TeDni(K) Občine Kamnik (4.1.2021)

0
1093

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Nadaljevanje izgradnje kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber.

Za omenjeni odsek je bilo v letošnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izbrani izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z deli, ki po večini potekajo na kmetijskem zemljišču.

Izgradnja hodnika za pešce Podhruška – Srednja vas

V preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik – Ločica, km 5,700 do 6,080 (Poreber – Srednja vas).

Izbrani izvajalec del je na prvem odseku že asfaltiral pločnik in vgradil drogove javne razsvetljave. V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval s polaganjem meteorne kanalizacije, vgradnjo meteornih jaškov ter peskolovov na omenjenem odseku in z vgradnjo robnikov.

Dela še vedno potekajo pod polovično zaporo regionalne ceste, zato vse udeležence v prometu naprošamo, da dosledno upoštevajo spremenjen prometni režim ter prilagodijo hitrost vožnje trenutnim razmeram.

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti pri Podružnični šoli Nevlje

Dela potekajo po planu in so v zaključni fazi. Na obeh cestnih odsekih je zgrajenih pet grbin za umirjanje prometa. V cestnem telesu je zgrajena kabelska kanalizacija za optiko in javno razsvetljavo.

Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. je postavilo 12 drogov javne razsvetljave s svetilkami. Sistem bo priključen na obstoječe omrežje javne razsvetljave v Nevljah, dobrih 100 metrov dolg cestni odsek pa je v celi širini na novo utrjen in asfaltiran.

V nadaljevanju, ob ugodnih vremenskih razmerah, sledi še asfaltiranje obrambne plasti na pasovih, v katerih je položena kabelska in elektroinštalacija za javno razsvetljavo.

Gradnja sekundarnega vodovoda v naselju Studenca je zaključena

V tednu od 14. do 18. decembra je bil izveden sekundarni vodovod v naselju Studenca v dolžini 190 metrov. Sekundarni vodovod bo omogočil priklop na javno vodovodno omrežje za objekte na območju hišnih številk 1 do 4B ter z zunanjim hidrantom zagotovil požarno varnost.

Gradnja je, kljub zahtevnemu terenu, potekala brez težav, vrednost celotne investicije pa je znašala približno 14.000 evrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Položitev venca k spomeniku na Prevojah

Župan Matej Slapar je v nedeljo, 27. decembra 2020, skupaj s predstavnikom veleposlaništva Združenih držav Amerike, vojaškim atešejem podpolkovnikom Benjaminom Shasha in predsednikom Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik Dušanom Božičnikom ob prisotnosti zastavonoš in častne enote Slovenske vojske položil venec k spomeniku padlim na Prevojah.

Vsako leto se nameč na tem mestu opomina pri spomeniku 192 padlim borcem v Zgornjem Tuhinju, med katerimi sta bila tudi vodja ameriške vojne misije kapetan Charles Fisher in dr. Peter Držaj, ki sta 26. decembra leta 1944 padla v vasi Češnjice, spomnimo na pretekle dogodke. Letošnje leto slovesnosti nismo mogli izpeljati, a je delegacija k spomeniku vseeno položila venec.

Rezultati fotografskega natečaja V škrlat oblači veje, povsod bogastvo seje

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je objavila rezultate fotografskega natečaja V škrlat oblači veje, povsod bogastvo seje. Fotografe in fotografinje smo povabili, da se odpravijo v naravo in s fotografskim objektivom skušajo na najbolj izviren in prepričljiv način ujeti jesensko vzdušje. Fotografski natečaj je trajal od 30. oktobra do 22. novembra 2020. Odziv je bil zelo lep, saj smo prejeli 136 fotografij, ki jih je prispevalo 52 avtorjev. Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in dobro voljo.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, likovni pedagog Lojze Kalinšek in Ana Stanovnik Perčič iz Foto kluba Kamnik, je morala med prispelimi fotografskimi deli izbrati eno najboljše delodve nagrajeni deli in deset dodatnih del, ki bodo vključena v razstavo v letu 2021. Strokovna žirija je izbor opravila preko spleta in sicer v treh krogih. Vsa prispela dela so bila označena po enotnem ključu, pri čemer imena avtorjev članom žirije niso bila znana.

Rezultati fotografskega natečaja

Mesto* Ime in priimek avtorja Oznaka dela v izboru
I – Najbolje ocenjeno delo Jurij Bizjak 43_FN_3
II – 1. nagrajeno delo Jurij Bizjak 43_FN_2
III** – 2. nagrajeno delo Marjan Kocjan 50_FN_1
Marjan Kocjan 50_FN_2
IV Fahrudin Sefegić 46_FN_2
V Kartini Djalil 08_FN_3
VI Cirila Horvat 09_FN_1
VII Nuša Mali 16_FN_1
VIII Marjan Kocjan 50_FN_3
IX Sabina Kličić 06_FN_1
X Jurij Bizjak 43_FN_1
XI Nuša Mali 16_FN_3
XII Katja Jelovčan 17_FN_2

* Glede na število točk prejetih v ocenjevanju.
** Deli istega avtorja sta prejeli enako število točk.

Vsem, ki ste se prispevali svoja fotografska dela, se Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik zahvaljuje, da ste z njimi delili sadove svoje ustvarjalnosti in čut za lepoto. Avtorjem nagrajenih del in avtorjem del, ki se uvrščajo na razstavo, pa čestitajo za njihov uspeh. Udeležencem fotografskega natečaja želijo vse dobro v letu 2021.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bosta javno razgrnjena dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-112 (v nadaljevanju OPPN) in okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-112. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-247.  Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-112 je izdelala družba GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana, številka naloge 122/2020. Območje načrtovanja predvideva povečanje obstoječih objektov in ureditev manipulativnih in parkirnih površin, izvedbo novogradnje na območju nepozidanega stavbnega zemljišča, ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja, ureditev peš in kolesarskih poti ter zelenih in urbanih površin območja.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 14. decembra 2020 do vključno 15. januarja 2021. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Javna obravnava bo organizirana 13. 1. 2021 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje). V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Regijska štipendijska shema

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je kot nosilka projekta Regijska štipendijska shema (RŠS) za osrednjeslovensko statistično regijo v sredo, 23. decembra 2020, organizirala predstavitev projekta Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije preko aplikacije ZOOM.

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb za šolsko/študijsko leto 2021/2022 je že objavljen na spletni strani www.rralur.si, nanj pa lahko svoje potrebe po kadrovskih štipendijah prijavijo delodajalci s sedežem na območju Ljubljanske urbane regije, ki bi želeli prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2021/2022.

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022 bo objavljen predvidoma konec meseca februarja 2021, z možnostjo prijave predvidoma v mesecu oktobru 2021. Imel bo odprti rok prijave, ki bo trajal do porabe sredstev. Delodajalcem se bo podelilo sofinanciranje kadrovskih štipendij od šolskega/študijskega leta 2021/2022 naprej do zaključka izobraževalnega programa posameznega štipendista oziroma najkasneje do 31. 10. 2022.

Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Organiziran tretji dogodek namenjen kakovostnejšemu življenju starejših v Srcu Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije je v mesecu decembru organiziral tretji dogodek v okviru projekta EU_SHAFE, ki naslavlja pametna, zdrava in starosti prijazna okolja. Cilj srečanja je bil spodbuditi k razvoju novih storitev in aktivnosti, ki bodo omogočale kakovostnejše življenje starejših. Tokrat so bile predstavljene dobre prakse iz petih evropskih držav s področja socialne vključenosti.

Starejši potrebujejo stik z ljudmi, zunanjim okoljem, oporo, prostor za izvajanje različnih aktivnosti, ki jih osrečujejo in druženje. Zato so bile predstavljene dobre prakse, ki se osredotočajo predvsem na izboljšanje psihičnega počutja starejših, preprečevanje osamljenosti, izboljšanje prostorskih dostopnosti v lokalnem okolju ter pomoč na domu. Največ zanimanja s strani udeležencev je bilo za dobri praksi iz Danske in Irske. Na Danskem je Občina Aarhus ustanovila že 37 lokalnih dnevnih centrov, financiranih iz javnih sredstev, kjer se izvajajo različne aktivnosti, kot so vadba v skupini, petje in glasba, računalniški tečaji, ustvarjalne delavnice, predavanja, študijski krožki, igre in izleti. Tu lahko pridobijo informacije o storitvah za starejše ter poiščejo pomoč. Irska dobra praksa oblikuje in nudi pomoč glede na potrebe posameznika, pomoč izvajajo tudi prostovoljci.

Storitve so zelo podobne storitvam in aktivnostim Zavoda Oreli iz Kamnika, predvsem v delu izvajanja manjših popravil in opravil na vrtu, izobraževanja o uporabi računalnika, različnih svetovanj in učenja jezikov. Izvajajo tudi t.i. jutranji klic, ko prostovoljec vsak dan zjutraj pokliče starejšo osebo. Več o dobrih praksah si lahko ogledate TUKAJ.

Po vsaki predstavitvi je sledila diskusija o primernosti dobre prakse za lokalno okolje ter katere podobne aktivnosti ali storitve se v Sloveniji že izvajajo. Roman Rener iz Zavoda Oreli je predstavil projekt »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, ki ga financira Ministrstvo RS za infrastrukturo. Spletna stran vsebuje podatke o dostopnosti prostora za 21 občin, cilj pa je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok. Podatki so na voljo za vse brezplačno, v kolikor pa se želi še katera občina vključiti v projekt, se lahko javi. Trenutno sta na voljo tiskana in spletna karta za gibanje po mestu, naslednje leto pa bo izdelana tudi aplikacija.

V letu 2021 bosta organizirana še dva dogodka, na katerih bodo predstavljene dobre prakse s področja informiranja in komunikacije ter zdravja in storitev.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo