TeDni(K) Občine Kamnik (29.3.2021)

0
672

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Urejanje varnih šolskih poti pri POŠ Nevlje in ureditev avtobusnega postajališča

Občina Kamnik je tudi v letošnjem letu pristopila k izgradnji nadstrešnic na avtobusnih postajah.

Prva se je postavila v Nevljah, ki jo je izdelalo podjetje Kovinc iz Lahovč. Za gradbena dela je poskrbelo podjetje VGVrankar.

Gre za nadstrešnico v okviru investicij urejanja varnih šolskih poti na tem območju.

 

Postavitev novih košev za smeti

V letošnjem letu bo Občina Kamnik na novo postavila manjkajoče koše za smeti pri avtobusnih postajališčih, prav tako se bo zamenjala večja količina košev, ki so že dotrajani.

Oddelek za družbene dejavnosti

Krajevne skupnosti in športna društva obveščamo, da bo 1. 4. 2021 na spletni strani občine objavljen Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč, in sicer TUKAJ.

Javni razpisi in javni pozivi

Na podlagi sprejetega proračuna Občine Kamnik za leto 2021 smo na oddelku pripravili in objavili javne razpise ter pozive o (so)financiranju različnih dejavnosti, za katera so zagotovljena sredstva v proračunu občine Kamnik  in so postopki tudi že zaključeni.

Javni pozivi, ki so zaključeni:

 • Financiranje redne dejavnosti Mladinskega sveta Kamnik;
 • Izvajanje in sofinanciranje letnega programa dela Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik za leto 2021;
 • Delovanje Mladinskega centra Kotlovnica Kamnik.

Javni razpisi, ki zaključeni:

 • javni razpis Osofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v letu 2021;
 • javni razpis o sofinanciranju folklornih dejavnosti v letu 2021;
 • javni razpis o sofinanciranju godb v letu 2021;
 • javni razpis o sofinanciranju sakralnih objektov v letu 2021

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021 je komisija posredovala dopise za dopolnitev vlog; po prejemu le teh, se bo nadaljevalo delo komisije za vrednotenje omenjenih programov in projektov.

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2021 pa je komisija opravila odpiranje vlog in pri tem ugotovila, da je potrebno nekatere prijavitelje pozvati k dopolnitvam. Po prejemu dopolnitev, bo komisija nadaljevala s svojim strokovnim delom.

Občina Kamnik se je prijavila na javni poziv – sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti ( JP-KE 2021) za projekt »Dom kulture Kamnik – zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije«.

Prav tako smo se prijavili na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi dva projekta, in sicer:

 • Sanacija strehe na gradu Zaprice,
 • Sanacija zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom – Stari grad – spomenik lokalnega pomena.

Prostofer

Občina Kamnik se s pomembno dopolnitvijo socialno varstvenih storitev priključuje vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših Prostofer, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo sami uporabljati javnih in plačljivih prevozov.

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečen dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča jim lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, ipd. Vsi, ki bodo tak prevoz potrebovali, bodo lahko od 1. aprila 2021 dalje poklicali na brezplačno številko komunikacijskega centra 080 1010.

Vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati prostoferji, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu. Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/8318-142, Katja.vegel@kamnik.si.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu objavili javni naznanili in sicer za dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-104 (v nadaljevanju OPPN) in okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba Jukum d.o.o., Šmartno pri Litiji. Meja območja OPPN je določena v OPN Kamnik in obsega enoto urejanja prostora z imenom KA-104. Območje je na severu omejeno s Korenovo cesto na vzhodu s športnimi površinami ter na jugu s športnim letališčem. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104 je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 231/2020. Pobudniki želijo v območju obravnave obstoječe objekte dozidati, rekonstruirati in jim spremeniti namembnost. Poleg tega želijo na svojih zemljiščih postaviti nove objekte. V območju urejanja z oznako KA-104 želijo pobudniki urediti tudi vso komunalno infrastrukturo. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 15. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021.

