Novinarska konferenca Občine Kamnik in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

0
796

V torek, 14. julija 2020, je v Termah Snovik potekala novinarska konferenca Občine Kamnik in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, kjer so bile s strani Občine Kamnik predstavljene izvedene investicije v letu 2020, projekti v izvajanju ter projekti v fazi priprave s ciljem dokončanja še v letu 2020. S strani Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik pa je bilo predstavljeno poletno turistično dogajanje v Kamniku in kazalci turističnih prihodov v našo občino.

Župan Matej Slapar je ob tej priložnosti predstavil investicije Občine Kamnik, ki smo jih že izvedli in izpostavil projekte, ki so še v izvajanju. Pri tem je poudaril, da stremimo k temu, da se na področju urejanja cestne infrastrukture usmerjamo tudi na tista območja, kjer še nimamo asfaltiranih cest in posledično pomenijo veliko finančno breme predvsem zaradi samega vzdrževanja (to so na primer preplaščeni cestni odseki Cerkljanska dobrava – Vrhovje, Žaga – Podstudenec, Laniše – Stolnik in Motnik – zg. Motnik, ki je v fazi izbire izvajalca). Med pomembnejšimi investicijami, ki so v fazi izvedbe oziroma v fazi pogajanj za izbiro izvajalcev, so projekt izgradnje pločnika Markovo – Vir, ureditev križišča v Stahovici, sanacija več plazov, asfaltiranje ceste Studenca  – Markovo in preplastitev ceste proti Brišam. V fazi izbire izvajalca in izvedbe pogajanj je tudi izgradnja zbirnega centra v Suhadolah, ki bo največja investicija letošnjega leta. Izpostavil je urejanje komunalne infrastrukture, kjer smo iz lastnih sredstev, torej občinskega proračuna, namenili kar 2,6 milijona evrov za urejanje kanalizacijske infrastrukture v Tuhinjski dolini. Dejal je, da smo na dobri poti k uresničitvi in izvedbi kolesarske povezave Kamnik – Ljubljana ter Kamnik – Godič. Občina Kamnik je uspešna pri črpanju evropskih sredstev, med pomembnejšimi projekti letošnjega leta pa so uvedba sistema P + R na Grabnu, nadaljevanje projekta Preobrazba ter izvedbe projektov E-nostavno na kolo, STIMULART in MUHA. Nekaj besed je namenil tudi spremembi odloka o javnem redu na območju Velike planine (Uradni list št. 88/20), ki po novem v 11. a členu določa, da bo parkiranje dovoljeno samo na za to predvidenih parkirnih površinah, za kar bo potrebno plačati parkirnino. Poudaril je, da smo tako s pašnimi skupnostmi kot tudi z lastniki koč našli skupni jezik in jim omogočili, da bodo z novim sistemom parkiranja in posledično pobrani parkirnini deležni tega, da se bodo pobrana sredstva vlagala v urejanje dovoznih poti na planino. Letošnje leto pa v razpisu za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic ter hišnih črpališč namenjamo več sredstev, višina subvencije namreč znaša 50 odstotkov stroškov nakupa brez DDV oziroma maksimalno 2.500 evrov za posamezno stavbo, kjer nastaja odpadna voda. Do enake subvencije so upravičeni tudi lastniki objektov, ki so priključeni na skupno malo komunalno čistilno napravo, nepretočno greznico oziroma imajo skupno hišno črpališče. Bistveno je, da naredimo vse, da zaščitimo našo pitno vodo.

Podžupana Bogdan Pogačar in Aleksander Uršič sta se mu pridružila s predstavitvijo njunih delovnih področij. Slednji je poudaril, da so se v letošnjem letu na področju predšolske vzgoje spremenile cene vrtcev. Občina Kamnik je spremenila način financiranja predšolske vzgoje, in sicer je v preteklih letih Občina javnemu zavodu in koncesijskim vrtcem storitev predšolske vzgoje financirala po namenu, po novem pa je cena določena na podlagi zakonsko določenih parametrov. To pomeni, da je v preteklosti Občina Kamnik predšolsko vzgojo doplačevala tudi pristojnemu ministrstvu in otrokom iz drugih občin. Zaradi občutnega dviga cene smo se odločili, da za kamniške otroke za polovico dviga cene prispeva Občina. To v praksi pomeni, da se bo za 80 odstotkov staršev s 1. septembrom cena zvišala za manj kot 25 evrov na mesec, na drugi strani pa smo s podaljšanjem poletnih rezervacij staršem pristopili naproti in jim omogočili, da do konca meseca septembra za samo rezervacijo vplačajo 50 odstotkov nižjo ceno (pretekli pravilnik je določal 70 odstotkov cene). Obenem je poudaril tudi to, da so na Oddelku za družbene dejavnosti v teku številne manjše investicije, ki bodo pripomogle h kakovostnejšemu življenju naših občank in občanov, pomembna investicija je ureditev sob v samostanu Mekinje, na področju kulture in športa pa bo Občina poskrbela, da bodo vsi izvajalci in društva prejeli sredstva, ki jim bodo, kljub težki situaciji, omogočala nemoteno delovanje.

Podžupan Bogdan Pogačar je predstavil aktivnosti na področju nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik in ob tem dejal, da je projektna dokumentacija trenutno v racionalizaciji, rezultati le-te pa bodo znani predvidoma konec meseca oktobra in tudi predstavljeni Občinskemu svetu Občine Kamnik. Cilj in obseg racionalizacije je usklajen s strani investitorja, odgovornega projektanta in vodstva šole, projektant pa bo projektno dokumentacijo uskladil do predvidoma začetka meseca oktobra. »Zavedati se moramo, da gre za pomemben projekt, ki ne sme in ne more ponovno čakati na realizacijo še naslednjih 15 let, zato so ti meseci izredno pomembni in prepričani smo, da bomo projekt racionalizirali za vsaj 1,5 milijona evrov.« Povedal je še, da je obseg racionalizacije v dosegu finančnih zmožnosti Občine Kamnik, vendar v takšnem obsegu, ki ne bo vplival na kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa. Nekaj besed pa je podžupan namenil tudi nakupu zemljišč v Občini Kamnik, in sicer predvsem na področju nekdanje Smodnišnice. V zvezi s tem aktivno potekajo dogovori v smeri možnosti nakupa zemljišč predvsem po katerih so predvidene prometne povezave, del predvidenega nakupa pa predstavljajo tudi stavbe in zemljišča v tako imenovanem južnem delu.

Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Franci Kramar je poudaril, da so posledice virusa korona prizadele tako turizem in vse turistične ponudnike kot tudi dodobra zaznamovale utrip poletnega dogajanja, prireditev in dogodkov. Tako so bili na Zavodu primorani kar nekaj prireditev odpovedati, večje bodo zaradi zaostrovanja ukrepov mogli prestaviti na drugo leto oziroma na obdobje, ko bodo razmere to dopuščale, nekaj prireditev pa so kljub določenim omejitvam in upoštevajoč priporočila NIJZ že izvedli. Ena od teh prireditev, ki razveseljuje Kamničane in okoličane, je prav gotovo kulinarični festival KUL(inarični) petek, ki se bo do konca poletja v parku Evropa odvijal v skladu z vsemi priporočili NIJZ. Dejal je še, da sta Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na predlog članov organizacijskega odbora Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku sprejela odločitev, da se praznovanje 50. obletnice Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku zaradi vladnih ukrepov in priporočil NIJZ prestavi v leto 2021. Prav tako je bila na podlagi predloga članov organizacijskega odbora sprejeta odločitev, da se letos Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine zaradi kontinuitete tega festivala nacionalnega pomena obeleži z razstavami fotografij ter posamičnimi ljudskimi plesi, glasbenimi nastopi in prikazi rokodelstva – vse pod pogojem, da bodo to dopuščali takratni vladni ukrepi in priporočila NIJZ. Franci Kramar je izrazil tudi upanje, da bodo razmere dovoljevale organizacijo tradicionalne jesenske športne prireditve Veronikin tek. Kamniški bazen pa vsak dan vljudno vabi, da obiščete. Predstavil je uradne statistične podatke SURS- a, iz katerih je razvidno, da so vidne posledice korona virusa in vpliv krize na turizem celotne turistične destinacije Kamnik. Tako je Kamnik letos v prvih petih mesecih skupaj obiskalo 3.548 obiskovalcev (od tega 1.997 tujih in 1.551 domačih gostov) kar je le 29 odstotkov skupnih prihodov v preteklem letu (skupaj 12.154 obiskovalcev v letu 2019). Podobno velja za primerjavo letošnjega števila nočitev z enakim obdobjem lani, kjer se posledice korona virusa prav tako močno občutijo. Tako je v Kamniku letos v prvih petih mesecih skupaj prespalo 9.438 obiskovalcev (od tega 6.282 tujih in 3.165 domačih gostov) kar predstavlja nekoliko manj kot 35 odstotkov skupnih nočitev v preteklem letu (skupaj 27.094 nočitev v letu 2019).

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo