TeDni(K) Občine Kamnik (24.8.2020)

0
1279

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

V preteklem so se pričela dela za obnovo vodovodne in kanalizacijske infrastrukture na Vremšakovi ulici v Kamniku, v okviru tega se bo približno 150 metrov vodovoda PED N 90 ter približno 150 metrov fekalne kanalizacije dimenzije DN 300 oziroma DN 200.

Dela bodo potekala predvidoma do sredine oktobra. Zaradi del je spremenjen prometni režim, zato vse stanovalke in stanovalce vljudno prosimo za razumevanje in strpnost v času del.

Ureditev lokalne ceste Markovo – Studenca – Podlom (odsek Studenca)

V sredo, 12. avgusta 2020, so se pričela gradbena dela »Ureditev LC št. 161021 Markovo – Studenca – Podlom, odsek Studenca«. Gre za ureditev 650 metrov makadamske lokalne ceste s precejšnjo strmino v naselju Studenca, in sicer od javne poti Studenca do hišne številke Studenca 29. Vrednost investicijskih del po ponudbi znaša 154.395,23 evrov.

V preteklem tednu so se nadaljevala dela izgradnje opornih zidov, na tem odseku pa še vedno velja popolna zapora lokalne ceste.

Izgradnja pločnika Markovo – Vir

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. Opravila so se naslednja dela, in sicer: zemeljska in gradbena dela, meteorna kanalizacija, kanal MK2 skupaj z jaški in požiralniki, vgradnja TK kanalizacije, vgradnja kanalizacije s postavitvijo jaškov, posteljice, grede in tamponov z utrjevanjem, vgradnja robnikov in kock, izvedba pločnika na desni strani v smeri naraščajoče stacionaže, dvig pokrovov in jaškov na višino ter priprava pločnika za asfaltiranje.

Danes poteka predpriprava na preplastitev, v sredo, 26. avgusta 2020, pa se bo izvajala preplastitev voziščne konstrukcije v celotni dolžini novozgrajenega pločnika. V soboto, 29. avgusta 2020, je predviden še zaris sredinskih črt in in dveh prehodov za pešče ter postavitev odbojnih ograj. Investicija preplastitve voziščne konstrukcije se izvaja s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Proslava in počastitev krajevnega praznika Krajevne skupnosti Motnik in Krajevne skupnosti Špitalič na Slopeh

V soboto, 22. avgusta 2020, se je na Slopeh odvijala proslava v počastitve krajevnega praznika Krajevne skupnosti Motnik in Krajevne skupnosti Špitalič. Dogodku so ob prisotnosti zastavonoš prisostvovali tudi podžupan in slavnostni govornik  Aleksander Uršič ter predsednika obeh krajevnih skupnosti Motnik in Špitalič Marjan Semprimožnik in Marko Drolc.

Ob tej priložnosti nismo slavili vojne, ampak smo se spominjali in častili ljudi, ki so v njej sodelovali. Avgusta 1943 so iz območje Motnika in Špitaliča v koncentracijsko taborišče Dachau izgnali približno 30 ljudi in večina od njih se ni vrnila. Obe krajevni skupnosti zato v avgustu obeležujeta krajevni praznik. 

Zbrane sta v imenu pozdravila organizatorjev pozdravila predsednika krajevnih skupnosti Motnik in Špitalič, Marjan Semprimožnik in Marko Drolc, ter se zahvalila vsem, ki vsako leto prihajajo na slovesnost na Slopeh, obenem pa zahvalo namenila tudi vsem nastopajočim.

Podžupan in slavnostni govornik Aleksander Uršič pa je zbraim namenil naslednje misli: »Spoštovane tovarišice in spoštovani tovariši, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani praporščaki, spoštovane krajanke in krajani krajevnih skupnosti Motnik in Špitalič, spoštovana predsednika krajevnih skupnosti Marjan Semprimožnik in Marko Drolc, v imenu Občine Kamnik lepo pozdravljeni na spominski slovesnosti in počastitvi krajevnega praznika Krajevne skupnosti Motnik in Krajevne skupnosti Špitalič. Tukaj prisotni se zavedamo pomena NOB, o čemer priča tudi dejstvo, da sta sosednji krajevni skupnosti v spomin na dogodke v času 2. svetovne vojne izbrali datum krajevnega praznika. Za uvod sem namenoma ponovil svoje lanske besede, ker se nahajamo v obdobju, ko je še bolj kot običajno pomembno, da se ohranja spomin na zgodovino NOB. Da se ponavljajo zgodovinska dejstva, da je bilo območje občine Kamnik vsa leta okupacije pomembno žarišče narodnoosvobodilnega gibanja. Boj proti okupatorju je bil na Kamniškem težak, ker je bilo to ozemlje štiri leta sestavni del nemškega okupacijskega ozemlja Gorenjske in Štajerske in je bilo priključeno k nemškemu Reichu.«

»Okupator je takoj po prihodu uvedel svojo oblast, prepovedal uporabo slovenskega jezika po uradih, šolah in cerkvah. Slovenske učitelje in duhovnike je pregnal, nastavljal nemške učitelje in uvedel po šolah nemški učni jezik. Prav tako je postala nemščina uradni jezik po uradih in ustanovah. Slovenske knjižnice in kulturno-prosvetna društva je prepovedal. Okupator je hotel uničiti slovenski narod, našo kulturo in jezik. Ali ni bil upor proti okupatorju logična in edina izbira slovenskega naroda? Tukaj na Slopeh je bil glavni prehod partizanskih enot z Gorenjske na Dolenjsko in Štajersko in danes smo se zbrali ob spomeniku, posvečenem 12 koroškim partizanom, ki so dali svoja življenja v boju proti okupatorju. Na nas je, da se spominjamo naše zgodovine, da ohranjamo spomin na vse, ki so dali svoja življenja za svobodo slovenskega naroda. Občina Kamnik vsako leto v proračunu nameni sredstva za obnovo spomenikov, gre za manjša ali večja popravila. Letos je bila izvedena obnova spomenika tukaj na Slopeh, ki je tudi evidentiran v registru kulturne dediščine.«

»Lani sem ob tej priložnosti povedal, da živimo v času, ko je pogosto, da se posameznik briga samo za svoje probleme in skrbi za svoje interese. Kdo bi si mislil, da bo že čez dobrega pol leta med nas prišlo nekaj, kar nam bo konkretno spremenilo naša življenja. Epidemija nas je na kratko zaustavila v našem dnevnem hitenju, ko kdaj prehitevamo sami sebe in nam pokazala, da je življenje lahko tudi drugačno. Kot posamezniki in družba smo bili in smo na veliki preizkušnji. Kaj hitro smo lahko videli kako so se na račun reševanja življenj kovali dobički, kako brezmejna je lahko požrešnost in egoizem posameznikov. Na srečo so tisti, ki v takih priložnostih razmišljajo samo o svojih koristih v manjšini in še enkrat več se je pokazalo, kako pomembna je solidarnost, saj so ljudje skrbeli za svoje zdravje in s tem za zdravje drugih. Krajanke in krajani Motnika in Špitaliča dokazujeta že leta, da znate in zmorete sodelovati. Nazadnje ste dokazali v preteklih dneh, ko ste se skupaj lotili sanacije posledic naravne ujme. Želim vam, da ste še naprej uspešni na skupnih področjih. Občina Kamnik se bo prizadevala, da v vaših krajih vsako leto realizira vsaj en projekt s seznama prioritet krajevnih skupnosti. Spoštovane, spoštovani, želim vam lep prazničen dan in želim vam, da ostanite zdravi. Zato še naprej skrbite za svojo varnost ter s tem za varnost drugih.«

Občina Kamnik je v mesecu maju in juniju 2020 izvajala dela pri obnovi spomenika NOB na Slopeh in so potekala po izdanih kulturnovarstvenih pogojih, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine – OE Kranj in so bila dokončana v juniju 2020. Vrednost investicije je znašala 3.200 evrov.

Za kulturni program, ki ga je povezovala Majda Zupančič, so z recitacijami poskrbeli Društvo upokojencev Motnik – Špitalič, za peto besedo pevska zbora Društva upokojencev Motnik – Špitalič in Lipa, za igrano pa Tamburaška skupina Bisernica.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

  • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
  • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
  • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
  • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
  • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.”

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Finančna uprava RS je v mesecu juniju začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJPodpisan obrazec pošljite na e-mail: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Oddelek za razvoj in investicije

Čiščenje jame v Kofcah

V soboto, 22. avgusta 2020, je v organizaciji Jamarskega kluba Kamnik in ob podpori Občine Kamnik potekalo čiščenje Jame v Kofcah na Veliki planini. Jama je dolga več kot 1 kilometer (1090 metrov) in globoka 103 metre. Odkrita je bila leta 1928, zaradi svoje lege, tik pod pastirskim naseljem Velika planina, pa je v preteklosti na žalost služila kot deponija za odpadke.

Čiščenje je bilo zaradi terena zalo zahtevno. Odpadke so iz jame na površje nosili jamarji, dalje pa ostali udeleženci. Odpadki v jami se nahajajo v več plasteh in jih je ogromno. Našlo se je vse od gospodinjskih odpadkov, različnih konzerv, plastenk, plastičnih vrečk, do kantic motornega olja, izolacijskega materiala, delov kuhinje, ostankov živali,… in le nekaj urah, se jih je nabralo za polno prikolico.

Akcija čiščenja jame je majhen korak k očiščenju planine. Občina Kamnik si prizadeva, da se razmere na Veliki planini uredijo, zato tudi podpira takšne akcije. 

Kolesarski izlet od Snovika do Motnika

Občina Kamnik skupaj s Športnim društvom Motnik vabi vse ljubitelje kolesarjenja na 13. kolesarski izlet od Snovika do Motnika, ki bo v nedeljo, 30. avgusta 2020, ob 9. uri izpred Term Snovik. Skupaj bomo prekolesarili 22 kilometrov dolgo kolesarsko pot od Snovika do Motnika.

Zbirno mesto bo ob 9. uri na parkirišču pri Termah Snovik, kolesariti pa bomo začeli pri izviru zdravilne vode v Potoku. Del poti poteka po gozdnih cestah, zato je priporocljivo gorsko kolo in obvezna uporaba čelade. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, organiziran pa bo tudi prevoz za kolesarje iz Motnika nazaj do izhodišča kolesarske poti.

V primeru dežja prireditev odpade.          

Vse dodatne informacije prejmete na telefonskih številkah 01/ 831 82 05 (Občina Kamnik – A. Babnik) in

  • 041/ 411 933 (M. Semprimožnik – SD Motnik)
Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here