Poleg zgoraj navedenega prostorskega akta je Oddelke za urejanje prostora pripravil gradivo za elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto Poreber-EUP KE-26/236, številka elaborata URBI-2033, oktober 2020, izdelovalec URBI d.o.o. Oblikovanje prostora,  Trnovski pristan 2, Ljubljana (ID št. PA: 2199), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 296/9 in 296/10, obe v k.o. 1896 – Tučna. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se spremeni obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del prostorske enote Podreber KE -26/236.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost za oba prostorska akta bo potekala od 15. marca 2021 do vključno 1. aprila 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Začet je postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPPN) B11 Titan – Svit št. 3. Izhodišča, ki jih je pripravil izdelovalec POPULUS d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta 502-18-20, so objavljena na spletni strani občine http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacr. Obravnavano območje se nahaja v enoti urejanja KA-78, ki je namnjena proizvodnim objektom. Predvideni posegi na podlagi SD OPPN B11 Titan – svit št. 3 so predvideni na parcelah št. 1274/8 in 1272/1 k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča ter na podlage te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost, kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti, skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja. Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44 dne 26. 3. 2021. V preteklem tednu so bile nosilcem urejanja prostora posredovane vloge za konkretne smernice in mnenje glede vplivov na okolje.

Oddelek za razvoj in investicije

Videokonferenca partnerjev pri projektu MUHA

Partnerji pri mednarodnem projektu MUHA bi se morali v marcu sestati na srečanju v Istri. Zaradi znanih razmer smo bili primorani tudi tokratno srečanje izvesti preko spleta. Srečanje je potekalo od 23. do 25. marca 2021.

V torek, 23. marca 2021, je bilo predstavljeno, kako imajo posamezne države (Italija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Grčija in Slovenija) organiziran sistem odzivnosti pri naravnih nesrečah. V sredo, 24. marca 2021, je bil prikazan napredek pri posameznih pilotnih projektih. Na ravni Slovenije se pilotni projekt izvaja v Kamniku in sicer sta bila predstavljena oprema štabne sobe Civilne zaščite Kamnik ter poročevalski sistem za zbiranje vseh dogodkov, povezanih z vodovodnim sistemom. Zadnji dan videokonference je bil namenjen predstavitvi dejavnosti, ki so planirane za prihajajoče periode ter diskusiji.

Vsi partnerji projekta smo del jadransko-jonske regije, projekt namreč sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION.

Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah – sestanek parterjev iz območja Gorenjske

V ponedeljek, 22. marca 2021, je preko videokonference potekal operativni sestanek partnerjev iz gorenjskega območja (občine Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko) in izvajalcev aktivnosti. Projekt Mreža vodnih poti v Kamniško – Savinjskih Alpah je bil odobren na JR sodelovanja med LASI in se bo izvajal v letih 2021 in 2022. Gre za tretji sestanek v okviru partnerstva. Prvega so organizirali v LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in drugega v LAS Srce Slovenije.

Na Gorenjskem bo v mrežo vodnih poti vključenih 15 izvirov, ki bodo analizirani. Za te izvire bodo pripravljena interpretativna besedila, prevedena v angleški in nemški jezik. Izdelana bo karta/zemljevid mreže vodnih poti v KSA v nakladi 5000 izvodov v slovenskem jeziku in 200 v nemškem jeziku.

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • 2 festivala pitne vode;
 • Ustvarjalna delavnica na temo človek, voda, narava, ki bo imela tudi izobraževalne vsebine;
 • 4-dnevni rokodelsko ustvarjalni festival;
 • Oblikovan in testno izveden bo nov integralni turistični produkt ”Naravne vode v KSA in Stari Slovani”;
 • Tematski izobraževalno-promocijski film ”Naravne vode v KSA in Stari Slovani’’;
 • Izvedeno bo izobraževanje za preizkuševalca “Vodni sommelier”, z namenom predstavitve novega poklica;
 • Organizirani bosta dve strokovni ekskurziji in sicer ena na območje LAS Gorenjska košarica in druga na območje LAS Spodnja Koroška (Avstrija);
 • Natečaj za najboljši strip in najlepšo pesem.

Javna naročila

V petek, 26. marca 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Varna šolska pot Nevlje«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 9. 4. 2021, do 10.00 ure.

V petek, 26. marca 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo »Energetska sanacija objektov v Občini Kamnik«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 16. 4. 2021, do 9. ure.

Oglasno sporočilo