.
Slovenija je deklarirano socialna država. Zato sem tudi na Odboru za prostor predlagala sklep, da Občina Domžale poišče ustrezna zemljišča za gradnjo novih najemnih stanovanj za mlajšo in starejšo generacijo. S tem bi zagotovili zadostna števila najemnih in oskrbovanih stanovanj ter spodbudili boljšo kakovost bivalnega okolja. Vsi se zavedamo, kako draga je oskrba na domu, posteljnih kapacitet v domu upokojencev primanjkuje. V prihodnje si želimo, skupaj s Stanovanjskim skladom RS in podobnimi javnimi skladi, sodelovanja na področju stanovanjske problematike.
Socialni demokrati Domžal se bomo še naprej zavzemali za kvalitetno življenje občanov in podprli vse dobre predloge in projekte.
Kristina Hafner, SD

______________________________________________________________________

Osebno me veseli, ko se mesto razvija v pravi smeri, a pozidava, kot je predvidena na območju kompleksa Oljarna Vir, zagotovo ni prava pot. Dejstvo je, da je čez dan, še posebej v prometnih konicah, promet na cesti, ki pelje mimo Vira, že tako močno povečan in obremenjujoč za prebivalce in tiste, ki potujejo skozi ta del našega mesta. Brez konkretnih prometnih rešitev in ustrezne prometne študije, na kar opozarjam že ves čas, brez nerešenih cestnih priključkov, tovrstna gradnja ni ustrezna. To pa je seveda šele prvi korak, s katerim se bo okolica soočila, v primeru gradnje.
Kar se tiče investitorja, sama težko sodim, saj ne poznam njihovega ozadja “iz prve roke”, vsekakor pa je pri tovrstnih projektih, ko pride njihov čas in je vse urejeno, kot je treba, potrebno izbrati takšnega, ki bo sposoben projekt izvesti od začetka do konca. Domžale in Domžalčani si zaslužijo kakovostno bivalno okolje, ki bo dejansko stremelo v prihodnost in projekte, ki bodo v ponos našemu mestu.
Ne nazadnje pa je treba opraviti tudi konkretne in konstruktivne pogovore z občani, ki živijo v tem delu Domžal, gre za kar 10 % našega prebivalstva, in če ravnamo po načelu, da vsak glas šteje, je prav, da se tudi z njimi najde ustrezne rešitve za tovrstne projekte. A šele takrat, ko bodo izpolnjeni vsi ostali predpogoji. Verjamem, da bo takrat tudi njihovo sodelovanje veliko bolj odprto.
Mateja A. Kegel

_______________________________________________________________________

V SAB se strinjamo s pozidavo navedenega kompleksa, saj mlade družine skoraj nimajo možnosti nakupa stanovanja v Domžalah. Menim, da je investitor upošteval vse sprejete občinske prostorske načrte pri načrtovanju projekta in pri tem zagotovil tudi dovolj parkirnih mest. Pereči problem tega okolja je predvsem cestni promet, na katerem so dnevni zastoji ob konicah. Z izgradnjo kompleksa se bo promet še dodatno zgostil. To se lahko delno reši z izgradnjo krožišč na državni cesti, dokončno pa šele ob izgradnji obvoznice do Vodic.
mag. Bojan Arh, SAB

________________________________________________________________________

V Stranki Zeleni Slovenije in občinskem odboru Zeleni Slovenije občine Domžale smo veseli in hvaležni, da ste nam postavili vprašanje glede pozidave kompleksa Oljarne Vir.
Pravzaprav je to še ena občinska zadeva, ki je praktično identična zadevi Zaboršt, kjer v enaki meri občinska oblast ne posluša volje ljudstva, kar smo Zeleni Slovenije že opozarjali v lokalnih medijih.
Točka Oljarna Domžale je bila res da enkrat že umaknjena z dnevnega reda zaradi nedorečenosti in nerešenih okoljskih vprašanj. A sta jo občinska uprava in župan ponovno uvrstila na dnevni red prihodnje seje.
Zadevo je prav tako obravnaval odbor za prostor, ki je, kot posvetovalno telo podal mnenje, da je gradivo primerno le za obravnavo na seji občinskega sveta, za sprejem pa bo potrebna širša in daljša razprava, se pa zopet poraja vprašanje, čemu hitenje?
Vsemu navkljub pa najbolj bode v oči to, da so zoper krajani proti, zato ne verjamem, da je njim Občina Domžale ponudila popolno razlago, kot npr., da se bo tam zgradilo 10 stolpičev z 191 stanovanji, da je investitor turistična agencija, ki ima sedež v Rogaški Slatini in ima le 2 zaposlena ter da je v letu 2018 operirala z vsega 229 tisočaki evrov in ustvarila 2700 evrov čistega dobička.
Projekt je prav tako nevzdržen za krajane Sončne in Rožne ulice, saj je v načrtu predvidena tudi razlastitev lastnikov njiv, po katerih bi tekla nova navezava ceste na Koliško in da bi obe ulici zdaj postali novi obvoznici, ne da bi bi kdo dal zagotovila, da bo križišče Sončne s Šaranovičevo urejeno kot krožišče in ne kot križišče z dodatnim semaforjem na potezi od Želodnika do semaforja na nadvozu Šaranovičeve z Ljubljansko cesto v Domžalah. Glede na to, da 3451 prebivalcev naselja že zdaj težko prihaja na glavno Šaranovićevo zaradi preozkega križišča med Bukovčevo in Litijsko pri lekarni Vir in da imajo na prej opisani nekajkilometrski potezi skoraj 10 semaforjev, novo mini naselje z 800 prebivalci vsekakor ni sprejemljivo za ta kraj, še manj pa da bi bili gradbišče še 15 ali 20 let v nenehnem hrupu in prometu težkih tovornjakov.
Pred šestimi leti in tudi tokrat so krajani predlagali nižjo gradnjo enodružinskih hiš ali pa največ dvojčkov, ne pa desetih blokov s po 19 stanovanji, saj je to za Vir enostavno preveč.
Ker so lastniki zemljišč dali jasno vedeti, da ne podpirajo gradnje, ki ni v javnem interesu, ter menijo, da se v ozadju skriva interes zasebnih investitorjev iz Rusije, tudi Zeleni Slovenije ne podpiramo dvomljivih zasebnih investicij, pač pa jasne in transparentne projekte, s katerimi se seveda strinjajo tudi Virjani sami!
Gregor Horvatič, Zeleni Slovenije

______________________________________________________________________

KS o predvideni gradnji na območju bivše Oljarne na Viru

V preteklem mesecu (februar) se je med  krajankami  in krajani KS Toma Brejca Vir začela kar  živahna razprava o predvideni gradnji na območju bivše Oljarne na Viru. Gradivo v zvezi  s tem, o katerem naj bi odločal Občinski svet Občine Domžale, uradno nosi naslov   Občinski podrobni prostorski načrt za območje “V7/7- Oljarna-jug”. Predlagani predlog odloka na območju bivše Oljarne, ki meri 2,89 ha, predvideva gradnjo največ deset večstanovanjskih stavb višine K,P+2+T, skupno z največ 191 stanovanji in podzemno garažo ter ustrezno okoliško infrastrukturo (otroško igrišče, dostopi, zelene površine, dve brvi preko Mlinščice, parkirne površine,..). V nadaljevanju želimo predstaviti aktivnosti, ki jih je KS v zvezi z dosedanjim postopkom izvedla.

Predlog odloka bi moral Občinski svet Občine Domžale obravnavati že na svoji seji dne 27.2.2020, vendar je bila obravnava točke umaknjena. Zgodovina obravnave in  sprejemanja predloga akta ima sicer že „dolgo brado“. Dejstvo je, da je Svet KS Toma Brejca Vir podal svoja stališča k predlaganemu odloku v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje “V7/7- Oljarna-jug” v letu 2014, hkrati pa so bile pripombe s strani nekaterih predstavnikov Sveta KS in tudi drugih krajanov takrat podane tudi ustno na javni obravnavi navedenega gradiva, ki je bila 17.6.2014 v dvorani KS Toma Brejca Vir.

O nameravanem dokončnem sprejetju navedenega odloka v drugi obravnavi v februarju 2020 smo bili na KS seznanjeni s spremljanjem gradiv Občinskega sveta Občine Domžale na spletni strani Občine Domžale. Ker je od poteka zadnje aktivne obravnave navedenega odloka minilo skoraj šest let in ker gre za enega večjih posegov v prostor na območju  KS, smo se na KS odločili, da za krajanke in krajane KS organiziramo informativno predstavitev gradiva predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7- Oljarna-jug«, namenjenemu obravnavi na seji Občinskega sveta Občine Domžale. Za sodelovanje oz. udeležbo smo zaprosili oz. se dogovorili z Občino Domžale, ki se je s predstavitvijo strinjala in ki je za to zagotovila udeležbo predstavnikov občine in pripravljavcev gradiva. Vabila smo pripravili v KS in jih prek pošte distribuirali na vse poštne naslove v KS Toma Brejca Vir. Informativna predstavitev je bila glede na to, da je bila predhodna obravnava in javna razgrnitev navedenega odloka opravljena v letu 2014, namenjena seznanitvi krajank in krajanov s končno vsebino predloga odloka in prostorskih rešitev v zvezi z navedenim prostorskim aktom na podlagi dosedanje obravnave in postopkov, o katerih bo razpravljal in odločal Občinski svet Občine Domžale.

V zelo dobro obiskani predstavitvi so bile s strani udeležencev predstavitve predloga odloka in predvidenih prostorskih rešitev (krajank in krajanov) po uvodni predstavitvi gradiva s strani predstavnikov občine Domžale in pripravljavcev gradiva, ob tem, da je prostor na območju nekdanje Oljarne potreben ureditve, izpostavljene med drugim predvsem naslednje dileme, pripombe, kritike, mnenja in vprašanja:

 1. Izpostavljen je bil velik predviden faktor pozidanosti navedenega prostora oz. zelo veliko število predvidenih novih stanovanj glede na že sedanjo veliko gostoto prebivalstva in posledično dodatnih obremenitev (prometnih, komunalnih,..) na območju KS Toma Brejca Vir.
 2. Izpostavljen je bil problem majhnega števila parkirnih mest za obiskovalce navedenega območja.
 3. Postavljeno vprašanje ustreznosti varovalk v predlogu odloka oz. zagotovilo za spoštovanje predlaganih rešitev v odloku, predvsem glede velikosti in višine predvidenih objektov.
 4. Izpostavljen je bil glede na število predvidenih novih stanovanj in posledično novega dodatnega števila prebivalcev dodaten problem že tako velike prometne obremenitve prometa na območju KS Toma Brejca Vir, na navedenem območju ter v njegovi okolici. Ob tem so bila podana vprašanja in pripombe predvsem glede:

– ustreznosti študij prometa glede na zelo povečan promet na glavnih prometnih cestah skozi KS Toma Brejca Vir,

– ustreznosti ureditve križišča Sončne ulice in Šaranovičeve ceste (zakaj ne rondo, preveliko število že sedanjih semaforiziranih križišč na območju Šaranovičeve ceste oz. Vira),

-ureditve Sončne ulice (način rekonstrukcije, širina ceste in umestitev pločnika),

– izvoza iz severnega dela ureditvenega območja mimo CZR Domžale na cesto Količevo (opozorilo, da gre za zasebno zemljišče, pripomba glede že sedaj obremenjenega rondoja ob centru Arkadia in nasploh obremenjenosti ceste skozi Količevo),

– ureditve oz. zagotovitve varne šolske poti ob povečanem prometu na Rožni ulici in križišču Rožne ulice in Sončne ulice,

– problema varne šolske poti ob povečanem prometu na Sončni ulici.

 1. Podano je bilo vprašanje in opozorilo glede dodatnih obremenitev, ustreznosti oz. zadostnih kapacitet komunalne infrastrukture na tem območju glede na predvidene nove priključke oz. gradnjo (kanalizacija).
 2. Vprašanje ureditve načina povezave oz. dostopa navedenega območja s Športnim parkom na Viru.
 3. Izpostavljen problem oz. vprašanje glede obremenjenosti vrtcev in šol zaradi novih priselitev oz. prebivalcev.
 4. Postavljena so bila vprašanja glede faznosti gradnje na navedenem območju in vpliva gradnje na okoliške prebivalce (časovnost gradnje) in vprašanja glede investitorja in predvidene časovnice gradnje (kdaj začetek).

O vsem tem smo seznanili Občino Domžale ter članice in člane Občinskega sveta Občine Domžale.

Na informativni predstavitvi je bil predstavljen tudi grafični del navedenega odloka, iz katerega izhaja,da navedeno področje prostorskega akta ne bo imelo povezave z Aljaževo ulico oz. ne vključuje podaljšanja Aljaževe ulice in navezavo na Sončno ulico. To je bila tudi ena izmed glavnih zahtev krajank in krajanov v času dosedanje obravnave predlaganega akta, podprta tudi s peticijo. Na predstavitvi je bilo tudi s strani predstavnikov občine in pripravljavcev gradiva na vprašanje udeležencev predstavitve zagotovljeno, da omenjene povezave ni predvidene oz. je ne bo in da se ohrani na Aljaževi ulici obstoječi prometni režim. Glede na to je bilo tudi pojasnjeno, da se bodo zaradi opozorila na ugotovljeno neusklajenost grafičnega dela odloka in besedila predloga odloka za sprejem na seji občinskega sveta v tem delu pripravili ustrezni amandmaji, o čemer smo prav tako obvestili Občino Domžale in Občinski svet Občine Domžale.

Svet KS Toma Brejca Vir je na svoji 14. seji dne 10.3.2020 obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ta območje “V7/7-Oljarna-jug”, ki ga bo Občinski svet Občine Domžale sedaj obravnaval predvidoma na svoji naslednji seji.

Ob navzočnosti predstavnikov Občine Domžale in pripravljavcev gradiva je Svet KS Toma Brejca Vir sprejel v zvezi s tem sprejel naslednje sklepe:

 1. Svet KS Toma Brejca Vir pričakuje pred sprejemom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7-Oljarna-jug” temeljito proučitev dilem, pripomb, kritik, mnenj in vprašanj krajank in krajanov iz informativne predstavitve predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7-Oljarna-jug”, ki je bila dne 18.2.2020 v dvorani KS, o vsebini katerih so bili člani Občinskega sveta Občine Domžale tudi obveščeni.
 2. Svet KS Toma Brejca Vir opozarja na nujno usklajenost besedila predloga z grafičnimi podlagami, predstavljenimi na informativni predstavitvi predloga odloka dne 18.2.2020 v dvorani KS.
 3. Pred sprejemom predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7-Oljarna-jug” na seji Občinskega sveta Občine Domžale Svet KS Toma Brejca Vir pričakuje oz. zahteva, da se pripravijo in predstavijo ustrezne rešitve oz. ukrepi z nosilci aktivnosti in roki,ki morajo biti usklajeni s predvidenimi časovnimi plani gradnje na območju OPPN oz. zagotovljeni pred gradnjo na območju OPPN, za zagotovitev ureditve prometa na območju KS Toma Brejca Vir, predvsem na področju Šaranovičeve ceste s priključki in povsod tam, kjer na sedanjo problematiko in tudi problematiko prometa v prihodnjih letih opozarjajo tudi prometne študije, tudi iz vidika predvidenih posegov v prostor oz. novogradenj. Ob tem Svet KS Toma Brejca Vir izpostavlja tudi potrebo po študiji oz. analizi predvidene obremenjenosti dovoza oz. izvoza na severnem delu predvidenega območja ureditve z OPPN (povezava preko območja V7/1 na Koliško ulico) in prouči zagotovitev primerne varne šolske poti na območju OPPN in v njegovi okolici.
 4. Svet KS Toma Brejca Vir glede na predviden velik obseg gradnje pričakuje, da se zagotovijo ustrezni ukrepi za primerno časovno faznost oz. rok gradnje na tem območju, da torej gradnja od samega začetka ne bi trajala predolgo zaradi obremenitve okolja in stanovalcev v bližini v času same gradnje.

S sklepi Sveta KS smo seznanili Občino Domžale oz. članice in člane Občinskega sveta.

mag. Lovro Lončar,                                                                                         predsednik Sveta KS Toma Brejca Vir

_______________________________________________________________

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here