14. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1330

V četrtek, 18. marca 2021 je bila v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan izvedena 14. seja Občinskega sveta Občine Domžale. Po ugotovljeni navzočnosti sta bila sprejeta zapisnika 13. seje z dne 26. novembra 2020 in izredne seje z dne 18. februar 2021 ter naslednji dnevni red:

1. Volitve in imenovanja

– Imenovanje novega člana Odbora za družbene dejavnosti

2. Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2021
3. Poročilo nadzornega odbora o opravljenih nadzornih pregledih v letu 2020
4. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2021
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Domžale – druga obravnava
6. Predlog sklepa o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale
7. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2021
8. Vprašanja, pobude in predlogi

1. Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Domžale je ugotovil, da Dinu Ajkiću, Ljubljanska cesta 84, 1230 Domžale, preneha funkcija člana Odbora za družbene dejavnosti.

Občinski svet Občine Domžale je za novo članico Odbora za družbene dejavnosti imenoval Lucijo Šarc, Homec, VIII. Ulica 9a, 1235 Radomlje.

 

2. Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2021

Občina Domžale je podelila naziv ČASTNI OBČAN OBČINE DOMŽALE Alojzu Stražarju za njegovo življenjsko delo na področju kulture v občini Domžale.

Občina Domžale je podelila ZLATO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Karlu Leskovcu za predano glasbeno delo.

Občina Domžale je podelila SREBRNO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Ferdinandu Starinu za dolgoletno uspešno prostovoljno delo v domžalskih društvih, še posebej na področju skrbi za starejše.

Občina Domžale je podelila SREBRNO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Območnemu združenju Rdečega križa Domžale, zaradi izjemnega prispevka k izboljšanju kakovosti življenja številnih družin in posameznikov, ki so v stiski.

Občina Domžale je podelila BRONASTO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Črtomirju Frelihu za dolgoletno delo na področju umetnosti.

Občina Domžale je podelila BRONASTO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Kulturnemu društvu Domžalski rogisti ob njihovi 30-letnici za uspešno delo na kulturnem področju in promocijo občine Domžale.

Občina Domžale je podelila BRONASTO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Jožetu Skoku za odlično novinarsko delo, več desetletno sodelovanje pri lokalnem glasilu in prispevku k poznavanju zgodovine naše občine ter uspehe na šahovskem področju.

Občina Domžale je podelila NAGRADO OBČINE DOMŽALE Špeli Prenar za njeno izjemno požrtvovalno delo in odigrane vloge v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan.

Občina Domžale je podelila NAGRADO OBČINE DOMŽALE Francu Mlakarju za njegovo delo v dobrobit Domžal.

Občina Domžale je podelila NAGRADO OBČINE DOMŽALE Pekarni Kancilija za generacijsko vztrajanje, ohranjanje kakovosti pekovske obrti, izjemen ter nenadomestljiv prispevek k domžalski identiteti in razvoju ter ugledu občine Domžale.

Občina Domžale je podelila NAGRADO OBČINE DOMŽALE Mariji Rupert za njeno delo na področju klekljanja.

Občina Domžale je podelila NAGRADO OBČINE DOMŽALE Mate Bekavcu za njegovo umetniško delo.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

3. Poročilo nadzornega odbora o opravljenih nadzornih pregledih v letu 2020

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o poročilu Nadzornega odbora o opravljenih nadzornih pregledih v letu 2020.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu proračunske postavke 142100- Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij – subvencioniranje obrestne mere za leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu izgradnje nadstreška pri poslovilni vežici na pokopališču v Domžalah.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu NRP 16031 – Razgledni stolp Šumberk.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu konta 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov v letu 2018.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu obnove telovadnice na OŠ Dob v 2017 – NRP 19038.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu proračunske postavke 073207 – Požarni sklad za leti 2018 in 2019.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu uresničevanja priporočil notranjih revizij Občine Domžale za leta 2015, 2016 in 2017.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu obnove vodovoda in kanalizacije na cesti Pod hribom v Radomljah v letu 2018 – NRP 15182.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu pokrivanja stroškov priprave in izvedbe programa pomoči ostarelim na domu.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z Izjavo članice Nadzornega odbora z dne 10. 3. 2021 ter obsoja dejanje občinskega svetnika kot nedopusten napad na osebno integriteto članice odbora in nedopustno vmešavanje v neodvisno delo Nadzornega odbora Občine Domžale. Občinski svet sprejema stališče o ničelni toleranci do kakršnihkoli poskusov vplivanja na delo nadzornega odbora, ki je neodvisen in samostojen organ občine.

4. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2021

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o Programu dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2021.

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora za leto 2021.

Občinski svet Občine Domžale je dal Nadzornemu odboru Občine Domžale pobudo, da v letu 2021 vključi v Program dela izredni nadzor zaključnega računa Proračuna Občine Domžale v letu 2020 in izredni nadzor nad ravnanjem s stvarnim premičnim in nepremičnim premoženjem Občine Domžale v letu 2020, saj je bilo poslovanje Občine Domžale v letu 2020 v pogojih razglašene epidemije in veljavnosti posameznih »PKP« zakonov zahtevno in pogojeno z mnogimi interventnimi ukrepi države na vseh področjih dela.

5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Domžale – druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel naslednje amandmaje k Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale:

AMANDMA ŠT. 1:
odstavek 12. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava na podlagi vloge in predloženih dokazil odloči o priznanju preteklih vlaganj v upravnem postopku z odločbo o odmeri komunalnega prispevka.«

AMANDMA ŠT. 2:
Črta se 13. člen Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale. 14., 15. in 16. člen Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale se ustrezno preštevilčijo.

AMANDMA ŠT. 3:
Naslov III. poglavja se dopolni tako, da se dopolnjen glasi:

»III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA IN OBROČNI NAČIN PLAČILA«

AMANDMA ŠT. 4:
V 11. členu se v drugi vrstici za besedilom »Občina Domžale« doda besedilo »Republika Slovenija«.

AMANDMA ŠT. 5:
Doda se 11.a člen, ki se glasi:

11.a člen

(1) Na podlagi obrazložene vloge zavezanca Občina Domžale in zavezanec skleneta pogodbo o obročnem odplačevanju odmerjenega komunalnega prispevka, največ za dobo treh (3) let, s katero uredita:
– dobo odplačevanja in število obrokov;
– obrestno mero za odmerjen znesek komunalnega prispevka, ki je enaka obrestni meri za kredite z enako dobo odplačevanja pri poslovnih bankah;
– način zavarovanja plačila obrokov (bančna garancija, zastavna pravica na nepremičnini, druga enakovredna oblika zavarovanja);
– obveznost takojšnjega plačila vseh še neplačanih obrokov v primeru zamude z več kot enim obrokom.

(2) Obročno odplačevanje odmerjenega komunalnega prispevka je mogoče v naslednjih primerih:
– če gre za gradnjo objektov za potrebe obrti in podjetništva;
– če gre za gradnjo objektov na območju poslovne cone ali v tehnološkem parku;
– če gre za gradnjo objektov na podlagi javno zasebnega partnerstva z občino v skladu z zakonom na podlagi sklepa občinskega sveta o ugotovitvi javnega interesa;
– če gre za gradnjo objektov za kmetijsko dejavnost.

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale.

6. Predlog sklepa o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale

Občinski svet Občine Domžale je sprejel naslednja amandmaja o določitvi višine turistične takse za območje Občine Domžale:

AMANDMA ŠT. 1

člen Sklepa o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prejšnji člen tega sklepa, se turistične takse in promocijske takse za obdobje od 1. aprila 2021 do 31. decembra 2021 ne zaračunava.«

AMANDMA ŠT. 2

člen Sklepa o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale se spremeni tako, da se glasi:
»Ta sklep začne veljati z naslednjim dnem od objave v Uradnem vestniku Občine Domžale, uporabljati pa se začne 1. aprila 2021.«

7. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2021

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2021.

Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2021 se dopolni tako, da se na dnevni red seje 15. aprila 2021 uvrsti še:

Obravnava poročila o delu Zavoda za šport, način sprejema seznanitev občinskega sveta, predlagatelj Zavod za šport.
Obravnava Revizijskega poročila o opravljeni reviziji poslovanja Zavoda za šport v letu 2017-2019, način sprejema seznanitev občinskega sveta, predlagatelj Zavod za šport.
Obravnava poslovnega poročila o poslovanju v letu 2020 Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., način sprejema seznanitev občinskega sveta, predlagatelj direktor JKP Prodnik.
Obravnava poročila o poslovanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Domžale, v letu 2020. Način sprejema seznanitev občinskega sveta, predlagatelj župan.

8. Vprašanja, pobude in predlogi

V nadaljevanju so občinske svetnice in svetniki podali vprašanja, pobude in predloge, na katera bo odgovorjeno do naslednje seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana


Oglasno sporočilo